Acasă Avocat - Jurisprudență Articol juridic trilingv. Litigii privind relațiile de vecinătate (grănițuire, servitutea de trecere...

Articol juridic trilingv. Litigii privind relațiile de vecinătate (grănițuire, servitutea de trecere și de vedere). Disputes regarding neighbourly relations in Romania (delimitation of property boundaries, easement on property/servitude). Contentieux sur les relations de voisinage (bornage judiciaire, servitude de passage et de vue) de la partenerul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

Conform codului civil, dreptul de proprietate privată în România include în cuprinsul său dreptul de posesie, folosință și dispoziție a unui bun, în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege. În cazul bunurilor imobile, dreptul de proprietate privată, pentru a putea fi dobândit, se înscrie în cartea funciară, asigurându-se astfel și opozabilitatea față de terți. Codul civil prevede o serie de drepturi și obligații în ceea ce privește dreptul de proprietate privată, în special în cazul relațiilor de vecinătate, aspecte ce vor fi detaliate în cadrul prezentului articol. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în exercitarea dreptului de proprietate privată, constituire de servitute de trecere, servitute de vedere, acțiune în grănițuire și litigii civile în România care vă poate reprezenta și asista în disputele privitoare la relațiile de vecinătate, astfel încât dreptul de proprietate să fie respectat în mod absolut și să fie înlăturată orice ipoteză în care ar putea apărea o tulburare de posesie.

Grănițuirea reprezintă o obligație impusă de legea română care constă în reconstituirea hotarului și fixarea semnelor corespunzătoare, cheltuielile fiind suportate în mod egal de proprietarii terenurilor aflați în relație de vecinătate. În cazul în care proprietarii terenurilor aflați în relație de vecinătate nu se înțeleg cu privire la stabilirea hotarului, aceștia pot intenta o acțiune în grănițuire. Prin acțiunea în grănițuire se urmărește constituirea sau reconstituirea hotarului dintre terenuri atât în cazul în care acesta lipsește, nefiind înscrisă nicio mențiune în cartea funciară, cât și în cazul în care semnele fixate nu corespund realității. Există situații în care unul dintre proprietarii terenurilor aflați în relații de vecinătate face demersurile necesare privitoare la documentația cadastrală depășind limita de proprietate privată. În acest caz, celălalt proprietar are la îndemână ca instrument juridic acțiunea în revendicare. Un avocat specializat în exercitarea dreptului de proprietate privată, constituire de servitute de trecere, servitute de vedere, acțiune în grănițuire și litigii civile în România vă poate oferi asistență și reprezentare juridică în cazul în care sunteți într-o dispută cu o persoană cu care aveți o relație de vecinătate, astfel încât să se respecte dreptul de proprietate.

Conform codului civil, servitutea este sarcina care grevează un imobil pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar. Servitutea se poate constitui în temeiul unui act juridic ori prin uzucapiune, dispozițiile în materie de carte funciară rămânând aplicabile. Pentru a se putea constitui un drept de servitute, este necesară existența a 2 terenuri învecinate, respectiv un fond dominant (în favoarea căruia s-a constituit o servitute) și un fond aservit (asupra căruia grevează o servitute). Pot exista mai multe tipuri de servituți, cele mai des întâlnite fiind servitutea de trecere și servitutea de vedere. În cazul în care proprietarul lipsit de acces la calea publică nu poate exercita dreptul de servitute, acesta se poate adresa instanței de judecată cu o acțiune pentru constatarea unui drept de servitute. În anumite cazuri în care dreptul de proprietate nu este respectat, fapta poate avea chiar o natură penală, respectiv infracțiunea de tulburare de posesie. Se poate considera tulburare de posesie și desființarea sau strămutarea semnelor de hotar. În concluzie, în relațiile de vecinătate pot apărea conflicte cu privire la limitele dreptului de proprietate sau la obligațiile impuse de lege (grănițuire, servitutea de trecere și servitutea de vedere), fapt pentru care puteți contacta unul din avocații noștri specializați în exercitarea dreptului de proprietate privată, constituire de servitute de trecere, servitute de vedere, acțiune în grănițuire și litigii civile în România prin formularul de contact de pe site-ul nostru.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

According to the civil code, the private property right in Romania includes in its contents the right of possession, use and disposition of an exclusive, absolute and perpetual good, within the limits established by law. In the case of an immovable good, the private property right in Romania, in order to be acquired, must be registered in a public register in Romania (properties register), ensuring the opposability to third parties. The civil code provides for a number of rights and obligations regarding the private property right in Romania, in particular in the case of neighbourly relations in Romania, which will be detailed in this article. Pavel, Margarit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a lawyer specialized in the exercise of the private property right, bouandary disputes, lands and registration, easement on property/servitude, possession and civil litigation in Romania that can legally represent and assist you in disputes regarding neighbourly relations in Romania, so that the right of ownership is absolutely respected and any assumption in which a disturbance of possession may arise is removed.

Delimitation of property boundaries in Romania is an obligation imposed by the Romanian law, which consists in the reconstruction of the property boundaries in Romania and the fixing of the corresponding signs, the expenses being equally borne by the owners of the lands in the neighbourly relation in Romania. If the owners of the lands in the neighbourly relation in Romania do not agree on the establishment of the boundary lines, they can file a court action in order to determine the delimitation of property boundaries in Romania. This legal action aims to establish or reconstitute the boundary lines between the lands if it is not mentioned in the properties register in Romania or if the fixed signs are not accurate. There are situations when one of the land owners in neighbourly relation in Romania takes the necessary steps regarding cadaster documentation exceeding the limit of the property right in Romania. In this case, the other owner can file an action for the recovery of possession as a legal instrument. A lawyer specialized in the exercise of the private property right, boundary disputes, lands and registration, easement on property/servitude, possession and civil litigation in Romania can provide you with legal assistance and representation if you are in boundary disputes in Romania with a person with whom you have a neighbourly relation, so that the property right in Romania is respected.

According to the civil code, servitude in Romania is the task that charges an immovable good for the use or usefulness of another owner. The servitude in Romania may be constituted on the basis of a legal act or by usucapion, with the provisions on properties register remaining applicable. In order to be able to establish an easement on property in Romania, it is necessary to have 2 neighboring lands, respectively, a dominant tenement (in favour of which a servitude was established) and a servient tenement (on which a servitude is encumbered). If the owner without access to the public way cannot exercise the easement right in Romania, he may file an action in court in order to establish a servitude right in Romania. In certain cases where the property right in Romania is not respected, the act may even have a criminal nature, namely the offense of disturbance of possession. The displacement of border signs can be considered as a disturbance of possession offence. In conclusion, conflicts may arise in the neighbourly relations in Romania regarding the limits of the property right in Romania or the obligations imposed by law (delimitation of property boundaries in Romania, servitude right in Romania). For this reason, you can contact one of our lawyers specialized in the exercise of the private property right, boundary disputes, lands and registration, easement on property/servitude, possession and civil litigation in Romania through the contact form on our website.

Note. Pavel, Margarit and Associates Law Firm is one of the top law firms in Romania, providing high-quality legal services. The firm’s clients include multinational and domestic companies of great magnitude. In 2023, the law firm’s success stories brought it international recognition from the most prestigious international guides and publications in the field. As a result, Pavel, Margarit and Associates Law Firm ranked 3rd in Romania in the Legal 500’s ranking of business law firms with the most relevant expertise. The law firm is internationally recognized by the IFLR 1000 Financial and Corporate 2023 guide. Additionally, Pavel, Margarit and Associates Law Firm is the only law firm in Romania recommended by the international director of Global Law Experts in London in the Dispute Resolution practice area.

French version

Selon le code civil, le droit de propriété privée en Roumanie inclut dans son contenu le droit de possession, d’utilisation et de disposition d’un bien exclusif, absolu et perpétuel, dans les limites établies par la loi. Dans le cas de biens immobiliers, le droit de propriété privée, pour être acquis, est inscrit au registre foncier, assurant ainsi l’opposabilité aux tiers. Le code civil prévoit un certain nombre de droits et d’obligations concernant le droit de propriété privée, en particulier dans le cas des relations de voisinage, qui seront détaillés dans cet article. Le cabinet d’avocats roumain Pavel Margarit and Associates recommande le recours à un avocat spécialisé dans l’exercice du droit de propriété privée, servitude de passage, la servitude de la vue, etc, L’action conjointe et le contentieux civil en Roumanie qui peut vous représenter et vous aider dans les litiges concernant les relations de voisinage, de sorte que le droit de propriété est absolument respecté et toute hypothèse dans laquelle un désordre de possession peut survenir est supprimé.

La bornage judiciaire est une obligation imposée par la loi roumaine, qui consiste en la reconstruction de la frontière et la fixation des signes correspondants, les dépenses étant également supportées par les propriétaires du terrain dans la relation de voisinage. Si les propriétaires du terrain dans la relation de voisinage ne sont pas d’accord sur l’établissement de la limite, ils peuvent déposer une action de bornage judiciaire. L’action en bornage judiciaire vise à établir ou reconstituer la frontière entre les terres à la fois si elle est manquante, et aucune mention n’est faite dans le registre foncier, non plus, ainsi que si les signes fixes ne correspondent pas à la réalité. Il y a des situations où l’un des propriétaires fonciers dans les relations de voisinage prend les mesures nécessaires concernant la documentation cadastrale dépassant la limite de la propriété privée. Dans ce cas, l’autre propriétaire a en main l’action dans la réclamation en tant qu’instrument juridique. Un avocat spécialisé dans l’exercice des droits de propriété privée, la servitude de passage, la servitude de la vue, l’action commune et le contentieux civil en Roumanie peuvent vous fournir une assistance juridique et une représentation si vous êtes en conflit avec une personne avec laquelle vous avez une relation de voisinage, afin que le droit de propriété soit respecté.

Selon le code civil, la servitude est la tâche qui frappe un bien immobilier pour l’usage ou l’utilité d’un autre propriétaire. La servitude peut être constituée sur la base d’un acte juridique ou par usucapion, les dispositions du registre foncier restant applicables. Afin de pouvoir établir un droit de servitude, il est nécessaire d’avoir 2 terres voisines, respectivement, un fonds dominant (en faveur duquel une servitude a été établie) et un fonds subordonné (sur lequel une servitude est grevée). Il peut y avoir plusieurs types de servitude, la plus courante étant la facilité de passage et la servitude de la vue. Si le propriétaire qui n’a pas accès à la voie publique ne peut pas exercer le droit de servitude, il peut faire appel devant le tribunal avec une action pour trouver un droit de servitude. Dans certains cas où le droit de propriété n’est pas respecté, l’acte peut même avoir un caractère criminel, à savoir l’infraction de trouble de la possession. Il peut être considéré comme un trouble de la possession et l’abolition ou le déplacement des panneaux frontaliers. En conclusion, des conflits peuvent survenir dans les relations de voisinage concernant les limites du droit de propriété ou les obligations imposées par la loi (saisie, servitude de passage et servitude de la vue), et, fait pour lequel vous pouvez contacter l’un de nos avocats spécialisés dans l’exercice du droit de propriété privée, l’établissement de la servitude de passage, la servitude de la vue, l’action commune et le contentieux civil en Roumanie via le formulaire de contact sur notre site web.

Note. Le cabinet d’avocats roumain Pavel Mărgărit and Associates a pour clients des entreprises étrangères, des sociétés locales de premier plan et des particuliers à haut revenu. En 2023, les succès du cabinet d’avocats roumain ont été reconnus par les guides et publications internationaux les plus prestigieux. Le cabinet a été classé troisième en Roumanie par la publication Legal 500. Le cabinet d’avocats roumain est également reconnu par le guide financier et corporatif IFLR 1000 2023. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Margarit & Associates est également le seul cabinet d’avocats en Roumanie recommandé par le Directeur de Global Law Experts à Londres dans le domaine du règlement des litiges.

Notă. Toate articolele Societății de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații în Jurnalul Bucureștiului

Nota redacției

Incursiune prin labirintul psihicului uman – „De la viață la moarte și înapoi” (Partea 2) de la corespondentul nostru permanent Dr. Anna–Nora Rotaru–Papadimitriou (Grecia–Atena), membră a Staff al Jurnalului Bucureștiului

Congresul Internațional al Universității Apollonia din Iași Ediția XXXIV – „Pregătim viitorul promovând excelența”. Corespondență de la Pompiliu Comșa (Prof. univ. asoc. Univ. Apollonia, directorul ziarelor Realitatea & Timpul – parteneri media ai Jurnalului Bucureștiului & directorul executiv al Trustului de Presă Pompidu – Iași), membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului

„Din viața investigatorilor privați (Privat investigator – Pi/∏/π) – mituri și realități”. Interviu cu D-na Maria Bumbaru președinta ADNR (Asociația Naționlă a Detectivilor din România). Partea 1 (Generalități)

„Din viața investigatorilor privați (Privat investigator – Pi/∏/π)– mituri și realități”. Interviu cu D-na Maria Bumbaru președinta ADNR (Asociația Naționlă a Detectivilor din România). Partea 2 (Activitatea și „costul” real al unui ∏)

In memoriam profesoara de canto Adela – Ioana Burlui. Elogiu profesorului de medicină dentară și „omului de litere” Vasile Burlui, președintele Fundației „Sfânta Apollonia” din Iași și „patronul” congreselor internaționale ale Universității Apollonia „Pregătim viitorul–promovăm excelența”

Henri Poincaré, printre contemporanii săi și dincolo de ei. Incursiuni în geo-receptologia și geofilosofia științei (Corespondență de la prof. dr. Narcis Zărnescu, scriitor, critic și istoric literar, redactor șef al Revistei „Academica” al Academiei Române, secretar știinfic al Academiei Oamenilor de Știință din România, secția  Secția X–Filosofie, Teologie și Psihologie, membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului, Cavaler al Ordinului „Palmes Académiques” din Franța)

Profesorul Doru Pop de la UBBC (Universitatea Babeș – Bolyai) din Cluj – Napoca: „Fascismul, un herpes care mereu se reîntoarce”

Cum „traducem” cultura. Marea antologie a liricii românești/ Die Geschichte der rumänischen Lyrik (de la începuturi și până astăzi) a poetului și traducătorului trilingv brașovean Dr. Christian W. Schenk (membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities), corespondent permanent al Jurnalului Bucureștiului (din Boppard – Renania-Palatinat, Germania)

Uniți în onoare și recunoștință în amintirea eroilor de Ziua Internațională a Drepturilor Omului, la sediul OADO (Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului – Ecosoc – Națiunile Unite)

„Ortopedia Pediatrică este Știință, Artă și Predicție” (Corespondență de la Dr. Gheorghe Burnei, Professor of pediatric orthopedics, Macta Clinic – Constanța)

„Grandes écoles scientifiques – un modèle à réinventer” (Pierre Veltz, professeur émérite à l’Ecole des Ponts ParisTech – École nationale des ponts et chaussées)

„Scriitorul” multirecidivst Rédoine Faïd („Le Roi de Belle”) specializat în jafuri armate și evadări – Spectaculoasa sa evadare din CPSF (Centrul Penitenciar de la Réau) cu un elicopter Alouette. Procesul și Verdictul. Corespondență de la Curtea cu Jurați a TJP (Tribunalul Judiciar Paris)

Traducerea (Corespondență de la Dr. Dr. Christian W. Schenk – poet și traducător trilingv brașovean, membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, corespondent permanent și membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului din Boppard – Renania-Palatinat, Germania). Traducerea textelor cu caracter juridic (Thomas Csinta, criminal investigation journalist, research professor in MM – mathematical modeling & in MASS – Applied Mathematics in Social Sciences)

Le vernissage de l’exposition „Icônes et poteries de Roumanie” (Corespondență de la eruditul promotor franco – român al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană Soleil de l’Est, promotorul înfrățirii orașelor Brașov – ZMBv și Tours-Métropole Val de Loire)

Le 10 octobre – „Journée européenne & mondiale contre la peine de mort” avec Amnesty International, ECPM (Ensemble Contre la Peine de Mort) et le Journal de Bucarest („Le petit Parisien”)

Centrul Gifted Education. În căutare de noi colegi pentru anul academic 2023 – 2024

„Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” în „războiul cazinourilor” de pe Coasta de Azur, într-un „triunghi (graf neorientat) al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și restabilirea adevărului istoric (Partea 2)

Le Casse du siècle – „Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre OAS (Organizația Armată Secretă), SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” în „războiul cazinourilor” de pe Coasta de Azur, într-un „triunghi (graf neorientat) al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și restabilirea adevărului istoric (Partea 1 – Preambul)

Revista internațională de cultură „Cervantes”: Rezumat al interviului „interzis” al profesorului – cercetător Thomas Csinta, acordat jurnalistului Geo Scripcariu, de la Radio Punct Londra