Acasă Avocat - Jurisprudență Articol juridic trilingv. Litigii privind revendicarea imobilelor naționalizate în România (Disputes regarding...

Articol juridic trilingv. Litigii privind revendicarea imobilelor naționalizate în România (Disputes regarding the reclaim of nationalized property in Romania/Litiges concernant la revendication de bâtiments nationalisés en Roumanie) de la partenerul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații  

Perioada comunistă, anii 1945-1989, a avut o influență majoră asupra unui drept constitutional, și anume dreptul de proprietate în România, întrucât au existat numeroase imobile preluate abuziv de către stat. Astfel, s-a urmărit ulterior dezvoltarea și implementarea unor măsuri referitoare la revendicarea imobilelor naționalizate, având in vedere evoluția societății democratice. Legiuitorul român a adoptat o serie de legi care să rezolve problema restituirea de imobile preluate abuziv, precum Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Societatea românească de avocatura Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în revendicarea imobilelor naționalizate, contestarea deciziilor CNCI și litigii imobiliare în România care vă poate asista și reprezenta juridic într-o acțiune în revendicare imobiliară. Conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, imobilele preluate în mod abuziv de stat, în perioada comunistă se restituie în natură sau în echivalent. În principiu, imobilele preluate abuziv în România se restituie în natură în starea în care se află la data cererii de restituire şi libere de orice sarcini, însă acestea nu sunt susceptibile de a fi restituite dacă au fost înstrăinate în baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului.

Persoanele prejudiciate au posibilitatea de a apela la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) pentru a obține repararea prejudiciului. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România prevede constituirea unei alte instituții în acest domeniu, respectiv Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) în ceea ce privește cererile ce au ca obiect emiterea unei decizii CNCI. În practică se întâmplă des ca valoarea de compensare să nu fie cea corespunzătoare, fapt pentru care, de cele mai multe ori, sunt pornite litigii pentru contestarea deciziilor CNCI. Puteți apela la unul din avocații noștri specializați în revendicarea imobilelor naționalizate, contestarea deciziilor CNCI și litigii imobiliare în România care vă poate oferi asistență de specialitate în ceea ce privește recuperarea imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă, folosind formularul de contact de pe site-ul nostru.

Conform Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, evaluarea imobilelor preluate abuziv pentru care se acordă despăgubiri se exprimă în puncte şi se face prin aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de către Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului şi a categoriei de folosinţă la data preluării acestuia. Un punct are valoarea de un leu.

În practică, ne-am confruntat cu situații în care Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) a emis decizii de compensare, subevaluând valoarea de piață a imobilelor. Aceste situații pot fi neplăcute, în special din cauza faptului că persoanele care se confruntă cu aceste situații așteaptă zeci de ani să primească o despăgubire corectă în urma imobilelor preluate abuziv ce nu pot fi restituite în natură. În concluzie, în perioada comunistă statul a preluat abuziv imobile, fapt pentru care legiuitorul a urmărit posibilitatea de revendicare a acestora în natură sau prin echivalent. Așa cum am menționat anterior, există situații în practică în care Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) nu realizează o evaluare corectă a imobilelor preluate abuziv. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută pentru experiența vastă a avocaților săi specializați în revendicarea imobilelor naționalizate, contestarea deciziilor CNCI și litigii imobiliare în România, care vă pot ajuta în vederea formulării unei cereri de chemare în judecată pentru a obține anularea deciziilor de compensare, stabilirea numărului de puncte aferent valorii imobilului și emiterea unui nou titlu de compensare.

Notă. Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

The communist period, years 1945-1989, had a major influence regarding a constitutional right, namely the right of ownership in Romania, as properties were abusively taken over by the state. Thus, it was subsequently aimed at developing and implementing measures related to the reclamation of nationalized buildings, given the evolution of the democratic society. The Romanian legislature has adopted a series of laws to solve the problem of restitution of abusively taken buildings, such as Romanian Law no. 112/1995 on the regulation of the legal situation of some buildings destined for housing, passed into state ownership, Romanian Law no. 10/2001 on the legal regime of some buildings abusively taken over between March 6, 1945-December 22, 1989, Romanian Law no. 165/2013 regarding the measures for the completion of the restitution process, in kind or by equivalent, of the properties that were abusively taken over during the communist regime in Romania. Pavel, Margarit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a lawyer specialized in recovering the possession of nationalized buildings, appealing CNCI decisions and real estate disputes in Romania that can assist and represent you legally in an action for the recovery of possession in Romania.

According to the Romanian Law no. 10/2001 on the legal regime of some buildings abusively taken over between March 6, 1945 – December 22, 1989, the properties that were abusively taken over by the state in the communist period is returned in kind or equivalent. In principle, property that was taken over abusively in Romania are returned in kind in the state in which they are at the date of the refund request and free of any encumbrances, however, they are not likely to be returned if they were alienated on the basis of the Romanian Law no. 112/1995 for regulating the legal situation of some buildings intended for housing, owned by the state.

The person who suffered a civil damage has the possibility to call the Romanian National Authority for Property Restitution (ANRP) to obtain compensation for the damages. The Romanian Law no. 165/2013 regarding the measures for the completion of the restitution process, in kind or by equivalent, of buildings taken over abusively during the communist regime in Romania provides for the establishment of another institution in this field, respectively, the Romanian National Commission for Property Compensation (CNCI) regarding the applications related to the issuance of a CNCI decision in Romania. In practice, it often happens that the compensation value is not the appropriate one, which is why, most of the time, disputes are started for appealing the CNCI decisions in Romania. You can contact one of our lawyers specialized in recovering the possession of nationalized buildings, appealing CNCI decisions and real estate disputes in Romania that can provide you with specialized assistance regarding the reclaim of abusively taken buildings during the communist period, using the contact form on our website.

According to the Romanian Law no. 165/2013 regarding the measures for the completion of the restitution process, in kind or by equivalent, of the buildings abusively taken over during the communist regime, the assessment of abusively taken over buildings for which compensation is granted is expressed in points and is made by applying the notarial grid valid for the year preceding the issuance of the the National Commission for Property Compensation (CNCI) decision in Romania, taking into account the technical characteristics of the property and the category of use at the time of its taking over. A point has the value of 1 Romanian leu.

In practice, we have faced situations where the Romanian National Commission for Property Compensation (CNCI) issued compensation decisions undervaluing the market value of the properties. These situations can be unpleasant, in particular, because people facing these situations are waiting for decades to receive fair compensation from abusively taken over buildings that cannot be returned in kind. In conclusion, during the communist period, the state abusively took over properties, which is why the legislator pursued the possibility of claiming them in kind or by equivalent. As mentioned above, there are situations in practice where the Romanian National Commission for Property Compensation (CNCI) does not carry out a correct assessment of abusively taken over buildings. Pavel Margarit & Associates Romanian Law Firm is recognized for the extensive experience of its lawyers specialized in recovering the possession of nationalized buildings, appealing CNCI decisions and real estate disputes in Romania, which can help you to formulate a sue petition to obtain the cancellation of compensation decisions, the determination of the number of points related to the value of the property and the issuance of a new compensation title.

Note. Pavel, Margarit and Associates Law Firm is one of the top law firms in Romania, providing high-quality legal services. The firm’s clients include multinational and domestic companies of great magnitude. In 2023, the law firm’s success stories brought it international recognition from the most prestigious international guides and publications in the field. As a result, Pavel, Margarit and Associates Law Firm ranked 3rd in Romania in the Legal 500’s ranking of business law firms with the most relevant expertise. The law firm is internationally recognized by the IFLR 1000 Financial and Corporate 2023 guide. Additionally, Pavel, Margarit and Associates Law Firm is the only law firm in Romania recommended by the international director of Global Law Experts in London in the Dispute Resolution practice area.

French version

La période communiste, les années 1945-1989, a eu une influence majeure sur un droit constitutionnel, à savoir le droit de propriété en Roumanie, car il y avait de nombreux bâtiments abusivement repris par l’État. Ainsi, il a ensuite eu pour objectif de développer et de mettre en œuvre des mesures liées à la remise en état des bâtiments nationalisés, compte tenu de l’évolution de la société démocratique. Le législateur roumain a adopté une série de lois pour résoudre le problème de la restitution des bâtiments abusivement pris, comme la loi n. 112/1995 sur la réglementation de la situation juridique de certains bâtiments destinés à l’habitation, passée à la propriété de l’État, Loi n° 10/2001 sur le régime juridique de certains immeubles repris abusivement entre le 6 mars 1945-22 décembre 1989, loi n° 165/2013 relative aux mesures d’achèvement du processus de restitution, en nature ou par équivalent, Il s’agit de l’ensemble des bâtiments abusivement pris sous le régime communiste en Roumanie. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Margarit et Associates recommande de faire appel à un avocat spécialisé dans la revendication de bâtiments nationalisés, la contestation des décisions de la CNCI et les litiges immobiliers en Roumanie qui peut vous aider et vous représenter légalement dans une action en justice immobilière.

Selon la loi n. 10/2001 sur le régime juridique de certains bâtiments repris abusivement entre le 6 mars 1945 – 22 décembre 1989, les bâtiments repris abusivement par l’État, dans la période communiste, il est restitué en nature ou en équivalent. En principe, les bâtiments abusivement pris en Roumanie sont restitués en nature dans l’état où ils se trouvent à la date de la demande de remboursement et sans frais, Toutefois, ils ne sont pas susceptibles d’être restitués s’ils ont été aliénés sur la base de la loi n. 112/1995 pour réglementer la situation juridique de certains bâtiments destinés au logement, appartenant à l’État. Les personnes endommagées ont la possibilité de faire appel à l’Autorité Nationale de Restitution des Biens (ANRP) pour obtenir réparation des dommages. La loi n. 165/2013 relative aux mesures pour l’achèvement du processus de restitution, en nature ou en équivalent, des bâtiments repris abusivement pendant le régime communiste en Roumanie prévoit la création d’une autre institution dans ce domaine, respectivement, la Commission nationale d’indemnisation foncière (CNCI) concernant les demandes liées à la publication d’une décision de la CNCI. Dans la pratique, il arrive souvent que la valeur de la compensation ne soit pas appropriée, c’est pourquoi, la plupart du temps, des litiges sont engagés pour contester les décisions de la CNCI.

Vous pouvez faire appel à l’un de nos avocats spécialisés dans la revendication des bâtiments nationalisés, contestant les décisions de la CNCI et les litiges immobiliers en Roumanie qui peuvent vous fournir une assistance spécialisée concernant la récupération des bâtiments abusivement pris pendant la période communiste, en utilisant le formulaire de contact sur notre site Web . Conformément à la loi no. 165/2013 concernant les mesures pour l’achèvement du processus de restitution, en nature ou en équivalent, des bâtiments repris abusivement pendant le régime communiste en Roumanie, l’évaluation des bâtiments abusivement repris pour lesquels une indemnité est accordée est exprimée en points et est effectuée en appliquant la grille notariale valide pour l’année précédant la décision de la Commission nationale d’indemnisation des dommages fonciers (CNCI), en tenant compte des caractéristiques techniques du bâtiment et de la catégorie d’utilisation au moment de sa prise en charge. Un point a la valeur d’un leu.

Dans la pratique, nous avons été confrontés à des situations où la Commission nationale d’indemnisation foncière (CNCI) a publié des décisions d’indemnisation sous-évaluant la valeur marchande des bâtiments. Ces situations peuvent être désagréables, en particulier parce que les personnes confrontées à ces situations attendent depuis des décennies de recevoir une compensation équitable pour les bâtiments abusivement repris qui ne peuvent pas être restitués en nature. En conclusion, pendant la période communiste, l’État a abusivement repris des biens immobiliers, c’est pourquoi le législateur a poursuivi la possibilité de les réclamer en nature ou par équivalent. Comme mentionné ci-dessus, il y a des situations dans la pratique où la Commission nationale pour l’indemnisation des biens (CNCI) ne procède pas à une évaluation correcte des bâtiments abusivement repris. Le cabinet d’avocats roumain Pavel Margarit et Associates est reconnu pour la vaste expérience de ses avocats spécialisés dans la revendication de bâtiments nationalisés, la contestation des décisions de la CNCI et les litiges immobiliers en Roumanie, qui peut vous aider à formuler une demande d’assignation pour obtenir l’annulation des décisions d’indemnisation, la détermination du nombre de points liés à la valeur du bien immobilier et l’émission d’un nouveau jeu d’indemnisation.

Note. Le cabinet d’avocats roumain Pavel Mărgărit and Associates a pour clients des entreprises étrangères, des sociétés locales de premier plan et des particuliers à haut revenu. En 2023, les succès du cabinet d’avocats roumain ont été reconnus par les guides et publications internationaux les plus prestigieux. Le cabinet a été classé troisième en Roumanie par la publication Legal 500. Le cabinet d’avocats roumain est également reconnu par le guide financier et corporatif IFLR 1000 2023. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Margarit & Associates est également le seul cabinet d’avocats en Roumanie recommandé par le Directeur de Global Law Experts à Londres dans le domaine du règlement des litiges.

Notă. Toate articolele Societății de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații în Jurnalul Bucureștiului

Nota redacției

Prietenul nostru de suflet, Mihai Căldăraru – „omul mic cu suflet mare”, premiat de Ministrul Familiei Natalia Intotero, la Gala Națională a Binelui – 2024, iar prof. dr. Adrian Streinu – Cercel, susținător al Galei, distins cu titlul de „Doctor Honoris Causa” al Universității Apollonia din Iași și implicit, cu cel de „Cetățean de Onoare” al Târgu’ Ieșilor

Colocviile TeleMoldova Plus (+) cu o dublă lansare de carte și o piesă de teatru

Subiect de teză de doctorat (Sujet de thèse). „Le Casse du siècle – En quête de vérité”. „Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre OAS (Organizație Armată Secretă), SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” în „războiul cazinourilor” a „anilor de plumb” de pe Coasta de Azur, într-un „triunghi al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și (re)stabilirea adevărului istoric

Incursiune prin labirintul psihicului uman – „De la viață la moarte și înapoi” (Partea 2) de la corespondentul nostru permanent Dr. Anna–Nora Rotaru–Papadimitriou (Grecia–Atena), membră a Staff al Jurnalului Bucureștiului

„Din viața investigatorilor privați (Privat investigator – Pi/∏/π) – mituri și realități”. Interviu cu D-na Maria Bumbaru președinta ADNR (Asociația Naționlă a Detectivilor din România). Partea 1 (Generalități)

„Din viața investigatorilor privați (Privat investigator – Pi/∏/π)– mituri și realități”. Interviu cu D-na Maria Bumbaru președinta ADNR (Asociația Naționlă a Detectivilor din România). Partea 2 (Activitatea și „costul” real al unui ∏)

In memoriam profesoara de canto Adela – Ioana Burlui. Elogiu profesorului de medicină dentară și „omului de litere” Vasile Burlui, președintele Fundației „Sfânta Apollonia” din Iași și „patronul” congreselor internaționale ale Universității Apollonia „Pregătim viitorul–promovăm excelența”

Henri Poincaré, printre contemporanii săi și dincolo de ei. Incursiuni în geo-receptologia și geofilosofia științei (Corespondență de la prof. dr. Narcis Zărnescu, scriitor, critic și istoric literar, redactor șef al Revistei „Academica” al Academiei Române, secretar știinfic al Academiei Oamenilor de Știință din România, secția  Secția X–Filosofie, Teologie și Psihologie, membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului, Cavaler al Ordinului „Palmes Académiques” din Franța)

Profesorul Doru Pop de la UBBC (Universitatea Babeș – Bolyai) din Cluj – Napoca: „Fascismul, un herpes care mereu se reîntoarce”

Cum „traducem” cultura. Marea antologie a liricii românești/ Die Geschichte der rumänischen Lyrik (de la începuturi și până astăzi) a poetului și traducătorului trilingv brașovean Dr. Christian W. Schenk (membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities), corespondent permanent al Jurnalului Bucureștiului (din Boppard – Renania-Palatinat, Germania)

Uniți în onoare și recunoștință în amintirea eroilor de Ziua Internațională a Drepturilor Omului, la sediul OADO (Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului – Ecosoc – Națiunile Unite)

„Ortopedia Pediatrică este Știință, Artă și Predicție” (Corespondență de la Dr. Gheorghe Burnei, Professor of pediatric orthopedics, Macta Clinic – Constanța)

„Grandes écoles scientifiques – un modèle à réinventer” (Pierre Veltz, professeur émérite à l’Ecole des Ponts ParisTech – École nationale des ponts et chaussées)

„Scriitorul” multirecidivst Rédoine Faïd („Le Roi de Belle”) specializat în jafuri armate și evadări – Spectaculoasa sa evadare din CPSF (Centrul Penitenciar de la Réau) cu un elicopter Alouette. Procesul și Verdictul. Corespondență de la Curtea cu Jurați a TJP (Tribunalul Judiciar Paris)

Traducerea (Corespondență de la Dr. Dr. Christian W. Schenk – poet și traducător trilingv brașovean, membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, corespondent permanent și membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului din Boppard – Renania-Palatinat, Germania). Traducerea textelor cu caracter juridic (Thomas Csinta, criminal investigation journalist, research professor in MM – mathematical modeling & in MASS – Applied Mathematics in Social Sciences)

Le vernissage de l’exposition „Icônes et poteries de Roumanie” (Corespondență de la eruditul promotor franco – român al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană Soleil de l’Est, promotorul înfrățirii orașelor Brașov – ZMBv și Tours-Métropole Val de Loire)

Le 10 octobre – „Journée européenne & mondiale contre la peine de mort” avec Amnesty International, ECPM (Ensemble Contre la Peine de Mort) et le Journal de Bucarest („Le petit Parisien”)

Centrul Gifted Education. În căutare de noi colegi pentru anul academic 2023 – 2024

Revista internațională de cultură „Cervantes”: Rezumat al interviului „interzis” al profesorului – cercetător Thomas Csinta, acordat jurnalistului Geo Scripcariu, de la Radio Punct Londra