Acasă Agricultură ecologică Adopția „practicilor agroecologice” are susținere în România  prin centrul de inovare Bio...

Adopția „practicilor agroecologice” are susținere în România  prin centrul de inovare Bio Danubius (Corespondență de la Conf. dr. Costin Lianu, președinte Inter-Bio, director general USH Pro Business și președinte ACEX–Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export, coordonator al proiectului „IH Bio Danubius” din cadrul Agroecology-Transect)

În perioada 29-31 Martie 2023, la Ljubljana (Slovenia) s-a desfășurat un nou atelier de lucru din seria „Co-Innovation Workshops” specific  proiectului european de cercetare Agroecology-Transect, proiect ce are ca obiectiv general contribuția la afirmarea plenară a potențialului agroecologiei pentru agricultura europeană, prin consolidarea bazei de cunoștințe pentru fermieri, consilieri și autorități și sprijinirea factorilor de decizie prin dezvoltarea unor dovezi solide ale efectelor pozitive ale  agroecologiei în atenuarea  schimbărilor climatice.

La întâlnire au participat centre de inovare digitală din România (Bio Danubius) și alte țări. Atelierul  a analizat rezultatele de până acum privind dezvoltarea unor practici agroecologice, evidențiind progresele înregistrate în România privind noile practici agroecologice prin acțiunea centrului de inovare. Universitatea Spiru Haret, în calitate de entitate de management al clusterului Bio Danubius, prin centrul său antreprenorial USH Pro Business, participă la acest proiect în calitate de facilitator împreună cu alte 18 centre de inovare (din Olanda, Belgia, Franța, Ungaria, Spania, Elveția, Slovenia, Danemarca, Bulgaria, Germania și Marea Britanie și Guadelupe).

Proiectul susține impactul agroecologiei asupra biodiversității și potențialul de îmbunătățire a rezilienței socio-economice a fermelor, prin combinații optime de practici și urmărește obținerea de date calitative/cantitative despre agroecologie, strategii ce contribuie la o bază transparentă de cunoștințe pentru elaborarea și punerea în aplicare a unor mecanisme europene de susținere.

„Suntem  convinși că fermierii români vor adopta în număr cât mare aceste practici, iar rolul nostru este de a dezvolta un sistem de cunoștințe interactive legate de practicile regenerative și agroecologice în condițiile din România, cum ar fi de exemplu practicile de captare și reținere a carbonului în sol dar și altele. Dispunem de o recunoaștere internațională a strădaniilor clusterului Bio Danubius, încă de la înființarea sa în anul 2013, de a fi un adevărat laborator viu al schimbărilor în agricultura românească. Dezvoltăm un model experimental de acțiune care să conducă spre piață, spre recunoașterea  beneficiilor unor astfel de investiții pentru cei care le practică” a declarat Conf. dr. Costin Lianu, președinte Inter-Bio, director general USH Pro Business și președinte ACEX–Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export, coordonator al proiectului „IH Bio Danubius” din cadrul Agroecology-Transect). „În prima decadă a lunii aprilie vom avea primii agricultori care vor adera  la aceste noi modele de afaceri, care se adaugă mai vechilor noastre acțiuni în domeniul agriculturii organice. Proiectul are deschidere largă spre ambele modele de afaceri și poate constitui o punte între ele ” a mai declarat Conf. dr. Costin Lianu. Proiectul este intitulat „Agroecology–Transect, Transdisciplinary approaches for systemic economic, ecological and climate change transitions”  fiind relevant în cadrul  programului Horizon Europe, schimbări climatice-CL6-2021-Climate/ID.

Nota redacției

Implementarea programului are loc prin programului specific instituit prin Decizia (UE) 2021/764 (a se vedea sinteza) și de cercetare în domeniul apărării instituit prin Regulamentul (UE) 2021/697 (a se vedea sinteza), cu ajutorul unei contribuții financiare la Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) instituit prin Regulamentul (UE) 2021/819.

Obiectivul general al programului este ca investițiile Uniunii în C & I să genereze un impact științific, tehnologic, economic și societal care să permită: consolidarea bazelor științifice și tehnologice ale UE și stimularea competitivității în toate statele membre ale UE, inclusiv în mediul său de afaceri, îndeplinirea priorităților strategice ale UE și contribuirea la îndeplinirea obiectivelor și politicilor sale, abordarea provocărilor globale, inclusiv îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), prin aplicarea principiilor Agendei 2030 și ale Acordului de la Paris și consolidarea Spațiului european de cercetare (SEC). Programul maximizează astfel valoarea adăugată a UE, concentrându-se asupra obiectivelor și activităților care nu pot fi realizate efectiv doar prin acțiunea individuală a statelor membre, ci în cooperare.

Obiective specificeale acesuia sunt: să dezvolte, să promoveze și să favorizeze excelența științifică, să sprijine crearea și difuzarea unor noi cunoștințe, competențe, tehnologii și soluții fundamentale și aplicate de înaltă calitate, să sprijine formarea și mobilitatea cercetătorilor, să atragă talente la toate nivelurile și să contribuie la implicarea deplină a rezervei de talente a Uniunii în acțiunile sprijinite în cadrul programului; să genereze cunoaștere, să consolideze impactul C & I în ceea ce privește elaborarea, sprijinirea și implementarea politicilor UE și să sprijine accesul la soluții inovatoare și recurgerea la acestea în cadrul mediului de afaceri european, mai ales în întreprinderile mici și mijlocii (IMM)  și să abordeze provocările globale societale, inclusiv schimbările climatice și obiectivele de dezvoltare durabilă; să stimuleze toate formele de inovare, să faciliteze dezvoltarea tehnologică, activitățile demonstrative și transferul de cunoștințe și de tehnologie, să consolideze implementarea și exploatarea unor soluții inovatoare și să optimizeze rezultatele programului în vederea accentuării și creșterii impactului și atractivității Spațiului European de Cercetare, să promoveze participarea pe bază de excelență a tuturor statelor membre la program, inclusiv a țărilor cu performanțe scăzute în domeniul C & I, și să faciliteze legături de colaborare în domeniul C & I europene.

Structura și bugetul. Programul este structurat după cum urmează, beneficiind de un buget total de 95,5Md€ la prețurile curente (inclusiv 5,4 Md din NextGenerationEU).

Pilonul 1–Excelență științifică, cu următoarele componente:

Pilonul 2–Provocări globale și competitivitate industrială europeană, cu următoarele componente: clusterul „Sănătate”; clusterul „Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii”; clusterul „Securitatea civilă pentru societate”; clusterul „Dezvoltarea digitală, industria și spațiul”; clusterul „Climă, energie și mobilitate”; clusterul „Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu”; acțiunile nenucleare directe ale Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene.

Pilonul 3–O Europă inovatoare, cu următoarele componente:

Misiunile sunt portofolii de activități de C & I bazate pe criteriul excelenței și orientate asupra impactului, întreprinse între discipline și sectoare, menite:

 • să realizeze, într-un interval de timp stabilit, un obiectiv măsurabil care nu ar putea fi obținut prin acțiuni individuale
 • să aibă un impact asupra societății și a procesului de elaborare a politicilor prin intermediul științei și tehnologiei
 • să fie relevante pentru o parte semnificativă a populației UE și pentru o gamă largă de cetățeni europeni

În acest act legislativ sunt identificate 5 domenii pentru posibile misiuni: adaptarea la schimbările climatice, inclusiv transformarea societății; cancerul; oceane, mări și ape de coastă și continentale sănătoase; orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei; sănătatea solului și alimentele. Fiecare domeniu de misiune are un comitet de misiune, care sfătuiește Comisia în ceea ce privește specificarea, conceperea și punerea în aplicare a unor misiuni specifice.

Parteneriate europene. S-a creat un peisaj raționalizat constituit din 3 forme de parteneriate europene (cofinanțate, programate în comun și instituționalizate) în cadrul căruia UE, autoritățile naționale și sectorul privat se angajează să sprijine eforturile de cercetare și inovare. Consiliul European pentru Inovare (CEI) a fost creat ca punct unic gestionat central pentru implementarea acțiunilor prevăzute în cadrul pilonului 3, „O Europă inovatoare”, care au legătură cu CEI care se concentrează în principal pe inovarea revoluționară și disruptivă, vizând în special inovarea creatoare de piețe, dar sprijinind, în același timp, toate tipurile de inovare, inclusiv cele progresive. Orizont Europa este deschis participării entităților juridice de oriunde din lume, în condițiile stabilite în norme și, dacă este cazul, împreună cu orice condiție suplimentară la nivelul programului de lucru/apelului. Participarea la program sub formă de asocieri între țări din afara UE este deschisă pentru:

Norme de participare. Regulamentul stabilește diverse norme, cum ar fi privind eligibilitatea pentru participare și finanțare, normele și principiile etice, precum și securitatea, care se aplică acțiunilor indirecte finanțate în temeiul programului. Printre exemple se numără:

 • orice entitate juridică poate să participe și să primească finanțare dacă îndeplinește condițiile de eligibilitate în baza normelor Orizont Europa, împreună cu orice alte condiții suplimentare ale programului de lucru/apelului
 • conținutul cererilor de propuneri trebuie inclus în programul de lucru
 • Comisia sau organismul de finanțare poate lansa o cerere de propuneri comună împreună cu țări din afara UE, inclusiv cu organizațiile și agențiile lor științifice și tehnologice, organizații internaționale și entități juridice non-profit
 • procedurile privind achizițiile trebuie să respecte normele privind concurența și principiile transparenței, nediscriminării, tratamentului egal, bunei gestiuni financiare și proporționalității
 • normele privind verificarea capacității financiare
 • procesul de evaluare a propunerilor, inclusiv criteriile de selecție și atribuire– propunerile sunt evaluate de către un comitet independent de experți pe baza excelenței, impactului, calității și eficienței implementării
 • solicitanții pot solicita o reexaminare a evaluării dacă consideră că procedura de evaluare nu a fost corect aplicată
 • obligațiile privind exploatarea și diseminarea rezultatelor, inclusiv în ceea ce privește știința deschisă.

Evaluarea programului, impactului și monitorizarea. Comisia evaluează și monitorizează Orizont Europa pentru a evalua progresul înregistrat în ceea ce privește atingerea obiectivelor programului. Programul este completat de Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru 2021-2025.

Articole asociate

Agricultura ecologică în atenția structurilor asociative specializate la nivel regional (Corespondență de la Conf. dr. Costin Lianu, președinte Inter-Bio, director general USH Pro Business și președinte ACEX–Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export, coordonator al proiectului „IH Bio Danubius” din cadrul Agroecology-Transect)

Centrul de Inovare Digitală Walachia eHub beneficiază de susținerea structurilor de sprijin regionale iar Agricultura ecologică din România este în atenția dezbaterilor la „Biofach 2023” (Corespondență de la Conf. dr. Costin Lianu, președinte Inter-Bio, director general USH Pro Business și președinte ACEX–Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export, coordonatorul proiectului Walachia eHub)

Notă. Alte articole despre USH Pro Business în Jurnalul Bucureștiului

Nota redacției