Acasă Avocat - Jurisprudență Material juridic trilingv. Rezilierea și rezoluțiunea contractului. Acțiune în reziliere sau rezoluțiune...

Material juridic trilingv. Rezilierea și rezoluțiunea contractului. Acțiune în reziliere sau rezoluțiune într-un litigiu civil în România (Termination and rescission of the agreement. Terminating the contract in a civil litigation in Romania/Résiliation du contrat par résolution. Action en justice pour résilier un contrat dans un litige civil en Roumanie) de la partenerul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

Potrivit codului civil, contractul civil poate înceta prin diverse modalități, principalul motiv fiind, în general, nerespectarea obligațiilor contractuale. Codul civil prevede ca modalități de desfacere a contractului, printre altele, rezoluțiunea și rezilierea în România. Rezilierea și rezoluțiunea în România reprezintă sancțiuni de drept ce pot interveni pentru desfacerea unui contract în cazul în care obligațiile nu sunt respectate. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în litigii civile, reziliere și rezoluțiune de contracte care vă poate oferi asistență juridică în ceea ce privește rezilierea contractului, respectiv rezoluțiunea contractului în România sau intentarea unei acțiuni în instanță pentru a rezilia un contract sau pentru a obține rezoluțiunea pe cale judiciară.

Contractul civil și raportul juridic este guvernat de principiul libertății contractuale, însemnând că părțile sunt libere să încheie orice tip de contracte civile în România și să determine conținutul acestora, respectând ordinea publică și bunele moravuri. Însă, în cazul în care nu sunt respectate obligațiile asumate în contractul civil, partea prejudiciată are la îndemână sancțiunea de drept ce constă în rezilierea contractului sau rezoluțiunea contractului. Sancțiunea de a rezilia un contract în România nu intervine în cazul oricărui tip de contracte civile. Codul civil prevede o serie de condiții pentru invocarea rezilierii. Astfel, contractul civil trebuie să fie sinalagmatic, cu executare succesivă, partea care nu și-a respectat obligațiile contractuale să fi fost pusă în întârziere, iar neexecutarea să aibă un caracter repetat. În ceea ce privește rezilierea contractului, efectele se produc doar pentru viitor.

În ceea ce privește rezoluțiunea contractului în România, aceasta poate interveni în cazul contractelor cu executare uno ictu, iar neexecutarea obligației contractuale trebuie să fie însemnată. Un avocat specializat în litigii civile, reziliere și rezoluțiune de contracte vă poate îndruma în legătură cu pașii care trebuie urmați pentru desfacerea unui contract civil prin reziliere sau rezoluțiune sau care vă poate asista cu intentarea unei acțiuni în instanță pentru a rezilia un contract sau pentru a obține rezoluțiunea contractului într-un litigiu civil. În general, este încurajată medierea conflictelor. Însă, în cazul în care nu se poate realiza desfacerea contractului în România printr-o cerere de reziliere, partea prejudiciată se poate adresa instanței de judecată pentru a constata încetarea acestui raport juridic într-un litigiu civil, pe cale judiciară. „Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat numeroși clienți în rezilierea sau rezoluțiunea contractelor, chiar și în procedura de desfacere a contractului printr-o acțiune în instanță într-un litigiu civil în România, având o experiență vastă în acest domeniu”, a afirmat avocatul coordonator al Societății românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, Radu Pavel.

În concluzie, pentru a putea obține rezilierea contractului în România, codul civil impune respectarea anumitor condiții. Este important de reținut că rezilierea contractului poate fi solicitată numai în cazul contractelor cu executare succesivă, iar neexecutarea obligațiilor contractuale să fie repetată. Rezoluțiunea contractului în România poate interveni în cazul contractelor cu executare uno ictu, iar neexecutarea obligației contractuale trebuie să fie însemnată. Astfel, Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în litigii civile și reziliere de contracte care vă poate îndruma în stingerea unui raport juridic printr-o cerere de reziliere, iar în cazul în care părțile nu ajung la un consens, iar medierea nu este posibilă, este necesar ca un avocat cu o experiență vastă să vă asiste cu o acțiune în fața instanței de judecată într-un litigiu civil. Puteți lua legătura cu unul din avocații noștri specializați în litigii civile, reziliere și rezoluțiune de contracte completând formularul de contact de pe site-ul nostru.

Notă. Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

According to the Romanian civil code, terminating the contract in Romania can happen in various ways, the main reason being, in general, non-compliance with contractual obligations. The Romanian Civil Code provides as ways to terminating the contract in Romania, among others, the termination and rescission in Romania. Termination and rescission in Romania are legal sanctions that can intervene for the termination of an agreement in Romania through a notice of termination if the obligations are not complied with. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a lawyer specialized in civil litigation, dispute resolution rescission and termination of contracts in Romania that can provide you with legal assistance regarding the termination or rescission of an agreement in Romania or the initiation of an action in court in order to obtain the rescission or the termination of a contract in Romania through a judicial way. The civil contract in Romania and the legal report in Romania are governed by the principle of contractual freedom in Romania, meaning that the parties are free to conclude any type of civil contracts in Romania and to determine their content, respecting public order and good manners. However, if the obligations assumed in the civil contract in Romania are not respected, the innocent party in Romania has at hand the legal sanction to submit a notice of termination in Romania.

The sanction of rescinding the contract in Romania does not intervene in the case of any type of civil contracts in Romania. The Romanian Civil Code provides a series of conditions for invoking the cancellation of a contract in Romania. Thus, the civil contract in Romania must be synallagmatic, a continuing contract, the defaulting party must be noticed of default, and the non-execution must be repeated. Regarding the rescission of the civil contract in Romania, the effects occur only for the future. Regarding the termination of the contract in Romania, it can intervene in the case of call-off civil contracts in Romania, and the non-execution of the contractual obligation must be significant. A lawyer specialized in civil litigation, dispute resolution, rescission and termination of contracts can guide you in connection with the steps to be followed for rescinding and terminating the contract in Romania or who can assist you in order to initiate an action in court to terminate a contract in Romania in a civil litigation.

In general, conflict mediation is encouraged. However, if it is not possible to terminate the contract in Romania through a notice of breach in Romania, the innocent party in Romania can initiate a legal action in court in order to obtain the rescission of the civil contract in Romania in a civil litigation. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm assisted numerous clients in rescinding and terminating contracts in Romania, even in the procedure of cancellation of a contract through an action in court in a civil dispute in Romania, having extensive experience in the field”, said the Managing Partner of the Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm, Radu Pavel.

In conclusion, in order to obtain the cancellation of a contract in Romania, the Romanian Civil Code requires compliance with certain conditions. It is important to note that the rescission of the agreement in Romania can be requested only in the case of continuing contracts, and the non-execution of the contractual obligations by the defaulting party to be repeated. Another important aspect is that the termination of the contract in Romania can only take place in case of call-off contracts. Thus, Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends a litigation attorney specialized in civil litigation, dispute resolution, rescission and termination of contracts that can guide you in the procedure of rescinding a contract in Romania through a notice of breach in Romania, and if the parties do not reach a consensus and mediation in Romania is not possible, a lawyer with extensive experience in civil litigation needs to assist you with an action before the court. You can contact one of our civil attorneys specializing in civil litigation, dispute resolution, rescission and termination of contracts in Romania by filling out the contact form on our website, https://www.avocatpavel.com/contact-us/

Note. Pavel, Margarit and Associates Law Firm is one of the top law firms in Romania, providing high-quality legal services. The firm’s clients include multinational and domestic companies of great magnitude. In 2023, the law firm’s success stories brought it international recognition from the most prestigious international guides and publications in the field. As a result, Pavel, Margarit and Associates Law Firm ranked 3rd in Romania in the Legal 500’s ranking of business law firms with the most relevant expertise. The law firm is internationally recognized by the IFLR 1000 Financial and Corporate 2023 guide. Additionally, Pavel, Margarit and Associates Law Firm is the only law firm in Romania recommended by the international director of Global Law Experts in London in the Dispute Resolution practice area.

French version

Selon le code civil roumain, la résiliation du contrat en Roumanie peut se produire de différentes manières, la raison principale étant, en général, le non-respect des obligations contractuelles. Le Code civil roumain prévoit, entre autres, la résiliation et la termination du contrat en Roumanie. La résiliation et la termination en Roumanie sont des sanctions légales qui peuvent intervenir pour la résiliation d’un contrat en Roumanie si les obligations ne sont pas respectées. Pavel, Mărgărit et Associés Cabinet d’avocats roumains recommande de contacter un avocat spécialisé dans le contentieux civil, résolution de litiges, résolution et termination de contrats en Roumanie qui peuvent vous fournir une assistance juridique concernant la résiliation d’un contrat en Roumanie ou l’ouverture d’une action en justice afin de résilier un contrat en Roumanie par voie judiciaire. Le contrat civil en Roumanie et le rapport juridique en Roumanie sont régis par le principe de la liberté contractuelle en Roumanie, ce qui signifie que les parties sont libres de conclure tout type de contrat civil en Roumanie et de déterminer leur contenu, dans le respect de l’ordre public et des bonnes manières. Cependant, si les obligations assumées dans le contrat civil en Roumanie ne sont pas respectées, la partie innocente en Roumanie a en main la sanction légale pour résilier le contrat en Roumanie.

La sanction de la résiliation du contrat en Roumanie n’intervient pas dans le cas de tout type de contrats civils en Roumanie. Le Code civil roumain prévoit une série de conditions pour invoquer l’annulation d’un contrat en Roumanie. Ainsi, le contrat civil en Roumanie doit être synallagmatique, un contrat continu, la partie qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles doit être remarqué de défaut, et la non-exécution doit être répétée. En ce qui concerne la résiliation du contrat civil en Roumanie, les effets ne se produisent que pour l’avenir. En ce qui concerne la termination du contrat en Roumanie, il peut intervenir en cas de contrat avec exécution d’une date en Roumanie, et la non-exécution de l’obligation contractuelle doit être significative.

Un avocat spécialisé en contentieux civil, la résolution des litiges, la résiliation et termination des contrats peuvent vous guider dans le cadre des étapes à suivre pour résilier ou terminer un contrat en Roumanie ou qui peut vous aider à engager une action en justice pour résilier ou terminer un contrat en Roumanie dans un litige civil. En général, la médiation des conflits est encouragée. Toutefois, s’il n’est pas possible de résilier ou terminer le contrat en Roumanie par un avis de violation en Roumanie, la partie innocente en Roumanie peut intenter une action en justice afin d’obtenir la résiliation ou termination du contrat civil en Roumanie dans un litige civil. Pavel, Mărgărit et Associés Cabinet d’avocats roumains a assisté de nombreux clients dans l’annulation et la résiliation de contrats en Roumanie, même dans la procédure d’annulation d’un contrat par le biais d’une action en justice dans un litige civil en Roumanie”, a déclaré le Directeur Associé du Pavel, Mărgărit et Associés Cabinet d’avocats roumain, Radu Pavel.

En conclusion, pour obtenir l’annulation d’un contrat en Roumanie, le Code civil roumain exige le respect de certaines conditions. Il est important de noter que la résiliation du contrat en Roumanie ne peut être demandée qu’en cas de contrats continus et que la non-exécution des obligations contractuelles par la partie défaillante doit être répétée. Un autre aspect important est que la résiliation du contrat en Roumanie ne peut avoir lieu qu’en cas de contrats avec exécution d’une date. Ainsi, Pavel, Mărgărit et Associés Cabinet d’avocats roumain recommande un avocat spécialisé dans le contentieux civil, la résolution de litiges, la résolution et termination de contrats qui peut vous guider dans la procédure de résiliation ou termination d’un contrat en Roumanie par un avis de violation en Roumanie, Et si les parties ne parviennent pas à un consensus et que la médiation en Roumanie n’est pas possible, un avocat ayant une vaste expérience en matière de contentieux civil doit vous aider dans une action devant la cour. Vous pouvez contacter l’un de nos avocats spécialisés dans le contentieux civil, la résolution de litiges, la resolution et termination de contrats en Roumanie en remplissant le formulaire de contact sur notre site Web.

Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Mărgărit et Associés a pour clients des entreprises étrangères, des sociétés locales de premier plan et des particuliers à haut revenu. En 2023, les succès du cabinet d’avocats roumain ont été reconnus par les guides et publications internationaux les plus prestigieux. Le cabinet a été classé troisième en Roumanie par la publication Legal 500. Le cabinet d’avocats roumain est également reconnu par le guide financier et corporatif IFLR 1000 2023. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Margarit & Associates est également le seul cabinet d’avocats en Roumanie recommandé par le Directeur de Global Law Experts à Londres dans le domaine du règlement des litiges.

Notă. Toate articolele Societății de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații în Jurnalul Bucureștiului

Direcția & Redacția Jurnalului Bucureştiului

Nota redacției

In memoriam Acad. Prof. Paul Popescu – Neveanu. Psiho(socilogia) matematică – aplicații la studiul comportamentului infracțional criminal (Mathematical psycho(sociology) – applications to the study of criminal behavior/Psycho(sociologie) mathématique – applications à l’étude du comportement criminel)

„Ortopedia Pediatrică este Știință, Artă și Predicție” (Corespondență de la Dr. Gheorghe Burnei, Professor of pediatric orthopedics, Macta Clinic – Constanța)

Francezul „supradotat” (gifted, tânăr cu abilități intelectuale înalte, tânăr intelectualmente precoce, tânăr capabil de performanță). Învățământul alternativ elitist (de excelență) în Franța

Enseignant dans les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) & les Grandes Ecoles. Les concours externe et interne de l’agrégation. Les professeur agrégés de l’enseignement supérieur. Enseignant – Chercheur. Concours de l’agrégation de Mathématiques externe – 2023 (Les sujets)

„Grandes écoles scientifiques – un modèle à réinventer” (Pierre Veltz, professeur émérite à l’Ecole des Ponts ParisTech – École nationale des ponts et chaussées)

„Scriitorul” multirecidivst Rédoine Faïd („Le Roi de Belle”) specializat în jafuri armate și evadări – Spectaculoasa sa evadare din CPSF (Centrul Penitenciar de la Réau) cu un elicopter Alouette. Procesul și Verdictul. Corespondență de la Curtea cu Jurați a TJP (Tribunalul Judiciar Paris)

Zilele academice ieșene. Sesiunea știinţifică anuală a institutului de cercetări „Acad. Ioan Hăulică” al Universității „Apollonia” din Iaşi [(Lucrarea „Rolul parametrilor comunicării prin social – media în promovarea sistemului (ultra)elitist francez napoleonian de înalte studii PGE – Prépa–Grandes Ecoles) – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învăţământul universitar francez LMD – Licență, Masterat, Doctorat – de sute de ani”)]

Centrul Gifted Education: Conferința „Alternative în Educație” sau „Învățământ neînregimentat”. Mai sunt copiii fericiți să învețe?

Traducerea (Corespondență de la Dr. Dr. Christian W. Schenk – poet și traducător trilingv brașovean, membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, corespondent permanent și membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului din Boppard – Renania-Palatinat, Germania). Traducerea textelor cu caracter juridic (Thomas Csinta, criminal investigation journalist, research professor in MM – mathematical modeling & in MASS – Applied Mathematics in Social Sciences)

Sesiunea științifică a Academiei Germano – Române din Baden – Baden (Deutsch – Rumänische Akademie Baden-Baden e.V. – Rumänisches Institut – Rumänische Bibliothek Freiburg e.V., Landul Baden – Würtenberg, Germania) la Casa de Cultură „Friedrich Schiller” din București

Le vernissage de l’exposition „Icônes et poteries de Roumanie” (Corespondență de la eruditul promotor franco – român al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană Soleil de l’Est, promotorul înfrățirii orașelor Brașov – ZMBv și Tours-Métropole Val de Loire)

Le 10 octobre – „Journée européenne & mondiale contre la peine de mort” avec Amnesty International, ECPM (Ensemble Contre la Peine de Mort) et le Journal de Bucarest („Le petit Parisien”)

Centrul Gifted Education. În căutare de noi colegi pentru anul academic 2023 – 2024

„Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” într-un „triunghi (graf neorientat) al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și restabilirea adevărului istoric (Partea 2)

„Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” într-un „triunghi (graf neorientat) al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și restabilirea adevărului istoric (Partea 1)

Revista internațională de cultură „Cervantes”: Rezumat al interviului „interzis” al profesorului – cercetător Thomas Csinta, acordat jurnalistului Geo Scripcariu, de la Radio Punct Londra