Acasă Avocat - Jurisprudență Cum să reziliezi un contract încheiat cu un prestator de servicii în...

Cum să reziliezi un contract încheiat cu un prestator de servicii în Romania? (How to terminate an Agreement with a service provider in Romania?) de la corespondentul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații

Dacă nu sunteți satisfăcut de serviciile oferite de un prestator de servicii, potrivit legislației din România, aveți posibilitatea de a rezilia contractul astfel încheiat, îndeplinind condiția plății serviciilor deja oferite, având totodată și posibilitatea de a încheia un nou contract cu un alt prestator de servicii în România. Un avocat specializat în drept corporativ, comercial, fuziuni și achiziții te poate ajuta cu modificarea, redactarea si negocierea unui nou contract încheiat cu un prestator de servicii, precum și cu revizuirea unui astfel de contract. De asemenea, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept corporativ, comercial, fuziuni și achiziții care te va putea sfătui cu privire la pașii ce trebuie îndepliniți pentru rezilierea contractului încheiat cu un prestator de servicii în România în situația neexecutării obligațiilor de către acesta.

Cum operează rezilierea contractului încheiat cu un prestator de servicii? Condiții.

Rezilierea contractului încheiat cu un prestator de servicii este o sancțiune contractuală, cu efecte pentru viitor, care se manifestă asupra contractelor cu executare succesivă.  Prestațiile executate până la momentul rezilierii contractului nu sunt afectate, ceea ce înseamnă că ambele părți ale contractului sinalagmatic rămân răspunzătoare pentru executarea făcută de cealaltă parte până la acea dată.

„Poate fi și o tranzacție transfrontalieră între un furnizor român și o parte dintr-o altă jurisdicție. Am redactat și revizuit diferite tipuri de acorduri transfrontaliere în România și am asistat la rezilierea unor astfel de acorduri atunci când a fost cazul”, a declarat Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societății de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații. Pentru aplicarea efectelor rezilierii este necesară îndeplinirea cumulativă  a condițiilor generale acestea fiind:

  • neexecutarea culpabilă a obligației contractuale;
  • punerea in întârziere a debitorului:
  • neexecutare obligațiilor este însemnată sau repetată.

Un aspect important este că rezilierea contractului încheiat cu un prestator de servicii în România poate interveni chiar și atunci când neexecutarea  obligației contractuale este de mică însemnătate însă are caracter repetat, motiv pentru care Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept corporativ, comercial, fuziuni și achiziții care, analizând situația contractuală, poate decide cu privire la sancțiunea contractuală incidentă cauzei precum și la posibilitățile de remediere aplicabile.

Creditorul obligației neexecutate are dreptul de a cere rezilierea unilaterală a contractului încheiat cu prestatorul de servicii atunci când este prevăzută expres această sancțiune de către părți. Există totodată și alte situații în care efectele rezilierii sunt aplicabile și anume atunci când prestatorul de servicii este de drept în întârziere fie chiar și atunci când acestuia din urmă i-a fost acordat un termen rezonabil de îndeplinire a obligației, însă aceasta nu a fost realizată. Declarația de reziliere trebuie făcută în termenul de prescripție prevăzut de lege pentru acțiunea corespunzătoare și se înscrie în cartea funciară ori, după caz, în alte registre publice, pentru a fi opozabilă terţilor.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă inserarea pactelor comisorii, pentru o protecție suplimentară a creditorul obligației neexecutate, acestea reprezentând clauze contractuale care arată condițiile sancționării neexecutării obligațiilor asumate de către cealaltă parte. După cum este prevăzut și în dispozițiile Codului Civil Român, rezilierea este în acest caz subordonată punerii în întârziere a debitorului, afară de cazul în care s-a convenit că ea va rezulta din simplul fapt al neexecutării. Punerea în întârziere nu produce efecte decât dacă indică în mod expres condiţiile în care pactul comisoriu operează. De amintit este faptul că o altă posibilitate pe care creditorul obligației neexecutate o are la dispoziție este executarea silită, însă în această situație acesta nu poate cere și rezilierea contractului.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept corporativ, comercial, fuziuni și achiziții care să vă îndrume în alegerea unui remediu contractual potrivit situației juridice incidente, precum și să va asiste în vederea încheierea unui contract cu un alt prestator de servicii, fiind în prezent în faza negocierii, redactării ori revizuirii unui astfel de contract.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

If you are not satisfied with the services provided by a service provider in Romania, according to the Romanian Law, you can terminate the agreement, pay the services already received and accepted by you, find another service provider in Romania to work with and sign an agreement with another service provider in Romania. A Romanian lawyer specialized in commercial agreements, corporate and M&A will assist you with amending, drafting negotiating and reviewing the new agreement concluded with the service provider. Also, Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends addressing to a lawyer specialized in commercial agreements, corporate and M&A law who is able to advise you on the steps to be taken in order to terminate the Agreement concluded with the service provider in Romania in case of non-fulfilment of the contractual obligations.

How does the termination of the agreement concluded with a service provider operate in Romania? Conditions.

The termination of the agreement concluded with a service provider in Romania is a contractual sanction, with effects for the future, manifested at the agreements with successive execution in Romania. The services performed up to the time of termination of the agreement are not affected, which means that both parties to the bilateral agreement remain liable for the performance made by the other party until that date.

„It may be also a cross border transaction between a Romanian provider and a party from another jurisdiction. We have drafted and revised different kind of cross border agreements in Romania and assisted with the termination of such agreements when the case”, said Radu Pavel, the Managing Partner of Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm. For the implementation of the effects of the termination it is necessary the fulfillment of the general conditions, these being:

  • the non-fulfilment of the contractual obligations in Romania;
  • the formal notice sent to the debtor of the obligation:
  • the non-fulfilment of the contractual obligations in Romania is significant or repeated.

An important aspect is that the termination of the agreement concluded with a service provider in Romania can occur even when the non-fulfilment of the contractual obligations in Romania is minor but repeated, which is why Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends to receive advice from a lawyer specialized in commercial agreements, corporate and M&A law who, analyzing the contractual situation, may decide on the event of default occurred as well as on the applicable remedies in Romania.

The creditor of the unfulfilled obligation, who is in default, has the right to request the unilateral termination of the agreement concluded with the service provider in Romania, when this sanction is expressly provided by the parties and there is an event of default in force, as defined and decribed in the Romanian agreement. There are also other situations when the effects of the termination are applicable, namely when the service provider is in default by Romanian law, when occurring an event of default in Romania, or even when the provider had a reasonable time to fulfil the obligation, but this has not been achieved. The declaration of termination must be made within the limitation period provided by Romanian law for the corresponding no fulfilment or event of default,  and may be registered in the land book or, as the case may be, in other public registers like the Romanian National Registry (Electronic Archive), in order to be effective against third parties.

Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends the insertion of the termination clause and the event of default clauses in the agreement in Romania, for an additional protection for the creditor of the unfulfilled obligation, in order to be protected in case of termination of the agreement in Romania. The event of default clauses and the conditions for sanctioning the non-fulfilment of the contractual obligations assumed by the other party may be reasons for the termination of such agreement in Romania. As provided in the Romanian Civil Code, in this case the termination of the agreement is subordinated to the formal notice to the debtor, unless it has been agreed that it will result from the simple fact of non-fulfilment/event of default. The formal notice to the debtor shall take effect only if it expressly indicates the conditions under which the termination clause operates. Another possibility that the creditor of the unfulfilled obligation has is the enforcement of the service provider in Romania, but in this case the creditor cannot request the termination of the agreement in Romania.

Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends addressing to a lawyer specialized in commercial agreements, corporate and M&A law who can guide you in choosing a contractual remedy according to the legal situation or according with the event of default occurred, as well as to assist you in concluding the agreement with another service provider in Romania, being present in the phase of negotiating, drafting or reviewing such a contract in Romania.

Note. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is one of the top law firms in Romania, offering top legal advice. The Romanian law firm’s clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2022, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked third place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2022. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice.

Articol asociat

Notă. Toate articolele despre societatea de avocatrură Pavel, Mărgărit și Asociații  (Pavel Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Nota redacției