Acasă Avocat - Jurisprudență Material juridic trilingv. Litigii privind contractul individual de muncă în România (Disputes...

Material juridic trilingv. Litigii privind contractul individual de muncă în România (Disputes regarding the individual employment agreement in Romania/Litiges concernant le contrat de travail individuel en Roumanie)

Contractul individual de muncă în România este baza juridică dintre angajat și salariat, care stabilește ce drepturi și obligații au părțile contractante. Există mai multe tipuri de contracte de muncă care reglementează drepturile angajatorului și drepturile salariaților, precum și îndatoririle acestora. Astfel, Codul Muncii prevede contractul de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată. În cazul nerespectării dispozițiilor din contractul individual de muncă, fie că este vorba despre încălcarea drepturilor salariatului, fie că este vorba despre încălcarea drepturilor angajatului, disputele pot fi soluționate în litigii de muncă. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat dreptul muncii și litigii de muncă care vă poate oferi asistență și reprezentare juridică în cadrul unor litigii de muncă izvorâte din nerespectarea prevederilor din contractul individual de muncă.

Printre 5 drepturi ale angajatului se numără dreptul la salarizare, la odihnă, la repaus zilnic și săptămânal, la egalitate de șanse, la demnitate în muncă, etc. În cazul ivirii unor litigii de muncă, există mai multe motive care pot fi luate în considerare pentru acționarea în judecată, precum concedierea angajatului, concedierea abuzivă, perioada de probă, perioada de preaviz, nerespectarea contractului de muncă, neplata salariului și a bonusurilor, perioada de preaviz în cazul demisiei, precum și orice alte motive care țin de contractul individual de muncă în România. Contractul individual de muncă trebuie încheiat în formă scrisă, deoarece acesta reprezintă instrumentul juridic prin care se probează raportul juridic dintre angajat și angajator, incluzând dispoziții cu privire la drepturile salariaților, drepturile angajatorului, preaviz, demisie etc. Astfel, se poate afirma că prin litigii de muncă în România se înțelege acea dispută între părțile contractante referitoare la executarea, modificarea, încheierea sau încetarea contractului, urmărind obținerea unor daune, despăgubiri sau soluționarea altor probleme ce țin de dreptul muncii.

Un avocat specializat în dreptul muncii și litigii de muncă în România vă poate oferi îndrumare pentru nerespectarea contractului de muncă și care vă poate oferi soluții eficiente pentru a se asigura că drepturile salariaților și drepturile angajatorului sunt respectate. Din păcate, în cele mai multe situații, conflictele de dreptul muncii sunt determinate de nerespectarea contractului de muncă de către angajator. Codul Muncii recunoaște dreptul angajatului de a obține pe această cale despăgubiri bănești. Cele mai întâlnite motive din cauza cărora apar litigii de muncă sunt concedierea abuzivă și neplata salariilor. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat numeroși clienți în litigii de muncă izvorâte din nerespectarea dispozițiilor prevăzute în contractul individual de muncă, având o experiență considerabilă în acest domeniu”, a afirmat avocatul coordonator al Societății românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, Radu Pavel.

În concluzie, apariția conflictelor în dreptul muncii este determinată de nerespectarea anumitor drepturi sau aspecte prevăzute în contractul individual de muncă, printre care amintim neplata salariilor, concedierea angajatului, concedierea abuzivă, concedierea în perioada de probă, perioada de preaviz, demisie cu preaviz și orice alte aspecte ce decurg din contractul individual de muncă. Astfel, Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă contactarea unui avocat specializat în dreptul muncii și litigii de muncă în România care vă poate sfătui și asista în orice problemă privitoare la contractul individual de muncă. Puteți lua legătura cu unul dintre avocații noștri specializați în dreptul muncii și litigii de muncă în România completând formularul de contact de pe site-ul nostru.

Notă. Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

The individual employment agreement in Romania is the legal basis between the employee and the employer, which establishes what rights and obligations the contracting parties have. There are several types of employment contracts in Romania that regulate the rights of the employer and the rights of employees, as well as their duties. Thus, the Romanian Labor Code provides for the employment agreement in Romania for an indefinite or fixed period. In case of non-compliance with the provisions of the individual employment contracts, whether it is a violation of the employee’s rights, or a violation of the employer’s rights, the disputes can be resolved in labor litigation in Romania. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends appealing to a lawyer specialized in labor law, labor litigation and labor disputes that can provide you with legal assistance and representation in conflicts arising from non-compliance with the provisions of an individual employment agreement in Romania. Among the 5 rights of the employee are the right to salary, to rest, daily and weekly free days in connection with the working hours, to equal rights in the workplace, to dignity at work, etc. In the event of employment disputes, there are several grounds which may be taken into account for taking action in Court, such as termination of contract letter in Romania, abusive dismissal in Romania, probation, notice of termination of employment in Romania, non-compliance with the employment agreement, non-payment of salary and bonuses, the notice period in case of resignation, as well as any other reasons related to the individual employment contracts in Romania.

The individual employment agreement in Romania must be concluded in writing, as it is the legal instrument proving the legal relationship between the employee and the employer, including provisions on employees’ rights, employer’s rights, notice of termination of employment in Romania, resignation, etc. Thus, it can be stated that labor disputes in Romania have the meaning of that dispute between the contracting parties regarding the execution, modification, conclusion or termination of the employment agreement in Romania, seeking to obtain damages, compensation or the resolution of other labor law issues. A lawyer specialized in labor law, labor litigation and labor disputes in Romania can provide you with guidance for non-compliance with the employment contracts in Romania and who can offer you effective solutions to ensure that the rights of employees in Romania and the rights of the employer in Romania are respected. Employment contract lawyers in Romania have the necessary expertise

Unfortunately, in most situations, labor law conflicts are caused by the employer’s non-compliance with the employment agreement in Romania. The Romanian Labor Code recognizes the employee’s right to obtain monetary compensation through this way. The most common reasons for an unlawful termination lawsuit in Romania are abusive dismissal and non-payment of wages. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm assisted numerous clients in labor disputes arising from non-compliance with the provisions of the individual employment agreement in Romania, having considerable experience in this field”, said the Managing Partner of Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm, Radu Pavel.

In conclusion, the occurrence of labor litigation is determined by non-compliance with certain rights or aspects provided for in the individual employment contracts in Romania, including non-payment of salaries, dismissal of the employee, termination of contract letter, dismissal during the probationary period, notice of termination of employment in Romania, resignation with notice and any other aspects deriving from the individual employment agreement in Romania. Thus, Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a lawyer specialized in labor law, labor litigation and labor disputes in Romania who can advise and assist you in any matter regarding the individual employment agreement in Romania. You can contact one of our employment litigation lawyers in Romania by filling in the contact form on our website.

Note. Pavel, Margarit and Associates Law Firm is one of the top law firms in Romania, providing high-quality legal services. The firm’s clients include multinational and domestic companies of great magnitude. In 2023, the law firm’s success stories brought it international recognition from the most prestigious international guides and publications in the field. As a result, Pavel, Margarit and Associates Law Firm ranked 3rd in Romania in the Legal 500’s ranking of business law firms with the most relevant expertise. The law firm is internationally recognized by the IFLR 1000 Financial and Corporate 2023 guide. Additionally, Pavel, Margarit and Associates Law Firm is the only law firm in Romania recommended by the international director of Global Law Experts in London in the Dispute Resolution practice area.

French version

Le contrat de travail individuel en Roumanie est la base juridique entre le salarié et l’employeur, qui établit les droits et les obligations des parties contractantes. Il existe plusieurs types de contrats de travail en Roumanie qui régissent les droits de l’employeur et les droits des employés, ainsi que leurs devoirs. Ainsi, le Code du travail roumain prévoit le contrat de travail en Roumanie pour une durée indéterminée ou fixe. En cas de non-respect des dispositions des contrats de travail individuels, qu’il s’agisse d’une violation des droits du salarié ou d’une violation des droits de l’employeur, les litiges peuvent être résolus dans le cadre d’un litige social en Roumanie. Le cabinet d’avocats roumain Pavel Mărgărit and Associates recommande de faire appel à un avocat spécialisé en droit du travail, contentieux du travail et conflits de travail qui peut vous fournir une assistance juridique et une représentation dans les conflits découlant dele respect des dispositions d’un contrat de travail individuel en Roumanie.

Parmi les 5 droits du salarié figurent le droit au salaire, au repos, aux jours libres quotidiens et hebdomadaires en lien avec les heures de travail, à l’égalité des droits sur le lieu de travail, à la dignité au travail, etc. En cas de conflits d’emploi, il existe plusieurs motifs qui peuvent être pris en compte pour intenter une action en justice, tels que la résiliation de la lettre de contrat en Roumanie, le licenciement abusif en Roumanie, la probation, l’avis de cessation d’emploi en Roumanie, le non-respect du contrat de travail, le non-paiement du salaire et des primes, le délai de préavis en cas de démission, ainsi que toute autre raison liée aux contrats de travail individuels en Roumanie. Le contrat de travail individuel en Roumanie doit être conclu par écrit, car il s’agit de l’instrument juridique prouvant la relation juridique entre le travailleur et l’employeur, y compris les dispositions relatives aux droits des travailleurs, les droits de l’employeur, l’avis de cessation d’emploi en Roumanie, la démission, etc. Ainsi, on peut affirmer que les conflits de travail en Roumanie ont le sens de ce différend entre les parties contractantes concernant l’exécution, modification, conclusion ou résiliation du contrat de travail en Roumanie, en vue d’obtenir des dommages-intérêts, une indemnisation ou la résolution d’autres questions de droit du travail.

Un avocat spécialisé en droit du travail, contentieux du travail et conflits de travail en Roumanie peut vous fournir des conseils pourle respect des contrats de travail en Roumanie et qui peut vous offrir des solutions efficaces pour assurer le respect des droits des employés en Roumanie et des droits de l’employeur en Roumanie. Les avocats en contrat de travail en Roumanie ont l’expertise necessaire. Malheureusement, dans la plupart des situations, les conflits de droit du travail sont causés par le non-respect du contrat de travail par l’employeur en Roumanie. Le Code du travail roumain reconnaît le droit de l’employé d’obtenir une compensation monétaire par ce biais. Les raisons les plus courantes d’un procès illégal de licenciement en Roumanie sont le licenciement abusif et le non-paiement des salaires. „Le cabinet d’avocats roumain Pavel Mărgărit and Associates a assisté de nombreux clients dans des conflits de travail découlant du non-respect des dispositions du contrat de travail individuel en Roumanie, ayant une expérience considérable dans ce domaine”, a déclaré le directeur associé de cabinet d’avocats roumain Pavel Mărgărit and Associates, Radu Pavel.

En conclusion, la survenance d’un litige de travail est déterminée par le non-respect de certains droits ou aspects prévus dans les contrats de travail individuels en Roumanie, y compris le non-paiement des salaires, le licenciement du salarié, la résiliation de la lettre de contrat, licenciement pendant la période probatoire, préavis de cessation d’emploi en Roumanie, démission avec préavis et tout autre aspect découlant du contrat de travail individuel en Roumanie. Ainsi, le cabinet d’avocats roumain Pavel Mărgărit and Associates recommande de contacter un avocat spécialisé dans le droit du travail, le contentieux du travail et les conflits de travail en Roumanie qui peut vous conseiller et vous aider dans toute question concernant le contrat de travail individuel en Roumanie. Vous pouvez contacter l’un de nos avocats en droit du travail en Roumanie en remplissant le  formulaire de contact sur notre site web.

Note. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Mărgărit et Associés a pour clients des entreprises étrangères, des sociétés locales de premier plan et des particuliers à haut revenu. En 2023, les succès du cabinet d’avocats roumain ont été reconnus par les guides et publications internationaux les plus prestigieux. Le cabinet a été classé troisième en Roumanie par la publication Legal 500. Le cabinet d’avocats roumain est également reconnu par le guide financier et corporatif IFLR 1000 2023. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Margarit & Associates est également le seul cabinet d’avocats en Roumanie recommandé par le Directeur de Global Law Experts à Londres dans le domaine du règlement des litiges.

Notă. Toate articolele Societății de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații în Jurnalul Bucureștiului

Nota redacției

Conferința națională a detectivilor din România. Forum de consultări și dezbateri privind necesitatea modificării Legii 329/2003 privind activitatea detectivilor privați (particulari). Gala „Sfântul Nicolae” 2023 (Ediția a 17-a)

In memoriam Acad. Prof. Paul Popescu – Neveanu. Psiho(socilogia) matematică – aplicații la studiul comportamentului infracțional criminal (Mathematical psycho(sociology) – applications to the study of criminal behavior/Psycho(sociologie) mathématique – applications à l’étude du comportement criminel)

Uniți în onoare și recunoștință în amintirea eroilor de Ziua Internațională a Drepturilor Omului, la sediul OADO (Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului – Ecosoc – Națiunile Unite)

„Ortopedia Pediatrică este Știință, Artă și Predicție” (Corespondență de la Dr. Gheorghe Burnei, Professor of pediatric orthopedics, Macta Clinic – Constanța)

Francezul „supradotat” (gifted, tânăr cu abilități intelectuale înalte, tânăr intelectualmente precoce, tânăr capabil de performanță). Învățământul alternativ elitist (de excelență) în Franța

Enseignant dans les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) & les Grandes Ecoles. Les concours externe et interne de l’agrégation. Les professeur agrégés de l’enseignement supérieur. Enseignant – Chercheur. Concours de l’agrégation de Mathématiques externe – 2023 (Les sujets)

„Grandes écoles scientifiques – un modèle à réinventer” (Pierre Veltz, professeur émérite à l’Ecole des Ponts ParisTech – École nationale des ponts et chaussées)

„Scriitorul” multirecidivst Rédoine Faïd („Le Roi de Belle”) specializat în jafuri armate și evadări – Spectaculoasa sa evadare din CPSF (Centrul Penitenciar de la Réau) cu un elicopter Alouette. Procesul și Verdictul. Corespondență de la Curtea cu Jurați a TJP (Tribunalul Judiciar Paris)

Zilele academice ieșene. Sesiunea știinţifică anuală a institutului de cercetări „Acad. Ioan Hăulică” al Universității „Apollonia” din Iaşi [(Lucrarea „Rolul parametrilor comunicării prin social – media în promovarea sistemului (ultra)elitist francez napoleonian de înalte studii PGE – Prépa–Grandes Ecoles) – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învăţământul universitar francez LMD – Licență, Masterat, Doctorat – de sute de ani”)]

Centrul Gifted Education: Conferința „Alternative în Educație” sau „Învățământ neînregimentat”. Mai sunt copiii fericiți să învețe?

Traducerea (Corespondență de la Dr. Dr. Christian W. Schenk – poet și traducător trilingv brașovean, membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, corespondent permanent și membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului din Boppard – Renania-Palatinat, Germania). Traducerea textelor cu caracter juridic (Thomas Csinta, criminal investigation journalist, research professor in MM – mathematical modeling & in MASS – Applied Mathematics in Social Sciences)

Sesiunea științifică a Academiei Germano – Române din Baden – Baden (Deutsch – Rumänische Akademie Baden-Baden e.V. – Rumänisches Institut – Rumänische Bibliothek Freiburg e.V., Landul Baden – Würtenberg, Germania) la Casa de Cultură „Friedrich Schiller” din București

Le vernissage de l’exposition „Icônes et poteries de Roumanie” (Corespondență de la eruditul promotor franco – român al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană Soleil de l’Est, promotorul înfrățirii orașelor Brașov – ZMBv și Tours-Métropole Val de Loire)

Le 10 octobre – „Journée européenne & mondiale contre la peine de mort” avec Amnesty International, ECPM (Ensemble Contre la Peine de Mort) et le Journal de Bucarest („Le petit Parisien”)

Centrul Gifted Education. În căutare de noi colegi pentru anul academic 2023 – 2024

„Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” într-un „triunghi (graf neorientat) al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și restabilirea adevărului istoric (Partea 2)

„Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” într-un „triunghi (graf neorientat) al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și restabilirea adevărului istoric (Partea 1)

Revista internațională de cultură „Cervantes”: Rezumat al interviului „interzis” al profesorului – cercetător Thomas Csinta, acordat jurnalistului Geo Scripcariu, de la Radio Punct Londra