Acasă Avocat - Jurisprudență Material juridic trilingv. Pașii care trebuie urmați pentru încheierea valabilă a unui...

Material juridic trilingv. Pașii care trebuie urmați pentru încheierea valabilă a unui contract de vânzare în România. Sunt valabil încheiate contractele de vânzare sub semnătură privată? (The steps to follow for the valid conclusion of a sales agreement in Romania? Are the agreements concluded under private signature valid in Romania?/Les étapes à suivre pour conclure un contrat de vente-achat valide en Roumanie? Les contrats d’achat privés sont-ils valides?) de la partenerul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

Legislația din România stabilește o serie de condiții cu privire la încheierea contractelor de vânzare în RomâniaCodul Civil din România impune respectarea unei anumite forme de încheiere a contractului de vânzare în România în funcție de natura bunului a cărui proprietate se transmite. Legea conferă titlul de înscris sub semnătură privată în România acelor contracte a căror încheiere se poate realiza valabil prin simplul acord de voință transpus prin semnătura părților. Pe de altă parte, în cazul anumitor contracte, legea impune respectarea formei autentice în RomâniaSocietatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept civil și drept imobiliar în România care vă poate oferi consultanță în ceea ce privește întinderea drepturilor si obligațiilor stipulate în contractul de vânzare în România, forma pe care acesta trebuie să o respecte pentru încheierea valabilă și care vă poate asista în purtarea negocierilor cu privire la încheierea sa într-un mod avantajos pentru părțile contractante.

Înscrisul sub semnătură privată în România este actul întocmit și semnat de părți, fără intervenția vreunui organ de stat, consimțământul fiind exprimat prin simpla semnătură a părților. Totuși, înscrisurile întocmite în această formă nu au forța juridică necesară pentru încheierea tuturor contractelor în România. De exemplu, înscrisurile sub semnătură privată în România nu sunt apte de a transfera dreptul de proprietate asupra imobilelor, acestea obligând părțile contractante la realizarea tuturor formalităților pentru întocmirea pe deplin valabilă. În ceea ce privește înscrisurile sub semnătură privată încheiate în România înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod Civil, respectiv cele guvernate de Codul Civil din 1864, nu sunt valabile dacă nu s-au făcut în atâtea exemplare originale câte părți sunt cu interese contrare. Din acest motiv, un avocat specializat în drept civil și drept imobiliar în România vă poate oferi asistență juridică de specialitate pentru a evita eventualele impedimente în demersurile necesare întocmirii contractelor în România.

În concordanță cu dispozițiile Noului Cod Civil din România pentru încheierea valabilă a unui contract de vânzare în România, părțile trebuie să aibă în vedere, în primul rând, natura bunului care face obiectul contractului în România. În funcție de acest criteriu, valabilitatea contractului în România este influențată de forma încheierii acestuia. Spre exemplu, legea impune încheierea în formă autentică a contractelor în România privind transferul proprietății unor bunuri imobile, a contractelor privind vânzarea unei moșteniri, etc.

Având în vedere cele menționate anterior, părțile sunt obligate să se prezinte în fața notarului public în România care, potrivit Legii Notarilor Publici din 1995 în România, au îndatorirea de a verifica, în scopul prevenirii litigiilor, ca actele pe care le instrumentează să nu cuprindă clauze contrare legii şi bunelor moravuri, pentru a cere și a da lămuriri părţilor asupra conţinutului acestor acte spre a se convinge că le-au înţeles sensul şi le-au acceptat efectele urmând să autentifice vânzarea conform voinței părților. Din aceste considerente, un avocat specializati în drept civil și drept imobiliar în România vă poate asista în fața notarului public în România în vederea încheierii valabile a contractului de vânzare în România.

Totodată, atunci când discutăm despre valabilitatea unui contract de vânzare încheiat înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod Civil din România, se are în vedere principiul neretroactivității legii civile care legiferează faptul că dispozițiile legii noi se vor aplica doar contractelor de vânzare în România încheiate după intrarea în vigoare a acesteia. În continuare, dispozițiile legii noi sunt aplicabile efectelor viitoare ale situațiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate, printre altele, din capacitatea persoanelor, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, dar și din raporturile de vecinătate, dacă aceste situații juridice subzistă după intrarea în vigoare a legii noi.

Astfel, indiferent de modalitatea în care a fost întocmit respectivul contract în România, fie în formă autentică, fie sub semnătură privată, legea protejează interesele părților contractului de vânzare în România atât timp cât condițiile esențiale de validitate ale respectivului contract în România sunt îndeplinite. Pentru a asigura respectarea normelor legislative și pentru a preveni orice disfuncționalități în cadrul procesului de vânzare în România, un avocat specializat în drept civil și drept imobiliar în România vă poate oferi asistență juridică în încheierea valabilă a contractului, în revizuirea clauzelor, precum și reprezentare în fața notarului public în România. Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat numeroși clienți în încheierea contractelor de vânzare în România, având o vastă experiență în domeniul dreptului civil și al litigiilor civile”, a afirmat avocatul coordonator, Radu Pavel.

Radu Catalin Pavel

În concluzie, pentru încheierea valabilă a unui contract de vânzare în România contractanții trebuie să aibă în vedere o serie de dispoziții prevăzute de lege și condiții esențiale de încheiere valabilă a contractului de vânzare în România în funcție de interesul urmărit. Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept  civil și drept imobiliar în România pentru a vă oferi o informare clară cu privire la reglementările în vigoare și pentru a îndeplini obligațiile impuse de lege în desfășurarea procesului de vânzare în România.

Notă. Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

Concluzii

  •  Ce condiții trebuie respectate în România pentru încheierea unui contract de vânzare? În România, pentru încheierea valabilă a unui contract de vânzare, trebuie respectate condiții legale și forme specifice în funcție de natura bunului vândut.
  • Ce reprezintă înscrisul sub semnătură privată în România? Înscrisul sub semnătură privată în România este un act întocmit și semnat de părți, fără intervenția unui organ de stat, prin care se exprimă consimțământul părților.
  • De ce nu sunt suficiente înscrisurile sub semnătură privată pentru transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor în România? Înscrisurile sub semnătură privată în România nu sunt suficiente pentru transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor, iar formalități suplimentare sunt necesare.

English version

The Romanian legislation establishes a series of conditions regarding the conclusion of sales agreements in Romania. The Romanian Civil Code requires a certain form of conclusion of the sales agreement in Romania depending on the nature of the good whose property is transmitted. The law confers the title of agreement under private signature in Romania to those agreements whose conclusion can be made valid by the simple agreement transposed by the signature of the parties. On the other hand, in the case of certain agreements in Romania, the law requires the authentic form in Romania. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a lawyer specialized in civil law and real estate law in Romania who can advise you regarding the extent of the rights and obligations stipulated in the sales agreement in Romania, the form that it must follow for the valid conclusion and which can assist you in conducting negotiations on its conclusion in a way that benefits both contracting parties.

The agreement under private signature in Romania is the agreement drawn up and signed by the parties, without the intervention of any state body, the consent being expressed by the simple signature of the parties. However, the documents drawn up in this form do not have the necessary legal force for the conclusion of all kinds of agreements in Romania. For example, agreements under private signature in Romania are not able to transfer ownership of the buildings, forcing the contracting parties to complete all formalities for the fully valid conclusion. Regarding the agreements under private signature concluded in Romania before the entry into force of the New Civil Code in Romania, respectively those governed by the Civil Code of 1864, they are not valid unless they have been made in as many originals as the parties having opposing interests. For this reason, a lawyer specialized in civil law and real estate law in Romania can offer you tailored legal assistance in order to avoid possible impediments in the necessary steps to conclude agreements in Romania.

In accordance with the provisions of the New Civil Code in Romania for the valid conclusion of a sales agreement in Romania, the parties must take into account, first of all, the nature of the good that is the object of the agreement in Romania. Depending on this aspect, the validity of the agreement in Romania is influenced by the form of its conclusion. For example, the law requires the conclusion in authentic form of agreements in Romania regarding the transfer of property of buildings, sales agreement of an inheritance in Romania, etc.

In view of the above, the parties are obliged be present before the notary public in Romania who, according to the Law on Public Notaries of 1995 in Romania, has the duty to verify, in order to prevent disputes, that the documents which he instructs do not contain any clauses contrary to the law and good morals, to request and clarify to the parties the content of these documents in order to be convinced that they understood their meaning and accepted their effects and would authenticate the sale in Romania according to the will of the parties. For these reasons, a lawyer specialized in civil law and real estate law in Romania can assist you before the notary public in Romania in order to conclude the sales agreement in Romania.

At the same time, when discussing the validity of a sales agreement in Romania concluded before the entry into force of the New Civil Code in Romania, the principle of non-retroactivity of civil law legislates the fact that the provisions of the new law will apply only to sales agreements in Romania concluded after its entry into force. Furthermore, the provisions of the new law are applicable to the future effects of legal situations arising before its entry into force, derived, inter alia, from the capacity of persons, from property relations, including the general regime of goods, but also from neighborhood relations, if these legal situations persist after the entry into force of the new law.

Thus, regardless of the way in which the respective agreement in Romania was concluded, either in authentic form in Romania or under private signature in Romania, the law protects the interests of the parties of the sales agreement in Romania as long as the essential conditions of validity of the respective agreement in Romania are met. In order to ensure compliance with the legislative norms and to prevent any malfunctions in the sale process in Romania, a lawyer specialized in civil law and real estate law in Romania can offer you legal assistance regarding the valid conclusion of the agreement in Romania, the revision of the clauses, as well as representation before the notary public in Romania. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm assisted many clients in concluding sales agreements in Romania, having extensive experience in the field of civil law and civil litigation ”, said the Managing Partner, Radu Pavel.

In conclusion, for the valid conclusion of a sales agreement in Romania, the parties must take into account a series of legal provisions and essential conditions for the valid conclusion of the sales agreement in Romania depending on the interest pursued. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a lawyer specialized in civil law and real estate law in Romania who can provide clear information on the regulations in force and comply with obligations imposed by the law in carrying out the sale process in Romania.

Note. Pavel, Margarit and Associates Law Firm is one of the top law firms in Romania, providing high-quality legal services. The firm’s clients include multinational and domestic companies of great magnitude. In 2023, the law firm’s success stories brought it international recognition from the most prestigious international guides and publications in the field. As a result, Pavel, Margarit and Associates Law Firm ranked 3rd in Romania in the Legal 500’s ranking of business law firms with the most relevant expertise. The law firm is internationally recognized by the IFLR 1000 Financial and Corporate 2023 guide. Additionally, Pavel, Margarit and Associates Law Firm is the only law firm in Romania recommended by the international director of Global Law Experts in London in the Dispute Resolution practice area.

French version

Pavel Mărgărit et Associés, avocat spécialisé en droit civil et droit immobilier en Roumanie, contrat de vente en Roumanie, contrats de vente sous signature privée en Roumanie, validité d’un contrat sous signature privée en Roumanie, la loi sur les notaires publics de 1995 en Roumanie, la conclusion sous forme authentique de contrats en Roumanie, le document sous signature privée en Roumanie, le code civil roumain, notaire en Roumanie, contrat en Roumanie, vente en Roumanie.

La législation roumaine prévoit une série de conditions concernant la conclusion de contrats de vente en Roumanie. Le Code civil roumain exige le respect d’une certaine forme de conclusion du contrat de vente en Roumanie en fonction de la nature du bien dont la propriété est transmise. La loi confère le titre de document sous signature privée en Roumanie aux contrats dont la conclusion peut être rendue valide par le simple accord de volonté transposée par la signature des parties. D’autre part, dans le cas de certains contrats, la loi exige le respect de la forme authentique en Roumanie. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Mărgărit  et Associés recommande de faire appel aux services d’un avocat spécialisé en droit civil et en droit immobilier en Roumanie qui peut vous guider tant en termes d’extension des droits et obligations stipulés dans le contrat de vente en Roumanie, de la forme qu’elle doit respecter pour la conclusion valable, ainsi que dans la conduite des négociations sur sa conclusion d’une manière avantageuse pour les parties contractantes.

Le document sous signature privée en Roumanie est l’acte établi et signé par les parties, sans l’intervention de tout organisme d’État, le consentement étant exprimé par la simple signature des parties. Cependant, les documents établis sous cette forme n’ont pas la force juridique nécessaire pour la conclusion de tous les contrats en Roumanie. Par exemple, les actes juridiques conclus sous signature privée en Roumanie ne sont pas en mesure de transférer la propriété des biens immobiliers, obligeant les parties contractantes à accomplir toutes les formalités pour la préparation pleinement valide. Concernant les actes sous signature privée conclus en Roumanie avant l’entrée en vigueur du nouveau code civil, respectivement ceux de 1995 qui sont soumis au code civil de 1864, elles ne sont valables que si elles ont été faites dans autant d’originaux que les parties ont des intérêts opposés. Pour cette raison, un avocat spécialisé en droit civil et en droit immobilier en Roumanie peut vous offrir une assistance juridique spécialisée afin d’éviter d’éventuels obstacles dans les étapes nécessaires à l’établissement de contrats en Roumanie.

Conformément aux dispositions du nouveau code civil roumain pour la conclusion valide d’un contrat de vente en Roumanie, les parties doivent tenir compte, tout d’abord, de la nature du bien qui fait l’objet du contrat en Roumanie. Selon ce critère, la validité du contrat en Roumanie est influencée par la forme de sa conclusion. Par exemple, la loi exige la conclusion sous forme authentique de contrats en Roumanie concernant le transfert de biens immobiliers, les contrats de vente d’un héritage, etc.

Compte tenu de ce qui précède, les parties sont tenues de comparaître devant le notaire public en Roumanie qui, selon la loi sur les notaires publics de 1995 en Roumanie, ont le devoir de vérifier, afin d’éviter les litiges, les actes qu’il ordonne ne doivent pas contenir de clauses contraires à la loi et aux bonnes mœurs, demander et clarifier aux parties le contenu de ces actes afin de se convaincre qu’elles ont compris leur sens et accepté leurs effets et authentifier la vente selon la volonté des parties. Pour ces raisons, un avocat spécialisé en droit civil et en droit immobilier en Roumanie peut vous assister devant le notaire en Roumanie afin de conclure valablement le contrat de vente en Roumanie.

Dans le même temps, lorsque nous discutons de la validité d’un contrat de vente conclu en 1995, le principe de non-rétroactivité du droit civil est pris en compte, qui prévoit que les dispositions de la nouvelle loi ne s’appliqueront qu’aux contrats de vente conclus en Roumanie après son entrée en vigueur. En outre, les dispositions de la nouvelle loi sont applicables aux effets futurs des situations juridiques survenant avant son entrée en vigueur, découlant, entre autres, de la capacité des personnes, des relations de propriété, y compris le régime général des marchandises, mais aussi des rapports de voisinage, si ces situations juridiques persistent après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Ainsi, indépendamment de la manière dont le contrat respectif a été établi en Roumanie, soit sous forme authentique, soit sous signature privée, la loi protège les intérêts des parties au contrat de vente en Roumanie tant que les conditions essentielles de validité du contrat respectif en Roumanie sont remplies. Afin d’assurer le respect des règles législatives et d’éviter tout dysfonctionnement dans le processus de vente-achat, un avocat spécialisé en droit civil et en droit immobilier en Roumanie peut vous offrir une assistance juridique dans la conclusion valide du contrat, dans la révision des clauses, ainsi que la représentation devant le notaire public en Roumanie.

Afin d’assurer le respect des règles de droit et d’éviter tout dysfonctionnement dans le processus de vente, un avocat spécialisé en droit civil, immobilier et construction en Roumanie peut vous fournir une assistance juridique et une représentation afin de garantir et de résoudre les réglementations légales qui font l’objet du contrat. Cette étude analyse les caractéristiques juridiques essentielles du contrat de vente en Roumanie, la pluralité des copies dans lesquelles il peut être conclu en Roumanie, son pouvoir de preuve en Roumanie, mais aussi les sanctions qui peuvent découler dele respect des formalités nécessaires à sa conclusion en Roumanie, raison pour laquelle le cabinet d’avocats roumain Pavel, Mărgărit et Associés recommande aux personnes ayant la qualité de vendeur ou d’acheteur en Roumanie l’appel aux services d’un avocat spécialisé en droit civil, l’immobilier et la construction en Roumanie. „Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm a aidé de nombreux clients à conclure des contrats de vente en Roumanie, ayant une vaste expérience dans le domaine du droit civil et du contentieux civil”, a déclaré l’associé directeur, Radu Pavel.

En conclusion, pour la conclusion valable d’un contrat de vente en Roumanie, les contractants doivent tenir compte d’une série de dispositions prévues par la loi et de conditions essentielles pour la conclusion valable du contrat de vente en Roumanie en fonction de l’intérêt poursuivi. Cabinet d’avocats roumain Pavel, Mărgărit et Associés recommande de faire appel aux services d’un avocat spécialisé en droit civil et en droit immobilier en Roumanie pour vous fournir des informations claires sur la réglementation en vigueur et pour respecter les obligations imposées par la loi dans le processus de vente en Roumanie.

Note. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Mărgărit et Associés a pour clients des entreprises étrangères, des sociétés locales de premier plan et des particuliers à haut revenu. En 2023, les succès du cabinet d’avocats roumain ont été reconnus par les guides et publications internationaux les plus prestigieux. Le cabinet a été classé troisième en Roumanie par la publication Legal 500. Le cabinet d’avocats roumain est également reconnu par le guide financier et corporatif IFLR 1000 2023. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Margarit & Associates est également le seul cabinet d’avocats en Roumanie recommandé par le Directeur de Global Law Experts à Londres dans le domaine du règlement des litiges.

Notă. Toate articolele ale societatății de avocatrură Pavel, Mărgărit și Asociații (Pavel Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Nota redacției

Noutăți de la „Soleil de l’Est”, din Franța (Corespondență de la eruditul promotor franco – român al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană, promotorul înfrățirii orașelor Brașov – ZMBv și Tours-Métropole Val de Loire)

„Urmuz şi Eminescu”. Editorial – Revista de Cultură „Curtea de la Argeș” (Corespondență de la Acad. Gheorghe Păun – Redactor șef)

Centrul Gifted Education. În căutare de noi colegi pentru anul academic 2023 – 2024

„Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” într-un „triunghi (graf neorientat) al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și restabilirea adevărului istoric (Partea 1)

Drama de pe Bulevardul La Défense de la Nanterre (Métropole du Grand Paris). Moartea adolescentului franco – algerian Nahel (Naël) Merzouk – o crimă (asasinat) cu caracter rasial (conform organizațiilor musulmane și ale drepturilor omului) sau legitimă apărare din parte polițistului – motociclist Florian Menesplier (conform sindicatelor de poliție și organizațiilor de extremă dreaptă)? Consecințele evenimentului dramatic. În căutarea adevărului istoric.

Accesul în sistemul (ultra)elitist francez, napoleonian, de Înalte Studii „Grandes Ecoles” (științifico – inginerești, economico – comerciale, medico – farmaceutice, social – politice, literar – artistice, judiciare, militare, etc.) – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învățământul superior francez de sute de ani! (Corespondență de la prof. univ. dr. Thomas CSINTA – Paris)

Revista internațională de cultură „Cervantes”: Rezumat al interviului „interzis” al profesorului – cercetător Thomas Csinta, acordat jurnalistului Geo Scripcariu, de la Radio Punct Londra