Acasă Software - Energii renuvlabile - Eficiență energetică - Mobilitate electrică Impoprtantă achiziție de stâlpi de beton de către E- Distribuție Muntenia (în...

Impoprtantă achiziție de stâlpi de beton de către E- Distribuție Muntenia (în valoare de cca 4,3 Mil €). Marele premiu la „Trofeul electricianului – 2023” de la Timișoara (E – Distribuție Banat)

E-Distribuție Muntenia, operatorul de distribuție a energiei electrice în București și în județele Ilfov și Giurgiu, parte a grupului Enel, a lansat, prin intermediul sistemului informatic de achiziții publice SEAP (SICAP), o procedură de achiziție de stâlpi de beton. Contractele vor fi de tip acord cadru, cu o durată de 36 de luni și o valoare maximă estimată a acestora de 20,99 Mil Ron. Stâlpii vor fi utilizați pentru lucrări de investiții și mentenanță. Proiectele vizează, în special, localități din județele Ilfov și Giurgiu, care vor fi derulate în următorii ani.

În cadrul contractului se vor achiziționa aproximativ 4.500 de stâlpi de beton care vor contribui la modernizarea și întreținerea a aproximativ 225 de kilometri de rețea de medie și joasă tensiune. Stâlpii care urmează să fie achiziționați sunt circulari, centrifugati, care asigură o fiabilitate și rezistență crescute, având  durată mai mare de viață și, implicit, de exploatare. În luna martie 2023, E-Distribuție Muntenia avea în gestiune o rețea alcătuită din peste 49.000 de stâlpi de medie tensiune și mai mult de 213.000 de stâlpi de joasă tensiune în București și județele Ilfov și Giurgiu. E-Distribuție Muntenia este distribuitorul cu cel mai bun indicator SAIDI (durata medie a întreruperilor în reţea pentru un utilizator, pe parcursul unui an), în România în 2021, cu 98,52 de minute pentru întreruperi neplanificate, mult sub media națională.

Din 2008, E-Distribuție Muntenia a realizat investiții de aproximativ 3,5 miliarde de lei în modernizarea și digitalizarea rețelei electrice, în retehnologizarea stațiilor și posturilor de transformare și în înlocuirea echipamentelor de măsură, cu impact direct asupra capacității rețelei de a distribui energie noilor consumatori și de a îmbunătăți gestionarea întreruperilor neplanificate, pentru alimentarea în siguranță a clienților. Companiile E-Distribuțieau derulat, de la începerea activității în țară până în 2022, proiecte de investiții în valoare totală de aproape 7,5 Md Ron, cea mai mare parte în digitalizare, în retehnologizarea stațiilor și posturilor de transformare și în modernizarea rețelei de distribuție.

Companiile E-Distribuție  operează rețele cu o lungime totală de peste 133.000 de kilometri în trei zone importante ale țării: Sud Muntenia (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, siguranța și performanța rețelelor și implementarea locală a standardelor de mediu ale grupului Enel. Rețelele electrice operate de către cele trei companii E-Distribuție numără 287 de stații de transformare și peste 24.000 de posturi de transformare. În 2022, acestea au distribuit 15,5 TWh de energie electrică, prin linii electrice de înaltă, medie și joasă tensiune.

English version

E-Distribuție Muntenia, the electricity distribution operator in Bucharest and in Ilfov and Giurgiu counties, part of the Enel Group, has launched, through the SEAP (SICAP) public procurement IT system, a procurement procedure for concrete pillars. The contracts will be of framework agreement type, with a duration of 36 months and a maximum estimated value of 20.99Mil Ron. The pillars will be used for investment and maintenance works. The projects target, in particular, localities in Ilfov and Giurgiu counties, which will be carried out in the coming years. Under the contract, approximately 4,500 concrete pillars will be purchased, which will contribute to the modernization and maintenance of approximately 225 kilometers of medium and low voltage grid. The pillars to be purchased are circular, centrifuged, which ensure increased reliability and resistance, having a longer life span and, implicitly, operation duration.

In March 2023, E-Distribuție Muntenia was managing a network consisting of over 49,000 medium voltage pillars and more than 213,000 low voltage pillars in Bucharest and Ilfov and Giurgiu counties. E-Distribuție Muntenia is the distributor with the best SAIDI indicator (average duration of grid interruptions per user, throughout a year) in Romania in 2021, with 98.52 minutes for unplanned interruptions, well below the national average. Since 2008, E-Distribuție Muntenia has made investments of approximately 3.5Md Ron in the modernization and digitization of the power grid, in the refurbishment of primary substations and substations and in the replacement of measuring equipment, with a direct impact on the grid’s ability to distribute energy to new consumers and improve the management of unplanned interruptions, for the safe supply of customers.

E-Distribuție  companies have carried out, since the beginning of their activity in the country until 2022, investment projects totaling almost 7.5 billion lei, most of them in digitization, in the refurbishment of primary substations and substations and in the modernization of the distribution grid. E-Distribuție  companies operate networks with a total length of over 133,000 kilometers in three important areas of the country: South Muntenia (including Bucharest), Banat and Dobrogea, covering one third of the local distribution market, and are developing an investment program to improve service quality, the safety and performance of networks and local implementation of Enel Group’s environmental standards. The power grids operated by the three E-Distributie companies include 287 primary substations and over 24,000 substations. In 2022, they distributed 15.5 TWh of electricity through high, medium and low voltage power lines.

Marele premiu la „Trofeul electricianului – 2023” 2023 de la Timișoara

Cele trei companii E-Distribuție și-au adjudecat marele premiu la Trofeul Electricianului. Cea mai importantă competiție din domeniul energiei electrice din România, Trofeul Electricianului, și-a desemnat joi seară câștigătorii celei de a 41-a ediții naționale, desfășurată anul acesta la Timișoara și organizată de către compania E-Distribuție Banat. Marele premiu, Trofeul Electricianului, a fost câștigat de către E-Distribuție, la categoria Distribuție energie electrică. Delgaz Grid și-a adjudecat trofeul pentru categoria Mentenanță. Cei 80 de specialiști din cadrul celor patru operatori de distribuție a energiei electrice (E-Distribuție, Distribuție Energie Electrică România-DEER, Delgaz Grid și Distribuție Oltenia) și Adrem Invest au concurat în cele opt probe la care s-au calificat. În premieră pentru competiție, anul acesta a fost organizată proba Trofeul Electricianului Junior, la care au participat 12 liceeni, electricienii de mâine.

„A fost o onoare să fim gazdele celei de-a 41-a ediții a Trofeului Electricianului, la Timișoara. Cei 80 de participanți au demonstrat, pe parcursul celor trei  zile de competiție, că performanța are în spate multe ore de pregătire, seriozitate și stăpânire de sine. Am avut  încredere în echipa E-Distribuție, știind că sunt un exemplu de profesionalism și au multă experiență în instalații. Suntem deosebit de mândri de colegii noștri ce au reușit performanța de a câștiga, pentru a 3-a ediție consecutivă, Marele Trofeu, la categoria Distribuție energie electrică”, a declarat Monica Hodor, Director General E-Distribuție.

Câștigătorii Trofeului Electricianului 2023

 • E-Distribuție, Trofeul Electricianului 2023-categoria Distribuție energie electrică
 • Delgaz Grid, Trofeul Electricianului 2023–categoria Mentenanță
 • Categoria Exploatare rețea electrică de distribuție, MT-JT–echipa E-Distribuție
 • Categoria PRAM–echipa E-Distribuție
 • Categoria Exploatare stații electrice de transformare 110 kV/MT–echipa E-Distribuție
 • Categoria Măsurarea energiei electrice, verificare grupuri de măsurare–echipa Distribuție Oltenia
 • Categoria Montare și reparații echipament primar din stații electrice–echipa Delgaz Grid
 • Categoria Montare și reparații instalații de distribuție MT și JT–echipa Distribuție Energie Electrica Romania (DEER)
 • Defectoscopie LES MT ȘI JT–echipa Delgaz Grid
 • Trofeul Electricianului Junior–delegația Distribuție Oltenia
 • Premiu special–Zero Accidente–Delgaz Grid și Adrem Invest
 • Premiu special-Cel mai vârstnic participant-Distribuție Energie Electrică România
 • Premiu special-Cel mai tânăr participant-Adrem Invest

Trofeul Electricianului este cea mai complexă competiție profesională în domeniul energetic din România, ce precede Ziua Energeticianului, sărbătorită în data de 20 iulie, de Sfântul Ilie, protectorul acestor profesioniști, statuată ca atare prin Decretul nr. 507/1972. Istoria acestei competiții începe în anul 1977 la Iași, unde a avut loc prima ediție. De atunci, competiția a fost organizată în fiecare an, până în pandemie. După trei ani de pauză, E-Distribuție a reluat organizarea acestui prestigios eveniment, la Timișoara, oraș care în 2023 este și Capitală Culturală Europeană. Generații întregi de specialiști s-au confruntat în probele teoretice, practice sau cu public, demonstrându-și profesionalismul.

English version

The most important competition in electricity in Romania, the Electrician’s Trophy, designated on Thursday evening the winners of the 41st national edition, held this year in Timișoara and organized by E-Distribuție Banat. The grand prize, the Electrician’s Trophy, was won by E-Distribuție, in the Electricity Distribution category. Delgaz Grid won the trophy for the Maintenance category. 80 specialists from the four electricity distribution operators (E-Distribuție, Distribuție Energie Electrică România-DEER, Delgaz Grid and Distribuție Oltenia) and Adrem Invest competed in the eight categories they qualified for. As a premiere of the competition, this year the Junior Electrician Trophy was organized, attended by 12 high school students, tomorrow’s electricians.

„It was an honor to host the 41st edition of the Electrician’s Trophy in Timișoara. The 80 participants demonstrated, during the three days of competition, that performance is backed by many hours of preparation, seriousness, and self-control. I trusted the E-Distribuție team, knowing that they are an example of professionalism and have a lot of experience in installations. We are particularly proud of our colleagues who managed to win, for the 3rd consecutive edition, the Grand Trophy, in the Electricity Distribution category“, said Monica Hodor, General Manager of E-Distribuție.

Electrician’s Trophy 2023 winners

 • E-Distribuție, Electrician’s Trophy 2023-Electricity distribution category
 • Delgaz Grid, Electrician’s Trophy 2023–Maintenance category
 • Operation of electrical distribution grid, MT-JT category–E-Distribuție team
 • PRAM category–E-Distribuție team
 • Operation of electrical transformer substations 110 kV/MT category– E-Distribuție team
 • Electricity metering, verification of metering groups category–Distribuție Oltenia team
 • Installation and repair of primary equipment from substations category–Delgaz Grid team
 • Assembly and repair of MT and JT distribution installations category–Distribuție Energie Electrica Romania (DEER)
 • Defectoscopy LES MT AND JT category–Delgaz Grid team
 • Junior Electrician’s Trophy–Distribuție Oltenia delegation
 • Special Award–Zero Accidents–Delgaz Grid and Adrem Invest
 • Special prize–The eldest participant–Distribuție Energie Electrică România
 • Special prize-The youngest participant – Adrem Invest

The Electrician’s Trophy is the most complex professional competition in the energy field in Romania, preceding the Energetician’s Day, celebrated on July 20, by Saint Elijah, the protector of these professionals, established as such by Decree nr. 507/1972. The history of this competition begins in 1977 in Iași, where the first edition took place. Since then, the competition has been held every year until the pandemic. After three years of break, E-Distribuție resumed organizing this prestigious event in Timișoara, a city that in 2023 is also European Capital of Culture. Generations of specialists have faced each other in theoretical, practical or public tests, demonstrating their professionalism.

Articole asociate

E-distribuție – O investriție de 160 Mil Ron în 2022 în modernizarea rețelelor electrice de înaltă tensiune și a unor stații de transformatoare

Investiția E-Distribuție în amplificarea stației de transormare Glina (Județul Ilfov). Indicatorii specifici SAIFI – Sistem Average Interruption Frecuency Index şi SAIDI – System Average Interruption Duration Index I (Nota redacției)

E-Distribuție a implementat o soluție avansată de cartografiere a rețelelor, pentru exploatarea mai sigură a acestora și creșterea calității alimentării cu electricitate a populației

E – distribuție lansează serviciul „Vizita virtuală” și simplifică procese precum racordarea și obținerea sporului de putere

E – Distribuție Banat investește cca 50 Mil Ron într-o nouă stație de transformare și rețele de medie tensiune (vizitată și de către un grup de profesori de specialitate și studenți ai Facultății de Inginerie Electrică și Energetică a Universității Politehnica Timișoara)

E-Distribuție Banat a investit peste 12 Milioane Ron pentru modernizarea stației de transformare Orăștie Zăvoi în beneficiul a 14.000 de clienți

Companiile E-Distribuție au trimis la reciclare peste 6.000 de tone de deșeuri de echipamente rezultate din lucrări de modernizare a rețelei în perioada 2020 – 2021

Nota redacției

Gabriel Grama revine pe pământ românesc. Corespondență (text & foto) – de la Mihai Vasile – Sângealb (publicist și fotograf, senior editor al Jurnalului Bucureștiului, membru al AJTR – Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România)

Ziua Națională a Franței. Măsuri drastice din partea autorităților franceze (centrale și locale) după moartea adolescentului franco – algerian Nahel Merzouk la Nanterre (Métropole du Grand Paris)

Drama de pe Bulevardul La Défense de la Nanterre (Métropole du Grand Paris). Moartea adolescentului franco – algerian Nahel (Naël) Merzouk – o crimă (asasinat) cu caracter rasial (conform organizațiilor musulmane și ale drepturilor omului) sau legitimă apărare (conform sindicatelor de poliție și organizațiilor de extremă dreaptă)? Consecințele evenimentului dramatic. În căutarea adevărului istoric.

Muzeul muntelui de la poalele masivului Parâng – un muzeu la înălţime (Corespondență de la Mihai Vasile – Sângealb, publicist, senior editor al Jurnalului Bucureștiului, membru al AJTR – Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România)

„USR (Uniunea Scriitorilor din România) se autosuspendă” și „Singurătatea valorii” (fragnente din cartea „Istoria literaturii neînregimente” a lui Dr. Grid Modorcea, scriitor și cineast, „cel mai important” și cel mai prolific autor în viață) dedicat poetului, eseistului și traducătorului trilingv Dr. Christian W. Schenk (corespondent permanent al Jurnalului Bucureștiului)

„Masoneria trebuie să slujească România” (Corespondență de la Dr. Grid Modorcea, scriitor și cineast, cel mai prolific autor român în viață)

Cours Prépa (CPGE – MPSI – 6). Subiecte de fizică specială pregătitoare pentru concursurile de admitere în sistemul (ultra)elitist al școlilor superioare franceze de înalte studii inginerești (Grandes écoles d’ingénieurs). Electrostatică – Electricitate („Levitație prin interacțiune electrostatică”, „Reglarea automată a temperaturii, utilizarea unei termistanțe”, „Filtru cu structură Rauch”)

Cours Prépa (CPGE – MPSI – 10). Subiecte de matematici generale (superioare & speciale) pregătitoare pentru concursurile de admitere în sistemul (ultra)elitist al școlilor superioare franceze de înalte studii inginerești (Grandes écoles d’ingénieurs). Grupuri simetrice (enunțuri & soluții)

Nume și titluri ale Bibliei (Corespondență de la Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița, economist, filosof și scriitor)

În exclusivitate pentru Jurnalul Bucureștiului. Dialog cu eruditul promotor (franco – român) al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană „Soleil de l’Est” (Partea 4 și integral)

Rinocerul: „Batalionul de elită din Istoria literaturii neînregimentate a celui mai prolific scriitor român ‒ Grid Modorcea” (corespondent permanent și membru al Staff-ului Jurnalului Bucureștiului)

„Excesele românismului” și „Seriozitatea lui Eminescu” (fragnente din cartea „Istoria literaturii neînregimente” a lui Dr. Grid Modorcea, scriitor și cineast, „cel mai important” și cel mai prolific autor în viață) dedicat Simonei Lazăr – Țigău (poet, prozator, eseist, jurnalist și eminescolog, bibliotecarul casei de cultură „Carmen Sylva” din Sinaia, corespondentul Jurnalului Bucureștiului)

Interviul realizat pe tema asasinării profesorului Ioan Petru Culianu, în cadrul emisiunii „Dezbaterea de luni” (RadioPunctLondra), de către Geo Scripcariu (realizator – corespondent permanent al Jurnalului Bucureștiului), cu jurnalistul Petre M. Iancu

„AI sau A nu I?” Editorial – Revista de Cultură „Curtea de la Argeș” (Corespondență de la Acad. Gheorghe Păun – Redactor șef)

Muzeul muntelui de la poalele masivului Parâng – un muzeu la înălţime (Corespondență de la Mihai Vasile – Sângealb, publicist, senior editor al Jurnalului Bucureștiului, membru al AJTR – Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România)

Sociologia matematică și rolul ei în structurile de date ale noii ordini mondiale. „Mecanica socială” a Acad. prof. Spiru Haret – precursor al (psiho)sociologiei matematice (dedicat Generalului Bartolomeu – Constantin Săvoiu, Mare Maestru al Marii Loji Naționale Române 1880)

Cu nostalgie, Sri Lanka – fosta insulă Ceylon, „Insula surâsului și a pietrei lunii”

„Ma thèse en 180 secondes” (Teza mea de doctorat în 180 de secunde) cu profesorul Mohamed Ketata, directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientală al AUF (Agenția Universitară a Francofoniei) și Conferința Alianței Franceze de la Pitești

Accesul în sistemul (ultra)elitist francez napoleonian de Înalte Studii „Grandes Ecoles” (științifico – inginerești, economico – comerciale, medico – farmaceutice, social – politice, literar – artistice, judiciare, militare, etc.) – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învățământul superior francez de sute de ani! (Corespondență de la prof. univ. dr. Thomas CSINTA – Paris)

Concours „Pérpa HEC” (Economique et Commerciale). Fusion des épreuves mathématiques HEC (École des hautes études commerciales de Paris – HEC European business school) et ESSEC (École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales – ESSEC Business School). Enoncés. Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies & Maths Appliquées)

Concours „Prépa Ecricome” (Les Grandes Ecoles de Commerce et Management – EM Sstasbourg,  KEDGE Business School, Montpellier Business School, NEOMA Business School, Rennes School of Business). Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies)

„Les grands concours de maths – Grandes Ecoles 2023” (Mines – Ponts – Les Sujets)