Acasă Avocat - Jurisprudență Articol juridic trilingv. Avocat dreptul muncii. Hărțuirea la locul de muncă (Labor...

Articol juridic trilingv. Avocat dreptul muncii. Hărțuirea la locul de muncă (Labor Lawyer in Romania. Workplace Harassment in Romania/Avocat en droit du travail en Roumanie. Harcèlement au travail en Roumanie) de la partenerul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

Jurnalul Bucureștiului. On line Newspaper publishing almost everything to be well informed. That’s our main and only purpose!  Jurnalul Bucureștiului aims to be an online newspaper for information and debate of citizens’ problems and events.
The principles that will be at the basis of this publication are: 
– Democracy cannot exist without opposition
–Elected representatives are our representatives and not our masters
– Criticism fosters progress
–Free speech-an important factor in correcting the deviations of power.

Hărțuirea la locul de muncă reprezintă o problemă serioasă care poate afecta grav sănătatea și productivitatea angajaților. Hotărârea nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea şi combaterea hărţuirii la locul de muncă pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă vine cu măsuri concrete pentru prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă pe criteriul de sex și a hărțuirii morale la locul de muncă, motiv pentru care Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă adoptarea imediată a unor măsuri de protecție, de formare și informare a angajaților, precum și de implementare a politicilor antihărțuire pe care un avocat dreptul muncii le poate redacta în conformitate cu regulile aplicabile în materie.

Avocat dreptul muncii. Ce înseamnă hărțuirea la locul de muncă?

Hărțuirea este definită ca orice comportament nedorit care afectează demnitatea unei persoane și creează un mediu degradant sau umilitor. Aceasta include:

  • Hărțuirea pe criteriul de sex se referă la acțiuni sau comportamente bazate pe sexul unei persoane și care afectează demnitatea acesteia. Exemplele includ comentarii nepotrivite, gesturi obscene sau avansuri sexuale nedorite.
  • Hărțuirea morală implică acțiuni repetate care au ca scop sau efect deteriorarea condițiilor de muncă sau afectarea sănătății fizice și psihice a angajatului. Aceasta poate include insulte, critici constante și excluderea din grupul de lucru.

Avocat specializat în dreptul muncii. Obligațiile Angajatorilor

Angajatorii au responsabilitatea de a preveni și combate hărțuirea la locul de muncă prin implementarea unor politici și proceduri specifice. În acest sens, fiecare angajator îşi poate elabora propriul ghid privind prevenirea şi combaterea hărțuirii la locul de muncă pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă, adaptat condiţiilor specifice de muncă, cu respectarea termenelor şi principiilor prevăzute de lege. Totodată, angajatorii au obligația de a interzice și a sancționa orice acţiuni care pot conduce la hărţuire morală la locul de muncă sau pe criteriul de sex. Un avocat dreptul muncii poate oferi asistență juridică de specialitate pentru crearea și aplicarea unor politici clare care să definească și să interzică hărțuirea la locul de muncă, urmând ca aceste politici să fie comunicate tuturor angajaților. Totodată, organizarea de sesiuni de formare și informarea angajaților despre drepturile lor și despre procedurile de raportare a cazurilor de hărțuire este esențială pentru prevenirea și gestionarea eficientă a incidentelor de hărțuire la locul de muncă.

Avocat drepturile angajatului. Hărțuirea și discriminarea la locul de muncă

Pentru ca discriminarea la locul de muncă să fie înlăturată, iar egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi să fie respectată este necesar ca societățile comerciale, instituţiile şi autorităţile administraţiei publice să promoveze măsuri de întocmire a unei proceduri interne privind prevenirea şi combaterea hărţuirii, precum și de formare continua, organizare a muncii și asigurare a tratamentului egal în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă. Avocații specializați în dreptul muncii au un rol crucial în abordarea cazurilor de hărțuire. Ei pot oferi consiliere juridică în investigarea cazurilor și reprezentarea angajaților sau angajatorilor în litigii dreptul muncii. Colaborarea cu un  avocat specializat în dreptul muncii din cadrul Societății românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații este esențială pentru a asigura respectarea drepturilor angajaților la locul de muncă, cât și pentru a obține soluții corecte și eficiente în litigii dreptul muncii. „Oferim consultanță și sprijin complet companiilor care doresc implementarea de proceduri interne privind prevenirea şi combaterea hărţuirii, asigurând respectarea acestora cu reglementările din Hotărârea nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea şi combaterea hărţuirii”, a declarat Avocatul Coordonator Dr. Radu Pavel al Societății Românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații.

Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații vă invită să apelați cu încredere la un avocat specializat în dreptul muncii pentru vă ghida și asista în mod profesionist în orice demersuri legate de adoptarea măsurilor de protecție privind discriminarea la locul de muncă, de formare și informare a angajaților, precum și de implementare a politicilor antihărțuire, prin completarea formularului de contact. Hărțuirea și discriminarea la locul de muncă este o problemă complexă care necesită eforturi concertate din partea angajatorilor și angajaților pentru a fi combătută eficient. Implementarea corectă a metodologiilor recente, formarea continuă a angajaților și colaborarea cu un avocat specializat în dreptul muncii sunt pași esențiali pentru crearea unui mediu de muncă sigur și respectuos. Un avocat dreptul muncii și un avocat drepturile angajatorului poate ajuta atât la consilierea angajaților și angajatorilor pentru explicarea drepturilor și obligațiilor legale pe care le au la locul de muncă, cât și în redactarea și revizuirea de proceduri interne privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pentru a asigura conformitatea cu legislația în vigoare.

Notă. Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2024, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2024. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

Workplace harassment in Romania is a serious issue that can significantly affect the health and productivity of employees. Decision No. 970/2023 approving the Methodology for preventing and combating workplace harassment in Romania based on gender and moral harassment at work in Romania, introduces concrete measures for preventing and combating workplace harassment in Romania based on gender and moral harassment at work in Romania. Therefore, The Romanian Law Firm Pavel Mărgărit and Associates recommends the immediate adoption of protective measures, employee training and information sessions, and the implementation of a policy for preventing and combating workplace harassment in Romania that a labor lawyer in Romania can draft in accordance with applicable regulations.

Labor lawyer in Romania. What is Workplace Harassment?

Harassment is defined as any unwanted behavior that affects a person’s dignity and creates a degrading or humiliating environment. This includes:

  • Gender-based harassment refers to actions or behaviors based on a person’s sex that affect their dignity. Examples include inappropriate comments, obscene gestures, or unwanted sexual advances.
  • Moral harassment involves repeated actions aimed at or resulting in the deterioration of working conditions or affecting the physical and mental health of the employee. This can include insults, constant criticism, and exclusion from the workgroup.

Workplace harassment lawyer in Romania. Employer’s Obligations

Besides respecting the employee rights at work in Romania, employers have the responsibility to prevent and combat workplace harassment in Romania by implementing specific policies and procedures. Each employer can develop their own guide for preventing and combating gender-based and moral harassment at work in Romania, tailored to specific working conditions, while adhering to legal deadlines and principles. Additionally, employers are obliged to prohibit and sanction any actions that could lead to moral or gender-based harassment at work in Romania. A workplace harassment lawyer in Romania can provide specialized legal assistance in creating and applying clear policies that define and prohibit workplace harassment in Romania, ensuring these policies are communicated to all employees. Organizing training sessions and informing employees about their rights and reporting procedures is essential for effectively preventing and managing harassment incidents at work.

Employee Rights Attorney in Romania. Workplace Harassment and Discrimination

To eliminate workplace discrimination in Romania and ensure equality of opportunity and treatment between women and men, it is necessary for businesses, institutions, and public administration authorities to promote measures for drafting internal policy for preventing and combating workplace harassment in Romania, as well as continuous training, work organization, and ensuring equal treatment regarding health and safety at work. A labor attorney in Romania play a crucial role in addressing harassment cases. They can provide legal advice in investigating cases and represent employees or employers in labor law litigation. Collaboration with a employee rights attorney in Romania from The Romanian Law Firm Pavel Mărgărit and Associates is essential to ensure respect for employee rights at work in Romania and to achieve fair and effective solutions in labor disputes in Romania. „We offer complete consultancy and support to companies wishing to implement internal policy for preventing and combating workplace harassment in Romania, ensuring compliance with the regulations from Decision No. 970/2023 for approving the Methodology for Preventing and Combating Harassment,” stated Dr. Radu Pavel, Managing Partner at Pavel, Margarit and Associates Romanian Law Firm.

The Romanian Law Firm Pavel Mărgărit and Associates invites you to confidently contact a specialized employee rights attorney in Romania for professional guidance and assistance in any steps related to adopting protective measures against workplace discrimination, training and informing employees and implementing policy for preventing and combating workplace harassment in Romania by filling out the contact. Workplace harassment in Romania and workplace discrimination in Romania are complex issues requiring concerted efforts from both employers and employees for effective combat. Proper implementation of recent methodologies, continuous employee training, and collaboration with a specialized labor lawyer in Romania are essential steps to creating a safe and respectful work environment. A labor attorney in Romania can help counsel employees and employers on their legal rights and obligations at work and in drafting and reviewing internal policy for preventing and combating workplace harassment in Romania to ensure compliance with current legislation.

Note. Pavel, Margarit and Associates Law Firm is one of the top law firms in Romania, providing high-quality legal services. The firm’s clients include multinational and domestic companies of great magnitude. In 2024, the law firm’s success stories brought it international recognition from the most prestigious international guides and publications in the field. As a result, Pavel, Margarit and Associates Law Firm ranked 3rd in Romania in the Legal 500’s ranking of business law firms with the most relevant expertise. The law firm is internationally recognized by the IFLR 1000 Financial and Corporate 2024 guide. Additionally, Pavel, Margarit and Associates Law Firm is the only law firm in Romania recommended by the international director of Global Law Experts in London in the Dispute Resolution practice area.

French version

Le harcèlement au travail en Roumanie est un problème grave qui peut affecter de manière significative la santé et la productivité des employés. La Décision n° 970/2023 approuvant la Méthodologie de prévention et de lutte contre le harcèlement au travail en Roumanie, fondée sur le sexe et le harcèlement moral au travail en Roumanie, introduit des mesures concrètes pour prévenir et combattre le harcèlement au travail en Roumanie. Ainsi, le cabinet d’avocats roumain Pavel, Mărgărit et Associés recommande l’adoption immédiate de mesures de protection, des sessions de formation et d’information des employés, et la mise en œuvre d’une politique de prévention et de lutte contre le harcèlement au travail en Roumanie qu’un avocat en droit du travail en Roumanie peut rédiger conformément aux réglementations applicables.

Avocat en droit du travail en Roumanie. Qu’est-ce que le Harcèlement au Travail ?

Le harcèlement est défini comme tout comportement non désiré qui porte atteinte à la dignité d’une personne et crée un environnement dégradant ou humiliant. Cela inclut:

  • Le harcèlement fondé sur le sexe se réfère à des actions ou des comportements basés sur le sexe d’une personne qui portent atteinte à sa dignité. Exemples:commentaires inappropriés, gestes obscènes ou avances sexuelles non désirées.
  • Le harcèlement moral implique des actions répétées visant ou entraînant la détérioration des conditions de travail ou affectant la santé physique et mentale de l’employé. Cela peut inclure des insultes, des critiques constantes et l’exclusion du groupe de travail.

Avocat spécialisé en harcèlement au travail en Roumanie. Obligations de l’employeur

En plus de respecter les droits des employés au travail en Roumanie, les employeurs ont la responsabilité de prévenir et de lutter contre le harcèlement au travail en Roumanie en mettant en œuvre des politiques et des procédures spécifiques. Chaque employeur peut développer son propre guide de prévention et de lutte contre le harcèlement fondé sur le sexe et le harcèlement moral au travail en Roumanie, adapté aux conditions de travail spécifiques, tout en respectant les délais et principes légaux. De plus, les employeurs sont obligés d’interdire et de sanctionner toute action pouvant mener à un harcèlement moral ou fondé sur le sexe au travail en Roumanie.

Un avocat spécialisé en harcèlement au travail en Roumanie peut fournir une assistance juridique spécialisée dans la création et l’application de politiques claires qui définissent et interdisent le harcèlement au travail en Roumanie, en veillant à ce que ces politiques soient communiquées à tous les employés. L’organisation de sessions de formation et l’information des employés sur leurs droits et les procédures de signalement sont essentielles pour prévenir et gérer efficacement les incidents de harcèlement au travail.

Avocat spécialisé en droits des employés en Roumanie. Harcèlement et discrimination au travail

Pour éliminer la discrimination au travail en Roumanie et assurer l’égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes, il est nécessaire que les entreprises, les institutions et les autorités de l’administration publique promeuvent des mesures pour rédiger une politique interne de prévention et de lutte contre le harcèlement au travail en Roumanie, ainsi que la formation continue, l’organisation du travail et la garantie d’un traitement égal en matière de santé et de sécurité au travail. Un avocat en droit du travail en Roumanie joue un rôle crucial dans le traitement des cas de harcèlement. Ils peuvent fournir des conseils juridiques lors de l’enquête sur les cas et représenter les employés ou les employeurs dans les litiges en droit du travail. La collaboration avec un avocat spécialisé en droits des employés en Roumanie du Cabinet d’avocats roumain Pavel, Mărgărit et Associés est essentielle pour garantir le respect des droits des employés au travail en Roumanie et pour atteindre des solutions équitables et efficaces dans les litiges du travail en Roumanie.

„Nous offrons une consultation et un soutien complet aux entreprises souhaitant mettre en œuvre une politique interne de prévention et de lutte contre le harcèlement au travail en Roumanie, en veillant à la conformité avec les réglementations de la Décision n° 970/2023 pour l’approbation de la Méthodologie de prévention et de lutte contre le harcèlement,” a déclaré Dr. Radu Pavel, Managing Partner au cabinet d’avocats roumain Pavel, Mărgărit et Associés. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Mărgărit et Associés vous invite à contacter en toute confiance un avocat spécialisé en droits des employés en Roumanie pour une orientation et une assistance professionnelle dans toutes les démarches liées à l’adoption de mesures de protection contre la discrimination au travail, à la formation et à l’information des employés et à la mise en œuvre d’une politique de prévention et de lutte contre le harcèlement au travail en Roumanie en remplissant le formulaire de contact .

Le harcèlement au travail en Roumanie et la discrimination au travail en Roumanie sont des problèmes complexes nécessitant des efforts concertés de la part des employeurs et des employés pour une lutte efficace. La mise en œuvre adéquate des méthodologies récentes, la formation continue des employés et la collaboration avec un avocat spécialisé en droit du travail en Roumanie sont des étapes essentielles pour créer un environnement de travail sûr et respectueux. Un avocat en droit du travail en Roumanie peut aider à conseiller les employés et les employeurs sur leurs droits et obligations légaux au travail et à rédiger et réviser une politique interne de prévention et de lutte contre le harcèlement au travail en Roumanie pour assurer la conformité avec la législation en vigueur.

Note. Le cabinet d’avocats roumain Pavel Mărgărit and Associates a pour clients des entreprises étrangères, des sociétés locales de premier plan et des particuliers à haut revenu. En 2023, les succès du cabinet d’avocats roumain ont été reconnus par les guides et publications internationaux les plus prestigieux. Le cabinet a été classé troisième en Roumanie par la publication Legal 500. Le cabinet d’avocats roumain est également reconnu par le guide financier et corporatif IFLR 1000 2023. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Margarit & Associates est également le seul cabinet d’avocats en Roumanie recommandé par le Directeur de Global Law Experts à Londres dans le domaine du règlement des litiges.

Articole asociate

Articol juridic trilingv. Avocat dreptul muncii. Clauza de neconcurență în contractul individual de muncă (Labor Lawyers in Romania. Non-compete clause in agreement/Avocat en droit du travail. Clause de non-concurrence dans le contrat de travail individuel en Roumanie) de la partenerul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

Articol juridic trilingv. Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului în România (Dismissal for reasons not related to the employee in Romania/Licenciement pour des raisons non liées à la personne du salarié en Roumanie) de la partenerul nostruSocietatea de Avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

Notă. Toate articolele Societății de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații în Jurnalul Bucureștiului

Nota redacției

Mihail Moruzov și Mișcarea Legionară (Corespondență de la Lect. dr. Tănase Tiberiu, secretar al CRIFST – Comitetul Român pentru Istoria & Filosofia Științei & Tehnici – Academia Română, directorul revistei „Intelligence Info” – partener al Jurnalului Bucureștiului)

Academia Forțelor Terestre (AFT) „Nicolae Bălcescu” de la Sibiu – „o instituție puternică, capabilă să anticipeze schimbările și să ofere o educație de înalta calitate centrată pe student”, care „facilitează managementul activităților de cercetare și a proiectelor de cercetare–dezvoltare derulate de personalul instituției” (Lucrarea „Unitățile de intervenție de elită ale Jandarmeriei Naționale franceze aparținând Forțelor Armate  Terestre…” – Thomas CSINTA, redactor șef al Jurnalului Bucureștiului)

Remember. „Asociații” mei Michel Ardouin („Porte–Avions ”) și Charlie Bauer (revoluționarul „Robin Hood”) – asociații lui Jacques Mesrine („inamicul public n°1 al societății civile”), autori de pagini remarcabile în istoria criminală franceză contemporană. Mon „associé” Michel Ardouin („Porte–Avions ”) l’associé de Jacques Mesrine (L’ennemi public n°1) et Charlie Bauer (révolutionnaire d’extrême gauche) auteurs des pages remarquables dans l’histoire de la grande criminalité française contemporaine

Intelligence-ul românesc de la tradiție la modernitate (Romanian intelligence from tradition to modernity) – Intelligence Info (partener media al Jurnalului Bucureștiului)

Simpozionul internațional „Lucian Blaga” – Ediția a II-a – Satul românesc izvor de spritualitate și inspirație. „Conceptul marelui anonim și dialogul cu transcendentul. Pledoarie pentru o disciplină centrată pe opera lui Lucian Blaga” (Lucrarea prof. dr. Narcis Zărnescu, membru al Academiei Germano-Române și al Academiei Oamenilor de Știință din România, membru titular al CRIFST – Comitetul Român pentru Istoria si Filosofia Stiintei si Tehnicii al Academiei Române, distins cu „l’Ordre des Palmes académiques”)

Prezentarea (recenzia) cărții „Analiza geopolitică și securitară a Orientului Mijlociu. Studiu științific.” – autor Alba Iulia Catrinel Popescu (prof. dr. Narcis Zărnescu, critic și istoric literar, redactor șef al Revistei „Academica” și redactor șef adj. al revistelor „Cunoașterea științifică”, „Intelligence Info”, „Studii și Comunicări” și „Noesis” ale CRIFST al Academiei Române, membru al Academiei Germano – Române și al Academiei Oamenilor de Știință din Româmia, Cavaler al Ordinului „Palmes Académiques” din Franța)

„Etică și Intelligence” – lucrare prezentată la Sesiunea Anuală a Academiei Germano – Române din Baden – Baden (Germania) de către corespondentul nostru permanent prof. dr. Narcis-Stelian Zărnescu (redactorul șef al Revistei Academiei Române „Academica”, secretar științific al Secției X – Filosofie, Teologie și Psihologie a AOȘR – Academia Oamenilor de Știință din România)

Conferința CRIFST (Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii) a Academiei Române. „Impactul AI, din perspectiva binomului foucaultian episteme – techne” (Prof. dr. Narcis Zărnescu, membru titular al CRIFST, redactor șef al revistei „Academica”, redactor șef Adjunct al revistei de Sudii și comunicări și al revistei Noesis al CRIFST, secretar științific al Secției X– Filosofie, Teologie și Psihologie a AOȘR–Academia Oamenilor de Știință din România, distins cu „l’Ordre des Palmes académiques”)

„Viitorul cărții și al suporturilor de carte” la CRIFST (Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii) – DIS (Divizia de Istoria Științei) de Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de autori

Scurtă incursiune în Istoria detectivismului (Partea 2). Corespondență de la Maria Bumbaru președinta ANDR (Asociația Națională a Detectivilor din România)

Scurtă incursiune în Istoria detectivismului (Partea 1). Corespondență de la Maria Bumbaru președinta ANDR (Asociația Națională a Detectivilor din România)

„Din viața investigatorilor privați (Privat investigator – Pi/∏/π)– mituri și realități”. Interviu cu D-na Maria Bumbaru președinta ADNR (Asociația Naționlă a Detectivilor din România). Partea 2 (Activitatea și „costul” real al unui ∏)

Jurnaliști români: Mihai Eminescu, Ion Oprea, Grid Modorcea, Adrian Păunescu, Neculai Constantin Munteanu, Adrian Cioroianu, Octav Pancu-Iași, George Călinescu, Vasile Sava, Cicerone Poghirc, Aurelian Titu Dumitrescu, Mircea Florin Șandru, Lucian Blaga, Constantin Pădureanu, Dumitru Tinu, Cezar Ivănescu, Fabian Anton, George Topîrceanu, Petru Codrea, Radu Gyr, Dan Culcer, Ion Anton, Dumitru Stăniloae, Mihai Cosma, Claudiu Săftoiu, Iosif Constantin Drăgan, George Băjenaru, Cleopatra Lorințiu, Ion Heliade-Rădulescu, Andrei Partoș, Ion Cristoiu, Mircea Badea, Grațian Cormoș, Aristide Buhoiu, Ioana Sava, Brândușa Prelipceanu, Nicole Valéry-Grossu, Gabriel Liiceanu, Ion Agârbiceanu, Eliza Macadan, Florian Bichir, Emil Șimăndan, Bogdan Suceavă, Adriana Săftoiu, Ioan Chirilă, Gabriela Vrânceanu-Firea, Paul Lampert, Octavian Paler, Alexandru Vianu, Dumitru Toma, Eugen Barbu, Eric Winterhalder, Cristian Mungiu, Vintilă Horia, Dan Pavel, Mircea Dinescu, Cristian Tudor Popescu, George Pruteanu, Emil Hurezeanu, Ivo Muncian, Radu Jörgensen, Lazăr Lădariu, Eugen Ovidiu Chirovici, Adrian Hoajă, Doina Drăguț, George Muntean, Barbu Catargiu, Adrian Mîrșanu, Victor Frunză, Lorena Lupu, Alexandru Candiano-Popescu, Marius Mircu, Dănuț Ungureanu, Vasile Copilu-Cheatră, Rodica Culcer, Andrei Gorzo, Zaharia Stancu, Eugen Cojocaru, Răsvan Popescu, Ion Anghel Mânăstire, Pamfil Șeicaru, Tudorel Oancea, Dorin Ștef, Paula Seling, Sabin Gherman, Marian Coman, Brîndușa Armanca, Valeriu Turcan, Teșu Solomovici, Sorin Roșca Stănescu, Tudor Octavian, Vasilica Ghiță Ene, Gabriela Adameșteanu, Radu Negrescu-Suțu, Cornel Nistorescu, Petre Got, Dumitru D. Șoitu, Geo Bogza, Dan Diaconescu, Stelian Popescu, Nicolae Carandino, Valer Chioreanu, Ioan Massoff, Corneliu Stoica, Adelin Petrișor, Ion Călugăru, Andrei Alexandru, Ludovic Roman, Radu Paraschivescu, Vasile Urechea-Alexandrescu, Elis Râpeanu, Cezar Petrescu, Ion Monoran, Thomas Csinta, Marian Odangiu, Paul Barbăneagră, Ne…