Acasă Energie eletrică - Centralew electrice și termice-furnizori de energie Companiile E-Distribuție au trimis la reciclare peste 6.000 de tone de deșeuri...

Companiile E-Distribuție au trimis la reciclare peste 6.000 de tone de deșeuri de echipamente rezultate din lucrări de modernizare a rețelei în perioada 2020 – 2021

În ultimii 5 ani, cele trei companii de distribuție ale grupului au reciclat deșeuri de echipamente totalizând peste 15.000 de tone. În urma activității Companiilor E-Distribuție, peste 95% din volumele reciclate în ultimele 18 luni au fost recuperate și s-au întors în economie sub formă de materii prime.

Companiile E-Distribuție parte din grupul Enel, au trimis la reciclare peste 6.000 de tone de deșeuri de echipamente rezultate în urma lucrărilor de modernizare și de mentenanță a rețelei de energie electrică în perioada 2020–2021, reprezentând deșeuri de transformatoare, cabluri electrice, baterii industriale, contoare sau ulei uzat. De la începutul acestui an și până în prezent, cantitatea trimisă la reciclare depășește 2.000 de tone.

Inițiativa de reciclare a echipamentelor înlocuite în urma lucrărilor de modernizare a rețelei electrice face parte din strategia de sustenabilitate și dezvoltare durabilă a companiei, care susține tranziția către o economie circulară. În ultimii cinci ani, cele trei companii de distribuție ale grupului au reciclat deșeuri de echipamente totalizând 15.200 de tone. Dintre acestea, în ultimele 18 luni, peste 95% din volumele reciclate s-au întors în economie sub formă de metale feroase, neferoase, plastic, lemn, sticla etc.

Veniturile totale obținute în urma reciclării echipamentelor au fost de aproximativ 850.000 de euro în 2020 și de peste 300.000 de euro în prima jumătate a acestui an.

Pentru Enel, sustenabilitatea este parte din strategia de business, iar unul dintre pilonii economiei circulare îl reprezintă menținerea valorii unui produs prin revalorificare. Angajamentul nostru față de economia circulară a început în urmă cu câțiva ani, prin eforturi susținute atât pentru limitarea cantității de deșeuri generate, cât și pentru creșterea celor valorificate”, a declarat Monica Hodor, director general al companiilor E-Distribuție „Am reușit săobținem economii semnificative de energie, de peste 84.000 GJ în 2020, datorită lucrărilor de întreținere și modernizare a stațiilor și posturilor de transformare, precum și înlocuirii echipamentelor și transformatoarelor. Continuăm să ne concentrăm activitatea pe sustenabilitatea ecologică, socială și economică pentru a identifica, împreună cu partenerii noștri, soluții circulare și pe termen lung care pot transforma aceste deșeuri în oportunități de dezvoltare.”

Grupul Enel se află în plin proces de tranziție către un model de afaceri sustenabil prin dezvoltarea de surse regenerabile de energie și adoptarea principiilor economiei circulare ca motor strategic. Companiile E-Distribuție au integrat  aceste principii în activitatea lor, astfel că toate deșeurile trimise la reciclare–transformatoare, cabluri electrice, fier, baterii industriale, contoare, ulei uzat – ajung la contractori autorizați, care valorifică fiecare deșeu de echipament.

Rețelele electrice operate de cele trei companii E-Distribuție  numără peste 131.000 de kilometri, 286 stații de transformare și 23.575 posturi de transformare. În 2020, acestea au distribuit peste 15,3 TWh de energie electrică, prin linii electrice de înaltă, medie și joasă tensiune.

English Version

In the last five years, the group’s three distribution companies have recycled equipment waste totalling over 15,000 tons. Following the activity of E-Distributie companies, over 95% of the volumes recycled in the last 18 months have been recovered and returned to the economy in the form of raw materials. E-Distribuţie companies, part of the Enel group, sent to recycling over 6,000 tons of equipment waste resulting from the modernization and maintenance works on the electricity grid in the period 2020-2021, representing waste from transformers, electricity cables, industrial batteries, meters or used oil. From the beginning of the year until now, the quantity sent to recycling exceeds 2,000 tons.

The initiative to recycle the equipment replaced following the modernization of the electricity grid is part of the company’s sustainability and sustainable development strategy, which supports the transition to a circular economy. In the last five years, the group’s three distribution companies have recycled equipment waste totalling 15,200 tons. Of these, in the last 18 months, over 95% of the recycled volumes have returned to the economy in the form of ferrous, non-ferrous metals, plastic, wood, glass, etc. The total revenues obtained from the recycling of equipment were about 850,000 euros in 2020 and over 300,000 euros in the first half of this year.

„For Enel, sustainability is part of the business strategy, and one of the pillars of the circular economy is maintaining the value of a product through revaluation. Our commitment to the circular economy began a few years ago, through sustained efforts both to limit the amount of waste generated and to increase the waste recovered,” said Monica Hodor, CEO of E-Distributie companies. „We have managed to achieve significant energy savings of over 84,000 GJ in 2020, due to the maintenance and modernization of transformer stations and substations, and to the replacement of equipment and transformer stations. We continue to focus on ecological, social and economic sustainability to identify, together with our partners, circular and long-term solutions that can turn the waste into development opportunities.” The Enel Group is in the process of transitioning to a sustainable business model by developing renewable energy sources and adopting the principles of the circular economy as a strategic engine. E-Distributie companies have integrated these principles in their activity, so that all waste sent to recycling–transformer stations, electricity cables, iron, industrial batteries, meters, used oil – reaches authorized contractors, who capitalize on each piece of equipment waste. The electricity grid operated by the three E-Distributie companies has over 131,000 kilometres, 286 transformer stations and 23,575 substations. In 2020, they distributed over 15.3 TWh of electricity, through high, medium and low voltage power lines.

Notă. A se vedea și articolele conexe

E-Distribuție Banat a investit peste 12 Milioane Ron pentru modernizarea stației de transformare Orăștie Zăvoi în beneficiul a 14.000 de clienți

Nota redacției

5 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.