Acasă Avocat - Jurisprudență Cum să execuți silit o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare? (How to enforce...

Cum să execuți silit o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare? (How to enforce a pre-contract for the sale-purchase of a property?) de la corespondentul nostru Sociatatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

Dacă te regăsești în situația în care nu știi cum să acționezi astfel încat avansul dat la încheierea promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare să îți fie restituit, fie dorești sa obții daune interese provocate de nerespectarea obligațiilor asumate, trebuie să ai în vedere semnficația promisiunii astfel încheiate, existența caracterului executoriu precum și ordinea remediilor pe care le poți aplica. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial, drept imobiliar și litigii comerciale deoarece adesea aplicarea remediilor este influențată de dispozițiile cuprinse în promisiunea de vanzare-cumpărare a imobilului, motiv pentru care este nevoie de o analiză atentă a clauzelor conținute.

Caracterul executoriu al promisiune de vanzare-cumpărare a unui imobil. Obligativitatea semnării în forma autentică. Remedii aplicabile.

Promisiunea de vânzare-cumpărare reprezintă acordul convenit de părţi prin care acestea se angajează să încheie în viitor un contract ale cărui elemente esențiale sunt prestabilite prin acest antecontract. Încheierea unui antecontract de vânzare a unui bun imobil nu este obligatorie, părțile putând încheia direct un contract de vânzare-cumpărare, însă poate reprezenta o garanție pentru oricare dintre părțile contractante cu privire la îndeplinirea obligațiilor asumate.

Legea nu impune o anumită formă pentru încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare, părțile fiind libere de a alege daca doresc încheierea unui înscris sub semnătură privată, fie a unui înscris autentic. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă ca, oricare ar fi modalitatea aleasă pentru încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare, redactarea, sau cel puțin revizuirea clauzelor contractuale cuprinse să fie realizată de un avocat specializat în drept comercial, drept imobiliar și litigii comerciale, pentru protecția si siguranța valorificării în viitor a drepturilor părților. De reținut este faptul că înscrisurile autentice reprezintă titlu executoriu doar în măsura în care se constată o creanță certă, lichidă și exigibilă, deci autentificarea promisiunii de vânzare-cumpărare  nu atrage posibilitatea automată a declanșării executării silite. Culpa în neexecutarea promisiunii bilaterale de vânzare cumpărare nu poate fi constatată de către executorul judecătoresc, ci remediul în această situație este rezoluțiunea pe cale judecătorească.

Apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial, drept imobiliar și litigii comerciale, este însemnată, existând numeroase situații în practică în care părțile antecontractului au fost executate silit nelegal, un specialist în acest domeniu fiind capabil de a îndruma clientul către remediile si căile procedurale aplicabile, cum este de exemplu contestația la executare. Un alt remediu la care partea interesată poate apela este pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract, în termen de 6 luni de la data la care acesta trebuia încheiat. Remediul este aplicabil în situația în care oricare dintre părți refuză în mod nejustificat încheierea contractului, însă, trebuie ținut cont și de îndeplinirea altor condiții de validitate. Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial, drept imobiliar și litigii comerciale care să vă îndrume cu privire la remediile ce pot fi alese în vederea executării silite fie în natură, fie în echivalent, a promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

If you find yourself in a situation where you do not know how to act so that the deposit given at the conclusion of the pre-contract for the sale-purchase of a property in Romania is returned to you, or you wish to obtain damages caused by the non-fulfillment of the obligations, you must consider the significance of the pre-contract thus concluded, the existence of enforceability as well as the order of remedies that you can apply in Romania. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends addressing to a Romanian lawyer specialized in commercial law, real estate and commercial litigation because often the application of the remedies is influenced by the provisions contained in the pre-contract for the sale-purchase of a property, which is why a careful analysis of the contained clauses is needed.

The enforceability of the pre-contract for the sale-purchase of a property. Obligation to sign in authentic form. Applicable remedies.

The pre-contract for the sale-purchase of a property represents the agreement agreed by the parties by which they undertake to conclude a contract in the future, the essential elements being predetermined by this pre-contract. The conclusion of a pre-contract for the sale-purchase of a property is not mandatory, the parties can directly conclude a sales-purchase contract, but it can represent a guarantee for any of the contracting parties regarding the fulfillment of the obligations. The Romanian law does not impose a specific form for the conclusion of the pre-contract for the sale-purchase in Romania, the parties being free to choose whether they want to conclude a document under a private signature or an authentic one.

Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends that, whatever the method chosen for the conclusion of the pre-contract, the drafting, or at least the revision of the contractual clauses included, should be carried out by a lawyer specialized in commercial law, real estate law and commercial litigation, for the protection and security of the future exploitation of the rights of the parties. It should be noted that authentic documents represent an enforceable title only if a certain, liquid and enforceable claim is established, so the authentication of the pre-contract for the sale-purchase does not attract directly the possibility of starting the enforcement. The fault in the non-execution of the pre-contract cannot be established by the bailiff, but the remedy in this situation is the judicial termination.

Addressing a Romanian lawyer specialized in commercial law, real estate and commercial litigation is essential, because there are many situations where the parties to the pre-contract were illegally enforced, a specialist in this field being able to guide the client to applicable  remedies and ways, such as the enforcement appeal. Another remedy to which the interested party can appeal is the pronouncement of a decision which substitutes the contract, within 6 months from the date on which it should have been concluded. The remedy is applicable in the situation where any of the parties unjustifiably refuses to conclude the contract, however, the fulfillment of other validity conditions must also be taken into account.

Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends addressing to a Romanian lawyer specialized in commercial law, real estate and commercial litigation to guide the client on the remedies that can be chosen for enforcement either in kind or in equivalent, of the pre-contract. If you find yourself in a situation where you do not know how to act so that the deposit given at the conclusion of the pre-contract for the sale-purchase of a property in Romania is returned to you, or you wish to obtain damages caused by the non-fulfillment of the obligations, you must consider the significance of the pre-contract thus concluded , the existence of enforceability as well as the order of remedies that you can apply in Romania. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends addressing to a Romanian lawyer specialized in commercial law, real estate and commercial litigation because often the application of the remedies is influenced by the provisions contained in the pre-contract for the sale-purchase of a property, which is why a careful analysis of the contained clauses is needed.

Note. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm  is one of the top law firms in Romania, offering top legal advice. The Romanian law firm’s clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2022, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked third place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2022. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice. All the relevant information regarding Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm.

Anexă

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații a oferit asistență juridică și reprezentare unui cetățean român cu domiciliul în Germania în vederea completării unui act de stare civilă, și anume certificatul de căsătorie, prin formularea unei cereri de chemare în judecată pentru ca instanța de judecată competentă să oblige autoritatea competentă să efectueze completarea certificatului de căsătorie cu mențiunile referitoare la numele și prenumele părinților, ce a fost transcris în mod greșit de către autoritățile din România.

În urma asistenței juridice și reprezentării în fața instanței, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații a obținut o hotărâre favorabilă, soluția fiind de admitere a cererii.  Instanța a dispus astfel completarea actului de stare civilă, respectiv certificatul de căsătorie transcris în mod greșit de autoritățile din România, dispunând efectuarea mențiunilor referitoare la numele și prenumele părinților. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în litigii și dreptul familiei în România, care să vă oferi asistență juridică și reprezentare în fața instanței de judecată competente în litigiile referitoare la completarea actelor de stare civilă.

English version

The Romanian Law Firm  Pavel, Mărgărit and Associates provided legal assistance and representation to a Romanian citizen residing in Germany in order to complete a civil status document, namely the marriage certificate, by submitting a sue petition in order to complete the marriage certificate with the mentions relating to the parents’ name and surname. Following legal assistance and representation before the court, the Romanian Law Firm  Pavel, Mărgărit and Associates obtained a favorable decision, the solution being to admit the claim. The competent court thus ordered completing the civil status act, namely the marriage certificate, who was wrongly  transcribed by the authorities in Romaniain, ordering the mentioning of the parents’ name and surname. The Romanian Law Firm  Pavel, Mărgărit and Associates recommends contacting a lawyer specialized in litigations and family law in Romania, who will provide you with legal assistance and representation before the competent court in disputes regarding completing the civil status documents.

Articol asociat

Notă. Toate articolele despre societatea de avocatrură Pavel-Mărgărit și Asociații  (Pavel-Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Nota redacției