Acasă Avocat - Jurisprudență Obligațiile care trebuie să respecte comercianții pentru vânzarea produselor și serviciilor pe...

Obligațiile care trebuie să respecte comercianții pentru vânzarea produselor și serviciilor pe piața din România? (What obligations must be fulfilled by traders for selling products and services on the Romanian market?) de la partenerul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

Pentru a desfăşura activităţi comerciale în România şi pentru a dezvolta reţeaua de distribuţie a produselor şi serviciilor de piață,  persoanele care au calitatea de comerciant în România trebuie să respecte o serie de reguli cu privire la etichetarea și ambalarea produselor, indicarea prețului de vânzare și a calității și cantității produselor comercializate. De asemenea, obligațiile născute în sarcina comerciantului în România se răsfrâng și asupra respectării drepturilor consumatorului, motiv pentru care Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial și drepturile consumatorilor în România care vă poate oferi consultanță juridică de specialitate cu privire la desfășurarea activităților comerciale în România și aplicarea sancțiunilor în caz de nerespectare a obligațiilor legale prevăzute.

Legislația din România prevede o serie de reguli și obligații în sarcina comerciantului în România în vederea respectării principiilor liberei concurente, protecției vieții, sănătății și intereselor economice ale consumatorului, precum și a mediului. Așadar, persoanele care au calitatea de comerciant în România, respectiv de prestator, trebuie să informeze în mod corect consumatorul cu privire la caracteristicile produselor comercializate în România,  în plus față de informaţiile furnizate prin etichetarea și ambalarea produselor în România. Totdată, comercianții din România care oferta produse sau servicii spre vânzare pe piața din România sunt obligați să indice prețul de vânzare în România și prețul pe unitate de măsură în mod lizibil, iar în funcție de tipul și caracteristicile produselor să indice calitatea și cantitatea produselor comercializate în România, ocazie prin care se impune apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial și drepturile consumatorilor în România care va poate oferi consultanță juridică în vederea îndeplinirii tuturor obligațiilor prevăzute de lege pentru a desfășura activități comerciale în România în condiții legale.

În plus, în calitate părți contractante, consumatorii au dreptul de a refuză încheierea contractelor care cuprind clauze abuzive, iar Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă asistență juridică și reprezentare persoanelor care au calitatea de comerciant în România pentru a asigura un echilibru între obligațiile și drepturile părților contractante și totodată pentru a respectă principiile care guvernează activitățile comerciale în România. 

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

In order to carry out commercial activities in Romania and to develop the distribution network of products and services on the Romanian market, the persons who have the quality of trader in Romania must comply with a number of rules regarding the labeling and packaging of products, indication of the selling price in Romania and indication of the quality and quantity of the products in Romania. Moreover, the obligations of  the trader in Romania also concern the protection of consumer rights in Romania, which is why the Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit and Associates recommends contacting a lawyer specialized in commercial law and consumer law in Romania who can provide you legal assistance on carrying out commercial activities in Romania and the application of sanctions in case of non-compliance with the legal obligations.

The Romanian legislation provides rules and obligations for the trader in Romania in order to comply with the principles of free competition, the protection of life, health and economic interests of the consumer, as well as the environment. Therefore, the traders in Romania must correctly inform the consumer about the characteristics of the products marketed in Romania, in addition to the information provided by labeling and packaging the products. However, Romanian traders that offer products or services for sale on the Romanian market must indicate the selling price in Romania and the price per unit of measure in a legible manner, and according to the type and characteristics of the products, they must indicate the quality and quantity of the products in Romania, that being why you should contact a lawyer specialized in commercial law and consumer law in Romania who can provide legal assistance in order to fulfill the obligations stipulated by the law in order to carry out commercial activities in Romania under legal conditions.

In addition, as contracting parties, consumers have the right to refuse the conclusion of agreements containing unfair terms. The Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit and Associates recommends legal assistance and representation to persons who are traders in Romania in order to ensure a balance between the obligations and rights of the contracting parties and to comply with the principles governing the commercial activities in Romania.

Note. The Romanian law firm’s clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2023, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked third place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Finan

Anexă

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații acordă asistență juridică și reprezentare unei prestigioase companii din domeniul construcțiilor în România în legătură cu obținerea unei hotărâri favorabile cu privire la rezolvarea diferendului dintre asociați. Un avocat specializat în drept comercial, corporatist, imobiliar si construcții în România vă poate îndruma în legătură cu stabilirea unei strategii care să protejeze interesul superior al companiei, având în vedere posibilitățile prin care asociatul în România își poate asigura respectarea drepturilor în companie.

Asistența și reprezentarea au constat, în prima etapă, în încercarea de a rezolva amiabil diferendul dintre asociați în România, Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații considerând utilă înaintarea unei notificări ce a avut drept scop retragerea voluntară a asociatului din companie prin vânzarea părților sociale în România. De asemenea, Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații urmărește asigurarea respectării drepturilor asociatului în România, oferind asistență juridică în vederea recuperării sumelor de bani investite în interesul companiei, demersurilor prezente și viitoare fiind adaptate în concret, de la caz la caz, ținându-se cont în principal de istoria companiei din domeniul construcției în România, precum și de evoluția relațiilor profesionale.

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută internațional pentru profesionalismul avocaților specializați în drept comercial, corporatist, imobiliar si construcții în România, având o experiență vastă în stabilirea strategiilor necesare pentru asigurarea interesului superior al companiei, în special în situațiile în care diferendul dintre asociați în România este rezultatul unui comportament abuziv.

The Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit and Associates provides legal assistance and representation to a prestigious company in the construction field Romania in order to obtain a favorable decision regarding the dispute between shareholders in Romania. A lawyer specialized in commercial, corporate, real estate and construction law in Romania can guide you in establishing the strategy that protects the company’s best interest, considering the possibilities through which the shareholder in Romania can ensure the fulfilment of the his/her rights in company. The assistance and representation consisted, in the first stage, in the attempt to amicably resolve the dispute between the shareholders in Romania, the Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit and Associates considering it useful to submit a notification in Romania aimed at the voluntary withdrawal of the shareholder in Romania from the company by selling the shares in Romania. Also, the Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit and Associates aims to ensure the respect of the rights of the shareholder in Romania, providing legal assistance in order to recover the amounts of money invested in the company’s interest, present and future actions being adapted in concrete, from case to case, taking into account mainly the history of the company in the construction field in Romania, as well as the evolution of professional relations.

The Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit and Associates is internationally recognized for the professionalism of its lawyers specialized in commercial, corporate, real estate and construction law in Romania, having a vast experience in establishing the strategies necessary to ensure the company’s best interest, especially in situations where the dispute between the shareholders in Romania is a result of the abusive behavior.

Notă. Toate articolele despre societatea de avocatrură Pavel, Mărgărit și Asociații (Pavel Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Nota redacției

Ziua Mondială a Sănătății. „Eradicarea osteomielitei cronice – Procedeul Burnei” (Corespondență de la prof. dr. med. Gheorghe Burnei, lucrare prezentată la cel de-al 33 Congres internațional al Universității Apollonia din Iasi „Pregătim viitorul. Promovăm excelența” 2-5 martie 2023)

În exclusivitate pentru Jurnalul Bucureștiului. Dialog (absolut inedit) cu eruditul promotor „brașovean” (franco – român) al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană „Soleil de l’Est” (Partea I)

În exclusivitate pentru Jurnalul Bucureștiului. Dialog cu eruditul promotor „brașovean” (franco – român) al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană „Soleil de l’Est” (Partea II)