Acasă Energie electrică-furnizor de electricitate și gaz E-distribuție Muntenia extinde cu cca 20 de km reteaua electrică în județele...

E-distribuție Muntenia extinde cu cca 20 de km reteaua electrică în județele Ilfov și Giurgiu, în beneficiula peste 600 de familii, inclusiv din medii defavorizate

Investiția se ridică la aproximativ 5,7milioane de lei (1,2 milioane de euro) și asigură accesul la energie pentru 614 familii din comunele Tunari și Vidra (județul Ilfov), și din orașul Bolintin Vale (județul Giurgiu). În cele 3 localități, E-Distribuție  Muntenia extinde cu 5 kilometri rețeaua de medie tensiune și cu 15 kilometri rețeaua de joasă tensiune, și montează contoare inteligente noilor utilizatori.

E-Distribuție Muntenia, operatorul de distribuție a energiei electrice parte a grupului Enel, realizează lucrări de extindere cu aproximativ 20 de kilometri a rețelei electrice de distribuție în județele Ilfov și Giurgiu. Investiția se ridică la aproximativ 5,7 milioane de lei din care 2,9 milioane de lei este asigurată de operatorul de distribuție, diferența fiind acoperită de autoritățile locale. În urma lucrărilor, locuințele a 614 familii, majoritatea provenind din medii defavorizate, sunt racordate la rețeaua de energie electrică. În plus, fiecare loc de consum beneficiază de un contor inteligent, cu ajutorul căruia clienții pot avea un control mai bun al consumului de electricitate și, implicit, posibilitatea de a economisi energie electrică.

O societate deschisă, bazată pe electricitate, așa cum ne-o dorim prin tranziți aenergetică, are nevoie de rețele inteligente care să distribuie eficient electricitatea către toți consumatorii, indiferent de mediul din care provin. Prin aceste investiții, E-Distribuție Muntenia asigură nu doar accesul la electricitate pentru 614 familii din 3 localități aflate în județele Ilfov și Giurgiu, ci și un sprijin real în parcursul educațional al unor copii și tineri din medii defavorizate, deschizându-le calea către un viitor mai bun”, a declarat Alin Crăciunescu, director regiune E-Distribuție Muntenia.

În comuna Tunari, județul Ilfov, E-Distribuție Muntenia  extinde rețeaua electrică de distributie pe străzile Petuniei, Anemonelor, Garoafei, Zambilei, Trandafirilor, Lalelelor, Tuberozelor, Irișilor, Bujorului, Brândușei în beneficiul a 445 de familii. Investiția totală este de aproximativ 3,2 milioane de lei și presupune montarea unui post de tranformare în anvelopă de beton, a unui cablu de medie tensiune pe o lungime de aproximativ 0,6 kilometri și a unui cablu de joasă tensiune pe o lungime de aproximativ 8,2 kilometri.

În localitatea Vidra, județul Ilfov, E-Distribuție Muntenia extinde rețeaua electrică de distributie pe strada Mănăstirii, în beneficiul a 156 de familii. Investiția totală este de aproximativ 2,1 milioane de lei și presupune montarea a  3 posturi de tranformare în anvelopă de beton, a unui cablu de medie tensiune pe o lungime de aproximativ 3,6 kilometri și a unui cablu de joasă tensiune pe o lungime de 5,2 kilometri. Toate cele 4 posturi de transformare instalate în cele două localități sunt dotate cu echipamente de telecomunicații ce asigură includerea lor în sistemul de telecontrol. Prin intermediul  acestuia, operatorul de distribuție a energiei electrice intervine rapid, de la distanță, în cazul în care în rețea se înregistrează avarii.

În județul Giurgiu, E-Distribuție Muntenia extinde rețeaua electrică de distribuție din orașul Bolintin Vale, pe străzile Trandafirilor și Măceșului, înbeneficiul a 13 familii. Investiția totală a fost de aproximativ 500 de mii de lei. Proiectul presupune montarea unui post de transformare în anvelopă de beton, a 34 de stâlpi de joasă tensiune, a unui cablu de medie tensiune pe o lungime de aproximativ 0,750 kilometri și a unui cablu torsadat de joasă tensiune pe o lungime de aproximativ 1,3kilometri.

Anul acesta, sumele prevăzute de companiile E-Distribuție pentru racordări utilizatori noi, inclusiv cele impuse de legislația primară ajung la aproximativ 360 milioane de lei (73 milioane de euro). În total, companiile E-Distribuție din România investesc în 2021 aproximativ 940 de milioane de lei, echivalentul a 191 milioane de euro, în modernizarea, digitalizarea și extinderea rețelei electrice din București și din cele zece județe din țară în care își desfășoară activitatea.

Rețelele electrice operate de cele 3 companii E-Distribuție (Muntenia, Banat și Dobroges) numără peste 131.000 de kilometri, 286 stații de transformare și 23.575 posturi de transformare. În 2020, acestea au distribuit peste 15,3 TWh de energie electrică, prin linii electrice de înaltă, medie și joasă tensiune.

English version

E-Distribuţie Muntenia, the electricity distribution operator part of the Enel Group, is carrying out works to expand the electricity distribution grid in Ilfov and Giurgiu counties by approximately 20 kilometres. The investment amounts to 5.7 million lei, of which 2.9 million lei is provided by the distribution operator, and the difference is covered by the local authorities. Thanks to the works, the homes of 614 families, most of themfrom disadvantaged background, were connected to the electricity grid. In addition, each place of consumption benefits from a smart meter, which helps customers to have a better control of the electricity consumption and, implicitly, to save electricity. „An open society, based on electricity, to which we aim for in the energy transition, needs smart grids to efficiently distribute electricity to all consumers, regardless of the background they come from. Through these investments, E-Distribuţie Muntenia provides not only electricity access to 614 families from three localities in Ilfov and Giurgiu counties, but also real support in the education of children and youngsters from disadvantaged backgrounds, opening the way to a better future,” said Alin Crăciunescu, director of E-Distribuţie Muntenia. In Tunari commune, Ilfov county, E-Distribuţie Muntenia has completed the extension of the electricity distribution grid on Petuniei, Anemonelor, Garoafei, Zambilei, Trandafirilor, Lalelelor, Tuberozelor, Irișilor, Bujorului, Brîndșei streets to the benefit of 445 families. The total investment was about 3.2 million lei and involves the installation of one substation, a medium voltage cable on a length of about 0.6 kilometres, and a low voltage cable on a length of about 8.2 Kilometres. In Vidra, Ilfov County, E-Distribuţie Muntenia has completed the extension of the electricity distribution grid on Mănăstirii Street, to the benefit of 156 families. The total investment is about 2.1 million lei and involves the installation of three substations, a medium voltage cable on a length of about 3.6 kilometres, and a low voltage cable on a length of 5.2 kilometres. All four substations installed in the two localities are equipped with telecommunications equipment to allow inclusion in the telecontrol system. Through this system, the electricity distribution operator intervenes quickly, remotely, if damage is registered in the grid. In Giurgiu County, E-Distributie Muntenia has completed the works to extend the electricity distribution grid in the city of Bolintin Vale, on Trandafirilor and Maceșului streets, to the benefit of 13 families. The total investment was about 0.5 million lei. This project involved the installation of one substation, 34 low voltage pillars, a medium voltage cable on a length of about 0.750 kilometres, and a low voltage cable on a length of about 1.3 kilometres. This year, the amounts allocated by the E-Distributie companies for new user connections, including those imposed by the primary legislation, reach about 360 million lei (73 million euros). In total, E-Distributie companies in Romania will invest about 940 million lei in 2021, the equivalent of 191 million euros, in modernizing, digitalizing, and expanding the electricity grid in Bucharest and the ten counties in which it operates. The electricity grids operated by the three E-Distributie companies count over 131,000 kilometres, 286 transformer stations and 23,575 substations. In 2020, they distributed over 15.3 TWh of electricity, through high, medium, and low voltage power lines.

Biroul de preE-Distribuție Muntenia 

Notă. A se vedea și articolele asociate

E-Distribuție Dobrogea începe relocarea rețelelor electrice pentru a elibera accesul către noul pod peste Dunăre în zona Brăila 

Măsuri luate de companiile E-Distribuție pentru a reduce numărul accidentelor ce duc la electrocutarea păsărilor și la avarii în rețea. Life Danube Free Sky

E-Distribuție Banat a investit peste 12 Milioane Ron pentru modernizarea stației de transformare Orăștie Zăvoi în beneficiul a 14.000 de clienți

Companiile E-Distribuție au trimis la reciclare peste 6.000 de tone de deșeuri de echipamente rezultate din lucrări de modernizare a rețelei în perioada 2020 – 2021

Nota redacției