Acasă Avocat Cum să revizuiești un contract de antrepriză și subantrepriză în construcții în...

Cum să revizuiești un contract de antrepriză și subantrepriză în construcții în România? (How to revise a construction contract and a subcontract agreement in Romania?) de la corespondentul nostru Societatea de avocaturură Pavel, Mărgătit & Asociații

Prin contract de antrepriză și subantrepriză în construcții  în România înțelegem contractul prin care o persoană, numită antreprenor se obligă că, pe riscul său, să execute o anumită lucrare materială sau intelectuală în România, sau să efectueze activități de prestări servicii de construcții în România pentru o altă persoană numită beneficiar, în schimbul unui preț. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept civil, drept imobiliar și construcții  pentru a vă îndruma în demersurile necesare pentru revizuirea unui contract de antrepriză și subantrepriza în construcții  în România.

Cea mai cunoscută formă de antrepriză este considerată antrepriză pentru lucrări de construcții în România, ce prezintă o varietate a acestui tip de contract. Potrivit Noului Cod Civil prin contractul de antrepriză pentru lucrări de construcții în Româniaantreprenorul din România se oblige să execute lucrări care, conform legii, necesită eliberarea unei autorizații de construire în RomâniaAntreprenorul din România trebuie să coopereze cu beneficiarul, furnizându-i informaţiile necesare pe care le deţine, în vederea obținerii autorizației de construire în România.

Un aspect esențial în revizuirea unui contract de antrepriză și subantrepriza în construcții  în România îl reprezintă verificarea obiectului contractului stabilit de părți, prin care antreprenorul se angajează să elaboreze documente, precum întocmirea unui proiect de arhitectură, întocmirea unui studiu de soluție de arhitectură, întocmirea unui plan de urbanism al zonei unde va fi situat imobilul, proiectarea instalațiilor, iar beneficiarul se obligă să primească și să achite prețul lucrărilor executate în condițiile, modalitățile și termenele prevăzute în contract.

În privința termenelor de executare a tuturor documentațiilor de proiectare, acestea sunt condiționate de punerea la dispoziția antreprenorului din România a tuturor informațiilor, documentațiilor, avizelor și acordurilor care condiționează începerea acestor lucrări de proiectare în România. Termenele de executare specificate pot fi modificate prin acordul părților, din cauza de forță majoră sau orice altă împrejurare obiectivă și independența de voință părților contractante, urmând că părțile să se informeze reciproc în cazul survenirii acestor cauze și să comunice cauza care a generat întârzierea în executarea obligațiilor.

În final, întregul proiect întocmit devine proprietatea beneficiarului, numai după plata totală și nu poate fi utilizat la alte obiective similare decât pentru obiectivul la care face referire prezentul contract de antrepriză și subantrepriza în construcții  în România Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații  recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept civil  pentru a vă îndruma în demersurile necesare pentru revizuirea unui contract de antrepriză și subantrepriza în construcții  în România.

Nota redacției

Contractul de subantrepriză, este un contract în virtutea căruia o persoană numită subantreprenor se obligă faţă de o altă persoană (având calitatea de antreprenor într-un contract de antrepriză preexistent) numită antreprenor principal sau general, să execute unele din lucrările la care acesta s-a angajat faţă de clientul său. Fiind propriu-zis un contract de antrepriză, contractul de sub-antrepriză este supus reglementărilor aplicabile acestuia. De regulă, are ca obiect executarea unor lucrări pe care antreprenorul general nu este organizat să le execute el însuşi (de ex.: în cazul construcţiilor de clădiri, instalaţiile electrice, fonice etc.). Pentru modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate de subantreprenor, răspunde faţă de client antreprenorul principal. Legea recunoaşte însă subantreprenorului dreptul de a reclama plata pentru munca prestată direct de la clientul beneficiar, în măsura în care acesta ar fi dator antreprenorului principal, ocrotindu-l astfel împotriva unei eventuale insolvabilităţi a antreprenorului principal.

Contractul de subantrepriză, potrivit art. 1852 alin. 1 Noul Cod Civil, prin contractul de subantrepriză antreprenorul poate încredinţa unuia sau mai multor subantreprenori executarea unor părţi ori elemente ale lucrării sau serviciilor. Ca excepţie, subantrepriza nu este permisă atunci când contractul a fost încheiat în consideraţia persoanei antreprenorului (caracter intuitu personae). Subantrepriza este un nou contract de antrepriză. Astfel, în raporturile dintre antreprenorul principal şi subantreprenor sunt aplicabile regulile generale ale contractului de antrepriză (art. 1852 alin. 3 Noul Cod Civil). Subantrepriza este deci un contract prin care o persoană, numită subantreprenor, se obligă faţă de antreprenorul principal (dintr-un contract de antrepriză) să execute, în totalitate sau în parte, lucrarea contractată de acesta din urmă cu beneficiarul, în schimbul unui preţ. Asemenea sublocaţiunii, şi subantrepriza trebuie să respecte condiţiile principale din contractul de antrepriză şi să nu fie interzisă printr-o clauză contractuală. Având în vedere că suntem în prezenţa a două contracte distincte (contractul de antrepriză şi contractul de subantrepriză), se creează, în consecinţă, şi două raporturi juridice diferite: raportul de antrepriză dintre client şi antreprenor, respectiv raportul de subantrepriză dintre antreprenor şi subantreprenor. Din cele de mai sus rezultă că subantreprenorul şi beneficiarul se găsesc în raporturi juridice diferite (unul numai în raportul de subantrepriză, iar celălalt numai în raportul de antrepriză), fapt pentru care subantrepriza nu produce efecte faţă de beneficiar (pentru care este o res inter alios acta). Potrivit Noului cod civil, în raporturile cu beneficiarul, antreprenorul răspunde pentru fapta subantreprenorului la fel ca pentru propria sa faptă (art. 1852 alin. 2).

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

contract of services and a subcontract agreement in Romania is a document that defines the terms of an agreement between a construction services provider in Romania and a customer who is requesting to perform a certain material or intellectual work in Romania, or to perform services activities in Romania, in exchange for a price. The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a lawyer specialized in civil law who can guide a real estate developer in the procedure of revising a construction contract and a subcontract agreement in Romania.

The most well-known form of construction contract and a subcontract agreement in Romania is considered the construction contract in Romania, which presents a variety of this type of contract. According to Romanian Law, through the construction contract in Romania, the construction services provider in Romania is obliged to execute works that, require the issuance of a building permit in Romania. The construction services provider in Romania must cooperate with the real estate developer, providing him with the necessary information he holds, in order to obtain the building permit in Romania.

An essential aspect in the revision of a construction contract and a subcontract agreement in Romania is the review of the object of the contract established by the parties, through which the construction services provider in Romania undertakes to develop documents, such as elaborate an architectural project, drawing up an architectural solution study, drawing up a zonal urban plan, the design of the installations, and the customer undertakes to receive and pay the price of the works executed under the conditions, modalities and deadlines provided in the construction contract in Romania.

Regarding the deadlines for the execution of architectural project, they are conditioned by the provision to the construction services provider in Romania of all the information, documentation, opinions and agreements that make the start of architectural project implementation in Romania. The specified deadlines for performance may be amended by agreement of the parties, due to force majeure or any other objective circumstance and the independence of will of the contracting parties, following that the parties inform each other in the event of such cases occurring and communicate the cause which caused the delay in the performance of the obligations. Finally, the entire architectural project drawn up becomes the property of the customer, only after the total payment and cannot be used to other similar objectives than for the objective referred to in this construction contract and subcontract agreement in Romania. The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends to contact a lawyer specialized in civil law in order to assist a real estate developer in the necessary steps for the revision of a construction contract and a subcontract agreement in Romania.

Note. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is one of the top law firms in Romania, offering top legal advice. The Romanian law firm’s clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2022, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked third place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2022. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice.

Articol asociat

Anexă

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații a oferit asistență juridică unui mare dezvoltator american cu privire la aspecte legate de drept imobiliar și construcții în România, și anume revizuirea unui contract de proiectare în România având ca obiect un complex rezidențial din România. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații prezintă numeroși avocați specializați în drept imobiliar și construcții în România, care oferă servicii juridice de cea mai înaltă calitate, bucurându-se de o reputație excelentă în domeniul drept imobiliar și construcții în România.

Asistența juridică a constat în revizuirea contractului de proiectare în România a unui complex rezidențal din România cu privire la aspecte precum: obligațiile părților care decurg din contractul de proiectare în România, recepția lucrărilor, plata lucrărilor, răspunderea în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute în contractul de proiectare în România și cazurile de forță majoră, rezilierea contractului de proiectare în România, precum și alte aspecte legate de drept imobiliar și construcții în România. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept imobiliar și construcții în România pentru a vă oferi asistență juridică de cea mai înaltă calitate în vederea încheierii unui contract de proiectare în România a unui complex rezidențial din România.

The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firmprovided legal assistance to a major American property developer on Real Estate and Construction law in Romania, namely the revision of a design services contract in Romania regarding a residential complex in Romania. The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firmpresents numerous lawyers specialized in Real Estate and Construction law in Romania, who can provide first-class legal services, enjoying an excellent reputation in Real Estate and Construction law in Romania.

The legal assistance consisted in reviewing the design services contract in Romania of a residential complex in Romania on aspects such as: the obligations of the parties arising from the design services contract in Romania, the reception of the works, the payment of the works, the liability in case of non-compliance with the obligations stipulated in the design services contract in Romania and the cases of force majeure, the termination of the design services contract in Romania, as well as other aspects related to Real Estate and Construction law in Romania. ThePavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firmrecommends contacting a lawyer specialized in Real Estate and Construction in Romania to provide you with top-tier legal services in order to conclude a design services contract in Romania of a residential complex in Romania.

Notă. Toate articolele despre societatea de avocatrură Pavel, Mărgărit și Asociații  (Pavel Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Nota redacției

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.