Acasă Energie electrică-furnizor de electricitate și gaz E-distribuție – O investriție de 160 Mil Ron în 2022 în...

E-distribuție – O investriție de 160 Mil Ron în 2022 în modernizarea rețelelor electrice de înaltă tensiune și a unor stații de transformatoare

default

În București, investițiile E-Distribuție Muntenia au vizat realizarea unei linii electrice noi subterane pe traseul Mașini Grele–IMGB și modernizarea celei din zona Fundeni-Pipera 2, precum și amplificarea stației de transformare Mașini Grele. În Dobrogea, la stația de transformare Slobozia Sud au fost instalate celule de medie tensiune modernizate, care comunică prin fibră optică-o tehnologie folosită în premieră la o stație de transformare a companiilor E-Distribuție. În Banat, a fost modernizată linia electrică aerienă Baru Mare–Hațeg, cu o lungime de 31,3 km, într-o zonă geografică greu accesibilă

Companiile E-Distribuție, operatorii de distribuție a energiei electrice din cadrul grupului Enel, au investit în 2022 aproximativ 106 milioane de lei din fonduri proprii în proiecte de înaltă tensiune din București, Ilfov și din regiunile Dobrogea și Banat. Proiectele-cheie au constat în realizarea de linii noi și în modernizarea unor linii electrice subterane și aeriene, alături de lucrări de modernizare în stațiile de transformare. Investițiile au impact direct asupra capacității rețelei de a distribui energie noilor consumatori și de a crește nivelul de digitalizare pentru îmbunătățirea gestionării întreruperilor neplanificate, pentru alimentarea în siguranță a clienților.

E-Distribuție Muntenia a realizat investiții de 60 de milioane de lei pentru lucrări de modernizare a unor linii de înaltă tensiune și stații de transformare din București, iar 18 milioane de lei au fost realizate de către E-Distribuție Dobrogea, în special  pentru modernizarea și  amplificarea unor stații de transformare din județele Ialomița și Constanța. E-Distribuție Banat a realizat investiții de 28,3 milioane lei, din care 9,8 milioane de lei pentru modernizarea unei linii electrice aeriene de înaltă tensiune din județul Hunedoara.   

„În ciuda unui an extrem de dificil, am continuat să facem investiții în infrastructură și ne-am concentrat pe câteva proiecte cheie, pentru a asigura continuitatea serviciilor de distribuție. Așadar, ne-am concentrat pe infrastructura de înaltă tensiune, cu impact și beneficii și pentru celelalte segmente de distribuție”, declară Monica Hodor, directorul general al companiilor E-Distribuție.

În București, E-Distribuție Muntenia a investit peste 33 de milioane de lei în total pentru realizarea unei linii electrice noi subterane pe traseul Mașini Grele–IMGB și creșterea capacității liniei din zona Fundeni-Pipera 2, dar și pentru amplificarea stației de transformare Mașini Grele. Pentru linia Fundeni–Pipera 2 au fost înlocuite cablurile rețelei subterane de înaltă tensiune, pusă în funcțiune la sfârșitul anilor ’70, cu cabluri cu izolație uscată cu impact redus asupra mediului. Noul traseu al liniei a condus la o creștere a lungimii acesteia la 7,86 km, iar capacitatea de transport a liniei a crescut la peste 160 MVA comparativ cu cea veche, care avea o capacitate de 120 MVA. De implementarea acestui proiect, în valoare de 21,5 milioane de lei, beneficiază locuitorii din zona de nord a Capitalei. Linia subterană nouă pusă în funcțiune în 2022 care conectează stațiile de transformare Mașini Grele și IMGB, cu o lungime de 1,83 km, crește flexibilitatea în exploatare, asigurând condițiile energetice pentru realizarea lucrărilor de relocare a rețelelor în vederea construirii autostrăzii A0 în zona de sud și totodată crește nivelul de siguranță în alimentarea cu energie electrică pentru locuitorii Sectorului 4 și pentru o parte a locuitorilor din Popești Leordeni.  Un alt proiect a constat în echiparea stației Mașini Grele cu două transformatoare cu o capacitate totală instalată de 80 MVA (câte 40 MVA fiecare), bazate pe o tehnologie nouă care are pierderi reduse de energie și impact redus asupra mediului, în conformitate cu standardele europene actuale. Noile transformatoare asigură alimentarea cu energie electrică a aproximativ 28.000 de clienți casnici și industriali, inclusiv a viitoarei stații de metrou Tudor Arghezi.

În Dobrogea, principalele lucrări din 2022 privind infrastructura de înaltă tensiune au constat în modernizarea a trei stații de transformare din județele Ialomița și Constanța. Valoarea totală a acestor trei lucrări derulate de E-Distribuție a fost de 16,2 milioane de lei. Stația de transformare Slobozia Sud are acum instalate două transformatoare cu o capacitate totală de 50 MVA (câte 25 MVA fiecare), dar și celule de medie tensiune moderne, echipate cu protecții de ultimă generație, care comunică prin fibră optică. Această tehnologie, folosită pentru prima dată la o stație de transformare E-Distribuție, eficientizează timpii de intervenție datorită unui sistem inteligent care identifică mai rapid defectele de rețea și ajută la o comutație rapidă, de la distanță. Pentru a crește capacitatea rețelei de distribuție în vederea asigurării acesului la rețea pentru utilizatorii casnici și industriali din zona Năvodari, respectiv Medgidia, în stațiile de transformare din aceste localități, care alimentează în prezent aproximativ 23.700 de utilizatori, respectiv aproximativ 8.000 de utilizatori, au fost realizate lucrări de amplificare.

În Banat, un proiect important privind rețeaua de înaltă tensiune a E-Distribuție a fost modernizarea liniei electrice aeriene Baru Mare–Hațeg, cu o lungime de 31,3 km. Proiectul, cu o valoare de aproximativ 9,8 milioane de lei și care a vizat zone greu accesibile geografic, a constat în lucrări de modernizare a elementelor de rețea: circa 120 de stâlpi de metal, precum și înlocuirea izolatorilor și conductoarelor electrice.

Rețelele electrice operate de către cele trei companii E-Distribuție numără 286 stații de transformare și peste 24.000 de posturi de transformare. În 2022, acestea au distribuit 15,5 TWh de energie electrică, prin linii electrice de înaltă, medie și joasă tensiune.  Companiile E-Distribuție operează rețele cu o lungime totală de peste 133.000 de kilometri în trei zone importante ale țării: Sud Muntenia (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, siguranța și performanța rețelelor și implementarea locală a standardelor de mediu ale grupului Enel.

Logo e-distributie

English version

In Bucharest, E-Distribuție Muntenia investments involved building a new underground power line on the Mașini Grele– IMGB route and modernizing the one in the Fundeni-Pipera 2 area, as well as amplifying the Mașini Grele primary substation. In Dobrogea, at the Slobozia Sud primary substation, modernized medium voltage cells were installed, which communicate through fiber optics-a technology used for the first time at a primary substation of E-Distribuție companies. In Banat, the Baru Mare–Hațeg power line, with a length of 31.3 km, was modernized in a difficult to reach geographical area

E-Distribuție companies, the electricity distribution operators within the  Enel Group, invested in 2022 approximately 106 million lei from their own funds in high voltage projects in Bucharest, Ilfov and Dobrogea and Banat regions. The key projects consisted in the construction of new lines and in the modernization of underground and overhead power lines, along with modernization works in primary substations. They have a direct impact on the network’s ability to distribute power to new consumers and increase digitalization to improve the management of unplanned outages to securely supply energy to customers. E-Distribuție Muntenia has made investments of 60 million lei for modernization works of some high voltage lines and primary substations in Bucharest, and 18 million lei were invested by E-Distribuție Dobrogea, especially for the modernization and amplification of some primary substations in Ialomita and Constanta counties. E-Distribuție Banat has made investments of 28.3 million lei, of which 9.8 million lei for the modernization of a high voltage overhead power line in Hunedoara County.

„Despite an extremely difficult year, we continued to make investments in infrastructure and focused on several key projects to ensure the continuity of distribution services. Therefore, we focused on the high-voltage infrastructure, with impact and benefits for the other distribution segments as well”, says Monica Hodor, general manager of E-Distribuție companies.

In Bucharest, E-Distribuție Muntenia invested over 33 million lei in total for the realization of a new underground power line on the Mașini Grele–IMGB route and the increase of the capacity of the line in the Fundeni – Pipera 2 area, but also for the amplification of the Mașini Grele primary substation.  In the Fundeni–Pipera 2 line, the high voltage underground cables, put into operation in the late ’70s, were replaced with dry insulation cables with low impact on the environment. The new route of the line led to an increase in its length to 7.86 km, and the transport capacity of the line increased to over 160 MVA compared to the old one, which had a capacity of 120 MVA. The implementation of this project, worth 21.5 million lei, benefits the inhabitants of the northern area of the Capital. The new underground line put into operation in 2022 that connects the 1.83 km long Mașini Grele and IMGB primary substations increases flexibility in operation, ensuring the energy conditions for carrying out network relocation works in order to build the A0 highway in the southern area and at the same time increases  the level of safety in  the electricity supply for the inhabitants of Sector 4 and for a part of their inhabitants in Popești Leordeni. Another project consisted in equipping Mașini Grele primary substation with two transformers with a total installed capacity of 80 MVA (40 MVA each) based on a new technology that has low energy losses and low environmental impact, in line with current European standards. The new trnasformers ensure the electricity supply to approximately 28,000 household and industrial customers, including  the future Tudor Arghezi subway station.

In Dobrogea, the main works in 2022 targeting the high voltage infrastructure consisted in the modernization of three primary substations in Ialomita and Constanta counties. The total value of these three works carried out by E-Distribuție was 16.2 million lei. The Slobozia Sud primary substation now has two transformers with a total capacity of 50 MVA (25 MVA each) installed, as well as modern medium voltage cells, equipped with state-of-the-art protections, which communicate through fiber optics. This technology, used for the first time at an E-Distribuție primary substation, streamlines intervention times thanks to an intelligent system that identifies grid defects faster and helps with a fast, remote switching.  In order to increase the capacity of the distribution network in order to ensure access to the grid for domestic and industrial users in the Năvodari and Medgidia area, respectively, in the primary substations in these localities, which currently supply approximately 23,700 users, respectively about 8,000 users, amplification works were carried out.

In Banat, an important project regarding the high voltage network of E-Distribuție was the modernization of the Baru Mare–Hațeg overhead power line, with a length of 31.3 km. The project, with a value of approximately 9.8 million lei and which targeted areas difficult to reach geographically, consisted of modernization works of the network elements:  about 120 metal poles, as well as the replacement of their insulators and electrical conductors. The electrical grids operated by the three

E-Distribuție companies count 286 primary substations and over 24,000 substations.  In 2022, they distributed 15.5 TWh of electricity through high, medium and low voltage power lines. E-Distribuție companies operate networks with a total length of over 133,000 kilometers in three important areas of the country: Sud Muntenia (including Bucharest), Banat and Dobrogea, covering one third of the local distribution market, and develop an investment program to improve the quality of services, the safety and performance of networks and the local implementation of the environmental standards of the Enel Group.

Logo e-distributie

Articol asociat

Investiția E-Distribuție în amplificarea stației de transormare Glina (Județul Ilfov). Indicatorii specifici SAIFI – Sistem Average Interruption Frecuency Index şi SAIDI – System Average Interruption Duration Index I (Nota redacției)

Notă. Alte articole despre E-distribuție în Jurnalul Bucureștiului

Nota redacției