Acasă Avocat - Jurisprudență Cum interpretează instanțele neîndeplinirea obligațiilor contractuale în situații neprevăzute? (How do Romanian...

Cum interpretează instanțele neîndeplinirea obligațiilor contractuale în situații neprevăzute? (How do Romanian Courts interpret the non-fulfillment of the contractual obligations in unexpected situations?) de la corespondentul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgătit & Asociații

În ultimii ani, în România, au existat diverse evenimente externe precum pandemia Covid-19, războiul din Ucraina, fie criza din Canalul Suez, care au determinat diverse dezechilibre economice ce au condus către neîndeplinirea obligațiilor contractuale din motive de impreviziune, caz fortuit, fie forță majoră, în România. În cele mai multe situații aceste dezechilibre s-au manifestat prin creșterea prețurilor în România, prestatorii de servicii fiind nevoiți să apeleze la adaptarea contractului, ba chiar în ultimă instanță la încetarea efectelor contractului, ca rezultat al eșuării negocierilor purtate. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial și litigii din România având în vedere faptul că nu orice eveniment extern, invincibil, conduce către un dezechilibru contractual așa cum nu se poate spune nici că orice prestator de servicii din România a suferit fluctuații în gestionarea propriilor afaceri.

Aplicabilitatea impreviziunii, cazului fortuit și a forței majore

Pentru a analiza efectele ce sunt urmarea evenimentelor ultimilor ani în România, pandemia Covid-19, războiul din Ucraina, criza din Canalul Suez, creșterea prețurilor în România, trebuie avute în vedere impreviziunea, cazul fortuit și forța majoră, care deși aparent au elemente de similaritate, în realitate acestea au o aplicabilitate diferită. Astfel, în timp ce impreviziunea intuiește un dezechilibru al prestațiilor excesiv, realizarea obligațiilor contractuale fiind în continuare posibilă, în situația cazului fortuit și a forței majore intervine imposibilitatea de executare. În practică, având în vedere măsurile impuse de autoritățile din România în această perioadă, poate fi imprecisă/neclară aplicarea instituțiilor anterior rubricate, motiv pentru care Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial și litigii din România care poate analiza cu precizie situația, având în vedere că poate fi necesară adaptarea clauzelor contractuale sau chiar încetarea efectelor contractului ca urmare a  neîndeplinirii obligațiilor contractuale în situații neprevăzute.

Aspecte relevante

Aplicarea corectă a instituțiilor depinde în mod cert de clauzele contractuale care le reglementează, în deosebi fiind vorba despre condiții și limite prestabilite precum și de buna credința a părților. Trebuie analizați extensiv o serie de factori aplicabili, ținându-se cont de dispozițiile legale emise de autoritățile din România în perioada de pandemie Covid-19, război Ucraina, criza din Canalul Suez, persoanele cărora le sunt adresate respectivele acte normative, obiectul contractului, natura prestațiilor părților, obiectul de activitate a societății care dorește protecția prin asemenea dispoziții, deoarece nu se poate spune cu caracter general că aceste situații de criză au afectat orice prestator de servicii din România, prezumțiile fiind dovedite în concret de la caz la caz. Cu titlu de excepție și analizându-se toate celelalte elemente ale situației, instanța poate considera necesară suspendarea efectelor contractului, motiv pentru care Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial și litigii din România pentru asistarea pe parcursul etapelor procesuale si procedurale, având în vedere faptul că, pentru adaptarea clauzelor contractuale va fi necesar un probatoriu temeinic, clar definit.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

In the last few years in Romania, there have been various external events such as the Covid-19 pandemic, the war in Ukraine or the Suez Canal crisis, which have determined various economic imbalances which have led to the non-fulfillment of the contractual obligations due to the hardship, force majeure or unforeseeable circumstances, in Romania. In most situations, these imbalances were manifested by the price increase in Romania, the Romanian service providers being forced to resort to the adaptation of the agreement and even in the last instance to the termination of the effects of the agreement in Romania, as a result of the failure of the negotiations. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends to contact a lawyer specialized in commercial law and litigation in Romania considering the fact that not every external, invincible event leads to a contractual imbalance in Romania, as it cannot be said that any provider of services in Romania has experienced fluctuations in the management of its own businesses in Romania.

Applicability of hardship, force majeure, unforeseeable circumstances in agreements in Romania

In order to analyze the legal consequences of the recent events in Romania, the Covid-19 pandemic, Ukraine war, the Suez Canal crisis, price increase in Romania, it must take into account the hardship, force majeure, unforeseeable circumstances in agreements in Romania, which although apparently have elements of similarity, in reality they have a different applicability. Thus, while the hardship in Romania intuited an excessive imbalance of the benefits for the parties, the fulfillment of the contractual obligations being still possible, in the case of unforeseeable circumstances and force majeure, the impossibility of execution intervenes. In practice, considering the measures imposed by the Romanian authorities during this period, the application of the previously labeled institutions can be imprecise/unclear, which is why the Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends to contact a lawyer specialized in commercial law and litigation in Romania, who can accurately analyze the situation, considering that it may be necessary to adjust the contractual terms in Romania or even to terminate the effects of the agreement as a result of the non-fulfillment of the contractual obligations in unexpected situations in Romania

Relevant aspects

The correct application of the institutions definitely depends on the contractual clauses that regulate them, especially regarding pre-established conditions and limits as well as the good faith of the parties. A series of applicable factors must be analyzed extensively, taking into account the legal provisions issued by the Romanian authorities during the Covid-19 pandemic, the Ukraine war, the Suez Canal crisis, the person to whom the respective normative act is addressed, the object of the contract, the nature services of the parties, the object of activity of the company that wishes to be protected by such provisions, because it cannot be said in general that these crisis situations have affected any service provider in Romania, the presumptions being proven concretely on a case-by-case basis. As an exception and analyzing all the other elements of the situation, the Romanian Litigation Court may consider it necessary to suspend the effects of the agreement in Romania, which is why the Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends to contact a lawyer specialized in commercial law and litigation in Romania for assistance during the process and procedural stages, considering the fact that, for the adaptation of the contractual clauses a clearly defined evidence will be necessary.

Note. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is one of the top law firms in Romania, offering top legal advice. The Romanian law firm’s clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2022, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked third place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2022. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice.

Anexă

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a oferit asistență juridică celui mai mare distribuitor de proprietăți pe apă din Marea Britanie în vederea recuperării unei creanțe ce constituie suma de bani oferite drept avans în contractul de vânzare a unei bărci cu motor electric. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații prezintă o varietate de avocați cu o vastă experiență în recuperare de creanțe și litigii civile, care pot oferi asistență juridică în domeniul recuperării de creanțe și litigiilor civile în România.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații a asistat cu succes cel mai mare distribuitor de proprietăți pe apă din Marea Britanie în vederea notificării debitorului cu privire la restituirea sumei de bani ce a constat în avansul în contractul de vânzare a unei bărci cu motor electric pentru neexecutarea obligației de livrare a bunului și asistarea la negocieri în acest sens, reușind să recupereze sumele de bani avansate. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, în cadrul acesteia activând avocați specializat în recuperare de creanțe și litigii civile, ce asistă numeroși clienți în ceea ce privește recuperarea unei creanțe izvorâte dintr-un contract de vânzare în România. În urma asistenței juridice, cel mai mare distribuitor de proprietăți pe apă din Marea Britanie a reușit să recupereze suma de bani ce a reprezentat avansul în contractul de vânzare a bărcii cu motor electric cu ajutorul unui avocat specializat în recuperare de creanțe și litigii civile din România. Dacă te afli în situația în care vrei să recuperezi o creanță izvorâtă dintr-un contract de vânzare, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă contactarea unui avocat specializat în recuperare de creanțe și litigii civile care să te poată asista în procedura recuperării sumei de bani în România.

The Romanian Law firm Pavel, Mărgărit and Associates has provided legal assistance to the largest distributor of floating homes and properties in the United Kingdom in order to recover a debt that constitutes the advance payment in the sales agreement of an electric motor boat in Romania. The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm presents a variety of lawyers with top-tier experience in debt recovery and civil litigation in Romania, who can provide legal assistance in the field of debt recovery and civil litigation in Romania.

The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm has successfully assisted the largest distributor of water properties in the United Kingdom in notifying the debtor of the refund of the advance payment in the sales contract of an electric motor boat in Romania for non-performance of the sales agreement obligations in Romania. The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm provides legal services of the highest quality, with lawyers specialized in debt recovery and civil litigation in Romania, assisting numerous clients in the debt recovery arising from a sales agreement in Romania. Following the legal assistance, the largest distributor of floating homes and properties in the United Kingdom managed to recover the advance payment in the sales agreement of an electric motor boat in Romania with the help of a lawyer specialized debt recovery and civil litigation in Romania. If you are in a situation where you want to recover a debt arising from a sales agreement in Romania, the The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a lawyer specialized in the debt recovery and civil litigation in Romania that can assist you in the procedure of debt recovery in Romania.

Nota redacției

1 COMENTARIU

  1. […] În Franța, există și o „calificare profesională” pentru postul de Headhunter (Chasseur de tête) însărcinat cu căutarea cadrelor superioare „de înalt nivel” (cadres supérieurs de haut niveau) pentru firme (întreprinderi, societăți comerciale, etc.). Acesta, în principiu, este absolvent de o școală de înalte studii comerciale (HEC, ESSEC, EM Lyon, EDHEC Lille, ESC Europe Paris, etc.) sau Sciences Po (Institutul de Studii Politice) membre ale CGE (Conférences des Grandes Ecoles) accesibile doar unor absolvenți de liceu cu abilități intelectuale (foarte) înalte, în România, pregătiți doar de CUFR (Chasseur de tête-Conseil Universitaire, Formation & Recherhe auprès des Grandes Ecoles … […]