Acasă Expoziții cultural-artistice Asociația culturală franco – română „Soleil de l’Est”, deschide Salonul pictorilor români...

Asociația culturală franco – română „Soleil de l’Est”, deschide Salonul pictorilor români aderenți, la Palatul Parlamentului din București (Corespondență de la Michel Gavaza – prședintele asociației „Soleil de l’Est” din Franța)

 

Salonul pictorilor români participanți la rezidențele de artiști Soleil de l’Est pe Valea Loarei  din Franța leagăn al civilizației renascentiste și medievale franceze și  vest-europene, și la Collioure, bastion și capitală mondială a fovismului, Franța. Noutate: prezența unui grup de pictori brașoveni. Organizator principal: Asociația „Soleil de l’Est”  (8, rue d’Amboise, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire, Franța). Partener principal: Centrul Internațional de Conferințe, Camera Deputaților, Palatul Parlamentului București. Locația: Spațiile de expoziție sala „C. Brâncusi” Palatul Parlamentului București, str Izvor nr 2–4. Echipa de curatori: Valentin Tănase, Daniel Crăciun, Victor Dima. Perioada: 6–28 februarie 2023. Orar: Expoziția este deschisă zilnic între orele 10h00-18h00. Vernisaj: Luni, 6 februarie 2023, orele 18h30.

„Târgu’ Ieșilor” – prin intermediul Universității Apollonia – din nou Capitala Culturală a Cercetării Internaționale. Corespondență de la Pompiliu Comșa (Prof. univ. asoc. Univ. Apollonia, directorul ziarului Realitatea – partener media al Jurnalului Bucureștiului & directorul executiv al Trustului de Presă Pompidu – Iași), membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului

Deschiderea expoziției va avea loc în prezența reprezentanților Centrului Internațional de Conferințe Palatul Parlamentului, București, ai Asociației „Soleil de l’Est”, a echipei de curatori, și a pictorilor expozanți, și ai eventualilor reprezentanți ai Franței. Actuală expoziție reprezintă o sinteză a expresiilor artistice ale pictorilor participanți la rezidențele de artiști conduse de Asociația „Soleil de l’Est”  în Franța, începând cu anul 2001. În cadrul vernisajului va avea loc prezentarea lucrărilor realizate de pictorii care au fost invitați la rezidențele pe Valea Loarei și la Collioure, bastion al fovismului, o proiecție de reportaje filmate cu pictorii români în Franța, și va fi pus la dispoziția publicului un stand de documentație artistică cu albumele de artă realizate de Asociația „Soleil de l’Est”. Totodată la vernisaj va avea loc și o dublă lansare de carte: „Pictori români din țară și disapora expun în beneficiul comunităților românesti din UE” și „Soleil de l’Est în promovarea picturii brașovene, ieri, azi, mâine”. O parte din pictorii brașoveni vor fi prezenți la vernisaj și vor putea mărturisi despre acest eveniment petrecut în premieră în noiembrie 2022, la Brașov. În vederea cunoașterii picturii brașoveni, la actualul Salon au fost invitați să participe și o parte din pictorii din orașul de la poalele Tâmpei, prezentați în cartea menționată.

Salonul pictorilor români participanți la rezidențele de artiști „Soleil de l’Est” din Saint-Cyr-sur-Loire (Franța)

Obiectivele manifestării culturale converg, în primul rând, în a prezenta publicului bucureștean un grup de prestigioși pictori români din țară și din diaspora, care au reprezentat cu onoare și cu înaltă creativitate artistică, o valență de mare valoare culturală a României – pictura contemporană. Toți acești pictori au colaborat cu Asociația „Soleil de l’Est”  pe direcția organizării în Franța și ulterior în alte țări UE, a unor manifestări culturale de prestigiu, expoziții de pictură, lansări de carte, rezidențe de artiști, întâlniri cu membrii comunităților românești din Franța, cu oameni de cultura francezi si români, contacte cu pictorii locali și cu organizațiile lor. Lucrările pictorilor români au fost prezentate cu succes si interes în cadrul celor peste 170 expoziții organizate de asociatie, începând din anul 1990, atât în Franța, la Paris si în alte orașe culturale franceze, cât și la Bruxelles, Haga, Viena, Bratislava, Roma, Aarhus-capitala europeană a culturii 2017, precum și la București. Este foarte important ca publicul român să știe că lucrările acestor adevărați „ambasadori” ai picturii române au fost vizionate și apreciate de publicul cunoscător și erudit francez.

Motivația. Asociația „Soleil de l’Est” creată în anul 1994, organizează evenimente culturale de înalt profesionalism și calitate artistică, prin prezentarea în Franța și în alte țări din Uniunea Europeană, o parte de mare interes și importanță a culturii române, în speță pictura contemporană. Prezenta expoziție este un summum a celor peste 170 expoziții de pictură română, organizate de Asociația „Soleil de l’Est” în prestigioase locații, precum Fondation Taylor Paris Montmartre, Cité Internationale des Arts, Espace Christiane Peugeot din Paris, Château Royal de Collioure, European Pattent Office, Galeria Foyer Main Building și Ambasada României din Haga (Olanda), Reprezentanța României pe lângă UE (Bruxelles, Belgia), Viena (Austria), Sala festivă a Ministerului Culturii din Bratislava (Slovacia), etc. In România Soleil de l’Est a prezentat pictura româna contemporana la Bucuresti, sala „C. Brâncusi” Palatul Parlamentului, Biblioteca Nationala a României, Institutul Cultural Român, ARCUB, cât si în Brasov, Timisoara, Iasi, Mangalia. Asociația „Soleil de l’Est” si pictorii expoznti sunt onorati caci prestigioasele simeze ale salii „C. Brâncusi”, vor gazdui prezentul Salon.

Precizări despre pictorii expozanți. În cadrul actualei expoziții, Asociația „Soleil de l’Est” prezintă lucrări realizate de pictorii români care au participat la rezidențele de artiști conduse de asociație în Franta, în perioada 2001 – 2021. Lucrările expuse pe simeze sunt realizate în țară, după întoarcerea de pe meleaguri franceze, sub influente impresiilor si a emotiilor acumulate pe parcursul participarii artistilor la rezidente în Franta. Sunt prezenti si pictori noi, îndeosebi cei brașoveni, doritori a se atasa mesajului Asociației „Soleil de l’Est” „Arta ca sa fie cunoscuta trebuie sa circule”.

Version française

Salon des peintres roumains participant aux résidences d’artistes „Soleil de l’Est” dans le Val de Loire, et à Collioure, berceau et capitale mondiale du fauvisme, France. Nouveauté: la présence au Salon d’un groupe de peintres de Brasov. Organisateur principal: Association „Soleil de l’Est”, 8, rue d’Amboise, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire, France. Partenaire principal: Centre international de conférences, Palais du Parlement Bucarest. Lieu: Salle „C. Brâncusi” Palais du Parlement Bucarest, rue Izvor nr. 2-4. L’équipe de commissaires : Valentin Tanase, Daniel Craciun, Victor Dima. Période : du 6 au 28 février 2023. Horaires d’ouverture: L’exposition est ouverte tous les jours de 10h00 à 18h00. Vernissage: lundi 6 février 2023, 18h30. Le vernissage de l’exposition aura lieu en présence des représentants du Centre International de Conférences Palatul Parlamentului, Bucarest, de l’Association „Soleil de l’Est”, de l’équipe des commissaires et des peintres exposants. L’exposition actuelle représente une synthèse des expressions artistiques des peintres participant aux résidences d’artistes organisées par l’association „Soleil de l’Est” en France, à partir de 2001. Le vernissage comprendra la présentation des œuvres réalisées par les peintres invités aux résidences Valea Loire et Collioure, bastion du fauvisme, une projection de reportages filmés avec des peintres roumains en France, et un stand de documentation artistique avec les albums d’art réalisés par „Soleil de l’Est” seront proposés au public. Parallèlement, un double lancement de livre aura lieu au vernissage: „Les peintres roumains du pays et de la diaspora exposent au profit des communautés roumaines de l’UE” et „Soleil de l’Est dans la promotion de la peinture de Brasov, hier, aujourd’hui, demain”. Certains peintres de Brasov seront présents au vernissage et pourront témoigner de cet événement qui a eu lieu pour la première fois en novembre 2022, à Brasov. Afin de connaître la peinture de Brasov, des peintres de la ville au pied de Tâmpa, présentés dans le livre mentionné, ont été invités à participer au Salon actuel.

Les objectifs de la manifestation culturelle convergent, tout d’abord, en présentant au public de Bucarest un groupe de peintres roumains prestigieux du pays et de la diaspora, qui ont représenté avec honneur et avec une grande créativité artistique, une valence de grande valeur culturelle de la Roumanie – peinture contemporaine. Tous ces peintres ont collaboré avec l’Association „Soleil de l’Est” dans le sens de l’organisation en France et plus tard dans d’autres pays de l’UE, d’événements culturels prestigieux, d’expositions de peinture, de lancements de livres, de résidences d’artistes, de rencontres avec des membres des communautés roumaines de France, avec Culture française et roumaine, contacts avec les peintres locaux et leurs associations. Les œuvres de peintres roumains ont été présentées avec succès et intérêt dans plus de 170 expositions organisées par l’association, à partir de 1990, tant en France, à Paris et dans d’autres villes culturelles françaises, qu’à Bruxelles, La Haye, Vienne, Bratislava, Rome, Aarhus-Capitale européenne de la culture 2017, ainsi qu’à Bucarest. l est très important pour le public roumain de savoir que les œuvres de ces véritables „ambassadeurs” de la peinture roumaine ont été vues et appréciées par le public français averti et érudit.

Motivation. L’Association „Soleil de l’Est”, créée en 1994, organise des manifestations culturelles de haut niveau de professionnalisme et de qualité artistique, en présentant en France et dans d’autres pays de l’Union Européenne, une partie de grand intérêt et d’importance de la culture roumaine, en l’occurrence peinture contemporaine. Cette exposition est la continuation de plus de 170 expositions de peinture roumaine, organisées par Soleil de l’Est dans des lieux prestigieux, tels que la Fondation Taylor Paris Montmartre, la Cité Internationale des Arts, l’Espace Christiane Peugeot à Paris, le Château Royal de Collioure, l’Office Européen des Brevets , Foyer Main Building Gallery et l’Ambassade de Roumanie à La Haye (Pays-Bas), la Représentation de la Roumanie auprès de l’UE (Bruxelles, Belgique), Vienne (Autriche), Bratislava (Slovaquie), etc. . En Roumanie, Soleil de l’Est a présenté la peinture roumaine contemporaine à Bucarest, le „C. Palais du Parlement Brâncusi”, Bibliothèque nationale de Roumanie, Institut culturel roumain, ARCUB, ainsi qu’à Brasov, Timisoara, Iasi, Mangalia. „Soleil de l’Est” et les peintres exposants sont mis à l’honneur car les tableaux prestigieux du „C. Brâncusi”, accueillera ce Salon

Détails sur les peintres exposants. „Soleil de l’Est” présente des œuvres réalisées par des peintres roumains ayant participé à des résidences d’artistes menées par l’association en France, entre 2001 et 2021. Les œuvres exposées sont réalisées dans le pays, après retour des terres françaises, sous l’influence des impressions et des émotions accumulées lors de la participation des artistes à des résidences en France. De nouveaux peintres sont également présents, notamment ceux de Brasov, désireux de se joindre au message de l’association „Soleil de l’Est” „L’art pour être connu doit circuler”.

Asociația Soleil de l’Est de pe Valea Loarei  din Franța activează  din anul 1994,  pentru edificarea unui pod cultural între Franța si România, în particular pe domeniul picturii contemporane. Arta ca sa fie cunoscută trebuie sa corcule, este dictonul după care conducem acțiunile asociației. Din pacate arta româna este putin cunoscuat în afara, dar acesta este un alt dossier. Soleil de l’Est a condus si conduce în continuare o rezidenta de artiști (tabără de creație) în Franța în beneficiul pictorilor români, cu 130 artiști invitați începând din anul 2001, organizeaza expozitii de pictura în România, Franta si în alte țări din UE, având la activ peste 170 manifestări culturale,  si redactează carti de arta cu pictorii din grupare.

Considerații artistice. După cum am relatat în noiembrie, cu ocazia expozițiilor cu lansare de carte la Brașov, facem cunoscute public câteva detalii cu privire la deschiderea Salonului anual al asociației Soleil de l’Est. Va avea loc luni 6 februarie orele 18h30, în sala „C. Brâncuși” Palatul parlamentului București. În fapt salonul a fost programat pentru a avea loc, ca în fiecare an, în decembrie 2022, dar fiindcă spațiile au fost ocupate de NATO și EU cu ale lor conferințe și programe belicoase,  rezervarea noastră a  fost reportată în februarie 2023. Ca de obicei, și anul acesta vor participa circa 70 pictori, care în marea lor majoritate au fost invitați la taberele de creație conduse de Soleil de l’Est în Franța, începând din anul 2001, în două magnifice regiuni culturale franceze, Valea Loarei cu renumitele castele, muzee și catedrale, și Collioure, mic sat pescăresc la Mediterana la granița cu Spania, devenit leagăn și capitală mondială a fovismului.

În fapt aici la Collioure Matisse și Derain au creat primele lucrări fove în anul 1904. De atunci, dar mai ales după terminarea primului război mondial, Collioure a devenit celebru. Vom menționa că la Collioure s-au „forjat” și fovii de la colonia de la Baia Mare, lucrări care acum se află în Muzeul Național din Budapesta. În continuare, și în zilele noastre, Collioure este un sanctuar al picturii fove, și nu numai, o mulțime de pictori din toate țările lumii vin acolo să se resurseze. Printre aceștia între 2001-2011, Soleil de l’Est a venit cu 40 prestigioși artiști din România și din alte țări din Europa de Est, pentru a participa la sejururi de câte 30 zile, în acest mirific peisaj. La vernisaj luni 6 februarie, vom lansa și ultimele două apariții editoriale ale asociației Soleil de l’Est: „Pictori români din țară și diaspora expun în beneficiul comunităților românesti din UE” carte ce prezintă succint o selecție de 125 afișe de expoziții organizate de Soleil de l’Est, ce au început imediat după revoluție, în anul 1990, la Tours în Franța, oraș înfrățit cu Brașovul. În carte pot fi admirate afișele acestor expoziții, cu o magnifică realizare grafică, și cu o descriere amănunțită ce cuprinde:  perioada, locația, pictori expozanți, personalități care au participat  le vernisaj, mass media care a acoperit evenimentul. Cartea este redactată în româna și franceză, pentru a fi accesibilă unui public erudit european. A două carte de artă este „Soleil de l’Est în promovarea picturii brașovene, ieri, azi, mâine”. Cum de s-a ajuns la acest proiect?

Subsemnatul sunt brașovean, cunosc bine pictorii din orașul de la poalele Tâmpei, și în primăvara anului trecut o serie de pictori și edili de la Primăria Brașov au propus asociației Soleil de l’Est se realizeze această carte de artă.  Cartea a ieșit foarte bine, de sub tiparul de la Editura Monitorul Oficial București. Sunt prezentați 32 valoroși artiști, împărțiți pe 3 grupe de generații. Pentru fiecare artist sunt prezentate date biografice, citate din critică de artă, reproduceri după lucrări și fotografii personale. O prima lansare a cărții la Brașov a avut loc în noiembrie 2022,  în cadrul unui important eveniment cultural, la galeria Europe și în localul Teatrului Sica Alexandrescu. Acum la Palatul Parlamentului București, vom realiza o a doua lansare. O altă lansare a cărții va avea loc în primăvara 2023, la primăria înfrățită din Tours, Franța. Lucrarea, tot așa că și prima, este redactată bilingv în româna și franceză.

„Soleil de l’Est – vingt ans d’activité”, vernisaj și lansare de album

Cum a apărut «Soleil de l’Est»?

Tel. mobil Fr. + (33) 6 70 28 22 49, Tel. fix Ro. (Brașov)  + (40) 368 404 109

Note. Né en ex-URSS pendant la dernière guerre mondiale, cet exilé politique (Micel Cacaza) a vécu durant plus de 40 ans avec son épouse sous la dictature de Ceausescu avant de trouver la liberté en France en 1987. Mariana et Michel Cavaza étaient des dissidents, voire des opposants au régime communiste. En Roumanie, les prisonniers politiques finissaient leur vie en prison, quand ils ne disparaissaient pas par accident. Les Gavaza ont échappé au pire mais ils ont dû quitter la Roumanie sans leurs deux fils, Bogdan et David. Ceux-ci ont finalement retrouvé leurs parents en Touraine après des interventions au plus haut niveau de la Croix-Rouge française, de la mairie de Tours, et même de Jacques Chirac (alors Premier ministre). Amateurs d’art, les Gavaza ont vu leurs tableaux confisqués par l’État roumain. Cela ne les a pas empêchés de créer en 1994 l’association Soleil de l’Est dont la vocation est de promouvoir en Touraine–et plus largement en France–es œuvres de peintres roumains et d’artistes des pays de l’Est. Avec passion, Mariana et Michel organisent des expositions, des résidences d’artistes et publient de beaux livres. Depuis vingt ans, 105 artistes venus de Roumanie, mais aussi de Russie, Pologne, Moldavie, Bulgarie et du lointain Kirghizstan ont ainsi été accueillis en Touraine. 

Curatoriat. Valentin Tănase (tel. 0722 503 334), Daniel Crăciun (tel. 0724 158 561), Victor Dima (tel. 0722 692 145)

Anexă

Articole asociate

Eveniment cultural – educațional de excepție: Simpozionul internațional de artă contemporană de la Hărman („Fenomenul Hărman”) cu Jurnalul Bucureștiului

Avocatul Nicolae – Ioan Vrâncean, părintele legitim al „Fenomenului Hărman” (Brașov) cu Jurnalul Bucureștiului

„Fenomenul Hărman” cu Jurnalul Bucureștiului (Partea 1). Un sfert de secol de promovare a artei vizuale contemporane de către Asociația AVV (Artă Vizuală – Vrâncean). Revista „Vector” AVV (Lumea modernă și Arta Abstractă). Artiști vizuali români prestigioși din România și Diaspora română în prezentarea artistului vizual și publicistului Gheorghe Pogan

„Fenomenul Hărman” cu Jurnalul Bucureștiului (Partea 2). Revista „Vector” AVV (Lumea modernă și Arta Abstractă). Articole ale membrilor redacției (Mircea Moț, Dorina Brândușa Landén – Suedia, Dan Baciu – Elveația, Dan C. Baciu – Olanda, Aurel Codoban, Alina Gherasim)

„Fenomenul Hărman” cu Jurnalul Bucureștiului (Partea 3). Revista „Vector” AVV (Lumea modernă și Arta Abstractă). Articole ale colaboratorilor revistei (Cristina Georgescu & Claudiu – Victor Gheorghiu, Marius Barb – „Barbone”, Beti Vervega, Eusebiu Josan, Imola – Ibolya Feldberg – Ppoescu, Carmen Poenaru) cu Caleidoscop AVV

Gala Premiilor Naționale ale UAP (Uniunea Artiștilor Plastici) din România de la Hărman (ZMBv) sub incidența „Fenomenului Hărman” și a „părintelui” acestuia, Avocatul și Colecționarul de Artă Nicolae – Ioan Vrâncean

Direcția & Redacția Jurnalului Bucureştiului

Nota redacției

Candidatură la Academia Română. Lansare de carte la BCU (Biblioteca Centrală Universitară) București. Cultură generală contemporană prin intermediul faptului divers. Carte de investigaţii jurnalistice cu tematică socio – judiciară și economică din actualitatea internaţională dedicată Generalului Bartolomeu–Constantin Săvoiu, Suveran Mare Comandor–Mare Maestru al Marii Loji Naționale Române fondată în 1880 (Thomas CSINTA, research professor of Mathematical modeling and Applied mathematics in Social Sciences and criminal investigative journalist)

Cartea „Investigații Jurnalistice” dedicată Generalului Constantin – Bartolomeu Săvoiu. Cultură generală prin intermediul „faptului divers” din lumea contemporană franceză și internațională (marea criminalitate–crima organizată, terorism–jihadologie, crime de sânge, crime sexuale–kidnapping, crime economico–financiare, erori judiciare–revizuirea condamnărilor penale–repararea detenției și a erorilor judiciare). Lansarea cărții va avea loc la BCU (Bibliotreca Centrală Universitară) din București

7 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.