Acasă Software - Energii renuvlabile - Eficiență energetică - Mobilitate electrică E – Distribuție Banat investește cca 50 Mil Ron într-o nouă stație...

E – Distribuție Banat investește cca 50 Mil Ron într-o nouă stație de transformare și rețele de medie tensiune (vizitată și de către un grup de profesori de specialitate și studenți ai Facultății de Inginerie Electrică și Energetică a Universității Politehnica Timișoara)


Stația este complet digitalizată și funcționează în sistem de Telecontrol, fiind dotată cu echipamente noi, compacte, eficiente energetic, o parte dintre acestea produse în România. E-Distribuție Banat a finalizat construcția unei stații de transformare noi, în valoare de 23,59 Mil Lei, în comuna Dumbrăvița din Zona metropolitană Timișoara (ZMTm), în beneficiul a peste 5.300 de clienți, într-o zonă în plină dezvoltare. Stația este una dintre cele mai performante din sistemul românesc de distribuție a energiei electrice. Alte 27 Mil Ron vor fi investite în rețelele de medie tensiune conectate la stația de transformare, valoarea totală a proiectului ridicându-se la peste 50 Mil Ron.

Noua stație are o capacitate totală de 50 MVA (Mega Volt Amper), asigurată de două transformatoare 110/20 kV, și va alimenta, după finalizarea integrală a rețelelor de medie tensiune, consumatorii casnici și industriali din zona aflată în nordul municipiului Timișoara, precum aeroportul internațional Traian Vuia, centre comerciale, hale de producție, centre logistice etc. Beneficiile majore aduse de noua stație și de viitoarele rețele de medie tensiune constau în creșterea capacității rețelei de distribuție și a nivelului de siguranță în alimentarea utilizatorilor casnici și non-casnici existenți în zona deservită, conducând astfel la îmbunătățirea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuție. Noua stație permite, în funcție de ritmul de dezvoltare din zonă, creșterea capacității  până la 80 MVA, astfel făcând posibil un număr mai mare de racordări la rețeaua de distribuție și un consum mai ridicat de energie electrică, pentru alte aproximativ 4.500 de locuințe sau peste 30 de clienți industriali.

„Stația de transformare de la Dumbrăvița este un proiect deosebit de important care susține eforturile noastre constante de digitalizare și creștere a rezilienței rețelelor de distribuție, cu scopul de a ne atinge țintele de decarbonizare și electrificare, toate în beneficiul clienților. Investiția semnificativă în acest proiect reflectă viziunea și angajamentul nostru de a susține dezvoltarea acestei zone. Proiectul va aduce beneficii semnificative pentru această comunitate, îmbunătățind calitatea serviciului de distribuție și siguranța în alimentarea cu energie electrică, și oferind posibilități suplimentare de conectare la rețeaua electrică a noilor consumatori”, a declarat Monica Hodor, directorul general al companiilor E-Distribuție.

Stația este alimentată din linia electrică de înaltă tensiune (110 kV) din apropiere, racordul fiind făcut printr-o linie electrică subterană, și este introdusă în sistemul Telecontrol al companiilor E-Distribuție ceea ce permite operarea și efectuarea manevrelor de la distanță, din dispecerat, reducând timpii de intervenție și îmbunătățind calitatea serviciilor.

Stația este dotată cu transformatoare noi, cu pierderi reduse, conform standardelor europene, 22 de celule cu protecții de ultimă generație, cu posibilitatea de extindere pentru încă 12 celule la care se pot conecta atât producatori, cât și consumatori. O parte dintre echipamentele de 110 kV sunt produse în România, iar instalațiile noi sunt compacte, cu eficiență sporită, consum propriu redus și riscuri minime pentru mediu. În acest scop, pentru racordul de la transformatoarele de putere (110/20kV) la celulele  de medie tensiune, s-a fost folosit material izolant termocontractabil pentru a proteja, în același timp, barele de medie tensiune și fauna din zonă. Pentru a asigura un nivel ridicat de eficiență energetică a stației, clădirea a fost izolată termic, iluminatul este asigurat prin corpuri de iluminat cu LED, iar pe terenul de protecție și siguranță vor putea fi instalate panouri fotovoltaice pentru reducerea consumului propriu tehnologic și pentru reducerea emisiilor de CO2.

De asemenea, E-Distribuție susține formarea profesională a viitorilor ingineri, prin organizarea de vizite ale studenților de la facultățile de profil, împreună cu profesorii lor. Un număr de 60 de studenți si profesori de la Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică a Universității Politehnica Timișoara au vizitat deja stația din localitatea Dumbrăvița, astfel că tinerii au avut ocazia de a se familiariza cu cele mai moderne tehnologii din domeniul stațiilor și rețelelor electrice.

Din 2005, E-Distribuție Banat a realizat investiții de peste două miliarde de lei în modernizarea și digitalizarea rețelei electrice, în retehnologizarea stațiilor și posturilor de transformare și în înlocuirea echipamentelor de măsurare, cu impact direct asupra capacității rețelei de a distribui energie noilor consumatori și de a îmbunătăți gestionarea întreruperilor neplanificate, pentru alimentarea în siguranță a clienților. Companiile E-Distribuție au derulat, de la începerea activității în țară până în 2022, proiecte de investiții în valoare totală de aproape 7,5 Md Ron, cea mai mare parte în digitalizare, în retehnologizarea stațiilor și posturilor de transformare și în modernizarea rețelei de distribuție.

Companiile E-Distribuție operează rețele cu o lungime totală de peste 133.000 de kilometri în trei zone importante ale țării: Sud Muntenia (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, siguranța și performanța rețelelor și implementarea locală a standardelor de mediu ale grupului Enel. Rețelele electrice operate de către cele trei companii E-Distribuție numără 286 stații de transformare și peste 24.000 de posturi de transformare. În 2022, acestea au distribuit 15,5 TWh de energie electrică, prin linii electrice de înaltă, medie și joasă tensiune.

Logo e-distributie

English version

The primary substation is fully digitized and operates in a Telecontrol system, being equipped with new, compact, energy efficient equipment, some of it produced in Romania grupului Enel has completed the construction of a new primary substation, worth 23.59 million lei, in Dumbrăvița commune, near Timisoara, for the benefit of over 5,300 customers, in an area in full development. The primary station is one of the best performing in the Romanian energy distribution system. Another 27 million lei will be invested in the medium voltage grids connected to the substation, the total value of the project amounting to over 50 million lei.

The new primary substation has a total capacity of 50 MVA (Mega Volt Amper), provided by two 110/20 kV transformers, and will supply, after the full completion of the medium voltage grids, the household and industrial consumers in the area located in the north of Timisoara, such as Traian Vuia International Airport, shopping centers, production halls, logistics centers etc. The major benefits brought by the new primary substation and the upcoming medium voltage grids consist in increasing the capacity of the distribution network and the level of safety in the supply of the existing household and non-household users in the served area, thus leading to the improvement of the quality indicators of the distribution service. The new primary substation allows, depending on the pace of development in the area, to increase its capacity up to 80 MVA, thus making possible a greater number of connections to the distribution network and a higher consumption of electricity, for another approximately 4,500 households or more than 30 industrial customers.

„Dumbrăvița primary substation is a very important project that supports our constant efforts to digitize and increase the resilience of the distribution networks, in order to achieve our decarbonisation and electrification targets, all for the benefit of our customers. The significant investment in this project reflects our vision and commitment to support the development of this area. The project will bring significant benefits to this community, improving the quality of the distribution service and the safety of the electricity supply, and offering additional possibilities to connect the new consumers to the grid”, said Monica Hodor, General Manager of the E-Distribuție.

The primary substation is supplied from the nearby high voltage power line (110 kV), the connection being made through an underground electrical line, and is introduced in the Telecontrol system of the E-Distribuție companies, which allows the operation and performance of maneuvers remotely, from the dispatcher, reducing the intervention times and improving the quality of services. The primary substation is equipped with new transformers, with low losses, according to European standards, 22 cells with state-of-the-art protections, with the possibility of extension for another 12 cells to which both producers and consumers can connect. Some of the 110 kV equipment is produced in Romania, and the new facilities are compact, with increased efficiency, low own consumption, and minimal risks for the environment. For this purpose, for the connection from the power transformers (110/20kV) to the medium voltage cells, a heat-shrinkable insulating material was used to protect, at the same time, the MV bares and fauna in the area.

In order to ensure a high level of energy efficiency of the primary substation, the building has been thermally insulated, for the lighting were used LED fixtures, and on the protection and safety field, photovoltaic panels will be able to be installed to reduce its own technological consumption and CO2 emissions. Also, E-Distribuție supports the professional training of future engineers, by organizing visits of students from the faculties in the field, together with their teachers. A number of 60 students and professors from the Faculty of Electrical and Energy Engineering of the Politehnica University of Timisoara have already visited the primary substation in Dumbrăvița, so that the young people had the opportunity to get acquainted with the most modern technologies in the field of primary substations and grids.

Since 2005, E-Distribuție Banat has made investments of over two billion lei in the modernization and digitization of the electrical grid, in the refurbishment of the primary substations and substations and in the replacement of the measuring equipment, with a direct impact on the grid’s capacity to distribute energy to new consumers and to improve the management of unplanned interruptions, for safe supply to customers. The E-Distribuție companies have carried out, since the beginning of their activity in the country until 2022, investment projects totaling almost 7.5 billion lei, mostly in digitization, in the refurbishment of the primary substations and substations and in the modernization of the distribution network.

The E-Distribuție companies operate networks with a total length of over 133,000 kilometers in three important areas of the country: Sud Muntenia (including Bucharest), Banat and Dobrogea, covering one third of the local distribution market, and develop an investment program to improve the quality of services, the safety and performance of networks and the local implementation of the environmental standards of the Enel Group. The grids operated by the three E-Distribuție companies count 286 primary substations and over 24,000 substations. In 2022, they distributed 15.5 TWh of electricity through high, medium and low voltage power lines.

Articole asociate

E-distribuție – O investriție de 160 Mil Ron în 2022 în modernizarea rețelelor electrice de înaltă tensiune și a unor stații de transformatoare

Investiția E-Distribuție în amplificarea stației de transormare Glina (Județul Ilfov). Indicatorii specifici SAIFI – Sistem Average Interruption Frecuency Index şi SAIDI – System Average Interruption Duration Index I (Nota redacției)

E-Distribuție a implementat o soluție avansată de cartografiere a rețelelor, pentru exploatarea mai sigură a acestora și creșterea calității alimentării cu electricitate a populației

E-Distribuție Dobrogea implicat în cercetarea site-ului arheologic Movila Tăiată din județul Tulcea

E-Distributie a investit 0,5 Mil€ în centrale fotovoltaice cu soluții de stocare integrate

E-Distribuție Dobrogea investește 1,6 milioane Ron în extinderea rețelei electrice din localitatea Poarta Albă, în beneficiul a 460 de consumatori

E-distribuție Muntenia extinde cu cca 20 de km reteaua electrică în județele Ilfov și Giurgiu, în beneficiula peste 600 de familii, inclusiv din medii defavorizate

E-Distribuție Dobrogea începe relocarea rețelelor electrice pentru a elibera accesul către noul pod peste Dunăre în zona Brăila 

Măsuri luate de companiile E-Distribuție pentru a reduce numărul accidentelor ce duc la electrocutarea păsărilor și la avarii în rețea. Life Danube Free Sky

Companiile E-Distribuție au trimis la reciclare peste 6.000 de tone de deșeuri de echipamente rezultate din lucrări de modernizare a rețelei în perioada 2020 – 2021

E – distribuție lansează serviciul „Vizita virtuală” și simplifică procese precum racordarea și obținerea sporului de putere

Nota redacției