Acasă Constructor E-Distribuție Banat a investit peste 12 Milioane Ron pentru modernizarea stației de...

E-Distribuție Banat a investit peste 12 Milioane Ron pentru modernizarea stației de transformare Orăștie Zăvoi în beneficiul a 14.000 de clienți

Toate echipamentele stației au fost înlocuite cu unele moderne, pentru a îmbunătăți calitatea serviciului de distribuție de energie electrică pentru consumatori din oraș și din localitățile adiacente. Stația de transformare este integrată în sistemul de telecontrol, fiind instalate inclusiv echipamente pentru antiefracție, videosupraveghere, antiincendiu și de control al accesului

E-Distributie Banat SA (Romania) operator de distribuție a energiei electrice parte a grupului Enel, a investit peste 12 milioane de lei pentru modernizarea integrală a stației Orăștie, județul Hunedoara, prin înlocuirea transformatoarelor, echipamentelor de înaltă și de medie tensiune. Investiția face parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a rețelei electrice din Orăștie, care a presupus și înlocuirea liniilor electrice subterane de medie tensiune, a posturilor de transformare și a cutiilor de distribuție. Stația este echipată cu două transformatoare cu o capacitate totală instalată de 32 Mega Volt Amperi (câte 16 MVA fiecare) și asigură alimentarea cu energie electrică a peste 14.000 de clienți casnici și industriali. Proiectul de retehnologizare a presupus modernizarea integrală a stației prin înlocuirea echipamentelor primare de înaltă și medie tensiune, a transformatoarelor de putere și a dulapurilor de protecții. Totodată, a fost modernizată clădirea unde se află amplasate celulele de medie tensiune și camera de comandă, iar construcțiile civile exterioare au fost consolidate.

Stația Orăștie este integrată în sistemul de telecontrol, ce permite E-Distributie Banat SA (Romania)   să efectueze manevre rapid, de la distanță, în cazul în care în rețea se înregistrează avarii, pentru a realimenta clienții afectați în timp mai scurt decât prin deplasarea unei echipe. Totodată, proiectul dispune de un sistem complet modernizat de telegestiune pentru siguranța și protecția echipamentelor, ce include componente de videosupraveghere, antiefracție, antiincendiu și pentru controlul accesului.

Continuăm investițiile spre o tranziție energetică sustenabilă și venim în sprijinul clienților noștri cu rețele de distribuție a energiei electrice moderne, participative, la standarde europene. Proiectul de retehnologizare a stației Orăștie crește siguranţa în exploatarea reţelei de distribuţie şi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, reducând costurile de mentenanță și protejând mediul prin utilizarea de echipamente moderne, la standarde înalte de performanță. Planul de investiții al companiei prevede inclusiv modernizarea celei de-a doua stații de transformare care alimentează zona Orăștie, în beneficiul a peste 3.000 de clienți”, a declarat Monica Hodor, director general al companiilor E-Distribuție.

O parte  importantă din echipamentele utilizate în cadrul proiectului, precum întreruptoarele și separatoarele de înaltă, transformatoarele de măsurare de tensiune și de curent 110kV, descărcătoare 110 kV cu rezistență variabilă, sunt fabricate în România. Pentru acest an, E-Distributie Banat SA (Romania) are planificate investiții de aproape 220 de milioane de lei în modernizarea și digitalizarea rețelelor electrice. Din valoarea totală, 25 milioane de lei sunt planificate pentru lucrări de modernizare linii și stații de transformare de înaltă tensiune, 38 milioane de lei pentru lucrări de modernizare și construcție de linii de medie tensiune și posturi de transformare iar 23 milioane de lei pentru liniile de joasă tensiune. Totodată, E-Distributie Banat are în plan înlocuirea de linii electrice și continuarea implementării sistemelor de Telecontrol. Compania va instala contoare inteligente pentru aproximativ 56.700 de clienți din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.

În total, companiile E-Distribuție din România investesc anul acesta aproximativ 880 milioane de lei, echivalentul a 182 milioane de euro, în modernizarea, digitalizarea și extinderea rețelei electrice din București și din cele zece județe din țară în care își desfășoară activitatea. Programele de investiții din acest an au impact direct asupra capacității rețelei de a distribui energie noilor consumatori și de a îmbunătăți gestionarea întreruperilor neplanificate, pentru alimentarea în siguranță a clienților.

English Version

E-Distribuţie Banat, the electricity distribution operator part of the Enel group, has invested over 12 million lei for the complete modernization of the Orăștie station in Hunedoara county, replacing transformers and high and medium voltage equipment. The investment is part of a larger project to modernize the electricity network in Orăștie, which also involved the replacement of underground medium voltage power lines, transformer stations and distribution boxes. The station is equipped with two transformers with a total installed capacity of 32 Mega Volt Amperes (16 MVA each) and provides power to over 14,000 residential and industrial customers. The refurbishment project involved the complete modernization of the station by replacing the primary equipment of high and medium voltage, power transformers and the protection cabinets. At the same time, the building where the medium voltage cells and the control room are located was modernized, and the exterior civil constructions were consolidated. Orăștie Station is integrated in the remote control system, which allows E-Distribuţie Banat to perform fast, remote maneuvers in case of network failures. At the same time, the project involves a completely modernized remote management system for equipment safety and protection, including video surveillance, anti-burglary, fire and access control components. „We continue our investment towards a sustainable energy transition and we come to the support of our customers with modern, participatory electricity distribution networks at European standards. The Orăștie modernisation project increases safety in the operation of the distribution network and in the supply of electricity to consumers, reducing maintenance costs and protecting the environment through the use of modern equipment, at high performance standards. The company’s investment plan also includes the modernization of the second transformer station in Orăștie area, benefitting over 3,000 customers “, said Monica Hodor, general manager of E-Distribuţie companies. An important part of the equipment used in the project, such as high circuit breakers and separators, voltage and current measuring transformers 110kV, is manufactured in Romania. E-Distributie Banat has planned investments of 219 million lei in the modernization and digitalization of electricity grids for this year. Out of this amount, 25 million lei are planned for modernization works of high voltage lines and transformer stations, 38 million lei for the medium voltage lines and substations, and 23 million lei for modernization works and construction of low voltage lines. At the same time, E-Distributie Banat plans to replace power lines and continues the implementation of Telecontrol systems. The company will install smart meters for 56,730 customers in the counties of Arad, Caras-Severin, Hunedoara and Timis. E-Distributie companies in Romania are investing this year 880 million lei, the equivalent of 182 million euros, in modernizing, digitalizing, and expanding the electricity grid in Bucharest and the ten counties across the country where it operates. The investment programs have a direct impact on the grid’s ability to distribute energy to new consumers and improve the management of unplanned outages to ensure the safe supply to customers.

Bibliografie

Compania E-Distribuţie Banat, parte a grupului Enel, a investit anul trecut 127 mil. lei în modernizarea reţelelor de energie electrică din vestul ţării

Nota redacției

9 COMENTARII