Acasă Avocat - Jurisprudență Procedura de contestare a executării silite unui bilet la ordin în România...

Procedura de contestare a executării silite unui bilet la ordin în România (The procedure of cancelling a promissory note and appealing against enforcement in Romania) de la corespondentul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

Fiind un instrument financiar de plată des întâlnit în relațiile dintre profesioniști, biletul la ordin joacă un rol important în stingerea obligației contractuale izvorâte din contracul încheiat între cele două părți, având scopul garantării obligațiilor de plată. Cel mai mare avantaj al biletului la ordin îl constituie calitatea de titlu executoriu în România. Astfel, dacă nu este respectată obligația de plată în baza biletului la ordin la scadență, creditorul este îndreptățit să solicite direct executarea silită în România. Legea nr. 58/1934 prevede, însă, și modalitatea prin care se poate obține anularea executării silite unui bilet la ordin în România. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în litigii comerciale și anularea executării silite a biletelor la ordin în România care vă poate îndruma în procedura de anulare a executării silite în România.

Conform Legii nr. 58/1934, în situația în care obligația de plată nu este executată la scadență, executorul judecătoresc din România va comunica debitorului o somație de plată prin care îl va pune în întarziere, având un termen de 5 zile pentru a formula contestație la executarea silită în România. Executorul judecătoresc în România va efectua procedura de drept comun, înștiințând debitorul că, în cazul în care nu își va respecta obligația de plată, conform somației de plată, va continua cu procedura de executare silită în România. Contestația la executare silită în România, în ceea ce privește biletul la ordin, titlu executoriu în România, se va introduce la instanţa de executare, care o va judeca potrivit Codului de procedură civilă, de urgenţă şi cu precădere, înaintea oricărei alte pricini.

Un avocat specializat în litigii comerciale și anularea executării silite a unui bilet la ordin în România poate analiza dacă titlul executoriu în România emis a fost completat în mod corespunzător și în termenul legal, în conformitate cu dispozițiile legale și, de asemenea, vă poate îndruma în procedura de anulare a executării silite a biletului la ordin în România. Este posibilă și formularea unei cereri de suspendare a executării silite în România numai în cazul în care contestatorul, înscriindu-se în fals, nu recunoaşte semnătura sa sau pe cea a reprezentanţilor legali ori a împuterniciţilor săi sau nu recunoaşte procura, potrivit art. 62 din Legea 58/1934. În cazul suspendării executării silite în România, creditorul va putea obține măsuri asigurătorii, precum poprirea sau sechestrul asigurător.

Hotărârea pe care o pronunță instanșa asupra contestației la executare în România, va putea fi atacată în termen de 15 zile de pronunțare doar cu apel. Astfel, atunci când debitorul este prejudiciat în legătură cu nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la biletul de ordin și la executarea silită în România, acesta poate apela la serviciile unui avocat specializat în litigii comerciale și anularea biletelor la ordin și a executării silite în România. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații are numeroși avocați cu o vastă experiență în domeniul anulării biletelor la ordin în România și a executării silite, bucurându-se de o excelentă reputație în domeniu.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

Being a common financial payment instrument in the relations between professionals, promissory notes in Romania play an important role in discharging from the contractual obligation arising from the contract concluded between the two parties, with the purpose of guaranteeing the payment obligations in Romania. The biggest advantage of the promissory note in Romania is the quality of enforceable title in Romania. Thus, if the payment obligation in Romania is not respected on the basis of the promissory note in Romania at maturity, the creditor is entitled to request directly the enforcement in Romania. Law no. 58/1934 also provides the way in which the cancellation of the promissory note in Romania and appealing against enforcement in Romania can be obtained. The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a lawyer specialized in commercial disputes, cancelling promissory notes and appealing against enforcement in Romania who can guide you in the procedure of cancelling promissory notes in Romania and appealing against enforcement in Romania.

According to Law no. 58/1934, if the payment obligation in Romania is not enforced at maturity, the judicial executor in Romania will communicate to the debtor a demand for payment letter in Romania by which he will be notified, having a period of 5 days to appeal against the enforcement in Romania. The judicial executor in Romania will carry out the common law procedure, notifying the debtor that, if he does not comply with his payment obligation in Romania, according to the demand for payment letter in Romania, he will continue with the enforcement procedure in Romania.

The appeal against enforcement in Romania, regarding the promissory note in Romania, enforceable title in Romania, will be filed with the enforcement court, which will judge it according to the Code of Civil Procedure, as an emergency matter and in particular, before any other legal actions. A lawyer specialized in commercial disputes, cancelling promissory notes and appealing against enforcement in Romania can analyze whether the enforceable title issued in Romania has been duly completed and within the statutory period, in accordance with the legal provisions, and also in the procedure of cancelling the promissory note in Romania and appealing against enforcement in Romania.

It is also possible to submit a request for suspension of enforcement proceedings in Romania only if the contestant, by registering in a false form, does not recognize his signature, of his legal representatives or of his authorized agents or does not recognize the power of attorney, according to Article 62 of Law 58/1934. In case of suspension of enforcement proceedings in Romania, the creditor will be able to obtain precautionary measures, such as garnishment or distraint on property.  The court sentence on the appeal against enforcement in Romania can be appealed within 15 days of the sentence delivery.

Thus, when the debtor is prejudiced in connection with the non-compliance with the legal provisions regarding the promissory note in Romania and the enforcement in Romania, he can use the services of a lawyer specialized in commercial disputes, cancelling promissory notes and appealing against enforcement in Romania. The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm has numerous top-tier lawyers with broad experience in the field of canceling promissory notes in Romania and appealing against enforcement in Romania, enjoying an excellent reputation in the field.

Note. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is one of the top law firms in Romania, offering top legal advice. The Romanian law firm’s clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2022, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked third place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2022. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice.

Articole asociate

Societatea de avocați Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recunoscută și în anul 2022 în topul firmelor de avocatură din România de către ghidul juridic internațional Legal 500 (Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm was ranked in 2022)

Cum se poate face contestație la executare silită împotriva unui titlu executoriu în România? (How can you appeal against an enforceable title?) de la corespondentul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații

Cum să respingi o executare silită demarată nelegal? (How to appeal an enforcement or foreclosure in Romania?) de la corespondentul nostru Cabinetul „Pavel, Mărgărit & Asociați” (Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Notă. Toate articolele despre societatea de avocatrură Pavel, Mărgărit și Asociații  (Pavel Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Anexă

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații a asistat cu succes unicul importator și distribuitor al celui mai cunoscut brand de vopseluri Premium în România, împotriva unei societăți românești, ce are ca domeniu de activitate construcții imobiliare și comercializare produse din lemn, în vederea recuperării unor sume de bani cuprinse în facturile fiscale purtătoare de dobânzi penalizatoare și în vederea încetării folosirii mărcii înregistrate în România, așa cum este prevăzut în contractul de distribuție de vopsea în România încheiat între părți.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații  are experiență și avocați specializați în drept comercial și dreptul proprietății intelectuale din România, care l-au asistat pe reclamant în dosarul aflat pe rolul instanței din România. Avocatul specializat în drept comercial și dreptul proprietății intelectuale din România a redactat cererea de chemare în judecată și reprezentat clientul în fața instanțelor de judecată, în vederea recuperării sumelor de bani cuprinse în facturile fiscale purtătoare de dobânzi penalizatoare și a protejării mărcii deținute de unicul importator și distribuitor al celui mai cunoscut brand de vopseluri Premium în România.

În urmă asistenței și reprezentării juridice, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații a demonstrat existența creanței certe, lichide și exigibile, conform normelor Noului Cod de Procedură Civilă din România și a dovedit obligația societății al cărei domeniu de activitate este construcții imobiliare și comercializare produse din lemn în România, de a înceta folosirea mărcii înregistrate în România și a oricăror nume ori simboluri ale produselor deținute de unicul importator și distribuitor al celui mai cunoscut brand de vopseluri premium în România. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociațiirecomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial și dreptul proprietății intelectuale din România care să vă ofere asistență juridică și reprezentare în fața instanței de judecată competențe în dosarele ce au că obiect nerespectarea obligațiilor contractuale între profesioniști din România.

The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm successfully assisted the only importer and distributor of the most popular brand of premium paints in Romania against a Romanian company, which object of activity is real estate construction and sale of wood products Romania, in order to recover some amounts of money contained in the tax invoices bearing penalties and for the termination of using trademarks registered in Romania, as it’s stipulated in the distribution agreement of paints products in Romania.

The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firmprovides legal services of the highest quality with lawyers specialized in commercial law and intellectual property law in Romania, who assisted the applicant in the case before the Romanian Court. The lawyer specialized in commercial law and intellectual property law in Romania submitted a claim the sue petition in order to recover the amounts of money contained in the tax invoices bearing penalties and to protect the trademarks registered in Romania owned by the only importer and distributor of the most popular brand of Premium paints in Romania.

Following the legal assistance and representation, The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm has demonstrated the existence of a certain, liquid and due claim, according to the norms of the New Code of Civil Procedure in Romania and has proved the obligation of the company whose object of activity is the real estate construction and sale of wood products in Romania to termination of using trademarks registered in Romania and any names or symbols of the products owned by the only importer and distributor of the most popular brand of Premium paints in Romania. The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firmrecommends contacting a lawyer commercial law and intellectual property law in Romania that can assist you in files that have as object the violation of contractual obligations between professionals in Romania.

Nota redacției