Acasă Energie electrică-furnizor de electricitate și gaz Enel lansează „Asistentul Virtual”, un nou instrument digital care facilitează interacțiunile dintre...

Enel lansează „Asistentul Virtual”, un nou instrument digital care facilitează interacțiunile dintre companie și clienții săi

Asistentul virtual răspunde celor mai frecvente întrebări adresate de clienți pe tema facturilor la energie electrică și gaze naturale și permite un număr nelimitat de interacțiuni. Clienții primesc un răspuns rapid la 6 tipuri de interacțiuni de tip self-care.

Companiile de furnizare Enel Energie și Enel Energie Muntenia lansează Asistentul Virtual, un nou instrument digital care facilitează interacțiunile dintre cele 3 milioane de clienți și cei doi furnizori, fără a mai fi nevoie de interacțiunea cu un operator. Acesta este integrat în chatul existent pe pagina de contact a website-ului companiei și, într-o primă etapă, oferă suport pentru 6 tipuri de operațiuni de tip self-care ce vin în întâmpinarea celor mai frecvente solicitări primite de la clienți.

Asistentul Virtual răspunde la întrebări adresate în limba română despre soldul la zi, confirmarea unei plăți, neprimirea facturii, activarea facturii electronice, modalitatea de obținere a unei copii a facturii, adeverința de sold zero. În funcție de specificul cererii, un utilizator poate afla informația de care are nevoie în minimum trei linii de dialog, iar procesarea informațiilor durează, în medie, câteva secunde. Asistentul Virtual va fi dezvoltat pentru a oferi și informații personalizate despre transmiterea indexului la energia electrică și la gazele naturale, clientul obținând detaliile dorite într-un timp extrem de scurt.

Asistentul Virtual este cel mai nou instrument prin care să contribuim la îmbunătățirea experienței clientului în relația cu Enel Energie și Enel Energie Muntenia, ca parte a unui proces accelerat de digitalizare pe care noi, ca furnizori, îl parcurgem, pentru a pune clientul în centrul preocupărilor noastre. Folosind inteligența artificială și automatizarea proceselor, am creat un nou canal de comunicare cu clienții noștri, cărora le putem livra informații utile aproape instantaneu, optimizând comunicarea dintre cele două părți. Acest instrument va fi dezvoltat  continuu, pe măsură ce va căpăta experiență din interacțiunile cu utilizatorii. Soluția este complementară platformei My Enel  și celorlalte instrumente digitale pe care le oferim clienților noștri”, a declarat Maria Anna Bertoni, director Digital Solutions Romania.

Clienții au la dispoziție un întreg ecosistem digital de interacțiune, menit să îi însoțească pe tot parcursul experienței alături de companiile Enel. În relația cu Enel Energie și Enel Energie Muntenia, clienții au multiple opțiuni digitale de primire și de plată a facturii, precum și acces la funcționalitatea de contractare online. Astfel, clienții pot primi factura electronică, imediat ce a fost emisă: în aplicația My Enel, pe mail sau prin sms, sau pot opta pentru descărcarea copiei facturii de aici.

Clienții pot alege să utilizeze aplicația My Enel, care poate fi activată cu ușurință fie online, pe my.enel.ro, fie prin descărcarea aplicației pentru telefonul mobil în mod gratuit, de pe App Store sau Google Play, precum și direct pe telefoanele Huawei. Prin intermediul acesteia, clienții pot primi și plăti facturile de energie electrică sau gaze naturale, își pot înregistra indexul sau verifica balanța de plată, alături de alte funcționalități utile. De asemenea, în aplicația My Enel sunt disponibile ofertele comerciale, astfel că atât clienții existenți, cât și cei potențiali au posibilitatea de a transmite online solicitări de încheiere a unui contract de furnizare de energie electrică sau de gaze naturale.

În ceea ce privește achitarea facturilor digital, clienții pot opta pentru debit direct, internet/mobile banking sau transfer bancar. Detalii despre partenerii bancari și comerciali ai Enel se regăsesc pe factura de energie electrică, precum și aici.

English version

The virtual assistant answers customers’ most frequently asked questions regarding electricity and natural gas bills and allows an unlimited number of interactions. Customers receive a quick response to six types of self-care interactions.

The Enel Energie and Enel Energie Muntenia supply companies launch the Virtual Assistant, a new digital tool that facilitates the interactions between the 3 million customers and the two suppliers, without the need for interaction with an operator. It is integrated into the existing chat on the contact page of the company’s website and, in a first phase, provides support for six types of self-care operations that meet the most frequent requests received from customers.  

The Virtual Assistant currently answers questions asked in Romanian about the status or confirmation of a payment, about invoice not received, activation of the electronic bill, the way to obtain a copy of the bill, or about the zero balance of payment. Depending on the specifics of the request, a user can find out the information he/she needs in minimum three lines of dialogue, and the processing of the information takes, on average, a few seconds. The Virtual Assistant will be developed to provide personalized information also about the registration of the index for electricity and natural gas, the customer obtaining the desired details in an extremely short time.

„The Virtual Assistant is the newest tool to contribute to improving the customer experience in the relationship with Enel Energie and Enel Energie Muntenia, as part of an accelerated digitization process that we, as suppliers, go through, in order to put the customer at the center of our activities. Using artificial intelligence and process automation, we have created a new channel of communication with our customers, to whom we can deliver useful information almost instantly, optimizing the communication between the two parties. The tool will be continuously developed as it gains experience from user interactions.  The solution is complementary to My Enel platform and the other digital tools we offer to our customers”, said Maria Anna Bertoni, Digital Solutions Romania Director.

Customers have at their disposal an entire digital interaction ecosystem, meant to accompany them throughout their experience with Enel companies.  In the relationship with Enel Energie and Enel Energie Muntenia, customers have multiple digital options for receiving and paying the bill, as well as access to the online contracting functionality. Thus, the customers can receive the electronic bill, as soon as it has been issued: in the My Enel application, by mail or by sms, or they can choose to download the copy of the invoice from here.

Customers can choose to use MyEnel app, which can be easily activated either online, on my.enel.ro, or by downloading the mobile app for free from the App Store or Google Play, as well as directly on Huawei phones. Through it, customers can receive and pay their energy or gas bills, register their index or check their balance of payment, along with other useful functionalities. Also, in My Enel app, commercial offers are available, so that both existing and potential customers have the possibility to submit online requests for the conclusion of a contract for the supply of energy or gas. Regarding the payment of digital invoices, customers can opt for online payment, direct debit, internet/mobile banking or bank transfer. Details about Enel’s banking and commercial partners can be found on the energy bill, as well as here.

Biroul de presă Enel România

Articole asociate

Enel și „Trofeul energeticianului”, de „Ziua Energeticianului”, sub semnul patronului spiritual, Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul

Enel Energie și Enel Energie Muntenia vor emite, recalculate, facturile care conțin schema de compensare la electricitate, pentru a reflecta modificările legislative succesive

Nota redacției