Acasă Avocat - Jurisprudență Cum se poate face contestație la executare silită împotriva unui titlu executoriu...

Cum se poate face contestație la executare silită împotriva unui titlu executoriu în România? (How can you appeal against an enforceable title?) de la corespondentul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații

Contestația la executare silită este o modalitate prin care se obține anularea oricărui act de executare silită de către persoanele interesate sau vătămate prin executare. După începerea executării silite, persoanele interesate sau vătămate pot solicita pe calea contestației la executare silită și anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviințare a executării silite dacă nu au fost îndeplinite condițiile legale. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din România recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept civil, contestații la executare silită și litigii pentru a vă îndruma în demersurile necesare pentru formularea unei contestații la executare silită împotriva unui titlu executoriu.

Care sunt condițiile în care contestația la executare împotriva unui titlu executoriu este admisă?

În cazul în care contestația la executare silită se face împotriva unui titlu executoriu printr-un avocat specializat în drept civil, contestații la executare silită și litigii, se pot invoca motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale pentru desființarea lui. Nu se poate face o nouă contestaţie la executare silită de către aceeaşi parte pentru motive care au existat la data primei contestaţii la executare silită. Cu toate acestea, contestatorul îşi poate modifica cererea iniţială adăugând motive noi de contestaţie la executare silită dacă, în privinţa acestora din urmă, este respectat termenul de exercitare a contestaţiei la executare silită.

Ce faci când ești executat silit? Unde se poate depune contestația la executare silită?

Contestaţia la executare silită privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. Dacă o asemenea contestaţie vizează un titlu executoriu ce nu emană de la un organ de jurisdicţie, competenţa de soluţionare aparţine instanţei de executare.  Contestația la executare silită se poate face oricând înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită. Un avocat specializat în drept civil, contestații la executare silită și litigii poate oferi îndrumare în legătură cu formularea unei contestații la executare silită împotriva unui titlu executoriu.

Cum se soluționează contestația la executare silită?

Până la soluționarea contestației la executare silită sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părții interesate și numai pentru motive temeinice, instanța competentă poate suspenda executarea silită. Suspendarea executării silite poate fi cerută odată cu contestația la executare silită sau prin cerere separată.

Dacă admite constestația la executare silită, instanța va anula ori lămuri titlul executoriu. În cazul respingerii contestaţiei la executare silită, contestatorul poate fi obligat, la cerere, la despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării silite, iar când contestaţia la executare silită a fost exercitată cu rea-credinţă, el va fi obligat şi la plata unei amenzi judiciare. Hotărârea de admitere sau de respingere a contestaţiei, rămasă definitivă, va fi comunicată şi executorului judecătoresc. Dacă contestaţia la executare silită este admisă, executorul judecătoresc este obligat să se conformeze măsurilor luate sau dispuse de instanţă.

Căile de atac ale contestației la executare silită

În ceea ce privește titlul executoriu, hotărârea prin care s-a soluţionat contestaţia la executare silită privind înţelesul, întinderea sau aplicarea acestuia este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea ce se execută. Dacă prin contestaţia la executare silită s-a cerut lămurirea înţelesului, întinderii ori aplicării unui titlu executoriu care nu constituie hotărâre a unui organ de jurisdicţie, hotărârea prin care s-a soluţionat contestaţia va putea fi atacată numai cu apel.

În concluzie, prezentul articol îți spune ce să faci când ești executat silit, respective poți formula contestație la executare silită printr-un avocat specializat în drept civil, contestații la executare silită și litigii împotriva unui creditor. Contestația la executare silită se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. Până la soluționarea contestației la executare silită, instanța competentă poate suspenda executarea silită. Dacă admite constestația la executare silită, instanța va anula ori lămuri titlul executoriu, iar dacă respinge contestaţia la executare silită, contestatorul poate fi obligat, la despăgubiri.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept civil, contestații la executare silită și litigii, care să vă poată sfătui cu privire la strategia de urmat în cazul în care doriți să faceți o contestație la executare silită împotriva unui titlu executoriu.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

The appeal against enforcement is a way to obtain the annulment of any document of forced execution by the stakeholders or aggrieved party by forced execution. After the initiation of forced execution, stakeholders or aggrieved parties may request by means of appeal against enforcement the annulment of the hearing report by which the application for a declaration of enforceability was granted, if the legal conditions have not been met. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends using the services of a lawyer specialized in civil law, appeals against enforcement and litigation to guide you in the necessary steps to draft appeal against enforcement regarding an enforceable title.

What are the conditions under which an appeal against an enforceable title is admissible?

If an appeal against enforcement is made against an enforceable title by a lawyer specialized in civil law, appeals against enforcement and litigation, factual or legal grounds relating to the right contained in the enforceable title may be invoked, only if the law does not provide a way in connection with that enforceable title for its abolition. A new appeal against enforcement by the same party cannot be made for reasons which existed at the time of the first appeal against enforcement. However, the appellant may amend his original application by adding new grounds for the appeal against enforcement if, regarding the latter, the statutory period for the motion of the appeal against enforcement is respected.

What can you do in case of forced execution? Where can the appeal for enforcement be filed?

The appeal to enforcement on regarding the meaning, scope or application of the enforceable title shall be filed with the court that issued the verdict that is being enforced. If such an appeal concerns an enforceable title that does not emanate from a court of jurisdiction, jurisdiction lies with the enforcement court. An appeal against enforcement may be made at any time within statute of limitations of the right to obtain forced execution. A lawyer specialized in civil law, appeal against enforcement and litigation can provide guidance on filing an appeal against enforcement regarding an enforceable title.

How is the appeal against enforcement resolved?

Pending the resolution of the appeal against enforcement or other enforcement request, at the request of the stakeholder and only for good reasons, the competent court may suspend the forced execution. The suspension of forced execution may be requested at the same time as the appeal against enforcement or by separate application.

If the court admits the appeal against enforcement, the court will annul or clarify the enforceable title. In case of rejection of the appeal against enforcement, the contestant may be obliged, upon request, to compensation for the damages caused by the delay of the forced execution, and when the appeal against enforcement has been exercised in bad faith, he will also be obliged to pay a judicial fine. The decision to admit or reject the appeal against enforcement, which remains final, will also be communicated to the judicial executor. If the appeal against enforcement is admissible, the judicial executor is obliged to comply with the measures taken or ordered by the court.

The remedies of appeal against enforcement

With regard to the enforceable title, the decision that settled the appeal against enforcement on its meaning, scope or application is subject to the same remedies as the verdict of the court that is being enforced. If in the appeal against enforcement has been asked to clarify the meaning, scope or application of an enforceable title that does not constitute a decision of a court body, the decision by which the appeal was resolved may be appealed only by appeal.

In conclusion, this article tells you what can you do in case of forced execution, respectively you can appeal against foreclosure through a lawyer specialized in civil law, enforcement against appeals and litigation against a creditor. The appeal against enforcement shall be lodged with the court that delivered the verdict that is being enforced. Pending the settlement of the appeal against enforcement, the competent court may suspend the forced execution. If the court admits the appeal against enforcement, the court will annul or clarify the enforceable title, and if it rejects the appeal against enforcement, the contestant may be ordered to compensation. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a lawyer specialized in civil law, appeals against enforcement and litigation, who can advise you on the strategy to follow if you want to appeal against an enforceable title.

Note. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is one of the top law firms in Romania, offering top legal advice. The Romanian law firm’s clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2022, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked third place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2022. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice.

Anexă

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații a asistat un dezvoltator imobiliar în Romania în procedura de schimbare a arhitectului principal al proiectului de arhitectură pentru construirea unui imobil în România. Asistența și reprezentarea a constatat în efectuarea de diligențe legale într-un litigiu cu un arhitect cu privire la un proiect de arhitectură, incluzând redactarea unei notificări către firma de arhitectură din România, participarea la discuțiile purtate cu reprezentanții firmei de arhitectură și încetarea contractului cu aceasta în condiții avantajoase pentru dezvoltatorul imobiliar. De asemenea, societatea a evitat un litigiu cu privire la schimbarea proiectului de arhitectură, având în vedere deficiențele legate de proiectarea defectuoasă a construcției și un litigiu de drepturi de autor cu privire la opera de arhitectură, obținând acordul arhitectului principal al proiectului pentru preluarea și modificarea proiectului de arhitectură de către un alt arhitect.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept imobiliar, construcții, proprietate intelectuală și proiectarea defectuoasă a construcțiilor care să vă poată consilia cu privire la încetarea proiectului de arhitectură încheiat cu arhitectul, modificarea și preluarea acestuia de către un alt arhitect și evitarea unui litigiu de drepturi de autor cu privire la opera de arhitectură.

imobiliar și construcții

Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm successfully assisted a real estate developer in Romania with the procedure of changing the main architect of the design project for the construction of a residential property in Romania.

The legal assistance and representation consisted in carrying out legal steps, such as drafting a notice to the architecture firm from Romania, negotiating with the representatives of the architecture firm, terminating the agreement concluded with the firm under advantageous conditions for the real estate developer and obtaining the consent of the project’s main architect for the takeover and change of the design project by another architect, prior consent which is mandatory according to the provisions of the Law on copyright law. That was a case of alternative dispute resolution, our specialized lawyers in liability of design builders managing to prevent a litigation in design defect legal liability in Romania. We have identified the design defects of the property in Romania and analyzed the design build contracting , emphasizing the liability of design builders for design claims.

Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a specialized lawyer in real estate, construction, intellectual property law and design defect legal liability in Romania who can advise you on the termination of the agreement concluded with the architect, on the takeover and change of the design project and the design builder by another architect, as well as in the alternative dispute procedure with the aim of avoiding the litigation for the liability of design builders and copyright for the design project.

Articol asociat

Societatea de avocați Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recunoscută și în anul 2022 în topul firmelor de avocatură din România de către ghidul juridic internațional Legal 500 (Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm was ranked in 2022)

Notă. Toate articolele despre societatea de avocatrură Pavel, Mărgărit și Asociații  (Pavel Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Nota redacției