Acasă Avocat - Jurisprudență Ce modificari s-au adus cu privire la drepturile consumatorului în România? (What...

Ce modificari s-au adus cu privire la drepturile consumatorului în România? (What changes have been made regarding consumer rights in Romania?) de la partenerul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgătit & Asociații

Prin Hotărârea nr. 686/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului României nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare a fost transpusă în legislația română Directiva UE 2019/2161 prin care au fost aduse modificări referitoare la noile cerințe de informare aplicabile pe piețele online, obligații de indicare a prețului practicat anterior unei reduceri de preț, precum și sancțiunile prevăzute pentru nerespectarea acestor prevederi. Un avocat specializat în drept comercial și în drepturile consumatorului în România vă poate oferi asistență juridică cu privire la modificările legate de drepturile consumatorului în România în vederea desfășurării activității în acord cu noile reglementări.

Directiva (UE) 2019/2161 acoperă o gamă largă de contracte încheiate în România între comercianţi şi consumatori, şi anume contracte de vânzare, servicii sau cu conţinut digital online. În primul rând, înainte de încheierea unui contract, comercianţii sunt obligați să le ofere consumatorilor informaţii într-un limbaj clar şi inteligibil. Astfel, printre drepturile consumatorului în România se numără următoarele: dreptul de a primi informaţii privind identitatea şi datele de contact ale comercianților, precum și dreptul de a fi informat cu privire la caracteristicile principale ale produsului şi condiţiile care se aplică acestora.

Prin modificările privind drepturile consumatorului în România sunt introduse noi cerinţe specifice de informaţii pentru contractele încheiate pe pieţele online. Așadar, pieţele online trebuie să informeze consumatorii în România dacă furnizorul terţ este comerciant sau non-comerciant în România (consumator), să avertizeze consumatorul despre neaplicarea normelor UE de protecţie a consumatorilor la contractele încheiate în România cu non-comercianţi şi să explice cine este responsabil pentru executarea contractului.

De asemenea, alte modificări privind drepturile consumatorului în România privesc obligația ca prin orice anunţ de reducere a preţului să se indice și preţul aplicat anterior, precum și preţul de vânzare şi preţul pe unitatea de măsură pentru produsele comercializate, în funcție de obiectul de activitate specific fiecărei societăți comerciale în Romania.

Un avocat specializat în drept comercial si în drepturile consumatorului în România poate oferi consultanța juridică comercianților în România și furniza informații în legătură cu obligațiile pe care le are de îndeplinit comerciantul în Romania în vederea respectării drepturilor consumatorului în România, în conformitate cu noile reglementări din Hotărârea nr. 686/2022 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare. În plus, modificarile privind drepturile consumatorului în România prevăd introducerea unor sancţiuni eficiente, proporţionale şi disuasive pentru a pedepsi comercianţii care încalcă regulile privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare. Astfel, nerespectarea prevederilor referitoare la indicarea preţului de vânzare, preţului pe unitatea de măsură, precum și a preţului anterior aplicat de vânzător ca urmare a unui anunţ de reducere a preţului constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 1.000 și 30.000 lei.

În concluzie, modificările legislative prezentate mai sus aduc noutăți importante în legislația din România, atât pentru consumatori, cât și pentru comercianții din România. Astfel, consumatorii vor beneficia de protecție sporită în relația cu comercianții prin obligarea acestora din urmă de a oferi informații suplimentare și de a se supune obligațiilor prevăzute expres de legislația privind drepturile consumatorului în România, sub sancțiunea plății unor amenzi considerabile. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial și în drepturile consumatorului în România, care vă poate oferi consultanță juridică cu privire la  modificările privind drepturilor consumatorului în România, și asupra obligațiilor pe care le are de îndeplinit un comerciant în România.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

By means of Decision no. 686/2022 amending and supplementing Romanian Government Decision no. 947/2000 on the manner to indicate the prices of products offered to consumers for sale, the EU Directive 2019/2161 has been transposed into the Romanian legislation, by which amendments were made regarding new information requirements applicable to online markets, obligations to indicate the price practiced prior to a price reduction, as well as the penalties provided for non-compliance with these provisions. A lawyer specialized in commercial law and consumer rights in Romania can provide legal assistance on the changes regarding consumer rights in Romania with the aim of carrying out the activity in Romania in accordance with the new regulations.

The Directive (EU) 2019/2161 covers a wide range of agreements concluded in Romania between traders and consumers, namely sales contracts, services or online digital content. First, before concluding an agreement, traders are required to provide consumers with information in a clear and intelligible manner. Thus, consumer rights in Romania include the following: the right to receive information on the identity and contact details of traders, as well as the right to be informed about the main characteristics of the product and the conditions that apply to such products.

The changes to consumer rights in Romania introduce new specific information requirements for agreements concluded on online markets. Therefore, online markets must inform consumers in Romania whether the third-party provider is a trader or non-trader in Romania (consumer), warn the consumer about the non-application of EU consumer protection rules to agreements concluded in Romania with non-traders and explain who is responsible for the performance of the contract.

Additionally, other changes regarding consumer rights in Romania concern the obligation to indicate through the notice of price reduction the price previously applied, as well as the selling price and the price per unit of measure for the marketed products, depending on the specific object of activity of each company in Romania. A lawyer specialized in commercial law and consumer rights in Romania can provide legal advice to traders in Romania and provide information in relation to the obligations that the trader shall fulfill in Romania in order to be compliant with the consumer rights in Romania, in accordance with the new regulations of Decision no. 686/2022 on the way to indicate the prices of products offered to consumers for sale.

In addition, the consumer rights changes in Romania provide for the introduction of effective, proportionate and dissuasive penalties to punish traders who violate the rules on how to indicate the prices of products offered to consumers for sale. Thus, failure to comply with the provisions regarding the indication of the sale price, the price per unit of measure, as well as the price previously applied by the seller by means of a price reduction notice, constitutes an offence and shall be sanctioned with a fine between 200 and 6.000 EUR.

In conclusion, the legislative amendments presented above introduce important updates with regard to the consumer legislation in Romania, both for consumers and for traders in Romania. Consequently, consumers shall benefit from increased protection in their relationship with traders in Romania by obliging the latter to provide more information and to comply with the obligations expressly provided by the legislation on consumer rights in Romania, under the penalty of paying considerable fines. The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a lawyer specialized in commercial law and consumer rights in Romania, who can provide legal advice on changes in consumer rights in Romania and on the obligations that a trader shall need to fulfill in Romania.

Note. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm  is one of the top law firms in Romania, offering top legal advice. The Romanian law firm’s clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2022, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked third place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2022. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice.

Anexă

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații acordă asistență și reprezentare juridică unui prestigios dezvoltator imobiliar din România în vederea modificării Planului Urbanistic Zonal (PUZ) în România, luându-se în considerare posibilitatea construirii unui loc de joacă pentru copii, respectiv a unui restaurant în România. Echipa formată din avocati specializați în drept imobiliar și construcții din cadrul Societății de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații vă poate asista în procedura de modificare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) în România, fiind cunoscut faptul că în domeniul imobiliar și construcții din România, documentația tehnică necesară este una complexă, fiind nevoie de asistență de specialitate pentru garantarea atingerii exigențelor impuse de autoritățile din România.

Asistența și reprezentarea juridică constau în efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru obținerea modificării Planului Urbanistic Zonal (PUZ) în România, în scopul construirii unui loc de joacă pentru copii și a unui restaurant în România, amintind, drept pas notabil, notificarea autorităților competente care, conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism în România, au obligația de a promova documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism din România, pregătirea documentațiilor tehnice necesitând inclusiv asistența unor terțe persoane specializate, proces asupra căruia un avocat specializat în drept imobiliar și construcții poate asista pentru optimizarea rezultatului favorabil.

În cadrul speței, drept element de noutate, avocații specializați în drept imobiliar și construcții din cadrul Societății de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații s-au confruntat cu pasivitatea autorităților competente cu modificarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) în România, fiind vorba despre nerespectarea obligațiilor prevăzute în Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism din România și nu numai. În concret, până la aprobarea planului urbanistic zonal nu se poate întocmi documentația tehnică privind obținerea autorizației de construire, ceea ce înseamnă tergiversarea întregii proceduri Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută la nivel internațional inclusiv de către Ghidul juridic internațional Legal 500, fiind poziționată pe locul 4 la nivel național în domeniul imobiliar și construcții în România, în anul 2022.

English version

The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm provides legal assistance and representation to a prestigious property developer in Romania in order to amend the Zonal Urban Plan (PUZ) in Romania, taking into account the possibility of building a playground and a restaurant in Romania. Our Law Firm’s team of lawyers specialized in real estate and construction law in Romania could assist you in the procedure of amending the Zonal Urban Plan (PUZ) in Romania, being known that, on real estate and construction field in Romania, the technical documentation is complex, requiring specialized assistance in order to guarantee the achievement of the requirements imposed by the Romanian authorities.

The legal assistance and representation consists in carrying out all the necessary steps for the amendment of the Zonal Urban Plan (PUZ) in Romania, in order to build a playground and a restaurant in Romania, recalling, as a notable step, the notification sent to the competent authorities which, according to the Romanian Law no. 350/2001 on Regional Planning And Urbanism in Romania, have the obligation to promote landscape and urban planning documentation in Romania, drafting of the technical documentation also requiring the assistance of specialized third parties, a process on which a lawyer specialized in real estate and construction law can assist you for optimizing the favorable result.

In this matter, as a element of novelty, the lawyers specialized in real estate and construction law in Romania faced the passivity of the competent authorities with the amendment of the Zonal Urban Plan (PUZ) in Romania, because of the non-compliance with the obligations stipulated in the Law no. 350/2001 on Regional Planning And Urbanism in Romania and beyond. Thus, until the approval of the Zonal Urban Plan (PUZ) documentation, the technical documentation on obtaining the building permit cannot be drawn up in Romania, which means delaying of the entire procedure. The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is internationally recognized, referring, for example, the International Legal Guide 500 mentions, the Firm being ranked 4th at national level in real estate and construction field in Romania, in 2022.

Notă. Toate articolele despre societatea de avocatrură Pavel, Mărgărit și Asociații (Pavel Margarit & Associates Romanian Law Firm)

„Târgu’ Ieșilor” – prin intermediul Universității Apollonia – din nou Capitala Culturală a Cercetării Internaționale. Corespondență de la Pompiliu Comșa (Prof. univ. asoc. Univ. Apollonia, directorul ziarului Realitatea – partener media al Jurnalului Bucureștiului & directorul executiv al Trustului de Presă Pompidu – Iași), membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului

Congresul Internațional al Universității „Apollonia” din Iași – Ediția XXXIII (2 – 5 martie 2023)

Nota redacției