Acasă Energie eletrică - Centrale electrice și termice-furnizori de energie E – Distribuție își intensifică activitatea în teren în urma creșterii consumului...

E – Distribuție își intensifică activitatea în teren în urma creșterii consumului de energie electrică și a avertismentelor meteo de caniculă (E – Distribuție intensifies its actyvity in the field, following the increase in energy consumption and heat weather warnungs)

Temperaturile foarte ridicate înregistrate în toată țara în ultimele zile au condus la creșterea substanțială a consumului de energie electrică. Companiile E-Distribuție,  operatorii de distribuție a energiei electrice din cadrul grupului Enel, au mobilizat pe teren efective mărite de echipe, pentru a monitoriza și interveni în cel mai scurt timp posibil în cazul unor eventuale avarii în rețeaua de distribuție a energiei electrice, pe fondul condițiilor meteorologice extreme.

Potrivit datelor E-Distribuție Muntenia, un vârf de consum la nivelul Capitalei și al județelor Ilfov și Giurgiu a fost atins pe data de 25 iulie 2023, la ora 17h00, când acesta s-a ridicat la 1.502 de MW, cu 59% mai mult față de cifrele înregistrate într-o zi din luna mai a acestui an, cu temperaturi specifice acelei perioade. În București, zona cu cel mai crescut consum de energie electrică în data de 25 iulie, mai mare cu 54% față de o zi cu valori termice obișnuite, a fost în nordul Capitalei. Zone precum Filaret, Berceni-Progresul, Drumul Taberei, Pantelimon, respectiv localitatea Chitila din județul Ilfov au înregistrat, de asemenea, un consum casnic ridicat, generat de folosirea intensivă a aparatelor de aer condiționat. E-Distribuție Dobrogea a înregistrat un consum mai mare cu până la 39% în data de 25 iulie față de cifrele înregistrate în a doua jumătate a lunii mai 2023, iar E-Distribuție Banat cu până la 21% în data de 25 iulie, raportat la luna mai a acestui an.

Tot în această perioadă, a fost atins și cel mai mare număr de apeluri în call center-ul tehnic care deservește regiunile Muntenia, Banat și Dobrogea, în data de 21 iulie ajungând la un număr total de peste 28.500, de aproape treisprezece ori mai multe față de o medie de 2.200 de apeluri zilnice în luna mai a aceluiași an. Zilele cu cele mai multe apeluri din această perioadă au fost cele în care s-au înregistrat temperaturi ridicate, ceea ce a dus la creșterea consumului de energie electrică, și în cele cu fenomene meteo extreme, precum vijelii și furtuni. Clienții din București și județele Ilfov și Giurgiu au la dispoziţie numărul de telefon gratuit 0800.070.888 pentru semnalarea întreruperilor în alimentarea cu energie electrică, iar cei din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș pot apela numărul de telefon gratuit 0800.070.444. Clienții din județele Călărași, Constanța, Ialomița și Tulcea pot suna la numărul de telefon gratuit 0800.070.555. Numerele de tip TelVerde din call-centerele tehnice sunt disponibile 24h/7 și sunt apelabile gratuit de pe teritoriul național. În urma apelurilor, clienții sunt informați cu privire la zonele afectate de avarii și la intervalul de remediere a acestora. Detalii despre deranjamente în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile și pe pagina siteu-lui nostru unde sunt afișate, pe o hartă interactivă actualizată la fiecare 30 de minute, întreruperile în funcție de zonă și sunt afișate și numere dedicate pentru clienții din fiecare județ din zonele de concesiune ale companiilor E-Distribuție.

Având în vedere avertismentele meteorologice de caniculă, companiile E-Distribuție estimează că valorile de consum vor rămâne ridicate zilele următoare și recomandă un consum de energie cât mai eficient și care să nu depășească puterea avizată a instalației de la fiecare loc de consum, pentru alimentarea în siguranță a locuințelor sau construcțiilor cu caracter comercial. Este recomandată folosirea electrocasnicelor și a celorlalte echipamente din casă într-un mod echilibrat, pe parcursul zilei fiind oportună utilizarea echipamentelor și aparatelor absolut necesare, dar și acestea nu simultan, în special în cazul aparatelor cu consum mare de energie În cazul utilizării aparatelor de aer condiționat, este recomandată răcirea graduală a locuinței, metodă care reduce la jumătate consumul de energie față de setarea aparatului la temperaturi foarte joase. Concret, consumatorii pot seta temperatura la 24 de grade Celsius în loc de 18 și lăsa aparatul pornit. Mai multe sfaturi despre eficiența energetică a locuințelor sunt disponibile pe site-ul nostru. Companiile E-Distribuție regretă eventualele neplăceri resimțite de clienți în cazul întreruperilor accidentale în alimentarea cu energie electrică și îi asigură că depun toate eforturile pentru evitarea acestora și pentru funcționarea în bune condiții a rețelei.

Notă. Companiile E-Distribuție operează rețele cu o lungime totală de peste 133.000 de kilometri în trei zone importante ale țării: Sud Muntenia (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, siguranța și performanța rețelelor și implementarea locală a standardelor de mediu ale grupului Enel. Rețelele electrice operate de către cele trei companii E-Distribuție numără 286 stații de transformare și peste 24.000 de posturi de transformare.

English version

Very high temperatures recorded throughout the country in recent days have led to a substantial increase in energy consumption. The E-Distributie companies, the electricity distribution operators within the Enel Group, have mobilized increased numbers of teams in the field to monitor and intervene as soon as possible in case of potential failures in the grid, amid extreme weather conditions. According to E-Distribuție Muntenia data, a consumption peak at the level of the Capital and the counties of Ilfov and Giurgiu was reached on July 25, 2023, at 17h00, when it amounted to 1,502 MW, 59% more compared to the figures recorded on a day in May this year, with temperatures specific to that period. In Bucharest, the area with the highest consumption of electricity on July 25, higher by 54% compared to a day with usual temperature values, was in the north of the capital. Areas such as Filaret, Berceni-Progresul, Drumul Taberei, Pantelimon, respectively the town of Chitila in Ilfov county also recorded high household consumption, generated by the intensive use of air conditioners. E-Distribution Dobrogea recorded a higher consumption by up to 39% on July 25 compared to the figures recorded in the second half of May 2023, and E-Distribution Banat by up to 21% on July 25, reported in May of this year. Also, during this period, the highest number of calls was reached in the technical call center serving the regions of Muntenia, Banat and Dobrogea, on July 21 reaching a total number of over 28,500, almost thirteen times more than an average of 2,200 daily calls in May of the same year. The days with the highest numbers of calls during this period were those with high temperatures, which led to an increase in electricity consumption, and those with extreme weather phenomena, such as tempests and storms.

Customers in Bucharest and Ilfov and Giurgiu counties have at their disposal the free number 0800.070.888 for signaling interruptions in electricity supply, and those in Arad, Caras-Severin, Hunedoara, and Timis counties can call 0800.070.444. Customers in Calarasi, Constanta, Ialomița, and Tulcea counties can call 0800.070.555. The Green Line numbers in the technical call centers are available 24/7 and can be used free of charge from the national territory. During the calls, customers are informed about the areas affected by the outage and the interval for restoring them. Details about outages in the electricity supply are also available on the page where interruptions are displayed on  an interactive map updated every 30 minutes depending on the area and dedicated numbers are also displayed for customers in each county in the concession areas of E-Distributie companies.

Taking into account the heat weather warnings, E-Distributie companies estimate that consumption values will remain high in the coming days and recommend energy consumption as  efficiently as possible and not exceeding  the approved power  of the installation at each consumption site, for the safe supply of homes or commercial constructions. It is recommended to use household appliances and other equipment in the house in a balanced way, throughout the day being appropriate to use only the absolutely necessary equipment and appliances, and not simultaneously, especially in the case of appliances with high energy consumption. When using air conditioners, it is recommended to gradually cool the house, a method that reduces energy consumption by half compared to setting the appliance at very low temperatures. Specifically, consumers can set the temperature to 24 degrees Celsius instead of 18 and leave the device on. More tips on energy efficiency in homes are available. E-Distributie companies regret any inconvenience felt by customers in case of accidental interruptions in electricity supply and assure them that they make every effort to avoid them and to ensure the smooth operation of the grid.

Note. E-Distributie companies operate networks with a total length of over 133,000 kilometers in three important areas of the country: South Muntenia (including Bucharest), Banat and Dobrogea, covering one third of the local distribution market, and are developing an investment program to improve service quality, network safety and performance and local implementation of Enel Group’s environmental standards. The power grids operated by the three E-Distributie companies include 286 primary substations and over 24,000 substations.

Articol asociat

Impoprtantă achiziție de stâlpi de beton de către E- Distribuție Muntenia (în valoare de cca 4,3 Mil €). Marele premiu la „Trofeul electricianului – 2023” de la Timișoara (E – Distribuție Banat)

Notă. Ale articole despre E-Distribuție Muntenia, Banat & Dobrogea în Jurnalul Bucureștiului.

Nota redacției

Ce ne desparte și ce ne unește (Corespondență de la poetul și traducătorul trilingv brașovean Dr. Dr. Christian W. Schenk, membru al USR, membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, corespondentul permanent al Jurnalului Bucureștiului din Boppard – Renania-Palatinat, Germania)

„Complicele meu, Urmuz”, Editorial – Revista de Cultură „Curtea de la Argeș” (Corespondență de la Acad. Gheorghe Păun – Redactor șef)

Gabriel Grama revine pe pământ românesc. Corespondență (text & foto) – de la Mihai Vasile – Sângealb (publicist și fotograf, senior editor al Jurnalului Bucureștiului, membru al AJTR – Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România)

Ziua Națională a Franței. Măsuri drastice din partea autorităților franceze (centrale și locale) după moartea adolescentului franco – algerian Nahel Merzouk la Nanterre (Métropole du Grand Paris)

Drama de pe Bulevardul La Défense de la Nanterre (Métropole du Grand Paris). Moartea adolescentului franco – algerian Nahel (Naël) Merzouk – o crimă (asasinat) cu caracter rasial (conform organizațiilor musulmane și ale drepturilor omului) sau legitimă apărare din parte polițistului – motociclist Florian Menesplier (conform sindicatelor de poliție și organizațiilor de extremă dreaptă)? Consecințele evenimentului dramatic. În căutarea adevărului istoric.

Muzeul muntelui de la poalele masivului Parâng – un muzeu la înălţime (Corespondență de la Mihai Vasile – Sângealb, publicist, senior editor al Jurnalului Bucureștiului, membru al AJTR – Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România)

„USR (Uniunea Scriitorilor din România) se autosuspendă” și „Singurătatea valorii” (fragnente din cartea „Istoria literaturii neînregimente” a lui Dr. Grid Modorcea, scriitor și cineast, „cel mai important” și cel mai prolific autor în viață) dedicat poetului, eseistului și traducătorului trilingv Dr. Christian W. Schenk (corespondent permanent al Jurnalului Bucureștiului)

„Masoneria trebuie să slujească România” (Corespondență de la Dr. Grid Modorcea, scriitor și cineast, cel mai prolific autor român în viață)

Cours Prépa (CPGE – MPSI – 6). Subiecte de fizică specială pregătitoare pentru concursurile de admitere în sistemul (ultra)elitist al școlilor superioare franceze de înalte studii inginerești (Grandes écoles d’ingénieurs). Electrostatică – Electricitate („Levitație prin interacțiune electrostatică”, „Reglarea automată a temperaturii, utilizarea unei termistanțe”, „Filtru cu structură Rauch”)

Cours Prépa (CPGE – MPSI – 10). Subiecte de matematici generale (superioare & speciale) pregătitoare pentru concursurile de admitere în sistemul (ultra)elitist al școlilor superioare franceze de înalte studii inginerești (Grandes écoles d’ingénieurs). Grupuri simetrice (enunțuri & soluții)

Nume și titluri ale Bibliei (Corespondență de la Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița, economist, filosof și scriitor)

În exclusivitate pentru Jurnalul Bucureștiului. Dialog cu eruditul promotor (franco – român) al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană „Soleil de l’Est” (Partea 4 și integral)

Rinocerul: „Batalionul de elită din Istoria literaturii neînregimentate a celui mai prolific scriitor român ‒ Grid Modorcea” (corespondent permanent și membru al Staff-ului Jurnalului Bucureștiului)

„Excesele românismului” și „Seriozitatea lui Eminescu” (fragnente din cartea „Istoria literaturii neînregimente” a lui Dr. Grid Modorcea, scriitor și cineast, „cel mai important” și cel mai prolific autor în viață) dedicat Simonei Lazăr – Țigău (poet, prozator, eseist, jurnalist și eminescolog, bibliotecarul casei de cultură „Carmen Sylva” din Sinaia, corespondentul Jurnalului Bucureștiului)

Interviul realizat pe tema asasinării profesorului Ioan Petru Culianu, în cadrul emisiunii „Dezbaterea de luni” (RadioPunctLondra), de către Geo Scripcariu (realizator – corespondent permanent al Jurnalului Bucureștiului), cu jurnalistul Petre M. Iancu

„AI sau A nu I?”, Editorial – Revista de Cultură „Curtea de la Argeș” (Corespondență de la Acad. Gheorghe Păun – Redactor șef)

Muzeul muntelui de la poalele masivului Parâng – un muzeu la înălţime (Corespondență de la Mihai Vasile – Sângealb, publicist, senior editor al Jurnalului Bucureștiului, membru al AJTR – Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România)

Sociologia matematică și rolul ei în structurile de date ale noii ordini mondiale. „Mecanica socială” a Acad. prof. Spiru Haret – precursor al (psiho)sociologiei matematice (dedicat Generalului Bartolomeu – Constantin Săvoiu, Mare Maestru al Marii Loji Naționale Române 1880)

Cu nostalgie, Sri Lanka – fosta insulă Ceylon, „Insula surâsului și a pietrei lunii”

„Ma thèse en 180 secondes” (Teza mea de doctorat în 180 de secunde) cu profesorul Mohamed Ketata, directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientală al AUF (Agenția Universitară a Francofoniei) și Conferința Alianței Franceze de la Pitești

Accesul în sistemul (ultra)elitist francez napoleonian de Înalte Studii „Grandes Ecoles” (științifico – inginerești, economico – comerciale, medico – farmaceutice, social – politice, literar – artistice, judiciare, militare, etc.) – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învățământul superior francez de sute de ani! (Corespondență de la prof. univ. dr. Thomas CSINTA – Paris)

Concours „Pérpa HEC” (Economique et Commerciale). Fusion des épreuves mathématiques HEC (École des hautes études commerciales de Paris – HEC European business school) et ESSEC (École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales – ESSEC Business School). Enoncés. Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies & Maths Appliquées)

Concours „Prépa Ecricome” (Les Grandes Ecoles de Commerce et Management – EM Sstasbourg,  KEDGE Business School, Montpellier Business School, NEOMA Business School, Rennes School of Business). Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies)

„Les grands concours de maths – Grandes Ecoles 2023” (Mines – Ponts – Les Sujets)