Acasă Antreprenoriat - Afaceri Material juridic trilingv. Care sunt modalitățile de recuperări de creanțe în România?...

Material juridic trilingv. Care sunt modalitățile de recuperări de creanțe în România? (What are the ways of recovering unpaid debts in Romania?/Quels sont les moyens de recouvrement de créances en Roumanie?) de la partenerul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

În general, un drept de creanță izvorăște dintr-un raport juridic între părți, în baza unui contract semnat de acestea. De cele mai multe ori, creditorul își obține recuperarea creanței pe cale amiabilă, fiind cea mai rapidă variantă de soluționare a diferendului. Soluționarea pe cale amiabilă este cea mai eficientă metodă de recuperări de creanțe întrucât implică o evitare a costurilor care ar fi necesare în cazul celorlalte modalități de recuperare de creanțe, urmărind, în același timp, și salvarea raportului juridic. În cazul în care părțile nu ajung la o înțelegere, legiuitorul a prevăzut recuperarea creanțelor în noul cod de procedură civilă, stabilind mai multe alternative de recuperare de creanțe în România. Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în litigii civile, recuperări de creanțe și procedura de executare silită care vă poate oferi asistență și reprezentare juridică în cazul în care aveți un drept de creanță în baza unui contract și urmăriți recuperarea unei sume de bani.

Ca procedură prealabilă, creditorul poate solicita respectarea obligației de plată prin intermediul unei somații de plată prin executorul judecătoresc în România. La nivel practic, debitorul se conformează pentru a evita costurile suplimentare care ar rezulta în cadrul celorlalte modalități de recuperare de creanțe. Somația de plată oferă creditorului posibilitatea de a obține recuperarea creanțelor într-un timp redus, cu cheltuieli minime. Legea română prevede și alte modalități de realizare a dreptului de creanță, cum ar fi procedura de drept comun sau alte proceduri rapide de recuperare a creanțelor (ordonanța de plată, cererea de valoare redusă sau înscrierea la masa credală în ipoteza în care debitorul se află în stare de insolvență).

Un avocat specializat în litigii civile, recuperări de creanțe și procedura de executare silită în România vă poate asista în procedura de recuperări de creanțe atât de la persoane juridice, cât și de la persoane fizice, în cadrul soluționării amiabile prin purtarea negocierilor, precum și în cadrul celorlalte modalități de realizare a dreptului de creanță, prin dezvoltarea unor strategii de constrângere a debitorului. Procedura de drept comun constă în intentarea unei acțiuni în instanță prin introducerea unei cereri de chemare în judecată. Avantajul procedurii de drept comun este că se pot administra atât probe cu înscrisuri, cât și interogatorii, expertize sau orice alte probe care duc la soluționarea litigiului, astfel încât creditorul să obțină recuperarea creanțelor.

În ceea ce privește procedura cererii de valoare redusă, aceasta duce la o soluționare mai rapidă. În cadrul acestei proceduri de recuperare de creanțe nu se iau în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată sau alte venituri accesorii, fiind necesar ca valoarea cererii să nu depășească 10.000 de lei la data sesizării instanței. O alta procedură rapidă de recuperare a creanțelor este ordonanța de plată, care se aplică creanțelor certe, lichide și exigibile și care constau în obligații de plată a unor sume de bani ce rezultă dintr-un contract. În cadrul acestei proceduri de recuperare de creanțe, creditorul va comunica somația de plată către debitor prin intermediul executorului judecătoresc, iar dacă acesta nu plătește în termenul prevăzut în somația de plată, creditorul poate introduce cererea la instanța competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanță.

În ceea ce privește recuperarea creanțelor prin înscrierea la masa credală în situația în care debitorul se află în stare de insolvență, creditorii devin părți în procedura de insolvență deschisă împotriva debitorului. Astfel, administratorul judiciar, în contextul procedurii de insolvență, va examina fiecare cerere de înscriere la masa credală și va trimite o notificare tuturor creditorilor, oferindu-le posibilitatea de a contesta hotărârea de deschidere a procedurii de insolvență. Odată ce procedura de insolvență este completată, sumele rezultate vor fi distribuite creditorilor.

„Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat numeroși clienți în recuperări de creanțe, iar avocații specializați în litigii civile, recuperări de creanțe și procedura de executare silită în România au o experiență vastă în acest domeniu”, a afirmat Avocatul Coordonator al Societății Românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, Radu Pavel. În concluzie, recuperarea creanțelor se poate realiza pe cale amiabilă, fiind ipoteza care implică cele mai reduse costuri și cel mai puțin timp, prin procedura de drept comun sau prin alte proceduri rapide de recuperare a creanțelor, cum ar fi ordonanța de plată, cererea de valoare redusă sau înscrierea la masa credală în ipoteza în care debitorul se află în stare de insolvență. Puteți lua legătura cu unul dintre avocații noștri specializați în litigii civile, recuperări de creanțe și procedura de executare silită în România completând formularul de contact de pe site-ul nostru.

Notă. Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

In general, the right of claim arises from a legal relationship between the parties on the basis of a signed agreement. Most of the time, the creditor obtains the debt recovery in Romania amicably, being the fastest way to settle the dispute. Amicable settlement is the most effective method of recovering unpaid debts in Romania as it involves avoiding the costs that would be necessary for other debt recovery procedures in Romania by following up on, at the same time, saving the legal relationship. When the parties do not reach an agreement, the legislator provided for the recovery of claims in the new civil procedure code, establishing several debt recovery alternatives. Pavel, Margarit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a debt recovery lawyer in Romania who specializes in civil litigation, debt recovery litigation and enforcement proceedings that can provide you with legal advice on debt recovery in Romania.

As a preliminary procedure, the creditor may request compliance with the payment obligation by means of a letter of claim through the bailiff in Romania. At a practical level, the debtor usually complies to avoid the additional costs that would result in the other ways of debt recovery procedures in Romania. The letter of claim in Romania gives the creditor the opportunity to obtain the unpaid debts in a reduced time with minimal expenses. The Romanian law also provides for other ways of achieving the right of claim, such as the common law procedure or other fast legal debt recovery process in Romania (such as warrant of payment, small track claims or registration at the statement of assets and liabilities if the debtor is insolvent).

A debt recovery attorney specialized in civil litigation, debt recovery litigation and enforcement proceedings in Romania can can provide you with legal advice on debt recovery in Romania, in the context of amicable settlement by conducting negotiations, as well as in the other ways of achieving the right of claim, by developing strategies of constraint of the debtor which may result in a debt lawsuit in Romania. The common law procedure consists of bringing an action to court by filing a petition for a summons. The advantage of the common law procedure is that documentary evidence, interrogations, expertise or any other evidence leading to the resolution of the dispute can be administered, so that the creditor obtains the unpaid debts in Romania.

With regard to the small track claim procedure in Romania, it leads to a faster settlement. In this legal debt recovery process in Romania, interest, court costs or other ancillary income are not taken into consideration, and it is necessary that the value of the small track claim does not exceed 10,000 lei at the time of the court’s referral. Another quick debt recovery action in Romania is the warrant of payment, which applies to certain, liquid and exigible debts and consisting of obligations to pay the amounts of money resulting from an agreement. In this debt recovery action in Romania, the creditor will communicate the letter of claim to the debtor through the bailiff, and if he does not pay within the time limit set out in the letter of claim, the creditor may start a debt lawsuit in Romania.

As regards the recovery of claims by registering the statement of assets and liabilities in case the debtor is insolvent, the creditors become parties to the insolvency proceedings opened against the debtor. Thus, the official receiver, in the context of the insolvency procedure, will examine each application for registration at the statement of assets and liabilities and will send a notification to all creditors, giving them the opportunity to challenge the ruling opening insolvency proceedings. Once the insolvency procedure is completed, the resulting amounts will be distributed to creditors which will cover the unpaid debts. Pavel Margarit & Associates Romanian Law Firm assisted numerous clients in debt recovery procedures in Romania, and the debt recovery lawyers specialized in civil litigation, debt recovery litigation and enforcement proceedings in Romania have extensive experience in this field”, said the Managing Partner of the Pavel Margarit and Associates Romanian Law Firm, Radu Pavel.

In conclusion, debt recovery can be done amicably, being the hypothesis that involves the lowest costs and the least time, by common law procedure or other rapid debt recovery procedures in Romania, such as warrant of payment, small track claims or registration at the statement of assets and liabilities if the debtor is insolvent in the event that the debtor is insolvent. You can get in touch with one of our debt recovery lawyers who specialize in civil litigation, debt recovery litigation and enforcement proceedings in Romania by filling in the contact form on our website.

Note. Pavel, Margarit and Associates Law Firm is one of the top law firms in Romania, providing high-quality legal services. The firm’s clients include multinational and domestic companies of great magnitude. In 2023, the law firm’s success stories brought it international recognition from the most prestigious international guides and publications in the field. As a result, Pavel, Margarit and Associates Law Firm ranked 3rd in Romania in the Legal 500’s ranking of business law firms with the most relevant expertise. The law firm is internationally recognized by the IFLR 1000 Financial and Corporate 2023 guide. Additionally, Pavel, Margarit and Associates Law Firm is the only law firm in Romania recommended by the international director of Global Law Experts in London in the Dispute Resolution practice area.

French version

En général, le droit de réclamation découle d’une relation juridique entre les parties sur la base d’un accord signé. La plupart du temps, le créancier obtient le recouvrement de la dette en Roumanie à l’amiable, étant le moyen le plus rapide de régler le différend. Le règlement à l’amiable est la méthode la plus efficace pour recouvrer les dettes impayées en Roumanie, car il implique d’éviter les coûts qui seraient nécessaires pour d’autres procédures de recouvrement en Roumanie en assurant, dans le même temps, le suivi de la relation juridique. Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, le législateur a prévu le recouvrement des créances dans le nouveau code de procédure civile, établissant plusieurs alternatives de recouvrement de créances. Pavel, Margarit et Associates Cabinet d’avocats roumain recommande de contacter un avocat spécialisé dans le recouvrement de créances en Roumanie qui se spécialise dans les litiges civils, les litiges de recouvrement de créances et les procédures d’exécution qui peuvent vous fournir des conseils juridiques sur le recouvrement de créances en Roumanie.

À titre préliminaire, le créancier peut demander le respect de l’obligation de paiement au moyen d’une lettre de réclamation par l’intermédiaire de l’huissier en Roumanie. Au niveau pratique, le débiteur se conforme généralement pour éviter les coûts supplémentaires qui résulteraient dans les autres voies de procédures de recouvrement de la dette en Roumanie. La lettre de réclamation en Roumanie donne au créancier la possibilité d’obtenir les dettes impayées dans un temps réduit avec des dépenses minimales. La loi roumaine prévoit également d’autres moyens d’obtenir le droit de réclamation, tels que la procédure de droit commun ou d’autres procédures juridiques rapides de recouvrement de créances en Roumanie (comme un mandat de paiement, des petites créances ou l’inscription à l’état de l’actif et du passif si le débiteur est insolvable).

Un avocat spécialisé dans le recouvrement de créances en Roumanie peut vous fournir des conseils juridiques sur le recouvrement de créances en Roumanie, dans le cadre d’un règlement à l’amiable en menant des négociations, ainsi que dans les autres moyens de réaliser le droit de réclamation, en développant des stratégies de contrainte du débiteur qui peuvent entraîner une poursuite en justice en Roumanie. La procédure de common law consiste à intenter une action en justice en déposant une requête en assignation. L’avantage de la procédure de common law est que la preuve documentaire, les interrogatoires, l’expertise ou toute autre preuve menant à la résolution du différend peuvent être administrés, de sorte que le créancier obtient les dettes impayées en Roumanie.

En ce qui concerne la procédure de règlement des petits litiges en Roumanie, elle conduit à un règlement plus rapide. Dans ce processus juridique de recouvrement de créances en Roumanie, les intérêts, les frais de justice ou d’autres revenus accessoires ne sont pas pris en compte, et il est nécessaire que la valeur de la demande de petite piste ne dépasse pas 10.000 lei au moment du renvoi du tribunal.  Une autre action rapide de recouvrement de créances en Roumanie est le mandat de paiement, qui s’applique à dettes certaines, liquides et exigibles et consiste en des obligations de payer les montants d’argent résultant d’un accord. Dans cette action de recouvrement de créances en Roumanie, le créancier communiquera la lettre de réclamation au débiteur par l’intermédiaire de l’huissier, et s’il ne paie pas dans le délai fixé dans la lettre de réclamation, le créancier peut intenter une action en justice en Roumanie.

En ce qui concerne le recouvrement des créances par l’enregistrement de l’état de l’actif et du passif en cas d’insolvabilité du débiteur, les créanciers deviennent parties à la procédure d’insolvabilité ouverte contre le débiteur. Ainsi, le séquestre officiel, dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, examinera chaque demande d’enregistrement à l’état de l’actif et du passif et enverra une notification à tous les créanciers, en leur donnant la possibilité de contester la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Une fois la procédure d’insolvabilité terminée, les montants résultants seront distribués aux créanciers qui couvriront les dettes impayées.Le cabinet d’avocats roumain Pavel Margarit & Associates a assisté de nombreux clients dans des procédures de recouvrement de créances en Roumanie, et les avocats spécialisés dans les litiges civils, les litiges de recouvrement de créances et les procédures d’exécution en Roumanie ont une vaste expérience dans ce domaine”, a déclaré l’associé gérant du cabinet d’avocats roumain Pavel Margarit & Associates, Radu Pavel.

En conclusion, le recouvrement de la dette peut se faire à l’amiable, étant l’hypothèse qui implique les coûts les plus bas et le moins de temps, par la procédure de common law ou d’autres procédures de recouvrement rapide de la dette en Roumanie, comme le mandat de paiement, les petites créances ou l’inscription à l’état de l’actif et du passif si le débiteur est insolvable en cas d’insolvabilité. Vous pouvez contacter l’un de nos avocats spécialisés dans le recouvrement de créances qui se spécialise dans les litiges civils, les litiges de recouvrement de créances et les procédures d’exécution en Roumanie en remplissant le formulaire de contact sur notre site Web.

Note. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Mărgărit et Associés a pour clients des entreprises étrangères, des sociétés locales de premier plan et des particuliers à haut revenu. En 2023, les succès du cabinet d’avocats roumain ont été reconnus par les guides et publications internationaux les plus prestigieux. Le cabinet a été classé troisième en Roumanie par la publication Legal 500. Le cabinet d’avocats roumain est également reconnu par le guide financier et corporatif IFLR 1000 2023. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Margarit & Associates est également le seul cabinet d’avocats en Roumanie recommandé par le Directeur de Global Law Experts à Londres dans le domaine du règlement des litiges.

Notă. Toate articolele Societății de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații în Jurnalul Bucureștiului

Nota redacției

Cum „traducem” cultura. Marea antologie a liricii românești (de la începuturi și până astăzi) a poetului și traducătorului trilingv brașovean Dr. Christian W. Schenk (membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities), corespondent permanent al Jurnalului Bucureștiului (din Boppard – Renania-Palatinat, Germania)

Conferința națională a detectivilor din România. Forum de consultări și dezbateri privind necesitatea modificării Legii 329/2003 privind activitatea detectivilor privați (particulari). Gala „Sfântul Nicolae” 2023 (Ediția a 17-a)

In memoriam Acad. Prof. Paul Popescu – Neveanu. Psiho(socilogia) matematică – aplicații la studiul comportamentului infracțional criminal (Mathematical psycho(sociology) – applications to the study of criminal behavior/Psycho(sociologie) mathématique – applications à l’étude du comportement criminel)

Uniți în onoare și recunoștință în amintirea eroilor de Ziua Internațională a Drepturilor Omului, la sediul OADO (Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului – Ecosoc – Națiunile Unite)

„Ortopedia Pediatrică este Știință, Artă și Predicție” (Corespondență de la Dr. Gheorghe Burnei, Professor of pediatric orthopedics, Macta Clinic – Constanța)

Francezul „supradotat” (gifted, tânăr cu abilități intelectuale înalte, tânăr intelectualmente precoce, tânăr capabil de performanță). Învățământul alternativ elitist (de excelență) în Franța

Enseignant dans les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) & les Grandes Ecoles. Les concours externe et interne de l’agrégation. Les professeur agrégés de l’enseignement supérieur. Enseignant – Chercheur. Concours de l’agrégation de Mathématiques externe – 2023 (Les sujets)

„Grandes écoles scientifiques – un modèle à réinventer” (Pierre Veltz, professeur émérite à l’Ecole des Ponts ParisTech – École nationale des ponts et chaussées)

„Scriitorul” multirecidivst Rédoine Faïd („Le Roi de Belle”) specializat în jafuri armate și evadări – Spectaculoasa sa evadare din CPSF (Centrul Penitenciar de la Réau) cu un elicopter Alouette. Procesul și Verdictul. Corespondență de la Curtea cu Jurați a TJP (Tribunalul Judiciar Paris)

Zilele academice ieșene. Sesiunea știinţifică anuală a institutului de cercetări „Acad. Ioan Hăulică” al Universității „Apollonia” din Iaşi [(Lucrarea „Rolul parametrilor comunicării prin social – media în promovarea sistemului (ultra)elitist francez napoleonian de înalte studii PGE – Prépa–Grandes Ecoles) – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învăţământul universitar francez LMD – Licență, Masterat, Doctorat – de sute de ani”)]

Centrul Gifted Education: Conferința „Alternative în Educație” sau „Învățământ neînregimentat”. Mai sunt copiii fericiți să învețe?

Traducerea (Corespondență de la Dr. Dr. Christian W. Schenk – poet și traducător trilingv brașovean, membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, corespondent permanent și membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului din Boppard – Renania-Palatinat, Germania). Traducerea textelor cu caracter juridic (Thomas Csinta, criminal investigation journalist, research professor in MM – mathematical modeling & in MASS – Applied Mathematics in Social Sciences)

Sesiunea științifică a Academiei Germano – Române din Baden – Baden (Deutsch – Rumänische Akademie Baden-Baden e.V. – Rumänisches Institut – Rumänische Bibliothek Freiburg e.V., Landul Baden – Würtenberg, Germania) la Casa de Cultură „Friedrich Schiller” din București (Lucrarea „Sistemului (ultra)elitist francez napoleonian de înalte studii PGE – Prépa–Grandes Ecoles – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învăţământul universitar francez LMD – Licență, Masterat, Doctorat – de sute de ani”)

Le vernissage de l’exposition „Icônes et poteries de Roumanie” (Corespondență de la eruditul promotor franco – român al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană Soleil de l’Est, promotorul înfrățirii orașelor Brașov – ZMBv și Tours-Métropole Val de Loire)

Le 10 octobre – „Journée européenne & mondiale contre la peine de mort” avec Amnesty International, ECPM (Ensemble Contre la Peine de Mort) et le Journal de Bucarest („Le petit Parisien”)

Centrul Gifted Education. În căutare de noi colegi pentru anul academic 2023 – 2024

„Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” într-un „triunghi (graf neorientat) al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și restabilirea adevărului istoric (Partea 2)

„Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” într-un „triunghi (graf neorientat) al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și restabilirea adevărului istoric (Partea 1)

Revista internațională de cultură „Cervantes”: Rezumat al interviului „interzis” al profesorului – cercetător Thomas Csinta, acordat jurnalistului Geo Scripcariu, de la Radio Punct Londra