Acasă Avocat - Jurisprudență Cum poți recupera o creanță în România? (What can you do in...

Cum poți recupera o creanță în România? (What can you do in order to recover your debt in Romania?) de la corespondentul nostru Cabinetul „Pavel, Mărgărit & Asociați” (Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Având în vedere multiplele situații în care un creditor se lovește de refuzul debitorului în efectuarea unor plăți, legea oferă fiecărui creditor care dorește să recupereze o creanță, o datorie sau un debit de la debitorul său mai multe mijloace legale, fie că este vorba de o acțiune în instanță, fie de proceduri prealabile acesteia. Un avocat specializat în litigii, recuperare de creanțe și executare silită poate oferi asistență juridică în vederea identificării etapelor care trebuie parcurse în astfel de cazuri, precum și asistență și reprezentare juridică în fața instanței de judecată sau a oricărei persoane fizice sau juridice pentru recuperarea datoriilor, creanțelor sau debitelor dumneavoastră.

1. Proceduri prealabile

Creditorul poate recupera o creanță, un debit sau o datorie de la debitorul său chiar fără a-l chema în judecată pe acesta, înainte de formularea unei acțiuni în instanță. Din experiența noastră, în practică, în jurul a 40% din astfel de cazuri, creditorul reușește să recupereze creanța, datoria sau debitul datorat după parcurgerea procedurilor prealabile, debitorul preferând să achite creanța pentru a evita eventualele costuri suplimentare pe care le-ar implica procedurile în fața instanței de judecată.

În această etapă, creditorul poate transmite o notificare prin executor judecătoresc către debitor prin care îi va solicita acestuia plata datoriei, creanței sau debitului, imputându-i, acolo unde este cazul, inclusiv penalități pentru executarea obligației debitorului cu întârziere.

Un avocat specializat în litigii, recuperare de creanțe și executare silită poate asista creditorul în cadrul negocierilor purtate cu debitorul pentru a propune soluții alternative în vederea recuperării datoriei, oferirea de condiții favorabile debitorului în scopul achitării datoriei (de exemplu plata eșalonată a datoriei), precum și încheierea de orice alte angajamente de plată.

2. Acțiune în pretenții

În măsura în care creanța nu este recuperată după parcurgerea procedurilor prealabile, creditorul se poate adresa instanței competente pentru a obține o hotărâre judecătorească prin care pârâtul să fie obligat la plata sumei de bani datorate. Acțiunea în pretenții prin care se urmărește plata unei sume de bani se desfășoară conform procedurii de drept comun și este aplicabilă oricărui litigiu cu acest obiect care nu este supus dispozițiilor unei proceduri speciale, astfel cum sunt cele ce vor fi prezentate la punctele următoare. În cadrul unei acțiuni în pretenții, părțile pot propune administrarea oricărei probe necesare, precum și prezentarea argumentelor atât în scris, cât și oral în fața instanței de judecată.

3. Cerere cu valoare redusă

Spre deosebire de procedura comună a acțiunii în pretenții, procedurile simplificate, precum cererea cu valoarea redusă sau ordonanța de plată oferă posibilitatea creditorilor de a-și recupera creanțele/datoriile/debitele într-un timp mai scurt și cu costuri reduse. Prin procedura cererii cu valoare redusă se pot valorifica creanțele a căror valoare nu depășește suma de 10.000 de Ron. La stabilirea valorii cererii, se va lua în considerare doar debitul principal, fără a se adăuga accesoriile creanței, cum ar fi dobânzile sau cheltuielile de judecată. În procedura cererii cu valoare redusă nu pot fi încuviințate acele probe a căror administrare necesită  cheltuieli disproporționate față de valoarea cererii introductive.

În situația în care creditorul alege să își recupereze creanța astfel, este obligatorie îndeplinirea unei proceduri prealabile. Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă asistența de către un avocat specializat în litigii, recuperări creanțe și executare silită care va putea pregăti toate etapele necesare în vederea recuperării sumelor datorate. După pronunțarea hotărârii și în cazul admiterii cererii, creditorul, pentru recuperarea creanței, se va putea adresa executorului judecătoresc pentru a începe procedura executării silite a sumelor datorate de debitor în unei baza hotărâri judecătorești care este executorie de drept.

4. Ordonanță de plată

Obiectul ordonanței de plată nu poate fi  reprezentat de o prestație în afara obligației debitorului de a plăti o sumă de bani. O altă condiție specială de admisibilitate vizează creanța creditorului care trebuie să fie certă (să fie constatată prin titlu executoriu), lichidă (obiectul acesteia să fie determinat sau determinabil) și exigibilă (obligația debitorului să fi ajuns la scadență sau debitorul să fi fost decăzut din beneficiul termenului). Creanța de recuperat va fi în mod obligatoriu constatată printr-un înscris sau determinată conform unui statut, regulament sau altui înscris, asumat de părți prin semnătură ori în alt mod admis de lege.

În ceea ce privește procedura prealabilă ordonanței de plată, creditorul va transmite o somație prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire prin care îi va solicita debitorului să plătească suma datorată în termen de maxim 15 zile de la primirea acesteia.

În cazul în care instanța dacă apreciază pretențiile creditorului ca fiind întemeiate, emite o ordonanță de plată executorie în care se va preciza suma și termenul de plată. De asemenea, părțile pot încheia o tranzacție cu privire la suma de bani datorată de către debitor care va fi constată de către instanța de judecată printr-o hotărâre definitivă și executorie. În concluzie, prin intermediul ordonanței de plată poate fi solicitată orice sumă de bani, care va putea fi executată de către creditor într-un termen de maxim 30 de zile (părțile pot deroga de la această regulă) după parcurgerea unei proceduri rapide și eficiente.

Cu toate acestea, în cazul recuperărilor de creanțe/datorii, un avocat specializat în litigii, recuperare de creanțe și executare silită va putea analiza cu atenție dacă condițiile de admisibilitate a procedurilor simplificate sunt îndeplinite și vă poate consilia în cazul apariției unor eventuale complicații pe parcursul procedurilor din cauza reticenței debitorului de a plăti datoria sau de a încheia o înțelegere de comun acord cu creditorul.

Înscrierea la masa credală în situația în care este deschisă procedura insolvenței față de debitor În cazul recuperării unei creanțe de la societate aflată în insolvență, se vor aplica dispozițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Odată cu data deschiderii procedurii insolvenței de către tribunalul specializat, orice proces aflat pe rol și orice executare silită pornite împotriva societății debitoare vor fi suspendate de drept. Totodată, în procedura recuperării de creanțe sau debite, creditorii societății intrate în insolvență vor deveni părți în procedura insolvenței deschise împotriva debitoarei.

În cadrul procedurii de insolvență, administratorul judiciar va verifica fiecare cerere de înscriere la masa credală a debitorului și va trimite o notificare tuturor creditorilor prin care aceștia pot face opoziție la hotărârea de deschidere a procedurii insolvenței. După finalizarea procedurii insolvenței, activele debitorului vor fi valorificate, iar sumele rezultate vor fi distribuite creditorilor conform ordinii de distribuire a creanțelor în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 85/2014.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă, pentru recuperarea datoriilor, creanțelor, debitelor, apelarea la un avocat specializat în litigii, recuperare de creanțe și executare silită, care să vă poată acorda consultanță juridică, asistență și reprezentare, atât în cadrul procedurilor prealabile, cât și în fața instanțelor de judecată în cadrul procedurii de drept comun, a procedurilor simplificate a cererii cu valoare redusă și a ordonanței de plată sau a procedurii insolvenței în cazul în care debitoarea este o societate în stare de insolvență sau faliment. Astfel, pentru recuperarea creanțelor/datoriilor de la debitori, un avocat vă va putea reprezenta în fața instanței de judecată, în cadrul adunărilor creditorilor, procedurilor efectuate de către administratorul judiciar/lichidator, precum și reprezenta și consilia în cadrul negocierilor referitoare la angajamente și aranjamente de plată cu debitorul sau în orice raport juridic cu autoritățile statului sau cu orice persoană fizică sau juridică de la care aveți de recuperat creanțe sau datorii.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2021, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2021. De asemenea, Pavel, Mărgărit & Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

Romanian Law provides to each creditor alternative solutions in order to recover a claim/debt from the Romanian debtor, whether it is a Romanian Court action, such as a legal claim, payment ordinance, small claims, or other preliminary proceedings in debt recovery in Romania. A specialized lawyer in dispute resolution, litigation, debt recovery and enforcement proceedings in Romania can advise on the steps to be carried out in such debt recovery cases and can assist and represent the creditor before the Romanian competent court or before any natural or legal person in Romania to recover the debt. Pavel Margarit and Associates Romanian Law Firm advises to discuss with a specialized lawyer in order to recover your debt in Romania.

1. Preliminary proceedings for debt recovery in Romania

The creditor can recover a claim/ debt from her/his debtor in Romania without even suing the debtor. In our experience, in Romania practice, in around 40% of such cases, the creditor manages to recover the debt after carrying out the preliminary debt recovery proceedings, the debtor preferring to execute the payment of the debt in order to avoid any additional costs with the proceedings before the Romanian Court. During the stage of preliminary proceedings, the creditor, with the help of a litigation lawyer, may request the debtor to execute the payment by means of a notice through bailiff, demanding the debtor compensation for the late execution of the debtor’s obligation, if applicable.

A specialized lawyer in dispute resolution, litigation, debt recovery and enforcement proceedings in Romania can assist the creditor in negotiating with the debtor with the aim of debt recovery and proposing alternative solutions for the recovery of the debt, providing beneficial conditions for the debtor (eg payment of debt in installments), as well as the concluding any other payment commitments.

2. Legal claim to recover debts in Romania

If the claim is not recovered after carrying out the preliminary proceedings, the creditor may request the competent Romanian Court to obtain a judgment ruling the defendant to execute the payment of the debt.

The legal claim shall be carried out in accordance with the ordinary law procedure in Romania and shall be applicable to any dispute related to this legal matter in Romania. Such debt recovery legal claim will not be subject to the provisions of a special procedure, such as those set out in the following paragraphs. A litigation lawyer in Romania can follow all measures during the Romanin Court proceedings, the parties may administrate any necessary evidence and they may present their arguments both in writing and orally before the Romanian competent court.

3. Small claims procedure

In contrast with the legal claim procedure in Romania, simplified procedures, such as a Small claims procedure or the Payment Ordinance allow the creditors the possibility to recover their claims in Romania quicker and without incurring high costs.

By way of the Small claims procedure in Romania, the creditors can recover debts that do not exceed the amount of Ron 10.000. When determining the amount of the claim, only the main claim will be taken into account, without the ancillary amounts, such as interest or stamp duty costs. During the Small claims procedure in Romania, the evidence whose administration requires excessive costs with regard to the value of the request for the Small claims procedure cannot be accepted by the Romanian debt recovery Court of Law.

Should the creditor choose to recover her/his claim by means of this procedure, a preliminary procedure shall be mandatory to be undertaken by the creditor. Pavel, Mărgărit and Associates recommend the assistance of a specialized lawyer in dispute resolution, litigation, debt recovery and enforcement proceedings in Romania who will be able to prepare all the necessary steps in order to recover the outstanding amount from the Romanian debtor.

After the decision is ruled by the Romanian Court and the request of the creditor is admitted, the creditor may contact the bailiff in order to initiate the enforcement procedure in regards to the outstanding amount owed by the debtor based on the court decision that shall be enforceable by operation of law.

4. Payment Ordinance for debt recovery in Romania

The object of the Payment Ordinance in Romania cannot be an obligation other than the debtor’s obligation to execute a sum of money. Another special requirement is related to the creditor’s claim which must be certain (to be established by means of an enforceable title), liquid (its object to be determined or determinable) and due (the debtor’s obligation is outstanding or the debtor has lost the benefit of the term). The claim shall be identified by means of a document or according to a statute, regulation or any other document, acknowledged by the parties through signature or otherwise authorized by the law.

With regard to the preliminary procedure of the Payment Ordinance in Romania, the creditor shall send a notice through bailiff or by means of a letter with stated content and acknowledgment of receipt requesting the debtor to execute and pay the debt the outstanding amount within maximum 15 days since its receipt.

In case the creditor’s claim is granted, the court shall issue a Payment Ordinance that shall enforceable by operation of Romanian law and that will specify the outstanding amount and the payment term. Additionally, the parties may conclude a settlement with regard to the amount of money owed by the debtor that shall be granted by the court by means of a final and enforceable judgment. In conclusion, any outstanding amount can be claimed through the Payment Ordinance procedure in Romania, which can be executed by the creditor within maximum 30 days (the parties may derogate from this rule) after carrying out a brief and efficient procedure.

To this end, a specialized lawyer in dispute resolution, litigation, debt recovery and enforcement proceedings in Romania will be able to carefully analyze whether the conditions for the admissibility of the simplified procedures are met and can advise in the event of any complications during the proceedings due to the debtor’s reluctance to execute the payment or to conclude an agreement with the creditor.

5. Registration with the list of claims in the event that the insolvency proceedings are opened against the debtor in Romania

In case of recovery of a debt in Romania from an insolvent company, the provisions of Romanian Law no. 85/2014 on insolvency prevention and insolvency proceedings shall be applicable. Once the insolvency proceedings have been issued by the specialized Court, any ongoing court proceedings and any enforcement proceedings against the Romania debtor company shall be suspended by operation of law.

At the same time, the creditors of the insolvent company shall become parties to the insolvency proceedings opened against the debtor. During the insolvency proceedings, the judicial administrator shall verify each application for registration with the list of claims and shall send notice to all creditors by which they can oppose the decision to open the insolvency proceedings.

Upon the insolvency proceedings are finalized, the debtor’s assets shall be capitalized and the resulting amounts distributed to creditors according to the order of distribution of claims in accordance with the provisions of Law no. 85/2014.

Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm recommend in case of debt recovery in Romania contacting a specialized lawyer in dispute resolution, litigation, debt recovery and enforcement proceedings in Romania who can provide you with legal advice, assistance and representation, both during preliminary proceedings and before the competent courts in accordance with the ordinary law procedure, as well as the simplified procedures, such as Small claims procedure and the Payment Ordinance or the insolvency proceedings in case of an insolvent or bankrupt debtor company in Romania.

Thus, a litigation lawyer specialized in debt recovery procedures in Romania will be able to represent you before the court, during the creditors’ meetings, during the procedures carried out by the judicial administrator/liquidator, as well as represent and advise you during the negotiations regarding any commitments or payment arrangements concluded with the debtor or any other procedures before the state authorities or any natural person or legal entity.

Note. Pavel, Mărgărit & Asociații Romanian Law Firm is one of the top law firms in Romania, offering top legal advice. The Romanian law firm clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2021, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked second place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2021. Pavel, Mărgărit & Asociații Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice.

Articole asociate

Nota redacției