Acasă Avocat - Jurisprudență Căi de atac la dispoziție împotriva deciziilor emise de către Oficiile de...

Căi de atac la dispoziție împotriva deciziilor emise de către Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară din România (Remedies available against the decisions issued by the Agencies for Cadastre and Land Registration of Romania) de la corespondentul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

Legea oferă persoanei îndreptățite posibilitatea de a solicita intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil în Cartea Funciară, indiferent dacă este proprietar sau creditorul unei creanțe împotriva proprietarului imobilului. În cazul în care Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OPCI) dispune prin încheiere respingerea cererii de intabulare, persoana interesată poate introduce o cerere de reexaminare împotriva încheierii de respingere. Astfel, se poate promova o plângere împotriva refuzului de intabulare a dreptului de proprietate împotriva OCPI. Un avocat specializat în litigii, drept imobiliar și cadastru & urbanism poate oferi consultanță cu privire la posibilitățile de atacare a încheierilor pronunțate de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în astfel de cazuri, precum și asistență și reprezentare juridică în fața instanței de judecată în cazul în care și cererea de reexaminare împotriva încheierii de respingere este respinsă.

Conform legii, proprietarul unui imobil poate solicita intabularea dreptului său de proprietate asupra imobilului în Cartea Funciară. Același drept îl are și creditorul unei creanțe împotriva proprietarului imobilului atunci când debitorul proprietar nu solicită înscrierea dreptului său de proprietate din neglijență sau cu rea-credință, prejudiciindu-l pe creditor. În cazul refuzului de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului, solicitantul poate introduce o cerere de reexaminare împotriva încheierii de respingere dispusă de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Astfel, se poate promova o plângere împotriva refuzului de intabulare a dreptului de proprietate împotriva OCPI.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în litigii, drept imobiliar și cadastru & urbanism  care să vă poată consilia cu privire la procedura de urmat în cazul intabulării dreptului de proprietate  în cartea funciară a unui imobil și cu privire la posibilitățile de atacare a încheierii pronunțate de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) în cazul unui refuz. Plângerea împotriva încheierii de carte funciară prin care s-a constatat refuzul de intabulare a dreptului de proprietate se trimite la instanța competentă din raza imobilului. În cazul în care și cererea de reexaminare împotriva încheierii de respingere este respinsă, persoana interesată sau notarul public pot formula plângere împotriva acesteia în termen de 15 zile de la comunicare. Prin urmare, prin intermediul acestei plângeri se poate solicita instanței de judecată să dispună admiterea cererii de reexaminare împotriva încheierii de respingere pronunțată de către OCPI și implicit admiterea cererii de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în litigii, drept imobiliar și cadastru & urbanism care vă poate oferi consultanță cu privire la posibilitățile de atacare a încheierilor pronunțate de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, precum și oferi asistență și reprezentare juridică în fața instanței de judecată în cazul în care cererea de reexaminare împotriva încheierii de respingere este respinsă.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

Romanian Law provides each entitled person the possibility to request the registration of the property right over a property in the Land Register in Romania, regardless of whether she/he is the owner of the property in Romania or the creditor of a claim against the owner of the property in Romania. If the Agency for Cadastre and Land Registration (CPI) in Romania rejects the application for registration, the interested person may file a request for the reexamination against the refusal to register the property right/ownership right in Romania. Thus, a complaint against the refusal to register the property right against OCPI may be submitted. A specialized lawyer in dispute resolution, litigation, real estate law, cadastre and land registration in Romania can provide advice on the possibilities of challenging the decisions issued by the Agency for Cadastre and Land Registration in Romania in such cases, as well as assistance and legal representation before the court of law in Romania if the request for review against the rejection decision in Romania is also dismissed by the Agency for Cadastre and Land Registration in Romania.

According to Romanian law, the owner of a property in Romania can request the registration of his/her property right/ownership right over the property in the Land Register in Romania. The creditor of a claim against the owner of the property in Romania has the same right if the debtor and owner of the property does not request the registration of her/his property right/ownership right as a result of negligence or in bad faith to the detriment of the creditor. In case of the refusal of OCPI to register the property right over the property in Romania, the applicant can submit a request for the reexamination of the refusal of the Agency for Cadastre and Land Registration in Romania. Thus, a complaint against the refusal to register the property right against OCPI may be submitted.

Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm  recommends contacting a specialized lawyer in dispute resolution, litigation, real estate law, cadastre and land registration in Romania who can advise you on the applicable procedure in the case of registration of the ownership right of the property in the Land Register in Romania and on the possibilities of challenging the decision issued by the Agency for Cadastre and Land Registration in Romania in the event of a refusal. The complaint against the refusal of the Agency for Cadastre and Land Registration to register the property right/ownership right in Romania shall be submitted with the competent court where the property is located.

If the request for appeal/reexamination against the refusal of OCPI to register the property right/ownership right in Romania is also dismissed, the interested person or the notary public may file a complaint within 15 days from the communication of the latter decision of the Agency for Cadastre and Land Registration in Romania. Therefore, by means of the above-mentioned complaint, the plaintiff may request to the court to order the admission of the application for reexamination against the dismissal of the Agency for Cadastre and Land Registration in Romania and implicitly the admission of the request for the registration of the property right/ownership right the Land Register in Romania.

Note. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm  is one of the top law firms in Romania, offering top legal advice. The Romanian law firm’s clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2022, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked third place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2022. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice. All the relevant information regarding Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm.

Anexă

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații  a oferit servicii juridice unei companii americane ce activează în domeniul realizării soft-ului la comandă și jocuri online, constând in redactarea unei opinii legale ample ce vizează aspecte atât de ordin fiscal cât și comercial, cu privire la regimul Persoanei Fizice Autorizate(PFA) în România. Analiza a constat intr-o cercetare amănunțită în care au fost descrise printre altele avantajele și dezavantajele tipurilor de Persoane Fizice Autorizate(PFA) în Româniaprocedura de plată a taxelor de către Persoanele Fizice Autorizate (PFA) în România aferentă fiecărui sistem astfel prezentat precum și procedura de înregistrare a unei Persoane Fizice Autorizate (PFA) în România. Serviciile juridice au constat într-o cercetare amplă a aspectelor relevante, fiind făcută o analiză ce permite identificarea regimulului Persoanei Fizice Autorizate (PFA) în România și luarea unei decizii documentate de către client în acest sens, având în vedere că alegerea regimului și consecințele acestuia sunt în strânsă legătuă cu anumite condiții clar delimitate de lege.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații a reușit cu succes să realizeze o paralelă între prevederile de ordin fiscal din anul 2022 față de 2023 și a delimitat cu precizie consecințele acestor schimbări astfel încât clientul să aibă conturată o imagine clară, de ansamblu și să fie pregătit în acest sens pentru schimbările ce vor urma. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații are o experiență vastă, în cadrul acesteia activând avocați specializat în drept corporatist, comercial și fiscal, ce asistă numeroși clienți, atât români cât și străini, în ceea ce privește desfășurarea unei activități în România, în funcție de diversele forme alese în acest sens. Este impresionantă diversitatea naționalității clienților care au trecut pragul societății precum și domeniile de activitate ale diverselor forme de organizare, amintind astfel cu titlu de exemplu plasare forței de muncă, comerț cu ridicata al produselor de consum fie servicii de realizare a soft-ului la comandă și jocuri online. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații  recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept corporatist, comercial și fiscal având în vederea dificultatea și multitudinea actelor normative din domeniul înregistrării unei Persoane Fizice Autorizate (PFA) în România, a textelor de lege aplicabile în acest sens precum și a conexării acestora, în funcție de diverse aspecte particulare fiecărei spețe în parte.

English version

Pavel, Margarit and Associates Romanian Law Firm offered legal services to a major player in IT and tech industry from U.S.A. active in the field of computer programming activities services and online games in Romania, consisting in drafting of a comprehensive legal opinion covering both fiscal and commercial issues in Romania, regarding the system of the sole proprietors in Romania. The analysis consisted of extensive research in which were described, among other things, the advantages and disadvantages of the types of sole proprietors in Romania, the tax payment procedure for sole proprietors in Romania related to each system thus presented as well as the procedure for registering a sole proprietor in Romania. The legal services consisted of ample research of the relevant aspects in Romania, an analysis being made which allows the identification of the sole proprietor (PFA) system in Romania and taking a documented decision by the client in this regard, considering that the choice of the system and its consequences are closely related to certain conditions clearly defined by the Romanian law.

Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm has successfully managed to outline a parallel between the fiscal provisions of 2022 and 2023 in Romania and has precisely defined the consequences of these changes so that the client has a clear, overall picture, being prepared in this sense for the changes that will follow in Romania. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm has vast experience, being composed of hard-working lawyers specialized in corporate, commercial and tax law, who assist numerous clients, both Romanian and foreign, in terms of carrying out an activity in Romania, depending on the various forms chosen in this regard. The diversity of the nationalities of the customers who have crossed the threshold of the company is impressive, as well as the fields of activity of the various forms of organization, thus recalling, for example, placement of manpower, wholesale trade of consumer products or computer programming activities services and online games in Romania. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a lawyer specialized in corporate, commercial and tax law considering the difficulty and multitude of the normative acts in the field of registration of a self-employed freelancer in Romania, the legal texts applicable in this meaning as well as their connection, this depending on various particular aspects of each individual case.

Articol asociat

Notă. Toate articolele despre societatea de avocatrură Pavel-Mărgărit și Asociații  (Pavel-Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Nota redacției