Acasă Avocat Cum se contestă procesele verbale de control emise de ITM – Inspectoratul...

Cum se contestă procesele verbale de control emise de ITM – Inspectoratul Teritorial de Muncă? (How to appeal against the reports on labor inspection issued by the Territorial Labor Inspectorate – ITM in Romania?) de la corespondentul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

În situația în care un angajator a fost sancționat pentru neregulile constatate în cadrul activității de muncă de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), acesta poate contesta procesele verbale de control emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM). În cazul încălcării dispozițiilor legale, angajatorul poate răspunde contravențional. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații din România recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în litigii de muncă și contestarea proceselor verbale emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pentru a vă îndruma în demersurile necesare pentru contestarea proceselor verbale emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM). Aplicarea reglementărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă este supusă controlului Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), ca organism specializat al administraţiei publice centrale, conform art. 237 din Legea nr. 53/2003.

Răspunderea angajatorului sancționat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM)

În urma constatării încălcării dispozițiilor legale în domeniul raporturilor de muncă, angajatorul poate răspunde contravențional și poate fi sancționat cu amendă. Conform art. 260 din Legea nr. 53/2003, constatarea contravențiilor și sancționarea se realizează de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) prin întocmirea unui proces verbal de control. O primă ipoteză în care legea sancționează angajatorul este reprezentată de nerespectarea dispozițiilor privitoare la garantarea salariului minim brut. Această faptă constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 la 2.000 de lei. O altă faptă care atrage sancționarea angajatorului este obligarea sau împiedicarea salariaților (prin amenințări sau violențe) să participle la grevă sau să muncească în timpul grevei, amenda fiind între 300 și 1.000 de lei. Primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă sau fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență al salariaților se sancționează cu amendă de la 20.000 până la 200.000 de lei.

De asemenea, se pot acorda sancțiuni contravenționale și în următoarele cazuri: nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, nerespectarea dispozițiilor privind înregistrarea de către angajator a demisiei etc. Activitatea de muncă va fi suspendată până la achitarea amenzii și va fi reluată după remedierea neregulilor constatate de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM). Un avocat specializat în litigii de muncă, litigii contravenționale și contestarea proceselor verbale emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) vă poate îndruma în procedura de contestare a proceselor verbale emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pentru evitarea aplicării sancțiunilor contravenționale în mod nelegal.

Căile de atac împotriva procesului verbal de control

Conform Ordonanței Guvernului nr. 12/2001, împotriva procesului verbal de control emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM)  se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea împotriva procesului verbal de control emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) se depune și se soluționează la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul, executarea fiind astfel suspendată. Instanța competentă să soluționeze plângerea împotriva procesului verbal de control verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o și pe celelalte persoane citate, dacă aceștia s-au prezentat, administrează orice alte probe necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal, și hotărăște asupra sancțiunii. Atunci când ești sancționat de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pentru încălcarea legislației muncii din România, sancțiunea poate fi amenda contravențională. Procesul verbal de control emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) poate fi contestat în condițiile prezentate în Ordonanța Guvernului nr. 12/2001, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din România recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în litigii de muncă, litigii contravenționale și contestarea proceselor verbale emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pentru a vă îndruma în demersurile necesare pentru contestarea proceselor verbale emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pentru evitarea aplicării sancțiunilor contravenționale în mod nelegal.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

If an employer has been sanctioned for irregularities found in the work activity by the Territorial Labor Inspectorate (ITM) in Romania, he can appeal against the reports on labor inspection issued by the Territorial Labor Inspectorate (ITM). In case of violation of the legal provisions, the employer may be liable for contravention in Romania. Romanian Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends appealing to the services of a lawyer specialized in employment litigation, contravention litigation, labor disputes and appealing the reports on labor inspection issued by Territorial Labor Inspectorate (ITM) in Romania to guide you through the necessary steps to appeal against the reports on labor inspection issued by the Territorial Labor Inspectorate (ITM) in Romania. The application of general and special regulations in the field of labor relations, safety and health in Romania is supervised by the Territorial Labor Inspectorate (ITM) in Romania, as a specialized body of central public administration, according to article 237 of Law no. 53/2003.

Employer’s liability sanctioned by the Territorial Labor Inspectorate (ITM) in Romania

Following the violation of the legal provisions in the field of employment relations, the employer may be liable for contravention in Romania and may be sanctioned with a fine. According to Article 260 of Law no. 53/2003, the finding of contraventions and sanctioning is carried out by the Territorial Labor Inspectorate (ITM) in Romania by filing a report on labor inspection in Romania. The first case in which the law penalizes the employer is the failure to comply with the provisions regarding the guarantee of the gross minimum wage. This act constitutes a contravention in Romania and is sanctioned with a fine of 300 to 2.000 lei. Another contravention in Romania that entails sanctioning the employer is forcing or preventing employees (through threats or violence) to participate in the strike or to work during the strike, the fine being between 300 and 1.000 lei. Receiving a person to work without concluding an individual employment contract in Romania or without transmitting the elements of the individual employment contract in Romania in the general register of employees in Romania shall be sanctioned with a fine of 20.000 to 200.000 lei.

Also, the employer may be liable for contravention in Romania and sanctions can be granted in the following cases: non-compliance with the provisions regarding additional work, non-compliance with the legal provisions regarding the granting of weekly rest, violation of the legal provisions regarding night work, failure to comply with the provisions regarding the employer’s registration of resignation, etc. The work activity will be suspended until the fine is paid and will be resumed after the irregularities found by the Territorial Labor Inspectorate (ITM) in Romania have been remedied. A lawyer specialized in employment litigation, contravention litigation, labor disputes and appealing the reports on labor inspection issued by Territorial Labor Inspectorate (ITM) in Romania can guide you in the procedure of appealing against the reports on labor inspection issued by the Territorial Labor Inspectorate (ITM) in Romania in order to avoid the sanctions regarding the contraventions illegally applied.

Appeals against the control report issued by Territorial Labor Inspectorate (ITM) in Romania

According to Government Ordinance no. 12/2001, an appeal shall be made against the reports on labor inspection issued by the Territorial Labor Inspectorate (ITM) in Romania within 15 days from the date of its delivery or communication. The appeal against the report on labor inspection issued by the Territorial Labor Inspectorate (ITM) in Romania shall be filed and settled at the court in whose district the offense was committed or at the court in whose territorial area the offender is domiciled or established, the enforcement being thus suspended. The competent court to hear the complaint against the report on labor inspection issued by the Territorial Labor Inspectorate (ITM) in Romania shall verify that it has been submitted within the time limit, shall hear the person who made it and the other persons summoned, if they have presented themselves, shall administer any other evidence necessary for the verification of the legality and merits of the report on labor inspection issued by the Territorial Labor Inspectorate (ITM) in Romania, and shall decide on the sanction.

When you are sanctioned by the Territorial Labor Inspectorate (ITM) for violating the labor legislation in Romania, the sanction may be the fine. The report on labor inspection issued by the Territorial Labor Inspectorate (ITM) in Romania can be appealed under the conditions set out in Government Ordinance no. 12/2001. Thus, the Romanian Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends appealing to the services of a lawyer specialized in employment litigation and appealing the reports on labor inspection issued by Territorial Labor Inspectorate (ITM) in Romania to guide you in the necessary steps to appeal the reports issued by Territorial Labor Inspectorate (ITM) in Romania.

Note. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is one of the top law firms in Romania, offering top legal advice. The Romanian law firm’s clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2022, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked third place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2022. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice.

Anexă

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat cu succes cel mai mare producător de electrocasnice originar din Polonia, în deschiderea procedurii insolvenței în România, prin înscrierea la masa credală  în România împotriva unei societăți Românești ce are ca obiect de activitate Comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații are numeroși avocați specializați în insolvență, restructurare și falimente din România, care au realizat o  analiză amănunțită a situației creditorului, a relației contractuale cu debitorul, precum și a existenței creanței în ansamblul sau. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații are experiență și avocați specializați în insolvență, restructurare și falimente din România, care l-au  asista în fața instanței din România pe creditor in dosarul de insolvență al debitorului, susținând înscrierea la masa credală în România. În măsura în care creanța nu era înscrisa în tabel, avocatul specializat în insolvență, restructurare și falimente din România ar fi introdus o contestație la tabelul preliminar al creanțelor creditorilor societății în insolvență. În urma asistenței și reprezentării juridice, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a elaborat cererea de admitere a creanței, prin care s-a demonstrat existența creanței certe, lichide și exigibile, conform normelor Noului Cod de Procedură Civilă din România.

În urma deschiderii procedurii insolvenței în România, avocații specializați în insolvență restructurare și falimente în România vor depune toate diligentele pentru elaborarea documentelor necesare pentru înscrierea la masa credală, precum s-a realizat in cazul producătorului de electrocasnice originar din Polonia. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în insolvență, restructurare și falimente din România care să vă ofere asistență juridică și reprezentare în fața instanței de judecată competente în dosarele de insolvență, restructurare și falimente din România.

Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm successfully assisted a major Polish producer of household appliances to registration as a creditor following the opening of the insolvency proceedings in Romania against a Romanian Company which object of activity is retail sale via mail order or via Internet in Romania. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm has many lawyers specialized in insolvency, restructuring and bankruptcy in Romania who have carried out a detailed analysis of the creditor’s situation, the contractual relation with the debtor, as well as the existence of the debt as a whole. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm has many lawyers specialized in insolvency, restructuring and bankruptcy in Romania who assisted the polish company by supporting in registration as a creditor in insolvency case of the debtor before the Romanian Court.

As far as the debt was not included in the preliminary list of creditors, the lawyer specialized in insolvency, restructuring and bankruptcy in Romania would have lodged an appeal to the preliminary list of creditors in Romania of the company in insolvency. Following legal assistance and representation, Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm has drafting the proof of debt, which proved the existence of the certain, liquid and due debt, according to Romanian legislation. Following the opening of the insolvency proceedings in Romania, the lawyers specialized in insolvency restructuring and bankruptcy in Romania will submit all the diligence to prepare the necessary documents for registration as a creditor in an insolvency case in Romania, as was done in the case of the major Polish producer of household appliances. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a lawyer specialized in insolvency, restructuring and bankruptcy in Romania who will provide you with legal assistance and representation before the competent court in disputes regarding insolvency, restructuring and bankruptcy in Romania.

Notă. Toate articolele despre societatea de avocatrură Pavel, Mărgărit și Asociații  (Pavel Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Nota redacției

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.