Acasă Avocat - Jurisprudență Articol juridic trilingv. Recuperarea creanțelor în procedura insolvenței în România (Recovery of...

Articol juridic trilingv. Recuperarea creanțelor în procedura insolvenței în România (Recovery of claims in insolvency proceedings in Romania/Recouvrement de créances dans une procédure d’insolvabilité en Roumanie) de la partenerul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

Conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile și care se prezumă atunci când debitorul, după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor. Principalul obiectiv al creditorilor într-o astfel de situație este recuperarea creanței. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în recuperare creanțe și procedura insolvenței care vă poate acorda asistență și reprezentare în cazul în care urmăriți recuperarea creanței certe, lichide și exigibile împotriva unei societăți aflate în stare de insolvență în România.

Procedura de insolvență în România poate fi deschisă atât la cererea creditorului, cât și la cererea debitorului care se află în imposibilitate de acoperire a pasivului. Competența de soluționare a acestei cereri aparține tribunalului în circumscripția căruia se află sediul debitorului, respectiv a judecătorului sindic. Hotărârile judecătorului sindic sunt executorii, iar potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, acestea pot fi atacate doar cu apel. Toate procesele în desfășurare și toate executările silite sunt suspendate de drept odată ce împotriva debitorului a fost deschisă procedura insolvenței.

Tribunalul numește și un administrator judiciar care să asigure cu celeritate protejarea intereselor creditorilor, astfel încât aceștia să obțină recuperarea creanțelor. Acesta va înștiința creditorii despre starea de insolvență a debitorului și despre declanșarea procedurii insolvenței. Un avocat specializat în recuperare creanțe și procedura insolvenței în România vă poate reprezenta în procedura insolvenței debitoarei în vederea recuperării creanței, oferind asistență juridică de specialitate de cel mai înalt nivel.

Recuperarea creanței în procedura insolvenței în România se realizează prin înscrierea la masa credală, verificarea cererilor fiind de competența administratorului judiciar. Conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, creditor îndreptăţit să participe la procedură este acel titular al unui drept de creanţă asupra averii debitorului, care a înregistrat o cerere de înscriere a creanţei. Dacă aceasta este admisă, creditorul dobândeşte drepturile şi obligaţiile reglementate de lege pentru fiecare stadiu al procedurii. Calitatea de creditor încetează ca urmare a neînscrierii sau a înlăturării din tabelele creditorilor, precum şi prin închiderea procedurii. De asemenea, și salariații au calitatea de creditor, chiar fără a depune personal declaraţiile de creanţă. Pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență, este necesar ca valoarea minimă a creanței să fie de 50.000 de lei, iar pentru salariați valoarea minimă este de 6 salarii medii brute pe economie. Ultima etapă în procedura insolvenței este reprezentată de lichidarea averii debitorului, iar sumele obținute în urma lichidării activelor vor fi distribuite către creditori. În concluzie, Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații are o vastă experiență în domeniul insolvenței în România, fiind recunoscută internațional pentru proiectele complexe în cadrul cărora au obținut recuperarea unor creanțe valoroase. Puteți lua legătura cu unul dintre avocații noștri specializați în recuperare creanțe și procedura insolvenței în România prin intermediul formularului de contact de pe site-ul nostru

Notă. Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

According to the Romanian Law no. 85/2014 on insolvency prevention and insolvency proceedings, insolvency in Romania is that state of the debtor’s assets that is characterized by the insufficiency of the available funds for the payment of certain, liquid and enforceable debts. The insolvency in Romania is presumed when the debtor, after 60 days of maturity, has not paid his debt to the creditor. The main objective of creditors in such a situation is the recovery of claims in Romania. Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm recommends contacting a lawyer specialized in debt recovery and insolvency proceedings in Romania who can assist and represent you if you are pursuing the recovery of your certain, liquid and enforceable claims against a company in insolvency in Romania.

Insolvency procedure in Romania may be opened both at the request of the creditor and at the request of the debtor who is unable to cover the liability. The jurisdiction to settle this request belongs to the court in whose district the headquarters of the debtor is located. The decisions of the syndic judge are enforceable, and according to the Romanian Law no. 85/2014 on insolvency prevention and insolvency procedures, they can be challenged by appeal only. All ongoing trials and all enforcement procedures are legally suspended once insolvency proceedings in Romania have been opened against the debtor. The court also appoints an official receiver in Romania to ensure that the interests of creditors are safeguarded so that they obtain the recovery of claims in Romania. The official receiver will notify the creditors about the insolvency of the debtor and the initiation of insolvency proceedings in Romania. A lawyer specialized in debt recovery and insolvency proceedings in Romania can represent you in the insolvency proceedings of the debtor in order to recover the claim in Romania, providing legal assistance of the highest level and tailored advice.

The recovery of the claim in the insolvency proceedings in Romania is done by a request to be added to the list of creditors, the verification of the claims being verified by the official receiver in Romania. According to the Romanian Law no. 85/2014 on insolvency prevention and insolvency procedures, the creditor entitled to participate in the insolvency procedure in Romania is that holder of a right of claim on the debtor’s assets, who has filed the registration of the claim. If admitted, the creditor acquires the rights and obligations regulated by law at each stage of the proceedings. The quality of creditor ceases as a result of non-registration or removal from the tables of creditors, as well as by closing the insolvency proceedings in Romania. The employees have also the capacity of creditor, even without personally submitting the debt statements. In order to be able to introduce the request for opening insolvency proceedings in Romania, it is necessary that the minimum amount of the claim is 50,000 lei, and for employees the minimum value is 6 gross average salaries in the economy. The last stage in the insolvency proceedings in Romania is the liquidation of the debtor’s assets and the amounts obtained from the liquidation of the assets will be distributed to the creditors. In conclusion, Pavel, Margarit and Associates Romanian Law Firm has extensive experience in the field of insolvency in Romania, being internationally recognized for complex projects in which they obtained the recovery of valuable claims. You can contact one of our lawyers specialized in debt recovery and insolvency proceedings in Romania through the contact form on our website

Note. Pavel, Margarit and Associates Law Firm is one of the top law firms in Romania, providing high-quality legal services. The firm’s clients include multinational and domestic companies of great magnitude. In 2023, the law firm’s success stories brought it international recognition from the most prestigious international guides and publications in the field. As a result, Pavel, Margarit and Associates Law Firm ranked 3rd in Romania in the Legal 500’s ranking of business law firms with the most relevant expertise. The law firm is internationally recognized by the IFLR 1000 Financial and Corporate 2023 guide. Additionally, Pavel, Margarit and Associates Law Firm is the only law firm in Romania recommended by the international director of Global Law Experts in London in the Dispute Resolution practice area.

French version

Selon la loi no. 85/2014 sur les procédures de prévention et d’insolvabilité, l’insolvabilité est l’état des actifs du débiteur qui se caractérise par l’insuffisance des fonds disponibles pour le paiement de certaines dettes, qui n’est pas liquide, exigible et présumée lorsque le débiteur, après 60 jours d’échéance, n’a pas payé sa dette au créancier. L’objectif principal des créanciers dans une telle situation est le recouvrement de la créance. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Margarit & Associates recommande de contacter  un avocat spécialisé dans les procédures de recouvrement et d’insolvabilité qui peut vous assister et vous représenter si vous poursuivez le recouvrement de votre créance, certaines créances, liquides et imposables contre une société en faillite en Roumanie. La procédure d’insolvabilité en Roumanie peut être ouverte à la fois à la demande du créancier et à la demande du débiteur qui est incapable de couvrir la responsabilité. La compétence pour régler cette demande appartient au tribunal dans le district duquel se trouve le siège du débiteur, respectivement le juge syndical. Les décisions du syndic sont exécutoires et, conformément à la loi no. 85/2014 sur les procédures de prévention et d’insolvabilité, elles ne peuvent faire l’objet que d’un recours.

Toutes les procédures en cours et toutes les mesures d’exécution sont légalement suspendues une fois que la procédure d’insolvabilité a été ouverte contre le débiteur. Le Tribunal nomme également un administrateur judiciaire pour veiller à la protection des intérêts des créanciers afin qu’ils obtiennent le recouvrement des créances. Elle informe les créanciers de l’insolvabilité du débiteur et de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Un avocat spécialisé dans les procédures de recouvrement et d’insolvabilité en Roumanie peut vous représenter dans la procédure d’insolvabilité du débiteur afin de récupérer la creance, en fournissant une assistance juridique spécialisée du plus haut niveau.

Le recouvrement de la créance dans la procédure d’insolvabilité en Roumanie se fait par l’enregistrement à la table de crédit, la vérification des créances étant de la compétence de l’administrateur judiciaire. Selon la loi n° 85/2014 relative à la prévention de l’insolvabilité et aux procédures d’insolvabilité, le créancier habilité à participer à la procédure est le titulaire d’un droit de réclamation sur les biens du débiteur, le débiteur, qui a enregistré une réclamation pour l’enregistrement de la réclamation. S’il est admis, le créancier acquiert les droits et obligations prévus par la loi à chaque étape de la procédure. La qualité de créancier cesse à la suite du non enregistrement ou du retrait des tables des créanciers, ainsi que par la clôture de la procédure. En outre, les employés ont la capacité de créancier, même sans soumettre personnellement les états de dettes.

Afin de pouvoir introduire la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, il est nécessaire que le montant minimum de la demande soit de 50.000 lei, ce qui, et pour les employés, la valeur minimale est de 6 salaires moyens bruts dans l’économie. La dernière étape de la procédure d’insolvabilité est la liquidation des biens du débiteur et les montants obtenus de la liquidation des actifs seront distribués aux créanciers. En conclusion, le cabinet d’avocats roumain Pavel Margarit et Associates possède une vaste expérience dans le domaine de l’insolvabilité en Roumanie, étant internationalement reconnu pour les projets complexes dans lesquels ils ont obtenu le recouvrement de créances précieuses. Vous pouvez contacter l’un de nos avocats spécialisés dans les procédures de recouvrement et d’insolvabilité en Roumanie via le formulaire de contact sur notre site web.

Le cabinet d’avocats roumain Pavel Mărgărit and Associates a pour clients des entreprises étrangères, des sociétés locales de premier plan et des particuliers à haut revenu. En 2023, les succès du cabinet d’avocats roumain ont été reconnus par les guides et publications internationaux les plus prestigieux. Le cabinet a été classé troisième en Roumanie par la publication Legal 500. Le cabinet d’avocats roumain est également reconnu par le guide financier et corporatif IFLR 1000 2023. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Margarit & Associates est également le seul cabinet d’avocats en Roumanie recommandé par le Directeur de Global Law Experts à Londres dans le domaine du règlement des litiges.

Notă. Toate articolele Societății de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații în Jurnalul Bucureștiului

Nota redacției

Prietenul nostru de suflet, Mihai Căldăraru (Director Executiv Adjunct Protecție Socială a DGAS România – AEDOPS România) – „omul mic cu suflet mare”, premiat de Ministrul Familiei Natalia Intotero, la Gala Națională a Binelui – 2024, iar prof. dr. Adrian Streinu – Cercel, susținător al Galei, distins cu titlul de „Doctor Honoris Causa” al Universității Apollonia din Iași și implicit, cu cel de „Cetățean de Onoare” al Târgu’ Ieșilor

Colocviile TeleMoldova Plus (+) cu o dublă lansare de carte și o piesă de teatru

Subiect de teză de doctorat (Sujet de thèse). „Le Casse du siècle – En quête de vérité”. „Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre OAS (Organizație Armată Secretă), SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” în „războiul cazinourilor” a „anilor de plumb” de pe Coasta de Azur, într-un „triunghi al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și (re)stabilirea adevărului istoric

Incursiune prin labirintul psihicului uman – „De la viață la moarte și înapoi” (Partea 2) de la corespondentul nostru permanent Dr. Anna–Nora Rotaru–Papadimitriou (Grecia–Atena), membră a Staff al Jurnalului Bucureștiului

„Din viața investigatorilor privați (Privat investigator – Pi/∏/π) – mituri și realități”. Interviu cu D-na Maria Bumbaru președinta ADNR (Asociația Naționlă a Detectivilor din România). Partea 1 (Generalități)

„Din viața investigatorilor privați (Privat investigator – Pi/∏/π)– mituri și realități”. Interviu cu D-na Maria Bumbaru președinta ADNR (Asociația Naționlă a Detectivilor din România). Partea 2 (Activitatea și „costul” real al unui ∏)

In memoriam profesoara de canto Adela – Ioana Burlui. Elogiu profesorului de medicină dentară și „omului de litere” Vasile Burlui, președintele Fundației „Sfânta Apollonia” din Iași și „patronul” congreselor internaționale ale Universității Apollonia „Pregătim viitorul–promovăm excelența”

Henri Poincaré, printre contemporanii săi și dincolo de ei. Incursiuni în geo-receptologia și geofilosofia științei (Corespondență de la prof. dr. Narcis Zărnescu, scriitor, critic și istoric literar, redactor șef al Revistei „Academica” al Academiei Române, secretar știinfic al Academiei Oamenilor de Știință din România, secția  Secția X–Filosofie, Teologie și Psihologie, membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului, Cavaler al Ordinului „Palmes Académiques” din Franța)

Profesorul Doru Pop de la UBBC (Universitatea Babeș – Bolyai) din Cluj – Napoca: „Fascismul, un herpes care mereu se reîntoarce”

Cum „traducem” cultura. Marea antologie a liricii românești/ Die Geschichte der rumänischen Lyrik (de la începuturi și până astăzi) a poetului și traducătorului trilingv brașovean Dr. Christian W. Schenk (membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities), corespondent permanent al Jurnalului Bucureștiului (din Boppard – Renania-Palatinat, Germania)

Uniți în onoare și recunoștință în amintirea eroilor de Ziua Internațională a Drepturilor Omului, la sediul OADO (Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului – Ecosoc – Națiunile Unite)

„Ortopedia Pediatrică este Știință, Artă și Predicție” (Corespondență de la Dr. Gheorghe Burnei, Professor of pediatric orthopedics, Macta Clinic – Constanța)

„Grandes écoles scientifiques – un modèle à réinventer” (Pierre Veltz, professeur émérite à l’Ecole des Ponts ParisTech – École nationale des ponts et chaussées)

„Scriitorul” multirecidivst Rédoine Faïd („Le Roi de Belle”) specializat în jafuri armate și evadări – Spectaculoasa sa evadare din CPSF (Centrul Penitenciar de la Réau) cu un elicopter Alouette. Procesul și Verdictul. Corespondență de la Curtea cu Jurați a TJP (Tribunalul Judiciar Paris)

Traducerea (Corespondență de la Dr. Dr. Christian W. Schenk – poet și traducător trilingv brașovean, membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, corespondent permanent și membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului din Boppard – Renania-Palatinat, Germania). Traducerea textelor cu caracter juridic (Thomas Csinta, criminal investigation journalist, research professor in MM – mathematical modeling & in MASS – Applied Mathematics in Social Sciences)

Le vernissage de l’exposition „Icônes et poteries de Roumanie” (Corespondență de la eruditul promotor franco – român al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană Soleil de l’Est, promotorul înfrățirii orașelor Brașov – ZMBv și Tours-Métropole Val de Loire)

Le 10 octobre – „Journée européenne & mondiale contre la peine de mort” avec Amnesty International, ECPM (Ensemble Contre la Peine de Mort) et le Journal de Bucarest („Le petit Parisien”)

Centrul Gifted Education. În căutare de noi colegi pentru anul academic 2023 – 2024

Revista internațională de cultură „Cervantes”: Rezumat al interviului „interzis” al profesorului – cercetător Thomas Csinta, acordat jurnalistului Geo Scripcariu, de la Radio Punct Londra