Acasă Apărarea Drepturilor Cetățenilor (Omului) Cum să respingi o executare silită demarată nelegal? (How to appeal an...

Cum să respingi o executare silită demarată nelegal? (How to appeal an enforcement or foreclosure in Romania?) de la corespondentul nostru Cabinetul „Pavel, Mărgărit & Asociați” (Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Orice persoană care se confruntă cu o executare silită demarată ilegal o poate contesta prin formularea unei contestații la executare în termenul prevăzut de lege. Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit & Asociați recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial, litigii comerciale și executări silite care va putea analiza dacă sunt incidente fie prescripția executării silite, fie  dacă perimarea executării silite, dacă somația a fost emisă nelegal sau nu a fost emisă deloc, caracterul creanței certe, lichidă și exigibilă. După caz, la solicitarea contestatorului, instanța poate dispune suspendarea executării silite în urma achitării unei cauțiuni.

Condițiile esențiale ale executării silite în România

Temeiul legal pentru a putea demara o executare silită este existența unui titlu executoriu, fiind obligatorii condițiile creanței de a fi certă, lichidă și exigibilă, în concret: existența neîndoielnică a creanței să rezulte din titlu executoriu, obiectul creanței să fie determinat sau determinabil, iar obligația debitorului să fie ajunsă la scadență, ori acesta să fie decăzut din beneficiul termenului de plată, situație incidentă în cazul în care acesta din urmă se sustrage de la obligațiile care îi revin potrivit legii, este în stare de insolvabilitate cunoscută sau micșorează garanțiile acordate creditorului, ori alți creditori fac executări asupra averii lui.

Cum ne putem apăra în fața executării silite ilegale?- Incidente procedurale în cursul executării silite

Conform dispozițiilor legale, executorul judecătoresc este obligat să comunice debitorului o copie de pe încheierea de încuviințare a executării silite, o copie certificată a titlului executoriu și, de principiu, o somație. Există numeroase situații în care aceste demersuri nu sunt efectuate, lucru ce atrage nulitatea executării silite.

Pe parcursul executării silite pot apărea diverse incidente procedurale, cum ar fi prescripția ori perimarea executării silite. Pentru a opera prescripția în cursul unei executări silite deja începute, este necesar ca între actele de executare silită să fi trecut mai mult de 3 ani, fără să fie întocmite alte acte de executare silită care să întrerupă prescripția. De asemenea, există situații în care încă de la începutul executării silite prescripția executării silite să poată fi invocată în cadrul unei contestații la executare, urmând a fi anulate toate actele de executare întocmite în dosar.

În ceea ce privește perimarea executării silite, aceasta reprezintă o sancțiune a creditorului pasiv, operând în anumite condiții prevăzute de lege.

Pavel, Mărgărit & Asociați  recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial, litigii comerciale și executări silite care va putea analiza dacă sunt incidente fie prescripția executării silite, fie perimarea executării silite și care va putea stopa o executare silită ilegală.

Toate aceste incidente procedurale vor putea fi invocate în cadrul unei contestații la executare ce va fi introdusă în termenul și în condițiile prevăzute de lege. Un avocat specializat în drept comercial, litigii comerciale și executări silite va putea analiza posibilitatea de admitere a unei astfel de contestației și va putea obține anularea actelor de executare silită în fața instanței competente.

Cum ne putem proteja până la anularea executării silite?

Legislația în domeniu reglementează posibilitatea formulării unei cereri de suspendare a executării silite până la soluționarea contestației la executare. Aceasta poate fi formulată oricând pe parcursul procedurii, inclusiv odată cu contestația la executare.  Pentru a obține suspendarea executării va fi necesară depunerea unei cauțiuni al cărei cuantum depinde de valoarea obiectului contestației. În cazul admiterii cererii de suspendare a executării silite, cauțiunea va fi indisponibilizată până la momentul soluționării contestației la executare de către instanță printr-o hotărâre definitivă.

Pavel, Mărgărit & Asociați recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial, litigii comerciale și executării silite care să efectueze calculul cauțiunii necesare, precum și să analizeze oportunitatea utilizării oricărui remediu legal pentru a bloca orice executare silită ilegală.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2021, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2021. De asemenea, Pavel, Mărgărit & Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

Any person who faces an illegally initiated enforcement or foreclosure in Romania can challenge it by filing an enforcement appeal within the time limit provided by Romanian law. The Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit and Associates recommends hiring a lawyer specialized in commercial and enforcement law and litigation who will be able to analyze whether the statute of limitation of enforcement or the expiration of enforcement are applicable, whether the summons was issued illegally or not at all, the nature of the claim to be certain, fixed and due.

Essential conditions of enforcement proceedings in Romania

The legal basis for initiating enforcement in Romania is the existence of an enforceable title, being mandatory the conditions of the claim to be certain, liquid and due, in particular: the undoubted existence of the claim to result from the enforceable title, the object of the claim to be determined or determinable, and the debtor’s obligation to be due or the debtor to forfeit the benefit of the payment term, in situation like being in a state of known insolvency or reducing the guarantees granted to the creditor, or other creditors make executions on his assets.

How can we defend ourselves against illegal enforcement proceedings in Romania? – Procedural incidents during enforcement in Romania

According to the legal provisions, the Romanian bailiff is obliged to communicate the debtor a copy of the decision approving the enforcement, a certified copy of the writ of execution and, in principle, a summons. There are many situations in which these steps are not carried out, which leads to the annullment of the forced execution proceedings.

Various procedural incidents may occur during enforcement proceedings in Romania, such as limitation or expiration of enforcement. In order to operate the statute of limitation during a forced execution already started in Romania, it is necessary that more than 3 years have passed between the enforcement acts, without other enforcement acts being drawn up that interrupt the statute of limitation. There are also situations in which, from the beginning of the enforcement, the enforcement title can be invoked in an enforcement or foreclosure appeal in Romania, and all enforcement acts drawn up in the file will be annulled.

Regarding the expiration of the enforcement or foreclosure in Romania, this represents a sanction of the passivity of the creditor, operating under certain conditions provided by law.

Pavel Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends adressing to a lawyer specialized in commercial law, commercial litigation and enforcement and foreclosure in Romania who will be able to analyze whether there are incidents such as the statute of limitation or expiration of enforcement proceedings and who can stop an illegal enforcement in Romania.

All these procedural incidents can be invoked while appealing an enforcement or foreclosure in Romania submitted within the legal term and under the conditions provided by Romanian law. A lawyer specialized in commercial law, commercial litigation and enforcement will be able to review and asess the possibility of admitting such an appeal and will be able to obtain the annulment of enforcement proceedings before the Romanian competent court.

How can we protect ourselves until forced execution/enforcement is canceled in Romania?

The legislation in the field regulates the possibility of submitting a request for suspension of the forced execution/ enforcement in Romania until the settlement of the enforcement appeal. It may be submitted at any time during the proceedings, including with the enforcement appeal. In order to obtain suspension of enforcement, it will be necessary to pay a bail, the amount of which depends on the value of the object of the appeal. In case of admission of the request for suspension of enforcement in Romania, the bail will be made unavailable until the moment of settlement of the enforcement appeal by the court by a final decision.

Pavel Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends adressing to a lawyer specialized in commercial law, commercial litigation and enforcement to calculate the necessary bail, as well as to consider the opportunity to use any legal remedy to block any illegal enforcement proceedings in Romania.

Note. Pavel, Mărgărit & Asociații Romanian Law Firm is one of the top law firms in Romania, offering top legal advice. The Romanian law firm clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2021, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked second place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2021. Pavel, Mărgărit & Asociații Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice.

Articole asociate

Cum poți beneficia de dreptul de azil în România? (How can you obtain the right of asylum in Romania?). Corespondență de la Cabinetul „Pavel, Mărgărit & Asociați” (Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Regimul juridic al nomazilor digitali în România (The legal status of digital nomads in Romania). Corespondență de la Cabinetul „Pavel, Mărgărit & Asociați” (Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Nota redacției