Acasă Avocat - Jurisprudență Articol juridic trilingv. Declarația de creanță în procedura insolvenței în România (Statement...

Articol juridic trilingv. Declarația de creanță în procedura insolvenței în România (Statement of claim in Romania/La déclaration de créance dans le cadre de l’insolvabilité en Roumanie) de la partenerul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

Jurnalul Bucureștiului. On line Newspaper publishing almost everything to be well informed. That’s our main and only purpose! Jurnalul Bucureștiului aims to be an online newspaper for information and debate of citizens’ problems and events. The principles that will be at the basis of this publication are: 
–  Democracy cannot exist without opposition
– Elected representatives are our representatives and not our masters
– Criticism fosters progress
– Free speech-an important factor in correcting the deviations of power.

     Potrivit reglementărilor din Legea nr. 85/2014, pentru dobândirea calității de creditor în procedura insolvenței în România, trebuie parcurse o serie de etape, printre care amintim: notificarea creditorilor din lista depusă de către debitor, cererea de admitere a creanțelor în termenul fixat prin hotărârea de deschidere a procedurii, verificarea creanțelor de către administratorul sau lichidatorul judiciar, înscrierea în tabelul preliminar al creanțelor, soluționarea eventualelor contestații la tabelul preliminar de creanțe și definitivarea tabelului. În vederea dobândirii calității de creditor în procedura insolvenței în România este necesar ca titularul dreptului de creanță asupra averii debitorului să redacteze o declarație de creanță admisibilă și care să fie ulterior înscrisă în tabelul preliminar al creanțelor asupra averii debitorului, motiv pentru care Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații vă recomandă să apelați cu încredere la serviciile unui avocat specializat în litigii insolvență și faliment în România  care vă poate oferi asistență juridică în înțelegerea detaliilor în desfășurarea procedurii de insolvență în România, inclusiv în ce privește depunerea și redactarea declarației de creanță, conform cerințelor legale.

Cererea de admitere a creanţelor trebuie făcută chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu, însă la cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Aceasta va cuprinde denumirea creditorului, domiciliul sau sediul social, suma datorată, temeiul creanţei, precum și menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă. În ceea ce privește locul de depunere a cererilor de admitere a creanțelor formulate de creditorii cu creanțe anterioare datei de deschidere a procedurii insolvenței în România, alții decât salariații, acestea trebuie să fie depuse la Tribunal, în termenul fixat prin hotărârea de deschidere a procedurii insolvenței. Din aceste considerente, un avocat specializat în litigii insolvență și faliment în România din cadrul Societății de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații vă poate îndrumă în această etapă importantă a procedurii insolvenței, întrucât are ca scop final dobândirea calității de creditor în procedura insolvenței.

Pentru a obține calitatea de creditor în procedura insolvenței în România este esențial ca titularul dreptului de creanță să redacteze o declarație corespunzătoare, care ulterior verificărilor să fie înregistrata în tabelul preliminar de creanțe, astfel încât Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații  recomandă consultarea unui avocat specializat în litigii insolvență și faliment în România pentru asistență juridică în procedura insolvenței în România prin completarea formularul de contact.

În continuare, administratorul judiciar va efectua o cercetare amănunţită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanţe. Ca rezultat al verificărilor făcute, administratorul judiciar ori lichidatorul judiciar va întocmi şi va înregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzând toate creanţele împotriva averii debitorului, fiind totodată publicat și în BPI. După publicare, creditorii înscrişi în tabelul preliminar de creanţe pot participa la adunările creditorilor, iar debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată pot formulă contestaţii faţă de tabelul preliminar de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar ori lichidatorul judiciar în tabel. În final, după ce toate contestaţiile la creanţe au fost soluţionate urmează publicarea în BPI a tabelului definitiv a tuturor creanţelor împotriva averii debitorului, urmând că doar cei înscriși în tabel să poată participa la votul asupra planului de reorganizare sau la orice repartiţii de sume în caz de faliment în procedura simplificată. 

Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă cu încredere implicarea unui avocat specializat în litigii insolvență și faliment în România pentru a oferi asistență în depunerea și gestionarea declarațiilor de creanță, precum și în monitorizarea și participarea la procesul de contestație a creanțelor, facilitând astfel implicarea eficientă a creditorilor în procedura legală și reprezentarea intereselor acestora conform reglementărilor în vigoare.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

According to the provisions of Law no. 85/2014, to acquire the status of a creditor in the insolvency procedure in Romania, several steps need to be followed, including: notifying the creditors from the list submitted by the debtor, filing the statement of claim within the fixed term established by the decision for opening the insolvency procedure in Romania, verifying the claims by the administrator or judicial liquidator, inclusion in the preliminary creditor’s table, resolution of any objections to the preliminary claim table and finalization of the table. In order to achieve the status of a creditor in the insolvency procedure in Romanian, it is necessary for the creditor to draft an admissible statement of claim, subsequently to be registered in the preliminary creditor’s table. Therefore, The Romanian Law Firm Pavel Mărgărit and Associates strongly recommend consulting a lawyer specialized in insolvency and bankruptcy litigation in Romania for legal assistance in understanding the details of the insolvency procedure in Romania, including the submission and drafting of the statement of claim in compliance with legal requirements.

The statement of claim must be made even if the claims are not established through a title, however, supporting documents of the statement of claim must be attached upon request in the term set for statement of claim admission. This should include the creditor’s name, domicile or registered office, the amount owed and any mentions regarding potential causes of preference. The statement of claim filed by creditors with claims prior to the date of the initiation of the insolvency procedure in Romania, other than employees, must be submitted at the Court, within the term set by the decision to open the insolvency procedure in Romania. For these reasons, a lawyer specialized in insolvency and bankruptcy litigation in Romania from Romanian Law Firm Pavel Mărgărit and Associates can guide you through this important stage of the insolvency procedure, aiming to ultimately acquire the status of a creditor in the insolvency procedure. To obtain the status of a creditor in the insolvency procedure in Romania, it is essential for the holder of the debt claim to draft an appropriate statement, which, after verifications, should be registered in the preliminary creditors’ table. Therefore, The Romanian Law Firm Pavel Mărgărit and Associates recommends consulting a lawyer specialized in insolvency and bankruptcy litigation in Romania for legal assistance in the insolvency procedure in Romania, accessible through the contact.

Furthermore, the judicial administrator will conduct a thorough investigation to establish the legitimacy, exact value, and priority of each claim. As a result of the verifications made, the judicial administrator or liquidator will register to the court a preliminary table including all claims against the debtor’s assets. After publication, the creditors listed in the preliminary creditor’s table can participate in creditor’s meetings, and the debtor, creditors, and any other interested party can appeal the claims and rights included or not by the judicial administrator or liquidator in the preliminary creditor’s table. Finally, after all claims have been settled, the definitive table of all claims against the debtor’s assets will be published in the Official Gazette of Romania, allowing only those listed in the table to participate in voting on the reorganization plan or any distributions in the event of bankruptcy in the simplified procedure. The Romanian Law Firm Pavel Mărgărit and Associates  strongly recommend engaging a lawyer specialized in insolvency and bankruptcy litigation in Romania to provide assistance in the submission and management of statement of claim, as well as in monitoring and participating in appealing of creditors debt, thus ensuring effective involvement of creditors in the legal procedure and representation of their interests in compliance with applicable regulations.

Note. Pavel, Margarit and Associates Law Firm is one of the top law firms in Romania, providing high-quality legal services. The firm’s clients include multinational and domestic companies of great magnitude. In 2023, the law firm’s success stories brought it international recognition from the most prestigious international guides and publications in the field. As a result, Pavel, Margarit and Associates Law Firm ranked 3rd in Romania in the Legal 500’s ranking of business law firms with the most relevant expertise. The law firm is internationally recognized by the IFLR 1000 Financial and Corporate 2023 guide. Additionally, Pavel, Margarit and Associates Law Firm is the only law firm in Romania recommended by the international director of Global Law Experts in London in the Dispute Resolution practice area.

French version

Selon les dispositions de la Loi n° 85/2014, pour acquérir le statut de créancier dans la procédure d’insolvabilité en Roumanie, plusieurs étapes doivent être suivies, notamment : notifier les créanciers de la liste soumise par le débiteur, déposer la déclaration de créance dans le délai fixé par la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité en Roumanie, vérifier les créances par l’administrateur ou le liquidateur judiciaire, inclusion dans le tableau préliminaire des créanciers, résolution de toute objection au tableau préliminaire des créances et finalisation du tableau. Afin d’obtenir le statut de créancier dans la procédure d’insolvabilité en Roumanie, il est nécessaire que le créancier rédige une déclaration de créance admissible, ensuite enregistrée dans le tableau préliminaire des créanciers. Par conséquent, le cabinet d’avocats roumain Pavel Mărgărit and Associates recommande vivement de consulter un avocat spécialisé en litiges d’insolvabilité et de faillite en Roumanie pour obtenir une assistance juridique afin de comprendre les détails de la procédure d’insolvabilité en Roumanie, notamment la soumission et la rédaction de la déclaration de créance conformément aux exigences légales.

La déclaration de créance doit être faite même si les créances ne sont pas établies par un titre; cependant, des documents justificatifs de la déclaration de créance doivent être joints sur demande dans le délai fixé pour l’admission de la déclaration de créance. Cela devrait inclure le nom du créancier, son domicile ou son siège social, le montant dû et toute mention concernant d’éventuelles causes de préférence. La déclaration de créance déposée par les créanciers ayant des créances antérieures à la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité en Roumanie, autres que les employés, doit être soumise au tribunal dans le délai fixé par la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité en Roumanie. Pour ces raisons, un avocat spécialisé en litiges d’insolvabilité et de faillite en Roumanie du cabinet d’avocats roumain Pavel Mărgărit and Associates peut vous guider à travers cette étape importante de la procédure d’insolvabilité, visant à obtenir ultimement le statut de créancier dans la procédure d’insolvabilité.

Pour obtenir le statut de créancier dans la procédure d’insolvabilité en Roumanie, il est essentiel pour le titulaire de la créance de rédiger une déclaration appropriée, qui, après vérifications, devrait être enregistrée dans le tableau préliminaire des créanciers. Par conséquent, le cabinet d’avocats roumain Pavel Mărgărit and Associates recommande de consulter un avocat spécialisé en litiges d’insolvabilité et de faillite en Roumanie pour obtenir une assistance juridique dans la procédure d’insolvabilité en Roumanie, accessible via le formulaire de contact

De plus, l’administrateur judiciaire effectuera une enquête approfondie pour établir la légitimité, la valeur exacte et la priorité de chaque créance. À la suite des vérifications effectuées, l’administrateur judiciaire ou le liquidateur enregistrera auprès du tribunal un tableau préliminaire incluant toutes les créances contre les actifs du débiteur. Après publication, les créanciers figurant dans le tableau préliminaire des créanciers peuvent participer aux réunions des créanciers, et le débiteur, les créanciers et toute autre partie intéressée peuvent contester les créances et droits inclus ou non par l’administrateur judiciaire ou le liquidateur dans le tableau préliminaire des créanciers. Enfin, après le règlement de toutes les créances, le tableau définitif de toutes les créances contre les actifs du débiteur sera publié dans le Monitorul Oficial al României, ne permettant qu’à ceux qui y sont répertoriés de participer au vote sur le plan de restructuration ou à toute distribution en cas de faillite dans la procédure simplifiée. Le cabinet d’avocats roumain Pavel Mărgărit and Associates recommande vivement de faire appel à un avocat spécialisé en litiges d’insolvabilité et de faillite en Roumanie pour obtenir une assistance dans la soumission et la gestion de la déclaration de créance, ainsi que pour suivre et participer à l’appel des dettes des créanciers, assurant ainsi la participation effective des créanciers dans la procédure judiciaire et la représentation de leurs intérêts conformément aux réglementations applicables.

Echipa noastra

Note. Le cabinet d’avocats roumain Pavel Mărgărit and Associates a pour clients des entreprises étrangères, des sociétés locales de premier plan et des particuliers à haut revenu. En 2023, les succès du cabinet d’avocats roumain ont été reconnus par les guides et publications internationaux les plus prestigieux. Le cabinet a été classé troisième en Roumanie par la publication Legal 500. Le cabinet d’avocats roumain est également reconnu par le guide financier et corporatif IFLR 1000 2023. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Margarit & Associates est également le seul cabinet d’avocats en Roumanie recommandé par le Directeur de Global Law Experts à Londres dans le domaine du règlement des litiges.

Notă. Toate articolele Societății de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații în Jurnalul Bucureștiului

Nota redacției

 

Subiect de teză de doctorat (Sujet de thèse). „Le Casse du siècle – En quête de vérité”. „Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre OAS (Organizație Armată Secretă), SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” în „războiul cazinourilor” a „anilor de plumb” de pe Coasta de Azur, într-un „triunghi al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și (re)stabilirea adevărului istoric

Le dossier criminel Matthieu Moulinas. Étude de la criminalité sexuelle juvénile (par le biais des MASS – Mathématiques Appliques). Dosarul criminal Matthieu Moulinas (criminal sexual minor recidivist, condamnat la închisoare pe viață). Subiect de teză de doctorat – Studiul criminalității sexuale juvenile cu ajutorul MASS (Matematici Aplicate în Științe Sociale – Sistemele complexe, Fornale și Fractali – prof. univ. dr. Thomas CSINTA, jurnalist de investigații criminale, atașat de presă al OADO – Națiunile Unite, detașat permanent la Curțile cu Jurați ale Tribunalelor Judiciare franceze)

De ce nu poți fi un Eminescu „deplin” în România (Corespondență de la scriitorul și cineastul Dr. Grid Modorcea – membru în Staff al Jurnalului Bucureștiului)

Mesajul politic al G-ralului de armată, profesor universitar Mircea Chelaru (deputat AUR al județului Argeș) câtre națiunea Română

Prietenul nostru de suflet, Mihai Căldăraru (Director Executiv Adjunct Protecție Socială a DGAS România – AEDOPS România) – „omul mic cu suflet mare”, premiat de Ministrul Familiei Natalia Intotero, la Gala Națională a Binelui – 2024, iar prof. dr. Adrian Streinu – Cercel, susținător al Galei, distins cu titlul de „Doctor Honoris Causa” al Universității Apollonia din Iași și implicit, cu cel de „Cetățean de Onoare” al Târgu’ Ieșilor

Colocviile TeleMoldova Plus (+) cu o dublă lansare de carte și o piesă de teatru

„Art Basel Miami” – Săptămâna Artei în Miami (Corespondență de la artista vizuală Paula Craioveanu – „regina amazoanelor plasticii românești” din Miami – Florida, SUA)

Profesorul Doru Pop de la UBBC (Universitatea Babeș – Bolyai) din Cluj – Napoca: Blaga și „gândirea evreiască”

„Arta, pentru a fi cunoscută trebuie să circule”. Eruditul promotor franco – român al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană Soleil de l’Est, din nou în România

Subiect de teză de doctorat (Sujet de thèse). „Le Casse du siècle – En quête de vérité”. „Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre OAS (Organizație Armată Secretă), SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” în „războiul cazinourilor” a „anilor de plumb” de pe Coasta de Azur, într-un „triunghi al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și (re)stabilirea adevărului istoric

Incursiune prin labirintul psihicului uman – „De la viață la moarte și înapoi” (Partea 2) de la corespondentul nostru permanent Dr. Anna–Nora Rotaru–Papadimitriou (Grecia–Atena), membră a Staff al Jurnalului Bucureștiului

„Din viața investigatorilor privați (Privat investigator – Pi/∏/π) – mituri și realități”. Interviu cu D-na Maria Bumbaru președinta ADNR (Asociația Naționlă a Detectivilor din România). Partea 1 (Generalități)

„Din viața investigatorilor privați (Privat investigator – Pi/∏/π)– mituri și realități”. Interviu cu D-na Maria Bumbaru președinta ADNR (Asociația Naționlă a Detectivilor din România). Partea 2 (Activitatea și „costul” real al unui ∏)

In memoriam profesoara de canto Adela – Ioana Burlui. Elogiu profesorului de medicină dentară și „omului de litere” Vasile Burlui, președintele Fundației „Sfânta Apollonia” din Iași și „patronul” congreselor internaționale ale Universității Apollonia „Pregătim viitorul–promovăm excelența”

Henri Poincaré, printre contemporanii săi și dincolo de ei. Incursiuni în geo-receptologia și geofilosofia științei (Corespondență de la prof. dr. Narcis Zărnescu, scriitor, critic și istoric literar, redactor șef al Revistei „Academica” al Academiei Române, secretar știinfic al Academiei Oamenilor de Știință din România, secția  Secția X–Filosofie, Teologie și Psihologie, membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului, Cavaler al Ordinului „Palmes Académiques” din Franța)

Profesorul Doru Pop de la UBBC (Universitatea Babeș – Bolyai) din Cluj – Napoca: „Fascismul, un herpes care mereu se reîntoarce”

Cum „traducem” cultura. Marea antologie a liricii românești (Die Geschichte der rumänischen Lyrik) de la începuturi și până astăzi, a poetului și traducătorului trilingv brașovean Dr. Christian W. Schenk (membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities), corespondent permanent al Jurnalului Bucureștiului (din Boppard – Renania-Palatinat, Germania)

Uniți în onoare și recunoștință în amintirea eroilor de Ziua Internațională a Drepturilor Omului, la sediul OADO (Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului – Ecosoc – Națiunile Unite)

„Ortopedia Pediatrică este Știință, Artă și Predicție” (Corespondență de la Dr. Gheorghe Burnei, Professor of pediatric orthopedics, Macta Clinic – Constanța)

„Grandes écoles scientifiques – un modèle à réinventer” (Pierre Veltz, professeur émérite à l’Ecole des Ponts ParisTech – École nationale des ponts et chaussées)

„Scriitorul” multirecidivst Rédoine Faïd („Le Roi de Belle”) specializat în jafuri armate și evadări – Spectaculoasa sa evadare din CPSF (Centrul Penitenciar de la Réau) cu un elicopter Alouette. Procesul și Verdictul. Corespondență de la Curtea cu Jurați a TJP (Tribunalul Judiciar Paris)

Traducerea (Corespondență de la Dr. Dr. Christian W. Schenk – poet și traducător trilingv brașovean, membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, corespondent permanent și membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului din Boppard – Renania-Palatinat, Germania). Traducerea textelor cu caracter juridic (Thomas Csinta, criminal investigation journalist, research professor in MM – mathematical modeling & in MASS – Applied Mathematics in Social Sciences)

Le vernissage de l’exposition „Icônes et poteries de Roumanie” (Corespondență de la eruditul promotor franco – român al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană Soleil de l’Est, promotorul înfrățirii orașelor Brașov – ZMBv și Tours-Métropole Val de Loire)

Le 10 octobre – „Journée européenne & mondiale contre la peine de mort” avec Amnesty International, ECPM (Ensemble Contre la Peine de Mort) et le Journal de Bucarest („Le petit Parisien”)

Centrul Gifted Education. În căutare de noi colegi pentru anul academic 2023 – 2024

Revista internațională de cultură „Cervantes”: Rezumat al interviului „interzis” al profesorului – cercetător Thomas Csinta, acordat jurnalistului Geo Scripcariu, de la Radio Punct Londra