Acasă Avocat - Jurisprudență Noile modificări aduse contractului individual de muncă și Codului Muncii în Romania...

Noile modificări aduse contractului individual de muncă și Codului Muncii în Romania (The new amendments brought to the individual employment agreement and Labor Code in Romania) de la corespondentul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații  

Prezentul articol evidențiază câteva dintre modificările aduse Codului muncii în România, angajatorii din România fiind nevoiți să se adapteze astfel noilor reglementări, în principal fiind vorba despre noile elemente obligatorii care trebuie introduse în contractele individuale de muncă, precum și despre suplimentarea drepturilor salariaților în România. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații oferă servicii juridice de cea mai înaltă calitate, având o vastă experiență în acest domeniu și recomandă, așadar, apelarea la un avocat specializat în dreptul muncii în România care vă poate oferi asistență și consultanță juridică în aspectele legate de contractele de muncă și litigiile de muncă în România.

Începând cu data 22 octombrie 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 283/2022 în România pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003Codul muncii în România, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și astfel s-a modificat și contractul individual de muncă în România. Principalele modificări aduse Codului muncii în România privesc aspecte precum: tratamentul nefavorabil salariaților în România, concedierea salariaților în România, programul de lucru în România, informațiile pe care angajatorul trebuie să le furnizeze angajaților anterior angajării, drepturile salariaților în România, elementele contractului individual de muncă în România,etc. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în dreptul muncii în România care vă poate oferi asistență și consultanță juridică în aspectele legate de contractele de muncă și litigiile de muncă în România, având în vedere complexitatea și rigurozitatea noilor prevederi. Adoptarea Legii nr. 283/2022 vizează obligativitatea angajatorilor din România de a implementa cu prioritate noile modificări aduse Codului muncii în România.

Modificările impuse de Legea 283/2022

În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii din România şi angajatorii din RomâniaUna din modificările aduse de Legea 283/2022 în România vizează interzicerea oricărui tratament nefavorabil salariaţilor în România şi reprezentanţilor salariaţilor. Conform art. 5 alineatul 9 din legea amintită anterior, nu constituie discriminare excluderea, deosebirea, restricţia sau preferinţa în privinţa unui anumit loc de muncă în cazul în care, prin natura specifică a activităţii în cauză sau a condiţiilor în care activitatea respectivă este realizată, există anumite cerinţe profesionale esenţiale şi determinante, cu condiţia ca scopul să fie legitim şi cerinţele proporţionale.  O altă modificare adusă Codului muncii în România constă în interzicerea angajatorului din România de a dispune concedierea salariatului în România în anumite situații reglementate de lege, cum ar fi pe durata efectuării concediului paternal şi a concediului de îngrijitor sau pe durata absentării de la locul de muncă. Conform art. 62 alineatul 4, salariații din România pot cere angajatorilor din România să motiveze decizia de concediere a salariaților în România, în condițiile legii.

Un avocat specializat în dreptul muncii în România vă poate oferi asistență și consultanță juridică în aspectele legate de contractele de muncă și litigiile de muncă în România. În cadrul Societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații activează numeroși avocați cu experiență în contracte individuale de muncă și litigii de muncă în România care au asistat de-a lungul timpului clienți de diverse naționalități în proiecte complexe, amintind cu titlu de exemplu conflicte de muncă, revizuiri de contracte individuale de muncă, redactări de contracte individuale de muncă și alte documente din sfera dreptului muncii în România.

Potrivit art. 111, „prin program de lucru” în România se înțelege modelul de organizare a activităţii, care stabileşte orele şi zilele când începe şi când se încheie prestarea muncii. Conform noilor reglementări aduse prin Legea nr. 283/2022, salariații din România pot dispune de programe individualizate de muncă stabilite de angajatorii din România, care pot avea o durată limitată în timp.Salariații din România beneficiază de noi drepturi, precum: dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă în România, fără suprapunerea programului de lucru în România, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea, dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiţii de muncă mai favorabile, dreptul de a absenta de la locul de muncă în situaţii neprevăzute, dreptul salariaților din România de a fi informați în legătură cu noile elemente obligatorii ale contractului individual de muncă în România etc.

De asemenea, Legea nr. 283/2022 impune obligația angajatorilor din România de a informa persoana selectată în vederea angajării/salariatul cu privire la informații precum salariul de bază și metoda de plată, programul de lucru în România, locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul din România să îşi desfăşoare activitatea în locuri de muncă diferite, precum şi dacă deplasarea între acestea este asigurată sau decontată de către angajatorul din România.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

This article highlights some of the amendments brought to the Romanian Labor Code, the employers in Romania being forced to adapt the new regulations, mainy being about the new mandatory elements which will be introduced in the individual employment agreements in Romania, as well as the supplementing of  the rights of employees in Romania. The Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit and Associates offers the highest quality legal services, having extensive experience in this field and therefore recommends contacting a lawyer specialized in labor law in Romania who can provide legal assistance and consultancy in matters related to employment agreements in Romania and labor disputes in Romania.

Starting with October 22, 2022, the Romanian Law no. 283/2022 entered into force in Romania for amending and supplementing the Law no. 53/2003–Romanian Labor Code, as well as the Romanian Government Emergency Ordinance no. 57/2019 on the Romanian Administrative Code, and thus the employment agreement in Romania was amended. The main amendments to the Romanian Labor Code concern aspects such as: the unfavorable treatment of the employees in Romania, dismissal of the employees in Romania, working hours in Romania, information that the employer must provide to employees prior to employment, employee rights in Romania, elements of the employment agreement in Romania, e.g..The Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit and Associates recommends contacting a lawyer specialized in labor law in Romania who can provide legal assistance and consultancy in Romania regarding the aspects related to the employment agreements in Romania and labor disputes in Romania, given the complexity and strictness of the new provisions in Romania.

The amendments imposed by the Romanian Law no. 283/2022

Within the employment relations, the principle of equal treatment operates for all the employees in Romania and employers in Romania. One of the amendments brought by the Law no. 283/2022 aims to prohibit any unfavorable treatment of the employees in Romania and employees’ representatives in Romania. According to the article 5(9), the exclusion, distinction, restriction or preference of a particular job where, by the specific nature of the activity or the conditions under which the activity is carried out, there are essential and determining professional requirements, provided that the purpose is legitimate and proportionate requirements, does not constitute discrimination

Another amendment to the Romanian Labor Code is to prohibit the employer in Romania from ordering the dismissal of the employee in Romania in certain situations regulated by the law, such as during the period of the paternity leave and carers’ leave or during the absence from work. According to the article 62(4), employees in Romania may ask employers to justify the decision to dismiss the employees, in accordance with the Romanian law.

A lawyer specialized in labor law in Romania can provide legal assistance and consultancy on the issues related to the employment agreements in Romania and labor disputes in Romania. Within the Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm, there are many lawyers with experience in employment contracts in Romania and labor disputes in Romania who have assisted clients of various nationalities in complex projects, mentioning, for example, the labor disputes in Romania, reviewing of the employment agreements in Romania, drafting of of the employment agreements in Romania and other employment law documents in Romania.

According to the article 111, “by working hours” in Romania means the model of organizing the activity, which sets the hours and days when the work begins and ends. According to the new regulations brought by the Romanian Law no. 283/2022, employees in Romania can have individualized work programs established by the employers in Romania, thus, having a limited duration in time.

Employees in Romania benefit from new rights, such as: the right to work with different employers in Romania or at the same employer, based on individual employment agreements in Romania, without overlapping the working hours, benefiting from the corresponding salary for each of them, the right to apply for a vacancy that ensures more favorable working conditions in Romania, the right to leave work in unforeseen circumstances in Romania, the right to be informed about the new mandatory elements of the individual employment agreement in Romania, e.g..

Also, the Romanian Law no. 283/2022 imposes the obligation of the employers in Romania to inform the person selected for employment/employee in Romania about the information such as the basic salary and payment method, working hours in Romania, work place or, in the absence of a fixed job in Romania, the possibility for the employee in Romania to work in different jobs, as well as if the movement between them is insured or settled by the employer in Romania.

Note. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is one of the top law firms in Romania, offering top legal advice. The Romanian law firm’s clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2022, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked third place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2022. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice.

Anexă

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații a oferit asistență juridică unei companii din Marea Britanie care oferă consultanță IT în România, constând în oferirea de consultanță juridică privind modificările aduse legislației fiscale din România începând cu 1 ianuarie 2023 și riscurile la care ar putea fi expusă compania, atât din punct de vedere juridic, cât și din punct de vedere fiscal. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații  a oferit servicii juridice de calitate prin intermediul avocaților săi specializați în drept fiscal și litigii fiscale, care au elaborat o opinie juridică privind riscurile la care s-ar expune clientul, îndrumarea acestuia în vederea înțelegerii și interpretării corecte a legislației fiscale din România și identificarea măsurilor necesare pentru a fi în deplină legalitate în cazul unui control fiscal efectuat de organele fiscale din România. Opinia juridică a inclus printre altele și modificarea Codului fiscal român prin Ordonanța Guvernului 16/2022 referitoare la impozitarea microîntreprinderilor care realizează venituri din servicii de consultanță sau management în proporție de peste 20% din veniturile totale. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept fiscal și litigii fiscale pentru a vă oferi servicii de consultanță juridică în ceea ce privește dispozițiile legislației fiscale din România și eventualele modificări ale Codului fiscal român.

Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm provided legal assistance to a UK company that provides consultancy services in Romania, consisting in the elaboration of a legal opinion on the amendments brought to the Romanian Fiscal Code since 1st January 2023 and the risks to which the client may be exposed, both from a legal and fiscal points of view. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm  provides legal services of the highest quality through their specialized lawyers in fiscal law and fiscal litigation in Romania, that prepared a legal opinion based on the understanding and interpretation of the Romanian Fiscal Code and identifying the necessary steps in order to be compliant win event of a tax audit in Romania carried out by the Romanian fiscal authorities.The legal opinion also included the amended of the Romanian Fiscal Code by means of Government Ordinance 16/2022 related to the taxation of micro-enterprises that obtain income from consultancy services in Romania in a proportion of over 20% of total income obtained. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm  recommends contacting a specialized lawyer in fiscal law and fiscal litigation in Romania in order to provide legal consultancy on the applicable fiscal provisions in Romania and the tax amendments in Romania of the Romanian Fiscal Code.

Notă. Toate articolele despre societatea de avocatrură Pavel, Mărgărit și Asociații (Pavel Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Nota redacției