Acasă Avocat - Jurisprudență Articol juridic trilingv. Avocat dreptul muncii. Clauza de neconcurență în contractul individual...

Articol juridic trilingv. Avocat dreptul muncii. Clauza de neconcurență în contractul individual de muncă (Labor Lawyers in Romania. Non-compete clause in agreement/Avocat en droit du travail. Clause de non-concurrence dans le contrat de travail individuel en Roumanie) de la partenerul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

Jurnalul Bucureștiului. On line Newspaper publishing almost everything to be well informed. That’s our main and only purpose!  Jurnalul Bucureștiului aims to be an online newspaper for information and debate of citizens’ problems and events.
The principles that will be at the basis of this publication are: 
– Democracy cannot exist without opposition
–Elected representatives are our representatives and not our masters
– Criticism fosters progress
–Free speech-an important factor in correcting the deviations of power.

În dreptul muncii, contractul individual de muncă (CIM) în România reprezintă instrumentul principal ce reglementează relațiile de muncă, stabilind drepturi și obligații atât în sarcina angajatorului, cât și în sarcina salariatului. Înainte de încheierea contractului de muncă, părțile stabilesc clauzele de comun acord clauzele ce vor guverna raportul juridic, acordul bilateral al acestora fiind obligatoriu. Printre clauzele care pot fi inserate în contractul individual de muncă (CIM) se numără clauzele de încetare contract de muncă, suspendare contract de muncă, demisie cu preaviz, clauza de neconcurență, clauza de confidențialitate, decizia de încetare a contractului de muncă și altele. Prezentul articol abordează clauza de neconcurență într-un contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată, noțiunea, caracteristicile, situațiile în care se aplică și în care nu se aplică aceasta. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută internațional în domeniul de dreptul muncii, fapt pentru care recomandă apelarea la serviciile unui avocat litigii de muncă, avocat dreptul muncii sau un avocat conflicte de muncă ce vă poate oferi asistență și reprezentare juridică în orice problemă legată de dreptul muncii.

Ce reprezintă clauza de neconcurență?

Așa cum este reglementată în codul muncii, clauza de neconcurență în contractul individual de muncă (CIM) este o modalitate de apărare a angajatorului, eficacitatea acesteia producându-se în caz de încetare contract de muncă. Aceasta îl constrânge pe salariat ca în ipoteza de desfacere contract de muncă, să nu presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o activitate care se află în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său, în schimbul unei indemnizaţii de neconcurenţă lunare. Astfel, clauza de neconcurență în legislația muncii implică drepturi și obligații în sarcina ambelor părți. În ceea ce privește obligațiile salariatului, acesta nu poate realiza o activitate concurentă, iar în ceea ce privește obligațiile angajatorului, acesta trebuie să plătească indemnizația lunară pe toată perioada de neconcurenţă.

Clauza de neconcurență – caracteristici

În legislația muncii, un aspect important de reținut constă în diferența dintre clauza de neconcurență și clauza de confidențialitate. Clauza de neconcurență își produce efectele în caz de încetare contract de muncă, întrucât devine valabilă una dintre obligațiile salariatului, respectiv de a nu realiza activități în concurență cu cea prestată la angajatorul său, precum și una dintre obligațiile angajatorului, respectiv plata unei indemnizații. Clauza de confidențialitate își produce efectele pe parcursul executării unui contract de muncă în România, chiar și în ipoteza de suspendare contract de muncă. Asemănarea principală dintre cele 2 clauze este faptul că ambele sunt stabilite și agreate de părți de comun acord, în urma negocierilor purtate.

Codul muncii prevede că această clauză de neconcurenţă îşi produce efectele numai dacă în cuprinsul unui contract de muncă (CIM) sunt prevăzute expres activităţile ce sunt interzise salariatului în ipoteza de desfacere contract de muncă, cuantumul indemnizaţiei lunare, perioada pentru care îşi produce efectele clauza de neconcurenţă, terţii în favoarea cărora se interzice prestarea activității și aria geografică unde salariatul poate fi în reală competiţie cu angajatorul.

Un avocat litigii de muncă, un avocat dreptul muncii sau un avocat conflicte de muncă vă poate asista în diverse situații privind dreptul muncii în România, precum respectarea clauzei de neconcurență, aspecte privitoare la, încheierea contractului de muncă, suspendare contract de muncă, încetare contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată, demisie cu preaviz, litigii de muncă izvorâte din încălcarea obligațiilor angajatorului de plată a salariilor, consultanță cu privire la posibilitatea de a contesta decizia de încetare a contractului de muncă etc.

Indemnizația de neconcurență

Așa cum este reglementat în codul muncii, indemnizația de neconcurență este de cel puţin 50% din media veniturilor salariale brute ale angajatului din ultimele 6 luni anterioare datei în care contractul individual de muncă (CIM) a încetat sau, în cazul în care durata contractului individual de muncă a fost mai mică de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului. Clauza de neconcurență își poate produce efectele pentru o perioadă de maximum 2 ani de la data la care un contract de muncă a încetat.

Legislația muncii stabilește faptul că există și situații în care clauza de neconcurență nu se aplică, precum ipotezele de încetare contract de muncă în unele situații în care aceasta intervine de drept, dar și ipotezele în care a intervenit concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului. „La nivel practic, cazul în care clauza de neconcurență nu este respectată reprezintă unul din principalele motive de apariție a litigiilor de muncă, fapt pentru care este necesară asistența unui a unui avocat dreptul muncii”, a declarat Avocatul Coordonator Dr. Radu Pavel din Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

În concluzie, clauza de neconcurență în România constă în modalitatea de apărare a angajatorului, în caz de încetare contract de muncă, salariatul fiind constrâns să nu presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o activitate care se află în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său, în schimbul unei indemnizaţii de neconcurenţă lunare. În practică, există numeroase situații în care clauza de neconcurență nu este respectată, fiind un izvor principal al conflictelor de muncă. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații vă invită să apelați cu încredere la un avocat litigii de muncă, un avocat dreptul muncii sau un avocat conflicte de muncă pentru a vă asista în diferite situații ce pot apărea în domeniul de dreptul muncii, precum respectarea clauzei de neconcurență, aspecte privitoare la încheierea contractului de muncă, suspendare contract de muncă, desfacere contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată, demisie cu preaviz, litigii de muncă izvorâte din neplata salariilor, consultanță cu privire la posibilitatea de a contesta decizia de încetare a contractului de muncă și altele, prin completarea formularului de contact.

Notă. Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

When it comes to labor law and employment in Romania, the employment contract in Romania is the main instrument that regulates labor law relations, establishing rights and obligations for both the employer and the employee. Before the conclusion of the employment agreement in Romania, the parties establish the clauses by mutual agreement that will govern the labor law and employment relations in Romania, the bilateral agreement being mandatory. Among the provisions that can be inserted in the work contract in Romania are the clauses of termination of the registered employment agreement in Romania, suspension of the employment contract in Romania, contractual dismissal in Romania, non-compete clause in agreement, non-compete agreement, confidentiality clause, decision to terminate the work contract in Romania etc. This article addresses the topic of non-compete clause in agreement in Romania, the notion, characteristics, situations in which it applies and does not apply. The Romanian Law Firm Pavel, Margarit and Associates is an employment law firm in Romania which is internationally recognized in the field of labor law for its highly experienced labor lawyers in Romania, which is why it recommends contacting an employee rights lawyer in Romania, labor and employment litigation lawyer in Romania, an employment lawyer in Romania, a labor law lawyer in Romania, employment law attorney in Romania, employment law solicitors in Romania, lawyers for workers compensation in Romania or lawyers for work related issues in Romania who can provide you labor lawyer consultation in Romania in any labor law related matter in order to meet all the conditions stated in the employment and labor laws and regulations in Romania.

What is the non-compete clause in agreement in Romania?

As regulated in the employment and labor laws and regulations in Romania, the non-compete clause in agreement in Romania is a way of defending for the employer, and its effectiveness occurs in the event of termination of the work contract in Romania. The clause constrains the employee as under the assumption of terminating the employment contract in Romania, not to perform, for his own interest or for the benefit of a third party, an activity which is in competition with that provided to its employer in exchange for a monthly non-compete allowance. Thus, the non-compete agreement in Romania implies rights and obligations for both parties.

Non-compete clause in agreement in Romania – characteristics

In labor law and employment in Romania, an important aspect to take into consideration is the difference between the non-compete clause in agreement in Romania and the confidentiality clause. The non-compete agreement has effects in case of termination of the employment contract in Romania, as it becomes valid one of the obligations of the employee, namely not to carry out activities in competition with the one provided to his employer, as, as well as one of the employer’s obligations, namely the payment of an allowance. The confidentiality clause takes effect during the execution of a work contract in Romania, even under the assumption of suspension of the employment contract in Romania. The main similarity between the 2 clauses is the fact that both are established and agreed by the parties by mutual agreement, following the negotiations period.

The employment and labor laws and regulations in Romania stipulate that the non-compete agreement in Romania is effective only if the contents of an employment contract in Romania expressly provides for activities that are forbidden to the employee in the event of termination of the work contract in Romania, the amount of the monthly allowance, the period for which the non-compete clause in agreement in Romania takes effect, the third parties in favor of which the performance of the activity is prohibited and the geographical area where the employee can be in real competition with the employer.

An employee rights lawyer in Romania, a labor and employment litigation lawyer in Romania, an employment lawyer in Romania, a labor law lawyer in Romania, employment law attorney in Romania, employment law solicitors in Romania, lawyers for workers compensation in Romania or lawyers for work related issues in Romania can assist you in various labor law situations in Romania, such as compliance with the non-compete agreement in Romania, issues related to the conclusion of the employment contract in Romania, suspension of the employment contract in Romania, termination of the registered employment agreement in Romania, resignation with notice, labor disputes arising from the violation of the employer’s obligations to pay salaries, advice on the possibility of challenging the decision to terminate the employment contract in Romania, contractual dismissal in Romania or any other cases that are not in accordance with the Romanian labor laws.

The non-compete allowance

As regulated in the Romanian labor laws, the non-compete allowance is at least 50% from the average of the gross salary income of the employee in the last 6 months prior to the date when the employment contract ceased or, if the duration of the employment contract was less than 6 months, from the average of the gross monthly salary income due to it during the term of the contract. The non-compete clause in agreement may take effect for a maximum period of 2 years from the date on which an employment contract has ceased.

The Romanian labor laws establish that there are also situations in which the non-compete clause in agreement in Romania does not apply, such as the assumptions of termination of the employment contract in Romania in some situations in which it occurs by law, but also the assumptions in which the dismissal occurred for reasons not related to the employee. „At a practical level, if the non-compete clause in agreement in Romania is not complied with, it is one of the main reasons for the occurrence of labor disputes, which is why it is necessary to be assisted by a labor and employment litigation lawyer in Romania, an employment lawyer in Romania. The first steps can always be discussed in a labor lawyer consultation in Romania”, said the Managing Partner Dr. Radu Pavel of the Romanian Law Firm Pavel, Margarit and Associates, an employment law firm in Romania.

In conclusion, the non-compete clause in agreement in Romania consists in the way of defending of the employer, in case of termination of the employment contract in Romania, the employee being forced not to perform, and, for its own or a third party’s interest, an activity which is in competition with that provided to its employer, in return for a monthly non-compete allowance. In practice, there are many situations where the non-compete clause in agreement in Romania is not respected, being a main source of labor disputes.

The Romanian law firm Pavel, Margarit and Associates, which is an employment law firm in Romania, invites you to contact with confidence a labor and employment litigation lawyer in Romania, an employment lawyer in Romania, employment law attorney in Romania, employment law solicitors in Romania, labor lawyers in Romania, lawyers for workers compensation in Romania or lawyers for work related issues in Romania to assist you in various situations that may arise in the field of labor law in Romania, such as compliance with the non-compete clause in agreement in Romania, issues related to the conclusion of the employment contract in Romania according with the Romanian labor laws, suspension of the work contract in Romania, termination of the registered employment agreement in Romania, resignation with notice, labor disputes arising from non-payment of salaries, labor disputes, advice on the possibility to challenge the decision to terminate the employment contract in Romania, contractual dismissal in Romania, etc., by filling in the contact form.

Note. Pavel, Margarit and Associates Law Firm is one of the top law firms in Romania, providing high-quality legal services. The firm’s clients include multinational and domestic companies of great magnitude. In 2023, the law firm’s success stories brought it international recognition from the most prestigious international guides and publications in the field. As a result, Pavel, Margarit and Associates Law Firm ranked 3rd in Romania in the Legal 500’s ranking of business law firms with the most relevant expertise. The law firm is internationally recognized by the IFLR 1000 Financial and Corporate 2023 guide. Additionally, Pavel, Margarit and Associates Law Firm is the only law firm in Romania recommended by the international director of Global Law Experts in London in the Dispute Resolution practice area. All relevant information about Pavel, Margarit and Associates Law Firm can be found on the website www.avocatpavel.com.

French version

En droit du travail en Roumanie, le contrat de travail individuel (IMC) en Roumanie est le principal instrument qui régit les relations de travail, établissant des droits et des obligations à la fois dans la tâche de l’employeur et dans la tâche de l’employé. Avant la conclusion du contrat de travail en Roumanie, les parties établissent d’un commun accord les clauses qui régiront la relation juridique, leur accord bilatéral étant contraignant. Parmi les clauses qui peuvent être insérées dans le contrat de travail individuel (CIM) en Roumanie sont les clauses de résiliation du contrat de travail en Roumanie, suspension du contrat de travail en Roumanie, démission avec préavis en Roumanie, clause de non-concurrence en Roumanie, clause de confidentialité, la décision de résilier le contrat de travail en Roumanie, etc. Cet article traite de la clause de non-concurrence dans un contrat de travail à durée déterminée en Roumanie, de la notion, des caractéristiques, des situations dans lesquelles elle s’applique et ne s’applique pas. Le cabinet d’avocats roumain Pavel Margarit et Associates est internationalement reconnu dans le domaine du droit du travail en Roumanie, c’est pourquoi il recommande de faire appel aux services d’un avocat en contentieux du travail en Roumanie, avocat en droit du travail en Roumanie ou un avocat de conflit de travail en Roumanie qui peut vous fournir une assistance juridique et une représentation dans toute question liée au droit du travail en Roumanie.

Qu’est-ce que la clause de non-concurrence?

Conformément au code du travail roumain, la clause de non-concurrence dans le contrat de travail individuel (CIM) en Roumanie est un moyen de défendre l’employeur, son efficacité se produit en cas de résiliation du contrat de travail. Cela contraint le salarié, dans l’hypothèse de la dissolution du contrat de travail en Roumanie, à ne pas exercer, pour son propre intérêt ou au profit d’un tiers, une activité en concurrence avec celle fournie à son employeur en échange d’unindemnité de compétition. Ainsi, la clause de non-concurrence en droit du travail en Roumanie implique des droits et des obligations pour les deux parties. En ce qui concerne les obligations du salarié, il ne peut exercer une activité concurrente, et en ce qui concerne les obligations de l’employeur, il doit verser l’indemnité mensuelle pendant toute la période de non-concurrence.

Clause de non-concurrence en Roumanie – caractéristiques

En droit du travail en Roumanie, un aspect important à retenir est la différence entre la clause de non-concurrence et la clause de confidentialité. La clause de non-concurrence en Roumanie a ses effets en cas de résiliation du contrat de travail, dès lors qu’elle devient valide une des obligations du salarié, à savoir ne pas exercer d’activités en concurrence avec celle fournie à son employeur, ainsi que l’une des obligations de l’employeur, soit le versement d’une indemnité. La clause de confidentialité prend effet lors de l’exécution d’un contrat de travail en Roumanie, même sous la prise en charge de la suspension du contrat de travail en Roumanie. La principale similitude entre les deux clauses est que les deux sont convenus et convenus par les parties, après les négociations.

Le code du travail roumain stipule que cette clause de non-concurrence n’est effective que si le contenu d’un contrat de travail (CIM) prévoit expressément des activités interdites au salarié en cas de dissolution du contrat de travail, le montant de l’indemnité mensuelle, la période pour laquelle la clause de non-concurrence prend effet, les tiers en faveur desquels l’exécution de l’activité est interdite et la zone géographique où le salarié peut être en concurrence réelle avec l’employeur.

Un avocat en droit du travail peut vous aider dans diverses situations de droit du travail en Roumanie, telles que le respect de la clause de non-concurrence en Roumanie, les questions liées à la conclusion du contrat de travail, la suspension du contrat de travail, la résiliation du contrat de travail à durée déterminée, la démission avec préavis et les conflits de travail découlant de la violation des obligations de paiement des salaires de l’employeur, des conseils sur la possibilité de contester la décision de résilier le contrat de travail, etc.

L’indemnité de non-concurrence

Conformément au code du travail roumain, l’indemnité de non-concurrence est d’au moins 50% par rapport à la moyenne des revenus salariaux bruts du salarié au cours des 6 derniers mois précédant la date du contrat de travail individuel (CIM) a cessé ou, si la durée du contrat de travail individuel était inférieure à 6 mois, à la moyenne du salaire mensuel brut qui lui était dû pendant la durée du contrat. La clause de non-concurrence en Roumanie peut prendre effet pour une période maximale de 2 ans à compter de la date de cessation du contrat de travail. La législation du travail établit qu’il existe également des situations dans lesquelles la clause de non-concurrence ne s’applique pas, telles que les hypothèses de résiliation du contrat de travail dans certaines situations où elle se produit par la loi, mais aussi les hypothèses dans lesquelles le licenciement a eu lieu pour des raisons non liées à l’employé. „A un niveau pratique, si la clause de non-concurrence en Roumanie n’est pas respectée, c’est l’une des principales raisons de la survenue de conflits de travail, fait pour lequel il est nécessaire d’assister un avocat en contentieux du travail, un avocat en droit du travail ou un avocat en conflit de travail“, a déclaré l’avocat coordinateur Dr. Radu Pavel du cabinet d’avocats roumain Pavel, Margarit et Associates.

Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Margarit et Associates vous invite à faire appel en toute confiance à un avocat en contentieux du travail, un avocat en droit du travail ou un avocat en conflit de travail pour vous assister dans diverses situations qui peuvent survenir dans le domaine du droit du travail en Roumanie, telles que le respect des clause de concurrence, questions liées à la conclusion du contrat de travail, suspension du contrat de travail, dissolution du contrat de travail à durée déterminée, démission avec préavis, conflits de travail découlant du non-paiement des salaires, conflits de travail, conseils sur la possibilité de contester la décision de résilier le contrat de travail, etc., en remplissant le formulaire de contact.

Le cabinet d’avocats roumain Pavel Mărgărit and Associates a pour clients des entreprises étrangères, des sociétés locales de premier plan et des particuliers à haut revenu. En 2023, les succès du cabinet d’avocats roumain ont été reconnus par les guides et publications internationaux les plus prestigieux. Le cabinet a été classé troisième en Roumanie par la publication Legal 500. Le cabinet d’avocats roumain est également reconnu par le guide financier et corporatif IFLR 1000 2023. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Margarit & Associates est également le seul cabinet d’avocats en Roumanie recommandé par le Directeur de Global Law Experts à Londres dans le domaine du règlement des litiges.

Notă. Toate articolele Societății de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații în Jurnalul Bucureștiului

Nota redacției

Remember. „Asociații” mei Michel Ardouin („Porte–Avions ”) și Charlie Bauer (revoluționarul „Robin Hood”) – asociații lui Jacques Mesrine („inamicul public n°1 al societății civile”), autori de pagini remarcabile în istoria criminală franceză contemporană. Mon „associé” Michel Ardouin („Porte–Avions ”) l’associé de Jacques Mesrine (L’ennemi public n°1) et Charlie Bauer (révolutionnaire d’extrême gauche) auteurs des pages remarquables dans l’histoire de la grande criminalité française contemporaine

Intelligence-ul românesc de la tradiție la modernitate (Romanian intelligence from tradition to modernity) – Intelligence Info (partener media al Jurnalului Bucureștiului)

Simpozionul internațional „Lucian Blaga” – Ediția a II-a – Satul românesc izvor de spritualitate și inspirație. „Conceptul marelui anonim și dialogul cu transcendentul. Pledoarie pentru o disciplină centrată pe opera lui Lucian Blaga” (Lucrarea prof. dr. Narcis Zărnescu, membru al Academiei Germano-Române și al Academiei Oamenilor de Știință din România, membru titular al CRIFST – Comitetul Român pentru Istoria si Filosofia Stiintei si Tehnicii al Academiei Române, distins cu „l’Ordre des Palmes académiques”)

Prezentarea (recenzia) cărții „Analiza geopolitică și securitară a Orientului Mijlociu. Studiu științific.” – autor Alba Iulia Catrinel Popescu (prof. dr. Narcis Zărnescu, critic și istoric literar, redactor șef al Revistei „Academica” și redactor șef adj. al revistelor „Cunoașterea științifică”, „Intelligence Info”, „Studii și Comunicări” și „Noesis” ale CRIFST al Academiei Române, membru al Academiei Germano – Române și al Academiei Oamenilor de Știință din Româmia, Cavaler al Ordinului „Palmes Académiques” din Franța)

„Etică și Intelligence” – lucrare prezentată la Sesiunea Anuală a Academiei Germano – Române din Baden – Baden (Germania) de către corespondentul nostru permanent prof. dr. Narcis-Stelian Zărnescu (redactorul șef al Revistei Academiei Române „Academica”, secretar științific al Secției X – Filosofie, Teologie și Psihologie a AOȘR – Academia Oamenilor de Știință din România)

Conferința CRIFST (Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii) a Academiei Române. „Impactul AI, din perspectiva binomului foucaultian episteme – techne” (Prof. dr. Narcis Zărnescu, membru titular al CRIFST, redactor șef al revistei „Academica”, redactor șef Adjunct al revistei de Sudii și comunicări și al revistei Noesis al CRIFST, secretar științific al Secției X– Filosofie, Teologie și Psihologie a AOȘR–Academia Oamenilor de Știință din România, distins cu „l’Ordre des Palmes académiques”)

„Viitorul cărții și al suporturilor de carte” la CRIFST (Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii) – DIS (Divizia de Istoria Științei) de Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de autori

Scurtă incursiune în Istoria detectivismului (Partea 2). Corespondență de la Maria Bumbaru președinta ANDR (Asociația Națională a Detectivilor din România)

Scurtă incursiune în Istoria detectivismului (Partea 1). Corespondență de la Maria Bumbaru președinta ANDR (Asociația Națională a Detectivilor din România)

„Din viața investigatorilor privați (Privat investigator – Pi/∏/π)– mituri și realități”. Interviu cu D-na Maria Bumbaru președinta ADNR (Asociația Naționlă a Detectivilor din România). Partea 2 (Activitatea și „costul” real al unui ∏)

Jurnaliști români: Mihai Eminescu, Ion Oprea, Grid Modorcea, Adrian Păunescu, Neculai Constantin Munteanu, Adrian Cioroianu, Octav Pancu-Iași, George Călinescu, Vasile Sava, Cicerone Poghirc, Aurelian Titu Dumitrescu, Mircea Florin Șandru, Lucian Blaga, Constantin Pădureanu, Dumitru Tinu, Cezar Ivănescu, Fabian Anton, George Topîrceanu, Petru Codrea, Radu Gyr, Dan Culcer, Ion Anton, Dumitru Stăniloae, Mihai Cosma, Claudiu Săftoiu, Iosif Constantin Drăgan, George Băjenaru, Cleopatra Lorințiu, Ion Heliade-Rădulescu, Andrei Partoș, Ion Cristoiu, Mircea Badea, Grațian Cormoș, Aristide Buhoiu, Ioana Sava, Brândușa Prelipceanu, Nicole Valéry-Grossu, Gabriel Liiceanu, Ion Agârbiceanu, Eliza Macadan, Florian Bichir, Emil Șimăndan, Bogdan Suceavă, Adriana Săftoiu, Ioan Chirilă, Gabriela Vrânceanu-Firea, Paul Lampert, Octavian Paler, Alexandru Vianu, Dumitru Toma, Eugen Barbu, Eric Winterhalder, Cristian Mungiu, Vintilă Horia, Dan Pavel, Mircea Dinescu, Cristian Tudor Popescu, George Pruteanu, Emil Hurezeanu, Ivo Muncian, Radu Jörgensen, Lazăr Lădariu, Eugen Ovidiu Chirovici, Adrian Hoajă, Doina Drăguț, George Muntean, Barbu Catargiu, Adrian Mîrșanu, Victor Frunză, Lorena Lupu, Alexandru Candiano-Popescu, Marius Mircu, Dănuț Ungureanu, Vasile Copilu-Cheatră, Rodica Culcer, Andrei Gorzo, Zaharia Stancu, Eugen Cojocaru, Răsvan Popescu, Ion Anghel Mânăstire, Pamfil Șeicaru, Tudorel Oancea, Dorin Ștef, Paula Seling, Sabin Gherman, Marian Coman, Brîndușa Armanca, Valeriu Turcan, Teșu Solomovici, Sorin Roșca Stănescu, Tudor Octavian, Vasilica Ghiță Ene, Gabriela Adameșteanu, Radu Negrescu-Suțu, Cornel Nistorescu, Petre Got, Dumitru D. Șoitu, Geo Bogza, Dan Diaconescu, Stelian Popescu, Nicolae Carandino, Valer Chioreanu, Ioan Massoff, Corneliu Stoica, Adelin Petrișor, Ion Călugăru, Andrei Alexandru, Ludovic Roman, Radu Paraschivescu, Vasile Urechea-Alexandrescu, Elis Râpeanu, Cezar Petrescu, Ion Monoran, Thomas Csinta, Marian Odangiu, Paul Barbăneagră, Ne…