Acasă Avocat - Jurisprudență Material juridic trilingv. Procedura de faliment a unei firme în România (Procedure...

Material juridic trilingv. Procedura de faliment a unei firme în România (Procedure for filing bankruptcy in Romania/Procédure de faillite d’une entreprise en Roumanie) de la partenerul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

Orice societate comercială în România este înființată pentru a desfășura activitate economică în România, însă în momentul în care aceasta nu reușește să își mai respecte angajamentele comerciale asumate, pot interveni anumite proceduri legale care au ca scop redresarea activității economice în România sau lichidarea imediată a societății comerciale în România, atunci când se constantă că nu există șanse de reorganizare. Legea Insolvenței nr. 85/2014 în România prevede 2 proceduri ce caracterizează situația financiară dificilă a societății comerciale în România. În primul rând, poate interveni deschiderea procedurii insolvenței în România sau procedura de faliment în România. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial și procedura de faliment a unei firme în România care vă poate îndruma în legătură cu pașii care trebuie urmați pentru lichidarea averii societății comerciale în România. Potrivit Legii Insolvenței nr. 85/2014 în România, procedura de faliment în România reprezintă o etapă simplificată în România, care poate apărea în cazul în care debitorul și-a declarat intenția de a intra în procedura simplificată în România, debitorul nu și-a declarat intenția de reorganizare în România sau niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptățite nu a propus un plan de reorganizare în România etc.

Efectul pe care îl produce procedura de faliment în România este lichidarea averii societății comerciale în România pentru acoperirea pasivului, urmând ca, ulterior, societatea comercială în România să fie radiată. Un avocat specializat în drept comercial și procedura de faliment a unei firme în România vă poate oferi îndrumare în cazul în care se constată că este necesară deschiderea procedurii insolvenței în România sau de faliment în România. Ca o măsură premergătoare lichidării în România, magazinele, depozitele, birourile, corespondența comercială, contractele sau orice alte bunuri din patrimoniul societății comerciale în România vor fi puse sub sigiliu, cu excepția obiectelor care trebuie verificate de urgență pentru evitarea deteriorării, registrelor de contabilitate, cambiilor etc. Lichidarea în România a bunurilor din averea societății comerciale în România va fi efectuată de lichidatorul judiciar sub controlul judecătorului-sindic. Pentru maximizarea valorii averii societății comerciale în România, lichidatorul judiciar va face toate demersurile de expunere pe piață.

Bunurile vor putea fi distribuite creditorilor în contul creanțelor pe care le dețin împotriva averii debitorului, în urma unei propuneri a creditorului, cu obligația acestuia de a achita toate sumele ce ar fi fost datorate creditorilor aflați pe ordinele de prioritate. În cazul în care creanțele au fost complet acoperite prin distribuirile făcute, judecătorul-sindic va pronunța o sentință de închidere a procedurii falimentului și de radiere a societății comerciale în România din registrul în care este înmatriculat. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații are o vastă experiență în dreptul comercial și corporatist, iar avocații din cadrul acesteia sunt specializați în deschiderea procedurii insolvenței în România și în procedura de faliment a unei firme în România”, a afirmat avocatul coordonator al Societății românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, Radu Pavel.

În concluzie, în cazul în care se constată că o societate comercială în România întâmpină dificultăți în îndeplinirea obligațiilor asumate față de creditori, Legea Insolvenței nr. 85/2014 stabilește că societatea comercială în România poate cere deschiderea procedurii insolvenței în România, caz în care există o posibilitate de redresare economică, dar poate opta și pentru procedura simplificată în România, respectiv falimentul în România. Puteți lua legătura cu unul dintre avocații noștri specializați în drept comercial și procedura de faliment a unei firme în România completând formularul de contact de pe site-ul Societății românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

Notă. Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro

Radu Pavel

English version

Any company in Romania is established to carry out economic activity in Romania, but when it fails to meet its commercial commitments, certain legal procedures may intervene aimed at the recovery of economic activity in Romania or the immediate liquidation of the company in Romania, when it is confirmed that there is no chance of reorganization. The Romanian Law no. 85/2014 on insolvency prevention and insolvency proceedings provides for 2 procedures that characterize the difficult financial situation of the company in Romania. First of all, there may be an opening of the company insolvency process in Romania or the procedure for filing bankruptcy in Romania. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a lawyer specialized in commercial law and the procedure for filing for bankruptcy in Romania that can guide you regarding the steps to be followed for the liquidation of the assets of the company in Romania. According to the Romanian Law no. 85/2014 on insolvency prevention and insolvency proceedings in Romania, bankruptcy proceedings in Romania represent a simplified process in Romania, which may occur if the debtor has stated his intention to enter the simplified process in Romania, the debtor did not declare his intention to reorganize in Romania or nobody proposed a reorganization plan in Romania, etc.

The effect of the bankruptcy proceedings in Romania is the liquidation of the company’s assets in Romania in order to pay the insolvency creditors, and subsequently the company in Romania will be deregistered. A lawyer specialized in commercial law and the procedure for filing for bankruptcy in Romania can offer you guidance if it is found necessary to start the company’s insolvency process in Romania or to start the bankruptcy proceedings in Romania. As a measure prior to the liquidation of the company in Romania, shops, warehouses, offices, commercial correspondence, contracts or any other goods from the company’s patrimony in Romania will be sealed, except for items that need to be checked urgently to avoid legal damages in Romania, accounting records, bills of exchange, etc. The liquidation of the company in Romania of the assets will be carried out by the judicial liquidator under the control of the syndic judge. In order to maximize the value of the company’s assets in Romania, the judicial liquidator will take all the steps of exposure on the market.

The goods may be distributed to the insolvency creditors on account of the claims they hold against the debtor’s property, following a proposal from the creditor, with his obligation to pay all amounts that would have been due to creditors on priority orders. If the claims were completely covered by the distributions made, the syndic judge will issue a sentence for closing the bankruptcy proceeding in Romania and for proceeding with the deregistration of the company in Romania. „Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm has extensive experience in commercial and corporate law, and the lawyers are specialized in procedure of insolvency of company in Romania and in the procedure for filing for bankruptcy in Romania, affirmed the Managing Partner of Pavel, Margarit and Associates Romanian Law Firm, Radu Pavel.

In conclusion, if a company in Romania encounters difficulties in fulfilling its obligations towards creditors, the Romanian Law no. 85/2014 on insolvency prevention and insolvency proceedings establishes that a company in Romania may request the company insolvency process in Romania, in which case there is a possibility of economic recovery, but it can also opt for the simplified process in Romania, respectively bankruptcy proceedings in Romania. You can contact one of our lawyers specialized in commercial law and the procedure for filing for bankruptcy in Romania by filling in the contact form on the website of the Pavel, Margarit and Associates Romanian Law Firm .

Note. Pavel, Margarit and Associates Law Firm is one of the top law firms in Romania, providing high-quality legal services. The firm’s clients include multinational and domestic companies of great magnitude. In 2023, the law firm’s success stories brought it international recognition from the most prestigious international guides and publications in the field. As a result, Pavel, Margarit and Associates Law Firm ranked 3rd in Romania in the Legal 500’s ranking of business law firms with the most relevant expertise. The law firm is internationally recognized by the IFLR 1000 Financial and Corporate 2023 guide. Additionally, Pavel, Margarit and Associates Law Firm is the only law firm in Romania recommended by the international director of Global Law Experts in London in the Dispute Resolution practice area.

French version

Toute société en Roumanie est établie pour exercer une activité économique en Roumanie, mais lorsqu’elle ne respecte pas ses engagements commerciaux, certaines procédures juridiques peuvent intervenir en vue du rétablissement de l’activité économique en Roumanie ou de la liquidation immédiate de la société en Roumanie, quand il est constant qu’il n’y a aucune chance de réorganisation. La loi n. 85/2014 sur la prévention de l’insolvabilité et les procédures d’insolvabilité en Roumanie prévoit 2 procédures qui caractérisent la situation financière difficile de la société en Roumanie. Tout d’abord, il peut y avoir une ouverture de procédure d’insolvabilité en Roumanie ou une procédure de faillite en Roumanie. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Mărgărit and Associates recommande de faire appel aux services d’un avocat spécialisé en droit commercial et la procédure de faillite d’une entreprise en Roumanie qui peut vous guider dans le cadre des étapes à suivre pour la liquidation des actifs de la société en Roumanie. Selon la loi no. 85/2014 sur la prévention de l’insolvabilité et les procédures d’insolvabilité en Roumanie, les procédures de faillite en Roumanie représentent une étape simplifiée en Roumanie, qui peut se produire si le débiteur a déclaré son intention d’entrer dans la procédure simplifiée en Roumanie, le débiteur n’a pas déclaré son intention de se réorganiser en Roumanie ou aucune des autres questions juridiques justifiées n’a proposé un plan de réorganisation en Roumanie, etc.

L’effet de la procédure de faillite en Roumanie est la liquidation des actifs de la société en Roumanie pour couvrir la responsabilité, et ensuite la société en Roumanie sera supprimée. Un avocat spécialisé en droit commercial et la procédure de faillite d’une entreprise en Roumanie peut vous conseiller s’il est jugé nécessaire d’ouvrir une procédure d’insolvabilité en Roumanie ou par faillite en Roumanie. Comme mesure préalable à la liquidation en Roumanie, les magasins, entrepôts, bureaux, correspondance commerciale, contrats ou toute autre marchandise du patrimoine de la société en Roumanie seront scellés, à l’exception des articles qui doivent être vérifiés d’urgence pour éviter les dommages, Les documents comptables, les lettres de change, etc. La liquidation en Roumanie des actifs de la société en Roumanie sera effectuée par le liquidateur judiciaire sous le contrôle du juge syndic. Afin de maximiser la valeur des actifs de la société en Roumanie, le liquidateur judiciaire prendra toutes les mesures d’exposition sur le marché.

Les biens peuvent être distribués aux créanciers en raison des créances qu’ils détiennent sur les biens du débiteur, sur proposition du créancier, avec son obligation de payer tous les montants qui auraient été dus aux créanciers par ordre de priorité. Si les créances étaient entièrement couvertes par les distributions effectuées, le juge syndic prononcera une sentence pour la clôture de la procédure de faillite et la radiation de la société en Roumanie du registre dans lequel elle est enregistrée. „Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Mărgărit and Associates possède une vaste expérience en droit commercial et des sociétés, et les avocats au sein de celui-ci sont spécialisés dans l’ouverture de procédures d’insolvabilité en Roumanie et dans la procédure de faillite d’une entreprise en Roumanie”, a déclaré l’avocat coordinateur du cabinet d’avocats roumain Pavel, Mărgărit and Associates, Radu Pavel.

En conclusion, s’il est constaté qu’une entreprise en Roumanie rencontre des difficultés à remplir ses obligations envers les créanciers, La loi n. 85/2014 sur la prévention de l’insolvabilité et les procédures d’insolvabilité en Roumanie établit que la société en Roumanie peut demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en Roumanie, auquel cas il existe une possibilité de redressement économique, mais elle peut aussi opter pour la procédure simplifiée en Roumanie, respectivement la faillite en Roumanie. Vous pouvez contacter l’un de nos avocats spécialisés en droit commercial et la procédure de faillite d’une entreprise en Roumanie en remplissant le formulaire de contact sur le site Web du cabinet d’avocats roumain Pavel, Mărgărit and Associates.

Note. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Mărgărit et Associés a pour clients des entreprises étrangères, des sociétés locales de premier plan et des particuliers à haut revenu. En 2023, les succès du cabinet d’avocats roumain ont été reconnus par les guides et publications internationaux les plus prestigieux. Le cabinet a été classé troisième en Roumanie par la publication Legal 500. Le cabinet d’avocats roumain est également reconnu par le guide financier et corporatif IFLR 1000 2023. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Margarit & Associates est également le seul cabinet d’avocats en Roumanie recommandé par le Directeur de Global Law Experts à Londres dans le domaine du règlement des litiges.

Notă. Toate articolele Societății de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații în Jurnalul Bucureștiului

Nota redacției

Francezul „supradotat” (gifted, tânăr cu abilități intelectuale înalte, tânăr intelectualmente precoce, tânăr capabil de performanță). Învățământul alternativ elitist (de excelență) în Franța

Enseignant dans les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) & les Grandes Ecoles. Les concours externe et interne de l’agrégation. Les professeur agrégés de l’enseignement supérieur. Enseignant – Chercheur. Concours de l’agrégation de Mathématiques externe – 2023 (Les sujets)

„Grandes écoles scientifiques – un modèle à réinventer” (Pierre Veltz, professeur émérite à l’Ecole des Ponts ParisTech – École nationale des ponts et chaussées)

„Scriitorul” multirecidivst Rédoine Faïd („Le Roi de Belle”) specializat în jafuri armate și evadări – Spectaculoasa sa evadare din CPSF (Centrul Penitenciar de la Réau) cu un elicopter Alouette. Procesul și Verdictul. Corespondență de la Curtea cu Jurați a TJP (Tribunalul Judiciar Paris)

Zilele academice ieșene. Sesiunea știinţifică anuală a institutului de cercetări „Acad. Ioan Hăulică” al Universității „Apollonia” din Iaşi [(Lucrarea „Rolul parametrilor comunicării prin social – media în promovarea sistemului (ultra)elitist francez napoleonian de înalte studii PGE – Prépa–Grandes Ecoles) – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învăţământul universitar francez LMD – Licență, Masterat, Doctorat – de sute de ani”)]

Centrul Gifted Education: Conferința „Alternative în Educație” sau „Învățământ neînregimentat”. Mai sunt copiii fericiți să învețe?

Traducerea (Corespondență de la Dr. Dr. Christian W. Schenk – poet și traducător trilingv brașovean, membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, corespondent permanent și membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului din Boppard – Renania-Palatinat, Germania). Traducerea textelor cu caracter juridic (Thomas Csinta, criminal investigation journalist, research professor in MM – mathematical modeling & in MASS – Applied Mathematics in Social Sciences)

Sesiunea științifică a Academiei Germano – Române din Baden – Baden (Deutsch – Rumänische Akademie Baden-Baden e.V. – Rumänisches Institut – Rumänische Bibliothek Freiburg e.V., Landul Baden – Würtenberg, Germania) la Casa de Cultură „Friedrich Schiller” din București

Le vernissage de l’exposition „Icônes et poteries de Roumanie” (Corespondență de la eruditul promotor franco – român al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană Soleil de l’Est, promotorul înfrățirii orașelor Brașov – ZMBv și Tours-Métropole Val de Loire)

Le 10 octobre – „Journée européenne & mondiale contre la peine de mort” avec Amnesty International, ECPM (Ensemble Contre la Peine de Mort) et le Journal de Bucarest („Le petit Parisien”)

Centrul Gifted Education. În căutare de noi colegi pentru anul academic 2023 – 2024

„Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” într-un „triunghi (graf neorientat) al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și restabilirea adevărului istoric (Partea 2)

„Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” într-un „triunghi (graf neorientat) al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și restabilirea adevărului istoric (Partea 1)

Accesul în sistemul (ultra)elitist francez, napoleonian, de Înalte Studii „Grandes Ecoles” (științifico – inginerești, economico – comerciale, medico – farmaceutice, social – politice, literar – artistice, judiciare, militare, etc.) – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învățământul superior francez de sute de ani! (Corespondență de la prof. univ. dr. Thomas CSINTA – Paris)

Revista internațională de cultură „Cervantes”: Rezumat al interviului „interzis” al profesorului – cercetător Thomas Csinta, acordat jurnalistului Geo Scripcariu, de la Radio Punct Londra