Acasă Energie eletrică - Centrale electrice și termice-furnizori de energie Soluțiile inteligente de iluminat public ale PPC Advanced Energy Services România în...

Soluțiile inteligente de iluminat public ale PPC Advanced Energy Services România în 2023 (PPC Advanced Energy Services Romania’s intelligent public lighting solutions in 2023)

PPC Advanced Energy Services România a furnizat și montat în 2023 peste 19.000 de lămpi de iluminat stradal și pietonal, cu tehnologie LED, în cadrul unor proiecte derulate pentru zeci de primării și instituții publice. Peste 90% dintre proiecte includ și un sistem de telegestiune. PPC Advanced Energy Services România (companie parte a grupului PPC, denumită anterior Enel X România) a derulat în 2023 prin divizia sa e-City, 40 de proiecte de iluminat stradal, pietonal și interior cu tehnologie LED pentru primării și instituții publice din 19 județe din țară, inclusiv București. Prin acestea, clienții instituționali își asigură, în medie, reduceri ale consumului de energie între 60% și 70%, în funcție de funcționalitățile alese. În cadrul acestor proiecte au fost furnizate și montate în total peste 19.000 de lămpi eficiente energetic, cu tehnologie LED, cele mai multe dintre acestea fiind destinate iluminatului stradal, urmate de cele pentru proiecte de iluminat ale traseelor pietonale.

Peste 90% dintre proiectele PPC Advanced Energy Services Romania din 2023 includ și o componentă de control la distanță (sistem de telegestiune) – acesta poate prelua controlul rețelei de iluminat public, reglează de la distanță parametrii sistemului de iluminat stradal inteligent precum intensitatea și generează rapoarte despre starea de funcționare a rețelei de iluminat, conectare, măsurători diverse. Adițional, în unele proiecte, soluțiile de iluminat au cuprins și console și sisteme de prindere pe stâlpi, accesorii de conectare la rețeaua electrică existentă. În total, primăriile și instituțiile publice care au ales soluțiile de iluminat inteligent ale PPC Advanced Energy Services Romania economisesc 3.200 MWh pe an pentru iluminatul stradal, pietonal sau interior. Cantitatea economisită ar putea fi folosită pentru alimentarea unui oraș cu 15.000 de aparate de iluminat stradal cu tehnologie LED, timp de un an.

Proiectele derulate în 2023 au fost pentru primării din județele Alba, Arad, Bihor, Brăila, Botoșani, Brașov, București, Călărași, Constanța, Cluj, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Olt, Sibiu, Timișoara, Vâlcea (furnizarea și montarea lămpilor de iluminat, sistem de telegestiune pentru cele mai multe dintre proiecte). În 2023, cele mai multe primării din același județ care au optat pentru serviciile PPC Advanced Energy Services Romania au fost în Cluj, opt dintre acestea beneficiind, în total, de peste 3.000 de copuri de iluminat inteligent. De asemenea, compania a furnizat produse de iluminat public pentru o porțiune din A3, pasajul Drajna, iar pentru trei instituții de învățământ din București, Constanța și Botoșani a furnizat și instalat soluții de iluminat interior, respectiv pietonal.

„În  2023 am furnizat și montat  peste 19.000 de corpuri de iluminat bazat pe tehnologie LED, de aproape patru ori mai multe față de anul 2022. De asemenea, alte câteva proiecte de anvergură câștigate în urma licitațiilor din 2023 vor fi finalizate în acest trimestru. Ne-am diversificat și portofoliul, astfel că în 2023 am avut mai mulți clienți instituționali care au optat pentru soluții de iluminat pietonal și de interior pentru eficientizarea consumului de energie și au încredere în soluțiile la cheie pe care le putem furniza”, a declarat Dorin Petrișor Chisăliță, Head of E-City, PPC Advanced Energy Services Romania.  Până în prezent, PPC Advanced Energy Services Romania a finalizat aproximativ 80 de proiecte de iluminat public derulate cu autorități publice din întrega țară. Toate soluțiile energetice inteligente adresate administrațiilor publice locale pot fi găsite pe site-ul nostru.

Notă. Public Power Corporation SA (PPC) este principala companie de utilități din Europa de Sud-Est, activând în producerea, distribuția și furnizarea de energie electrică, precum și vânzarea de produse și servicii avansate de energie în Grecia, România și Macedonia de Nord. PPC are o capacitate instalată totală de 10,7 GW, formată din centrale termice, hidro și de energie regenerabilă, cu o producție anuală de peste 20 TWh. În segmentul de distribuție, valoarea totală a activelor reglementate ale companiei ajunge la aproximativ 4,3 Md€. Grupul PPC este principalul furnizor de energie electrică în Grecia și România, deservind un total de 8,7 milioane de clienți, furnizându-le peste 35 TWh de energie electrică, precum și o gamă largă de produse și Servicii energetice. Având un model de business integrat pe piața de utilități, PPC este bine poziționată pentru a conduce tranziția energetică în regiunea Europei de Sud-Est, cu o strategie bazată pe trei piloni principali: un portofoliu de generare de energie curată și rezilientă, modernizarea rețelelor de distribuție și orientarea către client. PPC a fost fondată în 1950 și este listată la Bursa de Valori din Atena.

English version

PPC Advanced Energy Services Romania’s intelligent public lighting solutions helped customers save over 3,200 MWh in 2023. PPC Advanced Energy Services Romania provided and installed in 2023 over 19,000 street and pedestrian lighting lamps, with LED technology, within projects carried out for dozens of city halls and public institutions. More than 90% of projects also include a tele management system PPC Advanced Energy Services Romania (part of PPC Group, previously called Enel X Romania) carried out in 2023 through its e-City division, 40 street, pedestrian, and interior lighting projects with LED technology for city halls and public institutions in 19 counties in the country, including Bucharest. Through these, institutional customers ensure, on average, reductions in energy consumption between 60% and 70%, depending on the functionalities chosen. In total, more than 19,000 energy-efficient LED lamps were supplied and installed in these projects, most of them for street lighting, followed by those for pedestrian route lighting projects.

Over 90% of PPC Advanced Energy Services Romania projects in 2023 also include a remote-control component (tele management system)–it can take control of the public lighting network, remotely adjust the parameters of the smart street lighting system such as intensity and generate reports on the operating status of the lighting network, connection, various measurements. Additionally, in some projects, lighting solutions also included consoles and pole fastening systems, accessories for connecting to the existing electrical network. In total, city halls and public institutions that have chosen PPC Advanced Energy Services Romania’s smart lighting solutions save 3,200 MWh per year for street, pedestrian, or indoor lighting. The amount saved could be used to power a city with 15,000 LED streetlights for a year.

The projects carried out in 2023 were for mayoralties in the counties of Alba, Arad, Bihor, Brăila, Botoșani, Brașov, Bucharest, Călărași, Constanța, Cluj, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Olt, Sibiu, Timișoara, Vâlcea (supply and installation of lighting lamps, remote management system for most of the projects). In 2023, most municipalities in the same county that opted for PPC Advanced Energy Services Romania services were in Cluj, eight of them benefiting, in total, from over 3,000 smart lighting bodies. The company also provided public lighting products for a portion of A3, Drajna passage, and for three educational institutions in Bucharest, Constanța and Botoșani provided and installed interior and pedestrian lighting solutions.

„In 2023, we supplied and installed more than 19,000 lamps based on LED technology, almost four times more than in 2022. Several other large-scale projects won from the 2023 tenders will also be completed this quarter. We have also diversified our portfolio, so that in 2023 we had more institutional customers who opted for pedestrian and indoor lighting solutions to streamline energy consumption and trust the turnkey solutions we can provide,” said Dorin Petrisor Chisăliță, Head of e-City division within PPC Advanced Energy Services Romania. So far, PPC Advanced Energy Services Romania has completed approximately 80 public lighting projects carried out with public authorities across the country.

Note. Public Power Corporation SA (PPC) is the leading South East European electric utility, with activities in electricity generation, distribution, network operation and sale of advanced energy products and services in Greece, Romania and North Macedonia. PPC has a total installed capacity of 10.7GW, consisting of thermal, hydro and RES installations with a total annual generation amounting to more than 20TWh, while in networks, its total Regulated Asset Base amounts to € 4.3 bn approximately. PPC Group is the leading supplier of electricity in Greece and Romania, servicing 8.7m. customers in total, providing to them more than 35TWh of energy and a wide range of energy products and services. PPC, being an integrated utility is well positioned to drive the energy transition in the South East Europe region with its strategy focusing on three main pillars: clean and resilient energy generation portfolio, distribution network modernization and customer centricity. PPC was founded in 1950 and is listed on the Athens Stock Exchange since 2001.

Notificare 

PPC România își dezvoltă echipa de management, numind 2 noi directori români. Ionuț Dună, Director General PPC Energie și PPC Energie Muntenia și Adrian Dugulan, Director General al PPC Renewables România, se alătură echipei de management a grupului de companii PPC în România. Ionuț Dună are o experiență solidă în sectoarele de telecomunicații, banking, IT&C și energie. Ionuț a deținut funcții cheie în cadrul Enel România, activând în companie de peste 6 ani. Responsabilitățile sale au inclus conducerea diviziei de vânzări indirecte, precum și poziția de Manager de Marketing și Tarifare, contribuind la inițiativele strategice ale companiei în domeniul furnizării de energie electrică și gaze naturale. Adrian Dugulan este un profesionist cu îndelungată experiență locală și internațională în domeniul energiei regenerabile, care s-a alăturat Enel Green Power România în anul 2011. În perioada octombrie 2014-octombrie 2023 a activat în cadrul Enel Green Power la nivel international, fiind Project Developer în Chile, Head of Business Development Hydro în Italia și Head of Business Development al grupului Enel pentru Columbia. A revenit în România în octombrie 2023. Marius Chiriac, cel care a condus companiile de furnizare de energie electrică și gaze naturale, precum și divizia de servicii energetice avansate, se va dedica în perioada următoare unor proiecte personale, în timp ce Florin Gheorghiu, care a condus anterior activitatea de energie regenerabilă a preluat o altă poziție în cadrul companiei.

Ionuț Dună,
Adrian Dugulan

PPC Romania develops its management team by appointing 2 new Romanian directors. Ionut Duna, General Manager of PPC Energie and PPC Energie Muntenia, and Adrian Dugulan, General Manager of PPC Renewables Romania, join the management team of the PPC group of companies in Romania. Ionut Duna has a strong background in the telecommunications, banking, IT&C and energy sectors. Ionut has held key positions within Enel Romania, working in the company for over 6 years. His responsibilities have included leading the Indirect Sales division, as well as the positions of Marketing and Pricing Manager, contributing to the company’s strategic initiatives in the field of electricity and natural gas supply. Adrian Dugulan is a professional with extensive local and international experience in the field of renewable energy, joining Enel Green Power Romania in 2011. From October 2014 to October 2023, he worked within Enel Green Power internationally, serving as a Project Developer in Chile, Head of Business Development Hydro in Italy, and Head of Business Development for the Enel group in Colombia. He returned to Romania in October 2023. Marius Chiriac, who led the electric and natural gas supply companies, as well as the advanced energy services division, will dedicate himself to personal projects, while Florin Gheorghiu, who previously led the renewable energy activity, has taken on another position within the company.

Articol asociat

Enel Group a semnat un acord pentru vânzarea activităților din Românoa către firma greacă Public Power Corporation S.A. (PPC)

Notă. Articolele despre Enel X România în Jurnalul Bucureștiului

Nota redacției

„Din viața investigatorilor privați – mituri și realități”. Interviu cu D-na Maria Bumbaru președinta ADNR (Asociația Naționlă a Detectivilor din România). Partea 1

In memoriam profesoara de canto Adela – Ioana Burlui. Elogiu profesorului de medicină dentară și „omului de litere” Vasile Burlui, președintele Fundației „Sfânta Apollonia” din Iași și „patronul” congreselor internaționale ale Universității Apollonia „Pregătim viitorul–promovăm excelența”

Henri Poincaré, printre contemporanii săi și dincolo de ei. Incursiuni în geo-receptologia și geofilosofia științei (Corespondență de la prof. dr. Narcis Zărnescu, scriitor, critic și istoric literar, redactor șef al Revistei „Academica” al Academiei Române, secretar știinfic al Academiei Oamenilor de Știință din România, secția  Secția X–Filosofie, Teologie și Psihologie, membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului, Cavaler al Ordinului „Palmes Académiques” din Franța)

Profesorul Doru Pop de la UBBC (Universitatea Babeș – Bolyai) din Cluj – Napoca: „Fascismul, un herpes care mereu se reîntoarce”

Cum „traducem” cultura. Marea antologie a liricii românești (de la începuturi și până astăzi) a poetului și traducătorului trilingv brașovean Dr. Christian W. Schenk (membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities), corespondent permanent al Jurnalului Bucureștiului (din Boppard – Renania-Palatinat, Germania)

Uniți în onoare și recunoștință în amintirea eroilor de Ziua Internațională a Drepturilor Omului, la sediul OADO (Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului – Ecosoc – Națiunile Unite)

„Ortopedia Pediatrică este Știință, Artă și Predicție” (Corespondență de la Dr. Gheorghe Burnei, Professor of pediatric orthopedics, Macta Clinic – Constanța)

Francezul „supradotat” (gifted, tânăr cu abilități intelectuale înalte, tânăr intelectualmente precoce, tânăr capabil de performanță). Învățământul alternativ elitist (de excelență) în Franța

Enseignant dans les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) & les Grandes Ecoles. Les concours externe et interne de l’agrégation. Les professeur agrégés de l’enseignement supérieur. Enseignant – Chercheur. Concours de l’agrégation de Mathématiques externe – 2023 (Les sujets)

„Grandes écoles scientifiques – un modèle à réinventer” (Pierre Veltz, professeur émérite à l’Ecole des Ponts ParisTech – École nationale des ponts et chaussées)

„Scriitorul” multirecidivst Rédoine Faïd („Le Roi de Belle”) specializat în jafuri armate și evadări – Spectaculoasa sa evadare din CPSF (Centrul Penitenciar de la Réau) cu un elicopter Alouette. Procesul și Verdictul. Corespondență de la Curtea cu Jurați a TJP (Tribunalul Judiciar Paris)

Zilele academice ieșene. Sesiunea știinţifică anuală a institutului de cercetări „Acad. Ioan Hăulică” al Universității „Apollonia” din Iaşi [(Lucrarea „Rolul parametrilor comunicării prin social – media în promovarea sistemului (ultra)elitist francez napoleonian de înalte studii PGE – Prépa–Grandes Ecoles) – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învăţământul universitar francez LMD – Licență, Masterat, Doctorat – de sute de ani”)]

Centrul Gifted Education: Conferința „Alternative în Educație” sau „Învățământ neînregimentat”. Mai sunt copiii fericiți să învețe?

Traducerea (Corespondență de la Dr. Dr. Christian W. Schenk – poet și traducător trilingv brașovean, membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, corespondent permanent și membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului din Boppard – Renania-Palatinat, Germania). Traducerea textelor cu caracter juridic (Thomas Csinta, criminal investigation journalist, research professor in MM – mathematical modeling & in MASS – Applied Mathematics in Social Sciences)

Sesiunea științifică a Academiei Germano – Române din Baden – Baden (Deutsch – Rumänische Akademie Baden-Baden e.V. – Rumänisches Institut – Rumänische Bibliothek Freiburg e.V., Landul Baden – Würtenberg, Germania) la Casa de Cultură „Friedrich Schiller” din București [Lucrările „Sistemul (ultra)elitist francez napoleonian de înalte studii PGE – Prépa–Grandes Ecoles – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învăţământul universitar francez LMD – Licență, Masterat, Doctorat – de sute de ani” și „Brabantul în haos și sub teroare. Asasinii din Brabant. Adevărul istoric după 40 de ani”]

Le vernissage de l’exposition „Icônes et poteries de Roumanie” (Corespondență de la eruditul promotor franco – român al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană Soleil de l’Est, promotorul înfrățirii orașelor Brașov – ZMBv și Tours-Métropole Val de Loire)

Le 10 octobre – „Journée européenne & mondiale contre la peine de mort” avec Amnesty International, ECPM (Ensemble Contre la Peine de Mort) et le Journal de Bucarest („Le petit Parisien”)

Centrul Gifted Education. În căutare de noi colegi pentru anul academic 2023 – 2024

„Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” într-un „triunghi (graf neorientat) al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și restabilirea adevărului istoric (Partea 2)

„Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” într-un „triunghi (graf neorientat) al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și restabilirea adevărului istoric (Partea 1)

Revista internațională de cultură „Cervantes”: Rezumat al interviului „interzis” al profesorului – cercetător Thomas Csinta, acordat jurnalistului Geo Scripcariu, de la Radio Punct Londra