Acasă Avocat Cum poți divorța și partaja bunurile comune pe cale amiabilă în România?...

Cum poți divorța și partaja bunurile comune pe cale amiabilă în România? (How can you divorce amicable in Romania?). De la corespondentul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

Una dintre modalitățile prevăzute de lege pentru desfacerea căsătoriei în România este divorțul pe cale amiabilă și partajarea bunurilor comune pe cale amiabilă existând un număr mare de persoane care preferă să urmeze procedura divorțului și partajului pe cale notarială în România în detrimentul procedurii în fața instanței de judecată din România, motivele fiind evidente, ele fiind atât de ordin pecuniar, cât și emoțional. Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în dreptul familiei, precum și divorțuri și partaje, care să te ajute să înțelegi care sunt efectele divorțului în România, precum și să te asiste în procedura partajului dintre soți în România.

Procedura divorțului în fața notarului public

Astfel cum rezultă din dispozițiile Codului Civil, procedura divorțului pe cale notarială în România, în fața notarului public din România, nu presupune condiții speciale de admisibilitate, fiind permis inclusiv în situația în care soții au copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei, sau adoptați. Pentru a parcurge procedura divorțului pe cale amiabilă în România, trebuie să existe un acord între soți, care să vizeze inclusiv aspectele accesorii divorțului, cum ar fi: numele de familie pe care îl vor purta după desfacerea căsătoriei, aspectele referitoare la exercitarea autorității părintești, în situația existenței copiilor minori.

Conform dispozițiilor Codului Civil, cererea de divorț se depune la notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuințe comune a soților. Cererea de divorț se depune de soți împreună, se înregistrează de către notarul public, acordându-li-se un termen de reflecție de 30 zile. Cererea de divorț se poate depune la notarul public și prin mandatar cu procură autentică, existând posibilitatea ca un avocat specializat în dreptul familiei, divorțuri și partaj să poată reprezenta soții exclusiv în această fază procedurală, urmând ca aceștia din urmă să se prezinte la notarul public la finalul termenului de 30 zile. Notarul public va elibera certificatul de divorț, după admiterea cererii de divorț și după ce va analiza condițiile condițiile referitoare la consimțământul soților, acordul lor cu privire la copiii minori, dacă există, precum și la numele de familie.

Partajul pe cale amiabilă

Principalul efect al divorțului în raporturile patrimoniale dintre soți constă în încetarea regimului matrimonial. Partajul reprezintă o operațiune juridică prin care se sistează starea de proprietate comună asupra bunurilor dintre soți. Prin partaj, bunurile stăpânite în comun se împart între aceștia.

Partajul se poate realiza pe cale notarială, prin încheierea unui contract de partaj, atunci când copărtașii se înțeleg asupra cotei-părți ce revine fiecăruia dintre ei, urmând ca fiecare să devină proprietarul exclusiv asupra unei cote-părți, ori asupra unui bun, în funcție de decizia lor.

În cazul partajării unui bun imobil, sunt necesare mai multe documente pentru a fi analizate de către notarul public. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații de Avocatură recomandă să vă adresați unui avocat specializat în divorțuri și partaj care să vă îndrume în strângerea documentelor necesare și să vă asiste în cadrul acestei proceduri, ori chiar să vă reprezinte în fața notarului. 

Existența copiilor minori în situația divorțului

În situația în care soții au copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, acordul soților trebuie să vizeze inclusiv aspecte referitoare la exercitarea autorității părintești, cum ar fi:

  • exercitarea în comun a autorității părintești, nefiind așadar posibil acordul exercitării autorității părintești exclusiv de către unul dintre foștii soți;
  • stabilirea locuinței copiilor după divorț;
  • modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare dintre copii;
  • stabilirea contribuțiie părinților la cheltuielile de creștere, educare și pregătire profesională a copiilor.

În luarea acestor decizii este esențial să primeze interesul superior al copilului, avându-se în vedere nevoile sale de dezvoltare. În situația în care soții nu se înțeleg asupra acestor aspecte, soluționarea cererilor privind efectele divorțului va fi de competența instanțelor judecătorești. Un avocat specializat în dreptul familiei va putea să ofere îndrumările necesare în soluționarea unui potențial diferend între soți, oferind o opinie juridică asupra tuturor aspectelor legate de divorț și efectele sale. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă să vă adresați unui avocat specializat în dreptul familiei, divorțuri și partaj care să vă îndrume în toate aceste proceduri.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații  s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații  este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

How can you divorce amicable in Romania?

Given the fact that one of the possibilities provided by Divorce Romanian law for dissolution of marriage is amicable divorce, there are a large number of people who prefer to follow the notary divorce procedure in Romania to the procedure before the Romanian court of divorce and assets division, for both financially and emotionally obvious reasons. Therefore, the Romanian Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends using the services of a lawyer specialized in family law in Romania, as well as divorces and assets division in Romania, to help you understand the effects of divorce and partition of common goods in Romania, both patrimonial and extra-patrimonial, as well as to assist you in the procedure of assets division between spouses in Romania. 

Divorce procedure before a notary public

As it results from the provisions of the Civil Code, the procedure of notarial divorce in Romania, before the notary public in Romania, does not require special conditions of admissibility, being allowed even if the spouses have minor children born in or out of marriage or adopted. In order to go through the amicable divorce procedure in Romania, there must be an agreement between the spouses, which also covers the additional aspects of the divorce, such as: the last name they will bear after the dissolution of the marriage in Romania, the aspects related to the exercise of parental authority, in the situation of the existence of minor children.

According to the provisions of the Civil Code, the divorce application is submitted at the notary public in Romania of the place of marriage or of the last common residence of the spouses. The divorce application is submitted by the spouses together, it is registered by the notary public, giving them a term of reflection of 30 days. The divorce application can be submitted at the notary public in Romania also through a proxy with authentic power of attorney. There is the possibility that a lawyer specialized in family law, divorce and partition of common goods can represent the spouses exclusively in this procedural phase, the latter will appear at the notary public at the end of the 30-day period. The notary public will issue the divorce certificate, after admitting the divorce application and after analysing the conditions regarding the consent of the spouses, their agreement regarding the minor children, if any, as well as the family name. 

The assets division effects after the divorce procedure in Romania

The main effect of divorce on property relations between spouses is the termination of the marital status. The division of assets is a legal operation by which the state of common ownership over the property between the spouses is terminated. By sharing, the goods jointly owned are divided between them. The division can be done by the notary public in Romania, by concluding a division contract, when the co-partners agree on the share that belongs to each of them, each of which will become the exclusive owner of a share, or of a good, depending on by their decision.

In the case of sharing a real estate asset, several documents are required to be analysed by the notary public in Romania. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm  recommends you to consult a lawyer specialized in divorces and partition of common assets who will guide you in gathering the necessary documents and assist you in this procedure, or even represent you before a notary public in Romania.

The existence of minor children in the situation of divorce

If the spouses have minor children born in or out of marriage or adopted, the consent of the spouses must also cover matters relating to the exercise of parental authority, such as:

  • joint exercise of parental authority, so it is not possible to agree to exercise parental authority exclusively by one of the former spouses;
  • establishing the children’s home after divorce;
  • how to maintain personal ties between the parent separately and each of the children;
  • establishing the parents’ contribution to the expenses of raising, educating and training the children.

In making these decisions, it is essential to put the best interests of the child first, taking into account his or her developmental needs. If the spouses do not agree on these issues, it will be up to the courts to decide on the effects of the divorce. A family lawyer will be able to provide the necessary guidance in resolving a potential dispute between spouses, providing legal advice on all aspects of divorce and its effects. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends you to consult a lawyer specialized in family law, divorces and partition of common assets who will guide you in this procedure.

Note. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is one of the top law firms in Romania, offering top legal advice. The Romanian law firm’s clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2022, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked third place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2022. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm  is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice.

Articol asociat

Societatea de avocați Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recunoscută și în anul 2022 în topul firmelor de avocatură din România de către ghidul juridic internațional Legal 500 (Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm was ranked in 2022)

Notă. Toate articolele despre societatea de avocatrură Pavel, Mărgărit și Asociații  (Pavel Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Nota redacției

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.