Acasă Avocat - Jurisprudență De la corespondentul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații: Atragerea...

De la corespondentul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații: Atragerea răspunderii patrimoniale a organelor de conducere ale unei societăți aflate în insolvență în România (Engaging the patrimonial liability (responsibility) of the management and supervisory bodies (directors/administrators) of an insolvent/bankrupt company in Romania)  

 

Potrivit dispozițiilor Legii insolvenței nr. 85/2014, persoanele răspunzătoare pentru intrarea în insolvență a persoanei juridice sunt membrii organelor de conducere și/sau supraveghere din cadrul societății, precum și orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvență a acesteia. Având în vedere obligația administratorului și a lichidatorului judiciar de a promovaacțiunea în antrenarea răspunderii patrimoniale precum si dispozițiile organelor fiscale, Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în insolvență, reorganizare si faliment care poate orienta clientul către căile procedurale corecte, preîntâmpinând aplicarea unor masuri abuzive.

Condițiile atragerii răspunderii patrimoniale. Măsuri asigurătorii.

Pentrua putea fi angajată răspunderea organelor de conducere/supraveghere precum și a altor persoane, trebuie îndeplinite condițiile generale ale răspunderii civile delictuale adică:faptă ilicită, prejudiciu, legătură de cauzalitate și culpă, precum și condiția specială prevăzută de art. 169 din Legea nr. 85/2014.

Conform art. 169 din Legea insolvenței nr. 85/2014, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte:

 •  au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;
 • au făcut activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
 • au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi;
 • au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea;
 • au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia;
 • au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi;
 • în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor, în dauna celorlalţi creditori;
 • orice altă faptă săvârşită cu intenţie, care a contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, constatată potrivit prevederilor prezentului titlu.

Conform art. 169alin(8) din Legea insolvenței, aceste fapte pot determina, pe lângă angajarea răspunderii civile și angajarea răspunderii penale, motiv pentru care Societate românească de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat în specializat în insolvență, reorganizare, faliment precum și în drept penal, care poate ajuta clientul în înțelegerea drepturilor pe care le are, ghidându-l și asistându-l în fața instituțiilor abilitate, obținând astfel o hotărâre favorabilă în raport de circumstanțele cauzei. Administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar ori, după caz, comitetul creditorilor va putea cere judecătorului-sindic să instituie măsuri asigurătorii asupra bunurilor din averea persoanelor urmărite în cadrul procedurii de insolvență sau de faliment.

Deschiderea procedurii insolvenței nu constituie temei pentru încetarea automată aacțiunilor de atragere a răspunderii solidare în materie fiscală declanșate ulterior sau anterior deschiderii procedurii insolvenței societății debitoare, dacă nu a intervenit autoritatea de lucru judecat în atragerea răspunderii administratorului pentru insolvența societății.Societate românească de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații menționează căatunci când cele două acțiuni sunt exercitate în același timp este indicat ca administratorul să solicitesuspendarea soluționării acțiunii în anularea actului administrativ fiscal până la soluționarea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale.

Cauză exoneratoare de răspundere. Consecințele atragerii răspunderii patrimoniale.

Răspunderea persoanelor în cauză nu va putea fi angajată dacă, în organele colegiale de conducere ale persoanei juridice, s-au opus la actele ori la faptele care au contribuit la starea de insolvenţă sau au lipsit de la luarea deciziilor care au contribuit la starea de insolvenţă şi au făcut să se consemneze, ulterior luării deciziei, opoziţia lor la aceste decizii. Totodata, răspunderea nu va putea fi angajată dacă, în luna precedentă încetării plăţilor, s-au efectuat, cu bună-credinţă, plăţi în executarea unui acord cu creditorii, încheiat ca urmare a unor negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor debitorului, cu condiţia ca acordul să fi fost de natură a conduce la redresarea financiară a debitorului şi să nu fi avut ca scop prejudicierea şi/sau discriminarea unor creditori.

Societate românească de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă ca pe parcursul acestor etape.atât creditorul cât și debitorul să fie ghidați de un avocat specializat în insolvență, reorganizare și faliment pentru a verifica fie contesta, în măsura în care este necesar,  dispozițiile nefondate ale diverselor organe abilitate, având în vedere măsurile abuzive si consecințele nefavorabile, des întâlnite în practică.

,,Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații a fost nominalizată pe locul 3 la nivel național de către Legal 500 din Londra, Marea Britanie în aria de practică insolvență și restructurare. Această nominalizare reprezintă recunoașterea internațională a meritelor echipei noastre de avocați și a dosarelor complexe de insolvență, faliment și reorganizare gestionate în ultimul an”, a spus Avocatul Coordonator Radu Pavel.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes i-au adus societății de avocatură recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul  firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit & Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

Societatea de avocați Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recunoscută și în anul 2022 în topul firmelor de avocatură din România de către ghidul juridic internațional Legal 500 (Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm was ranked in 2022)

English version

According to the provisions of the Romanian Insolvency Law no. 85/2014, the persons that are responsible for the insolvency/bankruptcy of the legal person are the members of the management and/or supervisory bodies of the company, directors or administrators, as well as any other persons who have contributed to its state of insolvency of the Romanian company. Considering the obligation of the administrator  and judicial liquidator to promote the action for engaging the patrimonial liability, as well as the provisions of the fiscal bodies, the Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit & Asociații recommends addressing to a lawyer specialized in insolvency, reorganization and bankruptcy who can guide the client to the correct procedural ways, preventing the application of the abusive measures against the director or administrator in Romania to prevent engaging the patrimonial liability (responsibility) of the management bodies of an insolvent/bankrupt company in Romania/

The conditions for engaging the patrimonial responsibility/ liability in Romania. Precautionary measures.

In order to be able to engage the liability of the  management / supervisory bodies, administrators/director in Romanian insolvent/bankrupt company, as well as of other persons, the general conditions of liability must be met: delict, prejudice, causal connection and fault, as well as the special condition provided by the art. 169 of  the Romanian Insolvency Law no. 85/2014.

According to the art. 169 of the Romanian Insolvency Law no. 85/2014, the syndic judge may order that a part  of, or all of the debtor’s liabilities, legal person, having reached insolvency, without exceeding the prejudice related to the respective deed, shall be borne by the members of the management bodies and/or or supervision of the company, directors or administrators in Romania, as well as by any other persons who contributed to the debtor’s state of insolvency in Romania, in case of the following:

 •  using the goods or credits of the Romanian insolvent/bankrupt company for their own benefit or for another person
 • having carried out activities of production, trade or provision of services in personal interest, under the cover of the Romanian insolvent/bankrupt company;
 • ordering, in their personal interest, the continuation of an activity that would obviously lead the Romanian insolvent/bankrupt company to the cessation of payments;
 • keping a fictitious accounting, making some accounting documents to disappear or not keeping the accounting in accordance with the law;
 • misappropriating or concealing part of the legal person’s assets or fictitiously increasing liabilities for the insolvent/bankrupt company in Romania;
 • using ruinous means to procure funds for the Romanian insolvent/bankrupt company, in order to delay the cessation of the payment in Romania;
 • paying in preference to one creditor and to the detriment of the other creditors in the month preceding the cessation of payments;
 • any other deed committed with intent, which contributed to the debtor’s state of insolvency, established according to the provisions of the Romanian Insolvency and Bankruptcy Law.

According to the art. 169 paragraph (8) of the Romanian Insolvency Law, these facts may determine, in addition to the civil liability, the criminal liability, which is why the the Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit & Asociații recommend appealing to a lawyer specialized in insolvency, reorganization, bankruptcy and and in criminal law, which can help the client in understanding their rights, guiding and advising them before the competent Romania institutions, obtaining a favorable decision in relation to the circumstances of the legal matter in Romania. The judicial administrator or the judicial liquidator or, as the case may be, the creditors’ committee may request the syndic judge to institute precautionary measures on the assets of the pursued persons the director or administrator for which engaging the patrimonial liability of the management bodies, directors and administrators of an insolvent/bankrupt company in Romania.

The opening of the  insolvency proceedings does not constitute a reason for the automatic cessation of joint and several liability in tax matters proceedings initiated after or before the opening of the insolvency proceedings,. The Romanian Law firm Pavel, Mărgărit & Asociații mentiones that when the two actions are exercised simultaneously, it is recommended for the director to request the suspension of the action in annulment of the fiscal act until the request for liability is settled.

Non-liability cause. Consequences of attracting the liability of the directors/administrators of the insolvent/bankrupt company in Romania

The liability of the directors/administrators of the insolvent/bankrupt company in Romania shall not be engaged if, in the management bodies of the legal person have objected to the acts or deeds which contributed to the state of insolvency or were absent from the decision-making which contributed to the state of insolvency and made their opposition to those decisions recorded after the decision was made. At the same time, the  liability cannot be engaged if in the month preceding the cessation of the payments, the payments have been made in good faith in execution of an agreement with creditors, concluded as a result of the extrajudicial negotiations for debt restructuring, as long as the agreement have been likely to lead to the financial recovery of the debtor and have not been intended to prejudice the creditors in Romania. The person against whom a final decision has been issued can no longer be appointed as a director or, if he/she is a director in other companies, this right will be revoked for 10 years from the date of the final decision.

The Romanian Law firm Pavel, Mărgărit &  recommends that during these stages both the creditor and the debtor be guided by a lawyer specialized in insolvency, reorganization and bankruptcy in Romania law to verify or appealing, as necessary, the unfounded provisions of the competent bodies, given the abusive measures and unfavorable consequences, often encountered in practice.

Pavel, Mărgărit & Asociații Romanian Law Firm was nominalised on the third place in Romania by the international directoring Legal 500 from London, UK in the restructuring and insolvency area of practice. This nominalization is the international recognition of the merits of our team of lawyers and the complex insolvency, reorganization and bankcruptcy cross-border matters assisted by our team in Romania in the last year”, said Radu Pavel, the Managing Partner.

Note. Pavel, Mărgărit & Asociații Romanian Law Firm is one of the top law firms in Romania, offering top legal advice. The Romanian law firm clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2022, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked third place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2022. Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice.

Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații a reprezentat cu succes o companie din Slovacia ce activează în domeniul imobiliar și construcții în scopul recuperării unei creanțe de la o societate debitoare din România (Pavel, Margarit and Associates Romanian Law Firm successfully represented a company from Slovakia that operates in the real estate and construction sector in order to recover its debt from a Romanian company). Corespondență de la Cabinetul „Pavel, Mărgărit & Asociați” (Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Notă. Toate articolele despre societatea de avocatrură Pavel, Mărgărit și Asociații  (Pavel Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Nota redacției