Acasă Avocat - Jurisprudență Cum să ataci o decizie de compensare emisă de către Comisia Națională...

Cum să ataci o decizie de compensare emisă de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP)? How to appeal a compensation decision issued by the National Real Estate Compensation Commission (CNCI) within the National Property Restitution Authority (ANRP)?

Ca urmare a adoptării Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv, legiuitorul român a oferit ocazia persoanelor prejudiciate de preluarea abuzivă a imobilelor de către statul român să apeleze la autoritățile competente, respectiv Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), în vederea obținerii unor măsuri reparatorii fie în natură, fie în echivalent. Ulterior, prin Legea nr. 165/2013 a fost instituită Comisia Națională pentru Compensare Imobilelor (CNCI), stabilindu-se faptul că cererile având ca obiect emiterea unei Decizii de compensare să fie soluționate în termen de 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. Deși legislația în vigoare a stabilit în mod clar o modalitate de evaluare a imobilelor preluate în mod abuziv, de cele mai multe ori CNCI nu a procedat la o evaluare efectuată în mod corespunzător, fapt ce a determinat existența mai multor litigii pe rolul instanțelor de judecată competente, solicitându-se efectuarea unei evaluări corecte prin contestarea Deciziilor de compensare emise. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în retrocedări ANRP/CNCI, drept imobiliar și litigii civile care să asiste și să reprezinte persoanele interesate în vederea contestărilor Deciziilor de compensare.

Având în vedere faptul că la data de 09.07.2021 a fost adoptată Legea nr. 193/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2020 pentru modificarea alin (6) al art. 21 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituireîn natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii, se impune ca evaluarea imobilului ce face obiectul unei Decizii de compensare să se realizeze în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la momentul emiterii Deciziei de compensare, în concret, prin aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de către Comisia Națională.

Conform formei actuale ale art. 21 alin (6) din Legea nr. 165/2013, pe lângă aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei, CNCI, va lua în considerare și caracteristicile tehnice ale imobilului, precum și categoria de folosință la data preluării acestuia. Deși aceste aspecte sunt expres menționate în legislația în vigoare în România, CNCI nu respectă dispozițiile legale, nu face aplicarea grilelor notariale în mod corespunzător atunci când emite Decizii de compensare, acest lucru conducând la o evaluare incorectă a imobilelor preluate abuziv în România.

Contestarea deciziilor de compensare poate face obiectul unor litigii în fața instanțelor competente, motiv pentru care Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în retrocedări ANRP/CNCI, drept imobiliar și litigii civile care să asiste persoanele îndreptățile la contestarea Deciziilor de compensare prin care se stabilesc măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr. 10/2001 și de Legea nr. 165/2013.

Un avocat specializat în retrocedări ANRP/CNCI, drept imobiliar și litigii civile va putea întreprinde toate măsurile necesare în vederea restituirii imobilelor în natură sau în echivalent, ținând cont de termenele prevăzute de lege în care pot fi atacate Deciziile de compensare emise de către CNCI, asistând persoanele îndreptățită inclusiv în vederea efectuării unei evaluări de către un expert autorizat pentru a stabili o valoare a imobilelor în conformitate cu grilele notarilor publici, astfel cum prevede Legea nr. 165/2013.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

Following the promulgation of Law no. 10/2001 regarding the legal regime of the property taken over abusively in Romania, the Romanian legislator offered the opportunity to the persons prejudiced by the abusive takeover of the property by the Romanian state to appeal to the competent authorities, namely the National Authority for Property Restitution (ANRP), in order to obtain reparative measures either in nature or in equivalent in Romania. Later, by Law no. 165/2013, the National Commission for Real Estate Compensation (CNCI) was established, establishing that requests with the object of issuing a Compensation Decision must be resolved within 5 years, starting from the date of entry into force of Law no. 165/2013. Although the legislation in force has clearly established a way of evaluating the immovables taken over abusively, in most cases CNCI did not proceed with a properly performed evaluation, a fact that determined the existence of several disputes before the courts, people requesting a correct evaluation by appealing the compensation Decisions issued. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a lawyer specialized in ANRP/CNCI retrocessions, real estate law and civil litigation to assist and represent the interested parties in view of appealing the Compensation Decisions in Romania.

Considering the fact that on 09.07.2021 Law no. 193/2021 regarding the approval of the Government Emergency Ordinance no. 72/2020 for the amendment of paragraph (6) of art. 21 of Law no. 165/2013 regarding the measures to complete the restitution process, in nature or by equivalent, of property taken over abusively during the communist regime in Romania and the establishment of transitional measures, it is required that the evaluation of the property that is the subject of a Compensation Decision be carried out in accordance with the legal provisions in force at the time of issuing the Compensation Decision, specifically, by applying the notary grid valid for the year preceding the issuance of the decision by the National Commission in Romania.

According to the current form of art. 21 paragraph (6) of Law no. 165/2013, in addition to applying the notarial grid valid for the year preceding the issuance of the decision, CNCI will also take into account the technical characteristics of the asset, as well as the category of use on the date of its takeover. Although these aspects are expressly mentioned in the legislation in force in Romania, CNCI does not comply with the legal provisions, it does not apply the notary grids properly when it issues Compensation Decisions, which leads to an incorrect assessment of the immovable property taken over abusively in Romania. Appealing compensation decisions can be the subject of litigation before the competent courts, which is why Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a lawyer specialized in ANRP/CNCI retrocessions, real estate law and civil litigation to assist people in contesting their rights, the compensation decisions establishing the reparative measures provided for by Law no. 10/2001 and Law no. 165/2013.

lawyer specialized in ANRP/CNCI retrocessions, real estate law and civil litigation will be able to undertake all the necessary measures in order to return the real estate in nature or equivalent, taking into account the terms provided by law in which compensation decisions issued by the CNCI can be challenged, assisting the entitled persons including in order to carry out an evaluation by an authorized expert to establish a value of the real estate in accordance with the grids of public notaries, as provided by Law no. 165/2013.

Note. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is one of the top law firms in Romania, offering top legal advice. The Romanian law firm’s clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2022, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked third place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2022. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice.

Anexă

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații  a asistat un cetățean egiptean în vederea obținerii de informații de la Ambasada României în Statul Qatar și Serviciului de stare civilă competent din România referitoare la aplicarea regimului matrimonial în situația în care acesta a încheiat o căsătorie cu un cetățean român în Qatar. Legea din Qatar nu prevede alegerea unui regim matrimonial în mod obligatoriu, motiv pentru care la momentul transcrierii certificatului de căsătorie la Ambasada României din Qatar, acestuia i s-a solicitat să declare regimul matrimonial ales, fără însă a i se aduce la cunoștință consecințele. Alegerea regimului matrimonial prezenta o importanță deosebită, inclusiv sub aspectul relațiilor dintre soți și dintre aceștia și copiii minori.

Asistența juridică a constatat în efectuarea de cercetare juridică privind regimul matrimonial aplicabil având în vedere particularitățile situației de fapt referitoare la cetățenia soților sau locul încheierii căsătoriei. De asemenea, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații a asistat clientul față de la Ambasada României în Statul Qatar și Serviciul de stare civilă competent din România cu privire la obținerea de informații privind regimul matrimonial aplicabil conform declarației date în fața Ambasadei în momentul înregistrării căsătoriei în evidențele acesteia. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în dreptul familiei și drept civil în România care să vă poată consilia cu privire la legea aplicabilă privind regimul matrimonial și asistarea față de autoritățile competente în obținerea oricăror informații relevante în acest scop.

Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm assisted an Egyptian citizen in order to obtain information from the Romanian Embassy in the State of Qatar and the competent Civil Status Authority from Romania regarding the application of the matrimonial regime according to the facts of the case. The law in Qatar does not provide for the choice of a matrimonial regime in a mandatory manner, which is why when the marriage certificate was transcribed at the Romanian Embassy in Qatar, he was requested to declare the chosen matrimonial regime, but without being informed of the consequences. The choice of matrimonial regime was of particular importance, including in the aspect of relations between spouses and between them and minor children.

The legal assistance consisted in carrying out legal research on the applicable matrimonial regime considering the particularities of the case, such as the citizenship of the spouses or the place where the marriage was concluded. Additionally, Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm assisted the client in relation with the Romanian Embassy in the State of Qatar and the competent Civil Status Authority from Romania with the aim of obtaining information on the applicable matrimonial regime as per the statement given before the Embassy at the time of the marriage has been registered in records of the authority. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a specialized lawyer in Family law and Civil law in Romania who can advise you on the applicable law regarding the matrimonial regime and assist you in relation with the competent authorities in obtaining any relevant information for this purpose.

Nota redacției