Acasă Ecologie Peste 200 de clienți ai companiilor Enel devin prosumatori prin programul „Casa...

Peste 200 de clienți ai companiilor Enel devin prosumatori prin programul „Casa verde clasic”

Man installing alternative energy photovoltaic solar panels on roof

În urma programului „Casa Verde Clasic” implementat de Enel, prosumatorii beneficiază de eficiență energetică și de facturi mai mici la energie. Sistemele fotovoltaice implementate de Enel vor contribui la reducerea cu 153.000 de kg a gazelor cu efect de seră. Un număr de 218 persoane fizice/locuințe individuale beneficiază de sisteme fotovoltaice instalate de Enel, după ce s-au înscris în programul „Casa Verde Clasic”. Pe lângă avantajul de a produce cea mai mare parte a energiei pentru nevoile proprii, prosumatorii, în funcție de surplusul de energie vândut furnizorului și injectat în rețeaua de distribuție, primesc o sumă care se reduce din factura lunară de energie. Cei 218 prosumatori au generat în acest an o cantitate totală de 115,5 MWh, suficientă pentru ca un televizor să funcționeze neîntrerupt timp de 33.571 de zile sau 885 de PC-uri, timp de un an. Sistemele fotovoltaice implementate vor contribui la reducerea cu 153.000 de kg a gazelor cu efect de seră, echivalentul unei cantități produse de aproximativ 115 mașini /an.

„Companiile Enel sprijină prosumatorii prin soluții energetice adaptate nevoilor acestora, pentru eficientizarea consumului de electricitate. Prin implementarea acestor tehnologii, prosumatorii contribuie la un mediu înconjurător mai curat și își asigură surse proprii de energie verde. Ne așteptăm ca numărul persoanelor care doresc să își instaleze sisteme fotovoltaice să crească organic, fără a se limita la subvențiile oferite de stat, pentru a beneficia de energia produsă cât se poate de aproape de locul de consum, cu emisii de CO2 la cote reduse și la un cost al electricității mai mic”, a declarat Anamaria Marin, Head of marketing service B2C, Enel.

Din septembrie 2019, companiile Enel Energie și Enel Energie Muntenia sunt autorizate de Administrația Fondului pentru Mediu să participe la programul de instalare a panourilor fotovoltaice pentru persoane fizice, prin care statul subvenționează cu până la 20.000 de lei, sau 90%, cheltuielile pentru montarea unui sistem fotovoltaic de cel puțin 3 kW. Sistemele fotovoltaice, care pot fi monitorizate cu ajutorul unui computer sau smartphone, includ panouri fotovoltaice cu putere instalată de 3kW, un invertor solar cu o putere similară, un contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă. În plus, consultanții companiilor Enel oferă și consiliere pentru accesarea finanțării, întocmesc proiectul tehnic și documentațiile pentru obținerea avizelor și autorizațiilor, asigură consiliere pentru obținerea avizului tehnic de racordare (ATR), a certificatelor, avizelor și autorizațiilor, dar și pentru racordare și punerea în funcțiune a sistemului. Mai multe detalii sunt disponibile aici.

Alături de segmentul rezidențial,  grupul Enel dezvoltă în România și proiecte de eficiență energetică pentru segmentul business, prin Enel X România: în prezent, compania are în portofoliu proiecte implementate pentru cele mai importante firme din sectoare precum cel alimentar, retail, centre logistice, centre comerciale şi clădiri de birouri. În total, au fost montate peste 22.300 de panouri fotovoltaice, care contribuie la reducerea cu aproximativ 3.700 tone/an a emisiilor de dioxid de carbon. Instalarea acestor surse de producție de energie a dus la economii de peste 1 milion de euro pentru companiile partenere, prin înlăturarea costurilor asociate transportului și distribuției energiei electrice, precum și a contribuțiilor pentru certificatele verzi și cogenerare.

Enel România

Enel România este unul dintre cei mai mari investitori privați în domeniul energetic, cu operațiuni în sectorul distribuției și furnizării de electricitate, precum și al producției de energie electrică din surse regenerabile și al soluțiilor și serviciilor energetice avansate, prezent pe piața din România din 2005. Enel are aproximativ 3.100 de angajați în România și oferă servicii unui număr de circa 3 milioane de clienți. Companiile E-Distribuție operează rețele cu o lungime totală de aproximativ 130.000 de kilometri în trei zone importante ale țării: Muntenia Sud (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, a siguranței și performanței rețelelor și implementarea pe plan local a standardelor de mediu ale grupului Enel. Enel Energie și Enel Energie Muntenia sunt principalii furnizori de energie din țară, iar oferta lor include atât electricitate și gaze naturale, cât și servicii de asistență pentru casă. Enel Green Power (EGP), este unul dintre cei mai mari producători de energie regenerabilă din țară, cu o capacitate  instalată de 534 MW prin cele 12 instalații eoliene și  fotovoltaice situate în Dobrogea, Banat, Oltenia și Muntenia. Enel X România este parte din Enel X, linia de afaceri globală a Enel dedicată dezvoltării de produse inovatoare și soluții digitale în sectoare în care energia prezintă cel mai mare potențial de transformare: orașe, case, industrii și mobilitate electrică.

English version

Following the „Classic Green Home” program implemented by Enel, prosumers benefit from energy efficiency and lower energy bills. Photovoltaic systems installed by Enel will contribute to the reduction by 153,000 kg of greenhouse gases. A number of 218 individuals/individual homes benefit from photovoltaic systems installed by Enel, after enrolling in the “Classic Green Home” program. In addition to the advantage of producing most of the energy for their own needs, prosumers, depending on the surplus energy sold to the supplier and injected into the distribution grid, receive an amount that is discounted from the monthly energy bill. The 218 prosumers generated a total amount of 115.5 MWh this year, enough for a TV to stay „On” uninterrupted for 33,571 days or 885 PCs for a year. For over 80% of the beneficiaries of these solutions have already been issued certificates for connection to the electricity grid. The implemented photovoltaic systems will contribute to the reduction by 153,000 kg of greenhouse gases, the equivalent of a quantity produced by approximately 115 cars / year.

„Enel companies support prosumers through energy solutions adapted to their needs, in order to make energy consumption more efficient. By implementing these technologies, prosumers contribute to a cleaner environment and ensure their own sources of green energy. We expect the number of people who want to install photovoltaic systems to grow organically, without being limited to state subsidies, in order to benefit from the energy produced as close as possible to the place of consumption, with low CO2 emissions and at a lower cost of energy “, said Anamaria Marin, Head of B2C marketing service, Enel.

From September 2019, the companies Enel Energie and Enel Energie Muntenia are authorized by the Administration of the Environment Fund to participate in the program for installing photovoltaic panels for individuals, through which the state subsidizes with up to 20,000 lei, or 90%, the costs of installing a photovoltaic system of at least 3 kW. Photovoltaic systems, which can be monitored using a computer or smartphone, include photovoltaic panels with an installed power of 3kW, a solar inverter with a similar power, a smart meter that measures the amount of energy produced. In addition, Enel’s consultants also provide advice on accessing financing, prepare the technical project and documentation for obtaining approvals and authorizations, provide advice on obtaining the technical connection approval (ATR), certificates, approvals and authorizations, but also for connection and implementation of the system. More details are available here.

Along with the residential segment, the Enel group also develops energy efficiency projects in Romania for the business segment, through Enel X Romania: currently, the company has in its portfolio projects implemented for important companies in sectors such as food, retail, logistics centers, shopping centers and office buildings. In total, over 22,300 photovoltaic panels have been installed, which contributes to the reduction of approximately 3,700 tons / year of CO2 emissions. The installation of these energy production sources has led to savings of over 1 million euros for partner companies, by eliminating the costs associated with the transmission and distribution of energy, as well as the contributions for green certificates and cogeneration.

Enel Romania is one of the largest private investors in the energy field, with operations in the energy distribution and supply sector, as well as the production of energy from renewable sources and advanced energy solutions and services, present on the Romanian market since 2005. Enel has approximately 3,100 employees in Romania and offers services to a number of approximately 3 million customers. E-Distribution companies operate networks with a total length of approximately 130,000 kilometers in three important areas of the country: South Muntenia (including Bucharest), Banat and Dobrogea, covering a third of the local distribution market, and are developing an investment program to improve the quality of services, the safety and performance of the grids and the local implementation of the environmental standards of the Enel group. Enel Energie and Enel Energie Muntenia are the main energy suppliers in the country, and their offer includes both electricity and natural gas, as well as home assistance services. Enel Green Power Romania is one of the largest producers of renewable energy in the country, with an installed capacity of 534 MW through the 12 wind and photovoltaic installations located in Dobrogea, Banat, Oltenia and Muntenia. Enel X Romania is part of Enel X, Enel’s global business line dedicated to the development of innovative products and digital solutions in sectors where energy has the greatest potential for transformation: cities, homes, industries and electric mobility.

Biroul de presa Enel România

Notă. A se vedea și articolele asociate

Enel Green Power achiziționează de la Mytilineos două proiecte pentru centrale fotovoltaice cu o capacitate totală de de cca 90Mw

Enel deschide 4 magazine noi în Alba Iulia, Brăila, Roman și Zalău

Enel X România construiește o centrală fotovoltaică cu o capacitate de circa 1 MWp pentru Compa Sibiu

Enel X și Power Electric semnează un parteneriat pentru dezvoltarea zonei private de încărcare a vehiculelor electrice și extinderea rețelei de stații din România

Măsuri luate de companiile E-Distribuție pentru a reduce numărul accidentelor ce duc la electrocutarea păsărilor și la avarii în rețea. Life Danube Free Sky

E-Distribuție Banat a investit peste 12 Milioane Ron pentru modernizarea stației de transformare Orăștie Zăvoi în beneficiul a 14.000 de clienți

Nota redacției

Cartea „Investigații Jurnalistice” dedicată Generalului Constantin – Bartolomeu Săvoiu. Cultură generală prin intermediul „faptului divers” din lumea contemporană franceză și internațională (marea criminalitate–crima organizată, terorism–jihadologie, crime de sânge, crime sexuale–kidnapping, crime economico–financiare, erori judiciare–revizuirea condamnărilor penale–repararea detenției și a erorilor judiciare). Lansarea cărții va avea loc la BCU (Bibliotreca Centrală Universitară) din București