Acasă Avocat - Jurisprudență Ce modificări a adus Legea 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea...

Ce modificări a adus Legea 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului? (What amendments have brought the Romanian Law 265/2022 on the Trade Register and for the amendment and completion of other normative acts affecting the registration in the Romanian Trade Register) de la corespondentul nostru Societatea română de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

Începând cu data de 26 Noiembrie 2022, a fost adoptată Legea 265/2022 în România, privind Registrul Comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în Registrul Comerţului în România. Principalele modificări substanțiale prevăzute de Legea 265/2022 sunt: înregistrarea în Registrul Comerțului în baza încheierii registratorului, formularea plângerii împotriva încheierii de respingere a registratorului și soluționarea acesteia, preschimbarea termenului de soluționare, reglementarea unui singur model de declarație-tip pe proprie răspundere etc. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații  deține o vastă experiență în legătură cu înregistrarea în Registrul Comerțului în România și recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial și înregistrarea în Registrul Comerțului în România care vă poate îndruma în procedura de constituire a unei societăți în România prin depunerea documentelor necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Raționamentul adoptării prezentei legi este reprezentat de simplificarea procedurii de înregistrare a persoanelor fizice și juridice în România. Digitalizarea înregistrării în Registrul Comerțului în România presupune înființarea societăților de la distanță în România, prin portalul online al Oficiului Național al Registrului Comerțului, pin transmiterea tuturor documentelor necesare în format electronic.

Modificările impuse de Legea 265/2022

Una dintre modificările impuse de Legea 265/2022 se referă la soluționarea cererii de înregistrare în Registrul Comerțului în România. Conform art. 105, noua reglementare vizează soluționarea cererii de înregistrare în Registrul Comerțului în România prin încheiere de către registrator, făcând parte din personalul cu specialitate juridică din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului. Registratorul va soluționa cererea doar în baza actelor scrise depuse, prezența fizică fiind necesară doar în cazuri excepționale. Împotriva încheierii registratorului de respingere a cererii de înregistrare în Registrul Comerțului în România se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii registratorului.

Potrivit art. 113 din Legea 265/2022, plângerea se depune, în cazul persoanelor fizice, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al acestora, iar în cazul persoanelor juridice, la oficiul Registrului Comerţului, care o va menţiona în Registrul Comerţului şi o va comunica tribunalului în 3 zile lucrătoare de la data depunerii. Un avocat specializat în drept comercial și înregistrarea în Registrul Comerțului în România vă poate asista în legătură cu înregistrarea în Registrul Comerțului în România, respectând cerințele legale impuse de legislația din România. Conform art. 105, alin. (6) din noua legislație, solicitantul poate formula o cerere de preschimbare a termenului de soluționare dacă acesta s-a amânat, soluționarea acesteia făcându-se doar într-o zi lucrătoare.

O altă modificare adusă de Legea 265/2022 constă în existența unei singure declarații-tip pe propria răspundere privitoare la îndeplinirea formalităților necesare pentru înregistrarea legală în Registrul Comerțului în România. De asemenea, toate formalitățile de înregistrare pot fi efectuate electronic, prin intermediul portalului online al Oficiului Național al Registrului Comerțului. Potrivit art. 131, procedurile începute înainte de intrarea în vigoare a Legii 265/2022 rămân supuse legii în vigoare la acea dată. Astfel, modificările impuse de Legea 265/2022 reprezintă o modernizare a procedurilor Registrului Comerțului în România prin digitalizare. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial și înregistrarea în Registrul Comerțului în România, care vă poate îndruma în procedura de înregistrare în Registrul Comerțului în România, dar și în legătură cu îndeplinirea oricăror formalități prevăzute de noua legislație.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

Starting with November 26, 2022, Law 265/2022 was adopted in Romania, regarding the Romanian Trade Register and for amending and supplementing other normative acts with an impact on the registration in the Trade Register in Romania. The main substantive changes provided for by Law 265/2022 are: registration in the Trade Register in Romania on the basis of the registrar’s hearing report, the formulation of the complaint against the rejection settled by registrar’s hearing report, the change of the settlement term, the regulation of a single standard affidavit, etc. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm has great experience with the registration in the Romanian Trade Register and recommends contacting a lawyer specialized in commercial law and registration in the Romanian Trade Register who can guide you in the procedure of incorporating a company in Romania by submitting the necessary documents to the Romanian National Trade Register Office.

The reasoning for the adoption of this law is represented by the simplification of the procedure for the registration in the Trade Register in Romania of natural and legal persons in Romania. The digitization of the registration in the Trade Register in Romania involves the incorporation of companies in Romania, remotely, through the online portal of the Romanian National Trade Register Office, and the transmission of all the necessary documents in electronic format.

The amendements imposed by Law 265/2022

One of the amendments imposed by Law 265/2022 refers to the settlement of the application for registration in the Trade Register in Romania. According to Article 105, the new regulation stipulates the settlement of the application for registration in the Trade Register in Romania by registrar’s hearing report, being part of the legal specialized staff of the Romanian National Trade Register Office. The registrar will settle the application only on the basis of written documents submitted, physical presence being necessary only in exceptional cases. A complaint may be filed against registrar’s hearing report establishing the rejection of application for registration in the Romanian Trade Register within 10 days of the communication.

According to Article 113 of Law 265/2022, the complaint shall be submitted, in the case of natural persons, to the court which has territorial jurisdiction regarding the location of the professional headquarters, and in the case of legal persons, to the Trade Register Office in Romania, which will mention it in the Trade Register in Romania and it will be communicated to the court within 3 working days from the date of filing. A lawyer specialized in commercial law and registration in the Romanian Trade Register can assist you in the registration in the Trade Register in Romania, complying with the legal requirements imposed by the Romanian legislation. According to Article 105, paragraph (6) of the new legislation, the applicant may submit a request to change the settlement term if it has been postponed, which can be made in only one working day.

Another amendment brought by Law 265/2022 consists in the existence of a single standard affidavit regarding the fulfillment of the necessary formalities for the legal registration in the Trade Register in Romania. Also, all registration formalities can be carried out electronically through the online portal of the Romanian National Trade Register Office. According to Article 131, the procedures started before the entry into force of Law 265/2022 remain subject to the law in force at that time. Finally, the amendments imposed by the Law 265/2022 represent a modernization of the procedures of the Trade Register in Romania through digitalization. The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a lawyer specialized in commercial law and registration in the Romanian Trade Register, who can guide you in the procedure of registration in the Trade Register in Romania, and also regarding the fulfillment of any formalities imposed by the new legislation.

Note. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is one of the top law firms in Romania, offering top legal advice. The Romanian law firm’s clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2022, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked third place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2022. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice.

Articol asociat

Anexă

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații a oferit asistență juridică și reprezentare unui cetățean român într-un litigiu având că obiect contestația împotriva Deciziei de compensare, solicitând instanţei să dispună anularea deciziei şi stabilirea valorii compensaţiilor în mod corect şi obiectiv. Așadar, societatea de avocatură a reușit să obțină compensații mai mari față de cele instituite de CNCI (Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor), ajungând la suma de aproximativ 3Mil lei. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații oferă servicii juridice profesioniste cu ajutorul avocaților specializați în retrocedări ANRP (Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților)/CNCI, drept imobiliar și litigii civile din România, care să asiste persoanele îndreptățite la contestarea Deciziilor de compensare în față instanțelor judecătorești din România.

Avocații specializați în retrocedări ANRP/CNCI, drept imobiliar și litigii civile din România au elaborat cererea de chemare în judecată, solicitând instanței să dispună anularea Deciziei de compensare și să stabilească în mod corect numărul de puncta aferent valorii imobilului preluate în mod abuziv de stat, conform grilei notariale și a expertizei evaluatorii pentru stabilirea valorii reale. Un avocat specializat în retrocedări ANRP/CNCI, drept imobiliar și litigii civile din România va putea întreprinde toate măsurile necesare în vederea restituirii imobilelor în natură sau în echivalent, ținând cont de termenele prevăzute de lege în care pot fi atacate Deciziile de compensare emise de către CNCI, asistând persoanele îndreptățită inclusiv în vederea efectuării evaluării de către un expert autorizat pentru a stabili o valoare a imobilelor în conformitate cu grilele notarilor publici, astfel cum prevede Legea nr. 165/2013. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în retrocedări ANRP/CNCI, drept imobiliar și litigii civile care să asiste și să reprezinte persoanele interesate în vederea contestărilor Deciziilor de compensare în față instanțelor judecătorești din România.

The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm provided legal assistance and representation to a Romanian citizen in a dispute concearning the appeal against a compensation decision issued by the National Real Estate Compensation Commission (CNCI), in order to establish the correct and objective value of the property The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm provides legal services of the highest quality with lawyers specialized in ANRP/CNCI retrocessions, real estate law and civil litigation in Romania, who assisted the applicant in the case before the Romanian Court.

The lawyers specialized in ANRP/CNCI retrocessions, real estate law and civil litigation in Romania elaborated the appeal against the compensation decision, in order to invalidate the compensation decision and to correctly establish the number of points related to the value of the property taken over by the Romanian state, according to the notarial grid and real estate evaluation in Romania. The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm  obtain for his client a higher value of the building compared to that calculated by the National Commission for Real Estate Compensation, namely, approximately 3Mil lei

A lawyer specialized in ANRP/CNCI retrocessions, real estate law and civil litigation in Romania will be able to undertake all the necessary measures in order to return the real estate in nature or equivalent, taking into account the terms provided by law in which compensation decisions issued by the CNCI can be challenged, assisting the entitled persons including in order to carry out an evaluation by an authorized expert to establish a value of the real estate in accordance with the grids of public notaries, as provided by Law no. 165/2013. The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a lawyer specialized in ANRP/CNCI retrocessions, real estate law and civil litigation in Romania that can assist interested parties in view of appealing the Compensation Decisions in Romania before the Romanian Court.

Notă. Toate articolele despre societatea de avocatrură Pavel, Mărgărit și Asociații  (Pavel Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Nota redacției

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.