Acasă Avocat Cum poți beneficia de dreptul de azil în România? (How can you...

Cum poți beneficia de dreptul de azil în România? (How can you obtain the right of asylum in Romania?). Corespondență de la Cabinetul „Pavel, Mărgărit & Asociați” (Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Având în vedere faptul că războiul din Ucraina a condus la deplasări considerabile ale populației spre țările vecine, vă prezentăm principalele noțiuni cu privire la dreptul de azil în Româniași posibilitățilepe care le au refugiații de a rămâne pe teritoriul României în condițiile actuale. De asemenea, vom menționa noutățile legislativeintrate în vigoare în România care sunt relevante în contextulacestor evenimente.

Ce înseamnă solicitant de azil în România?

În primul rând, menționăm faptul că azilul reprezintă acordarea unei persoane străine sau apatride dreptului de intrare și de ședere pe teritoriul acestuia de către un stat. Solicitantul de azil poate depune o cerere de azil în România prin care solicită protecția statului român dacă se află pe teritoriul României sau într-un punct de trecere a frontierei în România. Cererea de azil se adresează Inspectoratului General pentru Imigrări din România, structurilor competente din cadrul Poliției de Frontieră Române sau altor instituții specializate în funcțiede regiunea din România pe teritoriul căreia se află solicitantul.

Hotărârea privind soluționarea cererii de azil în România este luată după examinarea situației solicitantului de către funcționarul anume desemnat și care este calificat în domeniul azilului. În final, cererea va fi soluționată în termen de 30 de zile de la data preluării cazului de către funcționarul competent din România.

Care sunt drepturile solicitantului de azil în România?

În conformitate cu legislația aplicabilădin România, solicitanții de azil au dreptul de a rămâne în România până la expirarea unui termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, au dreptul la un interpret în mod gratuit și dreptul de a fi consiliați și asistațide un reprezentant al organizațiilor nonguvernamentale, române sau străine, în orice fază a procedurii de azil. De asemenea, aceștia au dreptul de a beneficia de condiții materiale care garantează subzistența și care protejează sănătatea fizică și mintală, dreptul de a fi cazați în centre de primire și cazare din România, de a primi gratuit asistență medicală primară și tratament corespunzător, asistență socială, precum și dreptul de a fi vizitați de membrii familiei sau de reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale.

Solicitanții de azil în România minori au acces la învățământul antepreșcolar, preșcolar și școlar obligatoriu, în aceleași condiții ca și minorii cetățenilor români. Este important de menționat faptul că împotriva solicitantului de azilîn Românianu pot fi luate măsuri de expulzare, extrădare sau de returnare forțată de la frontiera ori de pe teritoriul României, cu excepția cazurilor privind prevenirea și combaterea terorismului.

Care este diferența dintre solicitantul de azil și refugiatîn România?

Până în momentul admiterii cererii de azilîn România, solicitantul de azil nu poate primi o formă internațională de protecție, cum este statutul de refugiat sau protecția subsidiară. Astfel, pentru a dobândi statutul de refugiat și a beneficia de drepturile aferenteîn România, cetățeanul străin sau apatrid trebuie să treacă prin procedura de azilîn România. Refugiații au aceleași drepturi ca cetățenii români, cu excepția unor drepturi cum ar fi dreptul de a vota sau de a fi aleși în funcții publice. Odată dobândit, statutul de refugiat în România se acordă pe o perioadă nedeterminată.

Care sunt noutățile legislative aplicabile în contextul situației actuale în România?

Prin decizia nr. 194/2022 s-a constituit Comisia de lucru interinstituțională „Ucraina” care are ca obiectiv monitorizarea, formularea de propuneri şi centralizarea informațiilor referitoare la evoluția situației generate de conflictul din Ucraina. În plus, prin dispozițiile OUG nr. 15/2022 s-a introdus posibilitatea cetățenilor străini sau apatrizi care provin din zona conflictului armat din Ucraina, care intră pe teritoriul României şi care nu solicită o formă de protecţie conform legislației privind azilul în România, de a beneficia de anumite utilități de primă necesitate pe perioada staționăriiîn cadrul taberelor temporare de cazare şi asistenţă umanitară sau în alte locații de cazare din România. Astfel, aceștia vor beneficia de hrană, îmbrăcăminte, materiale de igienă personală, asistență medicală și dreptul de a fi incluși în programele naționale de sănătate publică din România ce au drept scop prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în situațiile de risc epidemiologic. Nu în ultimul rând, prin OUG nr. 20/2022, persoanele vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situaţie de dependenţă vor beneficia la cerere și în mod gratuit de asistență socială conform Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstniceîn România.

Pavel, Mărgărit & Asociați recomandă oricărei persoane care dorește să capete statutul de refugiat sau de solicitant de azil, să apeleze la instituțiile abilitate în acest sens ale statului român. În concluzie, orice cetățean străin sau apatrid poate solicita protecția statului român prin intermediul unei cereri de azil în România, beneficiind de anumite drepturi până la dobândirea statutului de refugiat. Având în vedere conflictul armat din Ucraina, autoritățile române au primit foarte multe cereri de azil în România în ultima perioadă.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2021, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2021. De asemenea, Pavel, Mărgărit & Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

Considering the fact that the military aggression in Ukraine has led to mass displacements of the population to the neighboring countries, we hereby present to you the requirements for obtaining the right of asylum in Romania and the possibilities ofthe refugeesto stay in Romania under the current conditions. Moreover, we will also refer to the legislative updates that have entered into force in Romania which are relevant in the context of the mentioned events.

What is an asylum seekerin Romania?

First of all, we mention that the right of asylum entails that a foreign national or stateless person will be granted the right of entry and stay on the territory of a state. The asylum seekerin Romania can submit an application for asylum in Romania requesting the protection of the Romanian state if he/she is on the territory of Romania or at a border crossing point in Romania.

The application for asylumin Romania shall be submitted with the Romanian General Inspectorate for Immigration, the competent territorial structures within the Romanian Border Police or with the other specialized authorities depending on the region of Romania that the applicant is located. The decision on the application for asylumin Romania shall be made after the applicant’s situation is examined by the designated public authorityin Romania that is competent on asylum. Finally, the application shall be resolved within 30 days since the date the case has been taken over by the designated Romanian public authority.

What are the rights of the asylum seekerin Romania?

In accordance with the applicable legislation, asylum seekersin Romania have the right to remain in Romania until the expiry of a period of 15 days since the asylum procedurein Romania is completed, they have the right to an interpreter free of charge and the right to be advised and assisted by a representative of a non-governmental organization, regardless Romanian or foreign andof the stage of the asylum procedurein Romania. They have access to material reception conditions aimed to guarantee their subsistence and protect their physical and mental health, access to accommodation in reception centers, to free of charge primary care treatment, social assistance and have the right to be visited by family members or representatives of non-governmental organizationsin Romania.

Asylum seekersin Romania who are underaged have access to pre-schooland compulsory school education, under the same conditions as their Romanian counterparts. It is important to note that no measures of expulsion, extradition or forced return from the Romanian border or Romanian territory can be taken against the asylum seekerin Romania, except in cases of prevention and combating of terrorism.

What is the difference between an asylum seeker and a refugeein Romania?          

Until the application for asylum in Romania is granted, the asylum seeker in Romania cannot obtain an international form of protection, such as refugee status or subsidiary protection. Thus, in order to obtain the refugee statusin Romania and benefit from the corresponding rights, the foreign national or stateless persons shallcarry out the asylum procedurein Romania. Refugees have the same rights as Romanian citizens, except for certain rights that only Romanian citizens have, such as the right to vote or to be electedin public positions. Finally, once acquired, the refugee statusin Romania is granted for an indefinite period of time.

What main legislative updates came into force in Romania in the context of the current situation?

By way of decision no. 194/2022, has been set up the Inter-Agency Working Group „Ukraine” that aims to monitor, draw up proposals and collect information on the evolution of the situation generated by the conflict in Ukraine. In addition, the provisions of the Romanian Government Emergency Ordinance no. 15/2022 introduced the possibility of foreign citizens or stateless persons that arrived from the Ukrainian area of ​​the military aggression who enter the territory of Romania and who do not request any form of protection according to the asylum legislation in Romania, to benefit from certain basic necessities during their temporary stay in reception centers or in any other accommodation locationsin Romania.

Thus, they will benefit from food, clothing, personal hygiene materials, medical care and the right to be included in national public health programsin Romania aimed at preventing, supervising and controlling communicable diseases in situations of epidemiological risk. Last but not least, through the Romanian Government Emergency Ordinance no. 20/2022, elderly people with reduced mobility or that are in a situation of dependency will benefit upon request and free of charge from social assistance according to Law no. 17/2000 on social assistance for the elderlyin Romania.

Pavel, Mărgărit & Asociați recommends to any person who wishes to obtain the status of refugee or asylum seeker, to contact the competent authorities of the Romanian state. In conclusion, any foreign citizen or stateless person can apply for the protection of the Romanian state through an asylum application in Romania, benefiting from certain rights until obtainingthe refugee status. Given the armed conflict in Ukraine, the Romanian authorities have received recentlya lot of asylum applications in Romania.

Note. Pavel, Mărgărit & Asociații Romanian Law Firm is one of the top law firms in Romania, offering top legal advice. The Romanian law firm clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2021, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked second place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2021. Pavel, Mărgărit & Asociații Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice.

Articol asociat

Regimul juridic al nomazilor digitali în România (The legal status of digital nomads in Romania). Corespondență de la Cabinetul „Pavel, Mărgărit & Asociați” (Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Nota redacției

3 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.