Acasă Avocat - Jurisprudență Articol juridic trilingv. Avocat compliance. Guvernanța corporativă în România (Compliance Lawyer in...

Articol juridic trilingv. Avocat compliance. Guvernanța corporativă în România (Compliance Lawyer in Romania. Corporate Governance (h1). Corporate Governance in Romanian Companies (h2)/Avocat compliance. Gouvernance d’entreprise dans les sociétés roumaines) de la partenerul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

Jurnalul Bucureștiului. On line Newspaper publishing almost everything to be well informed. That’s our main and only purpose!  Jurnalul Bucureștiului aims to be an online newspaper for information and debate of citizens’ problems and events.
The principles that will be at the basis of this publication are: 
– Democracy cannot exist without opposition
–Elected representatives are our representatives and not our masters
– Criticism fosters progress
–Free speech-an important factor in correcting the deviations of power.

Guvernanța corporativă reprezintă un ansamblu de reguli, practici și procese care reglementează conducerea și supravegherea unei companii în România. Conceptul de „guvernanță corporatistă” vizează echilibrul intereselor diferitelor părți implicate în funcționarea și activitatea unei organizații, precum acționarii, conducerea executivă, clienții, furnizorii, instituțiile financiare, autoritățile publice și comunitatea locală. În esență, guvernanța corporativă acoperă toate aspectele managementului, inclusiv elaborarea unor politici interne, precum politică de compliance, implementarea unui sistem de management al conformității, evaluarea și monitorizarea performanței organizaționale. Așadar, indiferent de poziția deținută în cadrul unei companii, asistența și reprezentarea juridică oferită de un avocat compliance este primordială pentru a înțelege conceptul de guvernanță corporatistă și principiile fundamentale pe care acesta le implică, precum și pentru a gestiona sesizările de compliance ce pot apărea în desfășurarea activității.

Noțiunea de guvernanță corporativă

Principiile guvernanței corporative vizează promovarea transparenței în deciziile și operațiunile companiei din România, precum și asigurarea responsabilității managementului față de acționari și alte părți interesate. Cunoașterea acestor principii permite evaluarea unei companii din perspectiva respectării standardelor implementate printr-un sistem de management al conformității. O guvernanță corporatistă solidă poate contribui la creșterea valorii companiei pe termen lung. Principiile precum echitatea în tratamentul acționarilor, protejarea intereselor acestora și asigurarea unei conduite potrivite în afaceri pot consolida încrederea investitorilor și pot stimula investițiile în companie. Având în vedere faptul că înțelegerea guvernanței corporative permite identificarea și gestionarea eficientă a riscurilor asociate activităților companiei, Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat de drept comercial specializat în guvernanță corporativă și drept societar în România pentru a oferi consiliere cu privire la respectarea legilor și reglementărilor din sfera de guvernare corporativă, precum și cu privire la identificarea și gestionarea riscurilor juridice asociate, printre care se numără sesizările de compliance, încălcări ale obligațiilor legale și conflicte de interese.

Reguli de compliance

Noțiunea de reguli de compliance sau reguli de conformitate reprezintă un set de norme, proceduri și standarde interne și externe pe care organizațiile și companiile din România le adoptă și le respectă pentru a se asigura că activitățile lor sunt conforme cu legile, reglementările și standardele relevante. Scopul principal al acestor reguli de conformitate este de a preveni încălcările legale și de a minimiza sancțiunile, pierderile financiare și prejudiciile de imagine. Printr-o politică de compliance sunt setate o serie de reguli de compliance care pot include norme privind protecția datelor cu caracter personal, dreptul muncii, dreptul concurenței, combaterea spălării banilor, etc. Având în vedere că sancțiunile prevăzute de lege în cazul încălcării normelor de corporate compliance pot fi severe, inclusiv din sfera dreptului penal, este primordial ca managerii companiilor și specialiștii din departamentele de resurse umane să fie conștienți de aceste riscuri și să implementeze un program de compliance care să asigure prevenția și respectarea unor reguli de compliance ce fac parte dintr-un sistem de management al conformității.  

„Asistența juridică din partea unui avocat compliance este esențială pentru a asigura, printr-o politică de compliance, respectarea corectă și completă a tuturor aspectelor legale și reglementărilor privind guvernanța corporativă, contribuind astfel la protejarea intereselor companiei și la evitarea riscurilor juridice ce pot lua naștere printr-o guvernare corporativă a declarat Avocatul Coordonator Dr. Radu Pavel al Societății Românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații care vă invită să apelați cu încredere la un avocat de drept comercial specializat în guvernanță corporativă și drept societar în România  pentru a vă asista în vederea implementării unui program de compliance și asigurării unui sistem de management al conformității adecvat activității societății, prin completarea formularului de contact.

În concluzie, respectarea unui set de reguli de compliance din perspectiva guvernanței corporative nu se rezumă doar la conformitatea cu legile și reglementările, ci este esențială și pentru promovarea unor standarde ridicate de etică și integritate în conducerea și administrația unei societăți. Implementarea și monitorizarea adecvată a acestor reguli de conformitate (corporate compliance) sunt fundamentale pentru asigurarea transparenței, responsabilității și eficienței în cadrul unei societăți. Prin adoptarea unor politici și a unui program de compliance și prin respectarea valorilor etice și a normelor legale adoptate, companiile pot consolida metoda de guvernare corporativă și pot promova succesul și durabilitatea pe termen lung a afacerii lor, evitând sesizările de compliance. Cu ajutorul unui avocat de drept comercial specializat în guvernanță corporativă și drept societar în România, Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații  poate asigura cu succes asistența și consultanța juridică necesară în implementarea și monitorizarea adecvată a acestor reguli de conformitate (corporate compliance).  Un avocat de drept comercial, societar și de guvernanță corporativă sau un avocat compliance poate contribui la dezvoltarea și implementarea unui program de compliance personalizat, adaptat nevoilor specifice ale fiecărei societăți. În acest fel se poate consolida guvernanță corporatistă, iar acest lucru poate contribui la respectarea legii, asigurând succesul și durabilitatea pe termen lung a afacerii.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

Corporate governance compliance in Romania represents a set of rules, practices, and processes that regulate the management and supervision of a company in Romania. The concept of “corporate governance” aims at balancing the interests of various parties involved in the operation and activities of an organization, such as shareholders, executive management, customers, suppliers, financial institutions, public authorities and the local community. Essentially, corporate governance covers all aspects of management, including the development of internal policies such as internal compliance policy in Romania, the evaluation and monitoring of organizational performance by a business compliance officer in Romania from a corporate compliance department in Romania, the implementation of a corporate compliance program in Romania and a corporate compliance management in Romania. Therefore, regardless of the position held within a company, corporate compliance legal services in Romania provided by a corpwyer in Romania is essential to understand the concept of corporate governance compliance in Romania and the fundamental principles it entails, as well as to manage compliance and ethics in Romania issues that may arise during business activities.

The concept of corporate governance compliance in Romania

The principles of corporate governance aim to promote transparency in the decisions and operations of companies in Romania, as well as to ensure governance risk management and internal control in Romania to shareholders and other stakeholders. Understanding these principles allows the evaluation of a company from the perspective of business compliance standards implemented through a corporate compliance department in Romania by a business compliance officer in Romania. Strong corporate governance can contribute to increasing the long-term value of the company. Principles such as fairness in treating shareholders, protecting their interests, and ensuring appropriate business conduct can build investor confidence and stimulate investments in the company. Considering that understanding corporate governance  allows for the efficient identification and management of risks associated with company activities, The Romanian Law Firm Pavel Mărgărit and Associates recommends engaging the services of a corporate and commercial lawyer in Romania to provide corporate compliance legal services in Romania and advice on corporate compliance law in Romania, as well as to identify and manage associated legal risks, including compliance issues, violations of legal obligations, legal compliance in company in Romania and conflicts of interest.

Corporate regulatory compliance in Romania

The concept of compliance for companies in Romania or internal compliance policy in Romania represents a set of internal and external norms, procedures, and standards adopted and followed by organizations and companies in Romania to ensure that their activities comply with relevant corporate compliance law in Romania, regulations, and standards of compliance and ethics in Romania. The primary purpose of corporate compliance program in Romania is to prevent legal violations and minimize penalties, financial losses, and reputational damage. Through a internal compliance policy in Romania, a series of compliance rules are set, which may include norms regarding personal data protection, labor law, competition law, anti-money laundering, etc. Considering that the sanctions provided by corporate compliance law in Romania for the breach of corporate compliance norms can be severe, including within the realm of criminal law, it is essential for company managers, business compliance officer in Romania and corporate compliance department in Romania to be aware of these risks and to implement a programme compliance in Romania that ensures the corporate regulatory compliance in Romania and prevention as part of a corporate compliance management in Romania.

„Corporate compliance legal services in Romania from a corporate lawyer in Romania is essential to ensure, through a policy of compliance for companies in Romania, the correct and complete understanding of all legal aspects and regulations regarding corporate governance, thereby contributing to the protection of the company’s interests and avoiding legal risks that may arise from corporate governance,” stated Managing Partner PhD Radu Pavel.

The Romanian Law Firm Pavel Mărgărit & Associates invites you to confidently engage a corporate and commercial lawyer in Romania or a compliance lawyer in Romania to assist you in implementing a corporate compliance program in Romania and ensuring an adequate corporate compliance management in Romania for the company’s activities, by simply filling the contact. In conclusion, the programme compliance in Romania is not only about legal compliance in company in Romania and the corporate regulatory compliance in Romania, but is also essential for promoting high standards of compliance and ethics in Romania and integrity in the management and administration of a company. The proper governance risk management and internal control in Romania are fundamental to ensure transparency, accountability and efficiency within a company and a compliance lawyer in Romania can assist you in this matter. By adopting policies and a programme compliance in Romania and adhering to ethical values and legal norms, companies can strengthen their corporate governance framework and promote the long-term success and sustainability of their business, avoiding compliance issues. With the assistance of a compliance lawyer in Romania or a corporate and commercial lawyer in Romania, Pavel, Margarit and Associates Romanian Law Firm can successfully provide the necessary legal compliance in company in Romania, legal assistance and advice in implementing and monitoring these compliance rules. A corporate and commercial lawyer in Romania can contribute to the development of governance risk management and internal control in Romania and implementation of a personalized compliance for companies in Romania tailored to the specific needs of each company. This can strengthen corporate governance and contribute to promoting an organizational culture based on integrity, transparency, and adherence to the law, ensuring the corporate regulatory compliance in Romania and long-term success and sustainability of the business.

Note. Pavel, Margarit and Associates Romanian Law Firm is one of the top law firms in Romania, providing high-quality legal services. The firm’s clients include multinational and domestic companies of great magnitude. In 2023, the law firm’s success stories brought it international recognition from the most prestigious international guides and publications in the field. As a result, Pavel, Margarit and Associates Law Firm ranked 3rd in Romania in the Legal 500’s ranking of business law firms with the most relevant expertise. The law firm is internationally recognized by the IFLR 1000 Financial and Corporate 2023 guide. Additionally, Pavel, Margarit and Associates Law Firm is the only law firm in Romania recommended by the international director of Global Law Experts in London in the Dispute Resolution practice area.

French version

La conformité à la gouvernance d’entreprise en Roumanie représente un ensemble de règles, de pratiques et de processus régissant la gestion et la supervision d’une société en Roumanie. Le concept de „gouvernance d’entreprise” vise à équilibrer les intérêts des différentes parties impliquées dans le fonctionnement et les activités d’une organisation, telles que les actionnaires, la direction exécutive, les clients, les fournisseurs, les institutions financières, les autorités publiques et la communauté locale. Essentiellement, la gouvernance d’entreprise couvre tous les aspects de la gestion, y compris l’élaboration de politiques internes telles que la politique de conformité interne en Roumanie, la mise en œuvre d’un programme de conformité d’entreprise en Roumanie et une gestion de la conformité d’entreprise en Roumanie ainsi que l’évaluation et le suivi de la performance organisationnelle par un service de conformité d’entreprise en Roumanie. Par conséquent, quel que soit le poste occupé au sein d’une entreprise, les services juridiques de conformité d’entreprise en Roumanie fournis par un avocat complaince et d’entreprise en Roumanie sont essentiels pour comprendre le concept de conformité à la gouvernance d’entreprise en Roumanie et les principes fondamentaux qu’il implique, ainsi que pour gérer la conformité et les questions éthiques en Roumanie qui peuvent survenir lors des activités commerciales.

Le concept de conformité à la gouvernance d’entreprise en Roumanie

Les principes de gouvernance d’entreprise visent à promouvoir la transparence dans les décisions et les opérations des entreprises en Roumanie, ainsi qu’à assurer la gestion des risques de gouvernance et le contrôle interne en Roumanie aux actionnaires et aux autres parties prenantes. La compréhension de ces principes permet d’évaluer une entreprise du point de vue des normes de conformité commerciale mises en œuvre par un service de conformité d’entreprise en Roumanie, dirigé par un officier de conformité des entreprises en Roumanie. Une gouvernance d’entreprise solide peut contribuer à accroître la valeur à long terme de l’entreprise. Des principes tels que l’équité dans le traitement des actionnaires, la protection de leurs intérêts et l’assurance d’une conduite commerciale appropriée peuvent renforcer la confiance des investisseurs et stimuler les investissements dans l’entreprise. Étant donné que la compréhension de la gouvernance d’entreprise permet d’identifier et de gérer efficacement les risques associés aux activités de l’entreprise, le cabinet d’avocats roumain Pavel Mărgărit et Associés recommande de faire appel aux services d’un avocat spécialisé en conformité en Roumanie pour fournir des services juridiques de conformité d’entreprise en Roumanie et conseiller sur le droit de conformité d’entreprise en Roumanie, ainsi que pour identifier et gérer les risques juridiques associés, y compris les questions de conformité, les violations des obligations légales, la conformité juridique dans les sociétés en Roumanie et les conflits d’intérêts.

Règles de conformité

Le concept de conformité pour les sociétés en Roumanie ou de politique de conformité interne en Roumanie représente un ensemble de normes, de procédures et de standards internes et externes adoptés et suivis par les organisations et les sociétés en Roumanie pour garantir que leurs activités sont conformes au droit de conformité d’entreprise en Roumanie, aux réglementations et aux normes de conformité et d’éthique en Roumanie. Le but principal du programme de conformité d’entreprise en Roumanie est de prévenir les violations légales et de minimiser les sanctions, les pertes financières et les dommages à la réputation. À travers une politique de conformité interne en Roumanie, une série de règles de conformité sont établies, qui peuvent inclure des normes relatives à la protection des données personnelles, au droit du travail, au droit de la concurrence, à la lutte contre le blanchiment d’argent, etc. Étant donné que les sanctions prévues par le droit de conformité d’entreprise en Roumanie pour la violation des normes de conformité d’entreprise peuvent être sévères, y compris dans le domaine du droit pénal, il est essentiel pour les dirigeants d’entreprise, l’officier de conformité des entreprises en Roumanie et le service de conformité d’entreprise en Roumanie d’être conscients de ces risques et de mettre en œuvre un programme de conformité en Roumanie qui garantit la conformité réglementaire des entreprises en Roumanie et la prévention dans le cadre d’une gestion de la conformité d’entreprise en Roumanie.

„Les services juridiques de conformité d’entreprise en Roumanie avocat spécialisé en conformités en Roumanie ont essentiels pour garantir, par le biais d’une politique de conformité pour les sociétés en Roumanie, la compréhension correcte et complète de tous les aspects juridiques et réglementaires concernant la gouvernance d’entreprise, contribuant ainsi à la protection des intérêts de l’entreprise et à éviter les risques juridiques pouvant découler de la gouvernance d’entreprise”, a déclaré le partenaire directeur PhD Radu Pavel. Le cabinet d’avocats roumain Pavel Mărgărit & Associés vous invite à engager en toute confiance un avocat complaince et d’entreprise en Roumanie pour vous aider à mettre en œuvre un programme de conformité d’entreprise en Roumanie et à garantir une gestion adéquate de la conformité d’entreprise en Roumanie pour les activités de l’entreprise, en remplissant simplement le formulaire de contact.

En conclusion, le programme de conformité en Roumanie ne concerne pas seulement la conformité juridique dans les sociétés en Roumanie et la conformité réglementaire des entreprises en Roumanie, mais est également essentiel pour promouvoir des normes élevées de conformité et d’éthique en Roumanie et l’intégrité dans la gestion et l’administration d’une entreprise. La gestion efficace des risques de gouvernance et le contrôle interne en Roumanie sont fondamentaux pour garantir la transparence, la responsabilité et l’efficacité au sein d’une entreprise. En adoptant des politiques et un programme de conformité en Roumanie et en adhérant à des valeurs éthiques et à des normes juridiques, les entreprises peuvent renforcer leur cadre de gouvernance d’entreprise et promouvoir le succès à long terme et la durabilité de leur entreprise, évitant les problèmes de conformité. Avec l’aide d’un avocat complaince et d’entreprise en Roumanie ou d’un avocat spécialisé en conformités en Roumanie, le cabinet d’avocats roumain Pavel, Mărgărit et Associés peut fournir avec succès la conformité juridique nécessaire dans les sociétés en Roumanie, une assistance juridique et des conseils dans la mise en œuvre et le suivi de ces règles de conformité (conformité d’entreprise). Un avocat en droit des affaires et en droit commercial en Roumanie peut contribuer au développement de la gestion des risques de gouvernance et du contrôle interne en Roumanie et à la mise en œuvre d’une conformité personnalisée pour les sociétés en Roumanie adaptée aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Cela peut renforcer la gouvernance d’entreprise et contribuer à promouvoir une culture organisationnelle basée sur l’intégrité, la transparence et le respect de la loi, garantissant la conformité réglementaire des entreprises en Roumanie et le succès à long terme et la durabilité de l’entreprise.

Note. Le cabinet d’avocats roumain Pavel Mărgărit and Associates a pour clients des entreprises étrangères, des sociétés locales de premier plan et des particuliers à haut revenu. En 2023, les succès du cabinet d’avocats roumain ont été reconnus par les guides et publications internationaux les plus prestigieux. Le cabinet a été classé troisième en Roumanie par la publication Legal 500. Le cabinet d’avocats roumain est également reconnu par le guide financier et corporatif IFLR 1000 2023. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Margarit & Associates est également le seul cabinet d’avocats en Roumanie recommandé par le Directeur de Global Law Experts à Londres dans le domaine du règlement des litiges.

Notă. Toate articolele Societății de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații în Jurnalul Bucureștiului

Nota redacției

Mihail Moruzov și Mișcarea Legionară (Corespondență de la Lect. dr. Tănase Tiberiu, secretar al CRIFST – Comitetul Român pentru Istoria & Filosofia Științei & Tehnici – Academia Română, directorul revistei „Intelligence Info” – partener al Jurnalului Bucureștiului)

Academia Forțelor Terestre (AFT) „Nicolae Bălcescu” de la Sibiu – „o instituție puternică, capabilă să anticipeze schimbările și să ofere o educație de înalta calitate centrată pe student”, care „facilitează managementul activităților de cercetare și a proiectelor de cercetare–dezvoltare derulate de personalul instituției” (Lucrarea „Unitățile de intervenție de elită ale Jandarmeriei Naționale franceze aparținând Forțelor Armate  Terestre…” – Thomas CSINTA, redactor șef al Jurnalului Bucureștiului)

Remember. „Asociații” mei Michel Ardouin („Porte–Avions ”) și Charlie Bauer (revoluționarul „Robin Hood”) – asociații lui Jacques Mesrine („inamicul public n°1 al societății civile”), autori de pagini remarcabile în istoria criminală franceză contemporană. Mon „associé” Michel Ardouin („Porte–Avions ”) l’associé de Jacques Mesrine (L’ennemi public n°1) et Charlie Bauer (révolutionnaire d’extrême gauche) auteurs des pages remarquables dans l’histoire de la grande criminalité française contemporaine

Intelligence-ul românesc de la tradiție la modernitate (Romanian intelligence from tradition to modernity) – Intelligence Info (partener media al Jurnalului Bucureștiului)

Simpozionul internațional „Lucian Blaga” – Ediția a II-a – Satul românesc izvor de spritualitate și inspirație. „Conceptul marelui anonim și dialogul cu transcendentul. Pledoarie pentru o disciplină centrată pe opera lui Lucian Blaga” (Lucrarea prof. dr. Narcis Zărnescu, membru al Academiei Germano-Române și al Academiei Oamenilor de Știință din România, membru titular al CRIFST – Comitetul Român pentru Istoria si Filosofia Stiintei si Tehnicii al Academiei Române, distins cu „l’Ordre des Palmes académiques”)

Prezentarea (recenzia) cărții „Analiza geopolitică și securitară a Orientului Mijlociu. Studiu științific.” – autor Alba Iulia Catrinel Popescu (prof. dr. Narcis Zărnescu, critic și istoric literar, redactor șef al Revistei „Academica” și redactor șef adj. al revistelor „Cunoașterea științifică”, „Intelligence Info”, „Studii și Comunicări” și „Noesis” ale CRIFST al Academiei Române, membru al Academiei Germano – Române și al Academiei Oamenilor de Știință din Româmia, Cavaler al Ordinului „Palmes Académiques” din Franța)

„Etică și Intelligence” – lucrare prezentată la Sesiunea Anuală a Academiei Germano – Române din Baden – Baden (Germania) de către corespondentul nostru permanent prof. dr. Narcis-Stelian Zărnescu (redactorul șef al Revistei Academiei Române „Academica”, secretar științific al Secției X – Filosofie, Teologie și Psihologie a AOȘR – Academia Oamenilor de Știință din România)

Conferința CRIFST (Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii) a Academiei Române. „Impactul AI, din perspectiva binomului foucaultian episteme – techne” (Prof. dr. Narcis Zărnescu, membru titular al CRIFST, redactor șef al revistei „Academica”, redactor șef Adjunct al revistei de Sudii și comunicări și al revistei Noesis al CRIFST, secretar științific al Secției X– Filosofie, Teologie și Psihologie a AOȘR–Academia Oamenilor de Știință din România, distins cu „l’Ordre des Palmes académiques”)

„Viitorul cărții și al suporturilor de carte” la CRIFST (Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii) – DIS (Divizia de Istoria Științei) de Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de autori

Scurtă incursiune în Istoria detectivismului (Partea 2). Corespondență de la Maria Bumbaru președinta ANDR (Asociația Națională a Detectivilor din România)

Scurtă incursiune în Istoria detectivismului (Partea 1). Corespondență de la Maria Bumbaru președinta ANDR (Asociația Națională a Detectivilor din România)

„Din viața investigatorilor privați (Privat investigator – Pi/∏/π)– mituri și realități”. Interviu cu D-na Maria Bumbaru președinta ADNR (Asociația Naționlă a Detectivilor din România). Partea 2 (Activitatea și „costul” real al unui ∏)

Jurnaliști români: Mihai Eminescu, Ion Oprea, Grid Modorcea, Adrian Păunescu, Neculai Constantin Munteanu, Adrian Cioroianu, Octav Pancu-Iași, George Călinescu, Vasile Sava, Cicerone Poghirc, Aurelian Titu Dumitrescu, Mircea Florin Șandru, Lucian Blaga, Constantin Pădureanu, Dumitru Tinu, Cezar Ivănescu, Fabian Anton, George Topîrceanu, Petru Codrea, Radu Gyr, Dan Culcer, Ion Anton, Dumitru Stăniloae, Mihai Cosma, Claudiu Săftoiu, Iosif Constantin Drăgan, George Băjenaru, Cleopatra Lorințiu, Ion Heliade-Rădulescu, Andrei Partoș, Ion Cristoiu, Mircea Badea, Grațian Cormoș, Aristide Buhoiu, Ioana Sava, Brândușa Prelipceanu, Nicole Valéry-Grossu, Gabriel Liiceanu, Ion Agârbiceanu, Eliza Macadan, Florian Bichir, Emil Șimăndan, Bogdan Suceavă, Adriana Săftoiu, Ioan Chirilă, Gabriela Vrânceanu-Firea, Paul Lampert, Octavian Paler, Alexandru Vianu, Dumitru Toma, Eugen Barbu, Eric Winterhalder, Cristian Mungiu, Vintilă Horia, Dan Pavel, Mircea Dinescu, Cristian Tudor Popescu, George Pruteanu, Emil Hurezeanu, Ivo Muncian, Radu Jörgensen, Lazăr Lădariu, Eugen Ovidiu Chirovici, Adrian Hoajă, Doina Drăguț, George Muntean, Barbu Catargiu, Adrian Mîrșanu, Victor Frunză, Lorena Lupu, Alexandru Candiano-Popescu, Marius Mircu, Dănuț Ungureanu, Vasile Copilu-Cheatră, Rodica Culcer, Andrei Gorzo, Zaharia Stancu, Eugen Cojocaru, Răsvan Popescu, Ion Anghel Mânăstire, Pamfil Șeicaru, Tudorel Oancea, Dorin Ștef, Paula Seling, Sabin Gherman, Marian Coman, Brîndușa Armanca, Valeriu Turcan, Teșu Solomovici, Sorin Roșca Stănescu, Tudor Octavian, Vasilica Ghiță Ene, Gabriela Adameșteanu, Radu Negrescu-Suțu, Cornel Nistorescu, Petre Got, Dumitru D. Șoitu, Geo Bogza, Dan Diaconescu, Stelian Popescu, Nicolae Carandino, Valer Chioreanu, Ioan Massoff, Corneliu Stoica, Adelin Petrișor, Ion Călugăru, Andrei Alexandru, Ludovic Roman, Radu Paraschivescu, Vasile Urechea-Alexandrescu, Elis Râpeanu, Cezar Petrescu, Ion Monoran, Thomas Csinta, Marian Odangiu, Paul Barbăneagră, Ne…