Acasă Avocat - Jurisprudență Parcuri fotovoltaice în România. Legislație aplicabilă (Photovoltaic parks in Romania. Applicable legislation)...

Parcuri fotovoltaice în România. Legislație aplicabilă (Photovoltaic parks in Romania. Applicable legislation) de la partenerul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

În ultimul timp, datorită dezvoltării domeniului energiei și a construcțiilor în România, proiectele referitoare la construcția de parcuri fotovoltaice în România prin utilizarea energiei regenerabile în România sunt din ce în ce mai numeroase. Energia solară în România este una dintre cele mai întâlnite resurse energetice în România, favorizând, astfel, construcția de parcuri fotovoltaice în România, motiv pentru care Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în dreptul energiei, construcții de parcuri fotovoltaice, resurse energetice și construcții în România care vă poate îndruma în procedura dezvoltării construcțiilor și parcurilor fotovoltaice în România, astfel încât întregul proces să se desfășoare conform legislației aplicabile în România.  

Tehnologia actuală este într-o continuă evoluție, fapt ce a determinat reglementarea legală a proiectelor de energie solară în România. Legislația aplicabilă în România este reprezentată de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții pentru construirea de parcuri fotovoltaice în România, care a fost modificată prin Legea nr. 21/2023, favorizând accelerarea procesului de dezvoltare a parcurilor fotovoltaice în România și a energiei verde în România. Prin Legea nr. 21/2023, se prevede explicitarea procedurii și a documentației necesare pentru obținerea autorizației de construire în România a parcurilor fotovoltaice în România.

Având în vedere toate aceste aspecte, un avocat specializat în dreptul energiei, construcții de parcuri fotovoltaice, resurse energetice și construcții în România vă poate asista cu procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții pentru construirea de parcuri fotovoltaice în România și dezvoltare a proiectelor de energie solară în România, remarcabil fiind faptul că, legislația cadru trebuie corelată și interpretată în strânsă legătura și cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

Având în vedere dezvoltarea proiectelor de energie verde în România, este de amintit faptul că, noua reglementare aduce un avantaj investitorilor care vor să realizeze lucrări de construcții în România și parcuri voltaice în România. Legea nr. 21/2023, prevede printre altele, că nu se mai impune necesitatea planului urbanistic zonal în România pentru obținerea autorizației de construire pentru parcuri fotovoltaice în România și pentru dezvoltarea proiectelor de energie verde în România pe terenuri agricole extravilane în România, având clasele de calitate III, IV sau V, situate in afara zonei construibile, cu o suprafață de maxim 50 ha.

Totodată, dezvoltarea unui parc fotovoltaic in Romania presupune o investiție financiara considerabila, care poate include printre sursele de finanțare un credit bancar sau obținerea de fonduri europene,  motiv pentru care Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în energie construcții de parcuri fotovoltaice, resurse regenerabile, energie solară, proiecte solare și construcții în România pentru a va îndruma in identificarea celei mai bune surse de finanțare a proiectului de energie regenerabila și a asigura o investiție de succes. Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută internațional pentru profesionalismul avocaților săi și pentru experiența vastă în domeniul energiei în România, oferind servicii juridice de cea mai înaltă calitate în ceea ce privește lucrările de construcții în România și energia verde în România.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

Recently, due to the development of the energy and construction field in Romania, projects related to the construction of photovoltaic parks in Romania using green energy in Romania are increasing. Solar energy in Romania is one of the most common energy resources in Romania, thus favoring the construction of photovoltaic parks in Romania, which is why the Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit and Associates recommends contacting a lawyer specialized in energy law, construction of photovoltaic parks, energy resources and construction in Romania that can guide you in the procedure of developing constructions and photovoltaic parks in Romania, so that the entire process is carried out according to the applicable legislation in Romania.

The current technology is constantly evolving, which has led to the legal regulation of solar energy projects in Romania. The applicable law in Romania is represented by the Romanian Law no. 50/1991 on the authorization of the execution of construction works for the construction of photovoltaic parks in Romania, which was amended by the Romanian Law no. 21/2023, favoring the acceleration of the development of photovoltaic parks in Romania and of green energy in Romania. By the Romanian Law no. 21/2023, the procedure and documentation necessary to obtain the building permits regarding the photovoltaic parks in Romania is provided.

Considering all these aspects, a lawyer specialized in energy law, construction of photovoltaic parks, energy resources and construction in Romania can assist you with the procedure of authorizing the execution of construction works for the construction of photovoltaic parks in Romania and the development of solar energy projects in Romania, a remarkable aspect being that the framework legislation must be closely linked and interpreted with the other legal provisions in force.

Considering the development of green energy projects in Romania, it is worth mentioning that the new regulation brings an advantage to investors who want to carry out construction works in Romania and photovoltaic voltaic parks in Romania. The Romanian Law no. 21/2023, provides, among other aspects, that the need for the zonal urban plan in Romania is no longer required for obtaining the building permit for photovoltaic parks in Romania and for the development of green energy projects in Romania on agricultural land in Romania located outside the city, having quality classes III, IV or V, with a maximum area of 50 ha. At the same time, the development of a photovoltaic park in Romania involves a considerable financial investment, which may include among the sources of financing a bank loan or obtaining European funds, which is why the Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit and Associates recommends contacting a lawyer specialized in energy law, construction of photovoltaic parks, energy resources and construction in Romania in order to guide you in identifying the best source of financing for the renewable energy project and to ensure a successful investment. The Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit and Associates is internationally recognized for the professionalism of its lawyers and for its extensive experience in the energy field in Romania, providing top-tier legal services in terms of construction works in Romania and green energy in Romania.

Note. The Romanian law firm’s clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2023, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked third place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2023. Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice.

Anexă

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a acordat cu succes asistență juridică unui cetățean portughez în vederea încheierii unui contract de sponsorizare cu o fundație din România, Societatea analizând în principal clauzele contractuale privitoare la durata, obiectul, cuantumul și valoarea sponsorizării, precum și orice alte elemente ale acestuia în scopul protejării intereselor clientului. Un avocat specializat în procedura de sponsorizare și drept civil în România vă poate îndruma în legătură cu pașii care trebuie urmați pentru ca sponsorizarea să se realizeze conform legislației în vigoare.

Asistența juridică a constat în includerea clauzelor relevante pentru protejarea drepturilor sponsorului în România, analizarea eventualelor riscuri ale contractului de sponsorizare, efectuarea modificărilor necesare pentru ca acele clauze să fie în conformitate cu interesul sponsorului în România, redactarea unui memorandum pentru asigurarea înțelegerii termenilor și condițiilor sponsorizării în România, participarea activă la negocierea termenilor și condițiilor, precum și alte activități adiacente pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor sponsorului în România. Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută la nivel international pentru profesionalismul avocaților specializați în procedura de sponsorizare și drept civil, oferind servicii juridice de înaltă calitate în legătură cu procedura de sponsorizare în România.

The Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit and Associates successfully provided legal assistance to a Portuguese citizen in order to conclude a sponsorship agreement with a foundation in Romania, the law firm mainly analyzing the contractual clauses regarding the duration, object, amount and value of the sponsorship in Romania, as well as any other elements in order to protect the client’s interests. A lawyer specialized in sponsorship procedure and civil law in Romania can guide you in relation to the steps that must be followed for the sponsorship to be carried out according to the legislation in force.

The legal assistance consisted in including the relevant clauses for the protection of the sponsor’s rights in Romania, the analysis of the possible risks of the sponsorship agreement, making the necessary changes to ensure that those clauses are in accordance with the interest of the sponsor in Romania, drafting a memorandum to ensure the understanding of the terms and conditions of the sponsorship in Romania, active participation in negotiating terms and conditions, as well as other adjacent activities to ensure the fulfillment of the sponsor‘s objectives in Romania. The Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit and Associates is internationally recognized for the professionalism of the specialized lawyers in sponsorship procedure and civil law, offering top-notch legal services in connection with the sponsorship procedure in Romania.

Notă. Toate articolele despre societatea de avocatrură Pavel, Mărgărit și Asociații (Pavel Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Nota redacției

„Ma thèse en 180 secondes” (Teza mea de doctorat în 180 de secunde) cu profesorul Mohamed Ketata, directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientală al AUF (Agenția Universitară a Francofoniei) și Conferința Alianței Franceze de la Pitești

Accesul în sistemul (ultra)elitist francez napoleonian de Înalte Studii „Grandes Ecoles” (științifico – inginerești, economico – comerciale, medico – farmaceutice, social – politice, literar – artistice, judiciare, militare, etc.) – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învățământul superior francez de sute de ani! (Corespondență de la prof. univ. dr. Thomas CSINTA – Paris)

Concours „Pérpa HEC” (Economique et Commerciale). Fusion des épreuves mathématiques HEC (École des hautes études commerciales de Paris – HEC European business school) et ESSEC (École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales – ESSEC Business School). Enoncés. Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies & Maths Appliquées)

Concours „Prépa Ecricome” (Les Grandes Ecoles de Commerce et Management – EM Sstasbourg,  KEDGE Business School, Montpellier Business School, NEOMA Business School, Rennes School of Business). Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies)

„Les grands concours de maths – Grandes Ecoles 2023” (Mines – Ponts – Les Sujets)