Acasă Avocat - Jurisprudență De la corespondentul nostru Societatea de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații: Biletul...

De la corespondentul nostru Societatea de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații: Biletul la Ordin/CEC/Cambie – garanții ale obligațiilor de plată în România (Promissory note/Cheque/Bill of exchange – financial instruments in Romania)

Relațiile comerciale desfășurate între profesioniștii din România pot aduce o serie de avantaje, însă, adesea, și diverse neplăceri. Acestea din urmă sunt generate, de cele mai multe ori, de neonorarea obligațiilor pecuniare, motiv pentru care părțile implicate pot ajunge să fie executate silit în România. Pentru a putea fi executat silit, este nevoie de parcurgerea unor etape în vederea obținerii unui titlu executoriu. Pentru a preîntâmpina acest drum anevoios, oricare dintre părțile ce dorește să beneficieze de o obligație de plată garantată în România poate constitui o garanție prin solicitarea unui Bilet la Ordin/Cec/Cambie de la partea adversă și semnarea acestor titluri executorii de către un debitor avalist. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial și executări silite cambiale în România care să vă îndrume în alegerea unui tip de garanție comercială în România potrivită afacerii dumneavoastră, putând, de asemenea și să vă ofere îndrumarea pentru respingerea unei eventuale executări cambiale sau anularea somației cambiale primite, prin introducerea contestației la executare în România sub forma opoziției la somația cambială.

Cambia, CEC-ul și mai ales biletul la ordin reprezintă titluri executorii folosite de profesioniști cu scopul garantării obligațiilor de plată în România. De cele mai multe ori, sumele din cuprinsul lor sunt garantate de către persoane fizice sau juridice ce dobândesc calitatea de debitori avaliști în raportul obligației de plată. Așadar, prin avalizarea acestor titluri, se oferă o garanție a îndeplinirii obligațiilor asumate de către persoanele în cauză, persoana care garantează putând fi executată silit în vederea achitării sumei înscrise pe cambie, cec sau bilet la ordin.

În situația în care ați instituit o astfel de garanție în România, este posibil ca, în situația în care debitorul principal nu achită, din motive precum lipsa de disponibil bănesc, să puteți fi executat silit, în calitate de debitor avalist. La fel ca în cazul executării silite de drept comun, executarea silită cambială debutează cu transmiterea unei somații cambiale, această fiind precedentă oricărui act de executare. Aceasta trebuie să cuprindă transcrierea exactă a cambiei/biletului la ordin, precum și a celorlalte acte din care rezultă suma datorată. Având în vedere faptul că Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin din România prevede un termen foarte scurt pentru contestația la executare și anume, 5 zile, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial și executări silite cambiale în România care să poată formula orice apărări necesare atunci când debitorul avalist este executat în mod nelegal în România și care să poată analiză dacă titlul executoriu emis a fost completat în mod corespunzător și în termenul legal, în conformitate cu dispozițiile legale  speciale în materie din România.

Un avocat specializat în litigii comerciale și executări silite cambiale în România va putea analiza incidența unor categorii de excepții precum cele ce privesc nulitatea titlului, cele ce izvorăsc din raporturile precedente sau ulterioare emiterii titlului executorii, precum și orice alte excepții procedurale.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2021, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2021. De asemenea, Pavel, Mărgărit & Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

Business relationships between professionals in Romania can bring a number of advantages, but often also various inconveniences. The latter are often caused by non-compliance with pecuniary obligations, which is why the parties involved may end up being enforced. In order to be enforced in Romania, it is necessary to go through some steps to obtain an enforceable title. To prevent this difficult procedure, any of the parties wishing to benefit from a guaranteed payment obligation in Romania can provide a guarantee by requesting a promissory note / cheque / bill of exchange from the other party and signing these enforceable titles by a guarantor debtor. Pavel Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends using a lawyer specialized in commercial law and enforcement proceedings/ foreclosure in Romania to guide you in choosing a type of commercial guarantee suitable for your business, and may also offer you guidance in rejecting any foreclosure/ enforcement proceedings or cancellation of the summons received, by filing the enforcement appeal in the form of opposition to the summons in Romania.

The bill of exchange, the cheque and especially the promissory note represent enforceable titles used by professionals in order to guarantee payment obligations in Romania. In most cases, the amounts provided by them are guaranteed by natural or legal persons who acquire the status of debtors guarantors report of payment obligation. Therefore, by guaranteeing these titles, a guarantee of the fulfillment of the obligations assumed by the persons in question is offered, the guarantor being able to be forced executed in Romania in order to pay the amount mentioned on the bill of exchange, cheque or promissory note. If you have established such a guarantee in Romania, it is possible that, in the event that the main debtor does not pay, for reasons such as lack of cash, you may be forced to act as a guarantor debtor.

As in the case of common law enforcement, the enforcement of a bill of exchange begins with the transmission of a bill of exchange order, which precedes any act of enforcement. This must include the exact transcript of the bill of exchange / promissory note, as well as the other documents from which the amount due results. Considering the fact that Law no. 58/1934 on the bill of exchange and promissory note in Romania provides a very short term for the enforcement appeal, namely, 5 days, Pavel, Margarit and Associates Romanian Law Firm recommend appealing to a lawyer specialized in commercial law and forced execution in Romania necessary defenses when the guarantor debtor is illegally executed in Romania and who can analyze if the issued executory title has been duly completed and within the legal term, in accordance with the special legal provisions in the matter in Romania.

A lawyer specialized in commercial litigation and forced execution in Romania will be able to analyze the applicability of certain categories of defenses such as those regarding the nullity of the title, those arising from commercial relations before or after the issuance of the titles and any other procedural exceptions.

Note. Pavel, Margarit and Associates Romanian Law Firm is one of the top law firms in Romania, offering top legal advice. The Romanian law firm clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2021, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked second place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2021. Pavel, Margarit and Associates Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice.

Articole asociate

Notă. Toate articolele despre societatea de avocatrură Pavel, Mărgărit și Asociații  (Pavel Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Nota redacției