Acasă Psiholog, Sociolog Planul European de Acțiune pentru Economia Socială

Planul European de Acțiune pentru Economia Socială

Sectorul economiei sociale din UE a salutat lansarea în decembrie a Planului European de Acțiune. E momentul să trecem de la entuziasmul inițial la o analiză mai aprofundată. 

Ce aduce cu adevărat nou Planul european de acțiune? În primul rând, Planul aduce o mult așteptată recunoștere a economiei sociale ca sector și a organizațiilor care fac parte în mod tradițional din acesta–cooperative, societăți mutuale /de ajutor reciproc, asociațiiși fundații la nivelul Comisiei Europene.

Dacă la nivelul altor foruri europene, ale Parlamentului European–care a promovat câteva rezoluții în favoarea acestui sector și a Comitetului Economic și Social European, care are unul din cele trei grupuri de parteneri ai dialogului social european structurat chiar în jurul economiei sociale, sectorul se bucură de recunoaștere și sprijin, la nivelul Comisiei această recunoștere și sprijinul aferent lipseau.

Documentul anterior al CE, care data din 2011–Social Business Initiative, se concentra pe întreprinderile sociale–o categorie de întreprinderi parte a sectorului economiei sociale dar numai o parte a acestuia. Planul recent adoptat extinde sectorul avut în vedere de decidenții europeni asupra întregului sector al economiei sociale – readucând în atenție entitățile care în mod traditional au definit acest sector în Europa și în lume–cooperative, societăți mutuale/de ajutor reciproc, asociații și fundații.

Încă de la început, la definiții Planul precizează: Economia socială cuprinde o serie de entități cu modele de afaceri și organizaționale diferite. Acestea își desfășoară activitatea într-o mare varietate de sectoare economice: agricultură, silvicultură și pescuit, construcții, reutilizare și reparare, gestionarea deșeurilor, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, energie și climă, informare și comunicare, activități financiale și de asigurări, activități imobiliare, activități profesionale, scientifc și tehnice, educație, sănătate umană și activități de asistență socială, arte, cultură și mass-media.

În contextul acestui plan de acțiune și al inițiativelor conexe ale UE, economia socială entitățile care împărtășesc următoarele principii și caracteristici comune: oamenilor și scopul social și/sau de mediu sunt centrale și nu profitul, reinvestirea majorității profiturilor și excedentelor pentru a desfășura activități în interesul membrilor/utilizatorilor („interes colectiv”) sau al societății în general („interes general”) și al guvernanței democratice și/sau participative.

În mod tradițional, termenul de economie socială se referă la patru tipuri principale de entități care furnizează bunuri și servicii membrilor lor sau societății în general: cooperative, societăți mutuale de binefacere, asociații (inclusiv organizații caritabile) și fundații. Sunt entități private, independente de autoritățile publice și cu forme juridice specifice.

Cum stă România? Cu o Lege a economiei sociale chiar imperfectă, care enunță principiile statuate de Planul European și are în vedere sectorul în ansamblu–România stă relativ bine. Unde nu stă România bine este la asumarea de către organizațiile însele a apartenenței la un sector comun, cel al economiei sociale. Cooperativele din România–cu excepția celor de credit–s-au exprimat de multe ori public că ele nu sunt societăți cu caracter social și prin urmare nu fac parte din economia socială. De asemenea o parte a sectorului non-profit– asociații fundații, cel care se finanțează integral din donații și sponsorizări și nu realizează venituri din activități economice este reticent în a se recunoaște parte din sectorul economiei sociale

Corespondență de la Communication manager al Jurnalul Bucureştiului Emil Stanciu (ZiaristUZPR–filiala București, editor coordonator, Editura „Noi Media Print”, Manager PR al Fundaţiei Culturale Art Promointerfaţă culturală între România şi occident prin organizarea de evenimente de elită), Director coordonator din partea UZPR (Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și  (Romania, Bucharest)

Nota redacției. Economia socială este definită de Legea nr. 219/2015 ca fiind ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparțînând grupului vulnerabil și/sau producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări.  Se estimează că economia socială din Europa reprezintă cca 2,8 milioane de entități și întreprinderi sociale, precum și peste 13,6 milioane de locuri de muncă plătite, adică 6,3% din populația activă. Organizația Social Economy Europe își propune să colaboreze cu instituțiile UE în definirea unui plan de acțiune european pentru dezvoltarea sectorului economiei sociale, pentru promovarea economiei sociale și a întreprinderilor sociale și de inserție, precum și pentru eficientizarea politicilor UE pentru a oferi claritate sectorului economiei sociale. Documentul SEE4ActionPlan a fost elaborat de membrii organizației Social Economy Europe (printre ei numărându-se și ENSIE, rețeaua europeană din care face parte și ADV România), în parteneriat cu DIESIS, EURICSE, SOGA EUROPE și The Wheel

Planul de acțiune pentru economia socială urmărește

  • Creșterea vizibilității întreprinderilor sociale și de inserție
  • Sprijinirea acestora pentru a genera inovații sociale și tehnologice
  • Îmbunătățirea accesului întreprinderilor sociale la fondurile europene
  • Eliminarea obstacolelor legale care le împiedică capacitatea de a crește și de a opera pe piața unică pe picior de egalitate cu alte tipuri de companii
  • Încurajarea autorităților publice din UE și din țările vecine să promoveze creșterea economiei sociale ca motor al progresului economic și social pentru toți

Comisia Europenă a publicat joi, 9 decembrie 2021, Planul de acțiune pentru economia socialăun set complex de măsuri care vizează îmbunătățirea investițiilor sociale, sprijinirea organizațiilor de economie socială și a întreprinderilor sociale pentru a-și lansa și extinde activitățile și impactul lor social, pentru a inova și a crea locuri de muncă.

Documente oficiale

Direcțiile pe care le propune Comisia Europenă pentru dezvoltarea sectorului de economie socială până în 2030

  • Crearea condițiilor potrivite pentru ca economia socială să prospere

Politicile publice și cadrul legal sunt esențiale în crearea mediului potrivit pentru ca economia socială să prospere. Cadrul juridic privind impozitarea, achizițiile publice și schemele de ajutor de stat trebuie adaptate la nevoile economiei sociale. Pentru a aborda aceste probleme, Comisia va propune o recomandare a Consiliului privind dezvoltarea condițiilor pentru economia socială în 2023. De asemenea, va publica un ghid pentru statele membre privind legislația de impozitare pentru organizațiile de economie socială și va facilita accesul la schemele de ajutor de stat. Planul de Acțiune urmărește, de asemenea, să îmbunătățească bunele practici privind achizițiile publice responsabile social și să promoveze dezvoltarea economiei sociale în afara granițelor UE.

Entitățile din economia socială ar trebui să beneficieze de sprijin pentru pentru înființare și extindere, precum și pentru a recalifica și a-și perfecționa angajații. Pentru perioada 2021-2027, Comisia își propune să crească suma alocată sectorului de conomie socială. Aceasta va depăși 2,5 Md€ – suma care a fost alocată pentru perioada 2014-2020. Printre alte acțiuni, Comisia va lansa în 2023 un nou portal european pentru economia socială. Acesta va oferi actorilor din economia socială, într-un singur loc, toate informațiile de care au nevoie cu privire la finanțare, politici publice, training și inițiative UE. De asemenea, în 2022, va lansa noi produse financiare, în cadrul programului InvestEU și va îmbunătăți accesul la finanțare. În 2022, Comisia va înființa și un Centru european de competențe pentru inovare socială.

Planul de acțiune urmărește să facă economia socială mai vizibilă și să îmbunătățească recunoașterea activității și potențialului acesteia. Comisia va desfășura activități de comunicare subliniind rolul și specificul economiei sociale. În plus, Comisia va lansa un studiu pentru a colecta date calitative și cantitative pentru a înțelege mai bine economia socială în UE. De asemenea, va organiza cursuri de formare pentru funcționarii publici pe diverse teme cu relevanță pentru economia socială, va promova economia socială la nivel regional și local prin stimularea schimburilor transfrontaliere și multe altele. Prin Planul de acțiune de lansat pe 9 decembrie 2021, Comisia Europenă lansează, de asemenea, o cale pentru a stimula tranziția verde și digitală și dialogul cu autoritățile publice și părțile interesate.

Parteneriat Jurnalul Bucureştiului