Acasă Energie verde - energie regenerabilă European Energy explorează construcția unor centrale de hidrogen verde și e-metanol, ...

European Energy explorează construcția unor centrale de hidrogen verde și e-metanol, în România (European Energy Explores the Construction of Green Hydrogen and E-Methanol Plants in Romania)

Compania daneză European Energy va finaliza, în 2023, construcția celei mai mari instalații din lume de producție a e-metanolului și a hidrogenului verde, care va fi probabil și cea mai mare fabrică comercială de energie regenerabilă la un cost competitiv. Prin evoluția recentă a legislației privind combustibilii verzi (PtX), cu accent pe hidrogenul verde, giganții vizează și România pentru dezvoltarea unor centrale. Țara noastră urmărește să-și intensifice eforturile în direcția energiilor regenerabile, precum și să stimuleze investițiile în energie verde. Primul pas a fost făcut de către Senatul României,  prin aprobarea proiectului de lege privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile şi cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei şi al transporturilor, dar acesta trebuie completat cu investiții masive în infrastructură și crearea unor condiții de piață fezabile și durabile pentru producția extinsă de electricitate verde.

Economiile naționale trebuie să ajungă la neutralitatea climatică nu doar prin îmbunătățirea mixului energetic, ci și prin decarbonizarea industriei grele și a transportului, abordând diferențele de proces și facilitând extinderea producției și utilizării de hidrogen verde și e-metanol. Reducerea costurilor va necesita o varietate de decizii politice, cu un climat de investiții previzibil și fiabil, un cadru regulator clar și transparent, care să permită acorduri pe termen lung cu parteneri, instrumente financiare pentru partajarea riscurilor. Astfel, e-metanolul și hidrogenul verde ar putea deveni mai competitive în ceea ce privește prețurile, comparativ cu cotațiile fluctuante ale energiei fosile, accelerând tranziția către consumul de combustibili verzi, în industria grea și în transport, contribuind astfel la crearea unei piețe sustenabile de hidrogen verde și e-metanol în Romania”, a declarat Ioannis Kalapodas, Head of the Bucharest Office, European Energy.

European Energy, companie cu experiență în dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă în Europa, recunoaște importanța cooperării inter-sectoriale pentru atingerea obiectivelor propuse și susține ideea dezvoltării de ,,insule” energetice, care să asigure o producție eficientă de energie verde și să răspundă nevoilor specifice ale comunităților locale. De asemenea, vede o implicare mai activă a României în alianțe internaționale care promovează colaborarea în domeniul energiei regenerabile și a tehnologiilor avansate, precum „Consiliul Hidrogenului Celor Trei Mări”.

Compania se află în spatele a cinci proiecte anunțate în Danemarca și urmărește dezvoltarea de facilități PtX (Power-to-X) pe multe piețe în care operează, inclusiv SUA, Brazilia și Australia. Până la sfârșitul lui 2023, European Energy planifică să furnizeze hidrogen verde la portul Esbjerg din Danemarca, dintr-un parc eolian cu o capacitate de 12 MW, reprezentând un exemplu concret de dezvoltare a energiilor regenerabile într-o manieră sustenabilă și cu un impact semnificativ. E-metanolul verde ar putea juca un rol mai important în decarbonizarea anumitor sectoare în care opțiunile sunt limitate în prezent, în special ca materie primă în industria chimică sau drept combustibil în transportul rutier sau maritim.

Tot în 2023, European Energy va finaliza construcția celei mai mari instalații din lume de producție a e-metanolului și a hidrogenului verde, folosind electricitatea de la parcul solar din Kassø, Danemarca, având o capacitate de 300 MW. În plus, căldura în exces rezultată din producția de hidrogen va fi folosită pentru încălzirea a peste 2.000 de gospodării din zonă. Proiectele Power-to-X (PtX) vor permite decarbonizarea industriei combustibililor grei și a industriei plastice, acest potențial fiind subliniat și de acordurile de furnizare cu cea mai mare companie de jucării din lume, Lego Group, cu liderul în domeniul sănătății, Novo Nordisk A/S și cu cea mai mare companie de transport maritim din lume, Maersk. Recent, ca un pas mare în decarbonizarea sectorului aviației, Metafuels AG din Elveția și European Energy A/S au anunțat că au semnat un memorandum de înțelegere pentru a colabora la dezvoltarea și implementarea unei instalații de producție a unui combustibil de aviație durabil (SAF) în Danemarca, folosind procesul proprietar al Metafuels, aerobrew.

Notă. Fondată în 2004 în Copenhaga, European Energy este în topul dezvoltatorilor și constructorilor de proiecte de energie regenerabilă la nivel mondial. Cu un portofoliu impresionant de peste 1GW de proiecte de energie regenerabilă și 23 de birouri în 18 țări, European Energy are investiții majore în parcuri solare, eoliene, precum și în tehnologia Power to X (PtX), plus investiții în captarea CO2, iar din 2021 compania dezvoltă cu succes proiecte de energie regenerabilă și în România.

English version

The Danish company European Energy will complete, in 2023, the construction of the world’s largest e-methanol and green hydrogen production facility, which is likely to also be the largest commercial renewable energy factory at a competitive cost. Through the recent evolution of legislation on green fuels (PtX), with an emphasis on green hydrogen, the giants are also targeting Romania for the development of power plants. Our country seeks to intensify its efforts in the direction of renewable energies, as well as to stimulate investments in green energy. The first step was taken by the Senate of Romania, by approving the bill on the integration of hydrogen from renewable sources and with reduced carbon emissions in the industrial and transport sectors, but this must be complemented by massive investments in infrastructure and the creation of feasible and sustainable market conditions for extended green electricity production.

„National economies must achieve climate neutrality not only by improving the energy mix but also by decarbonizing heavy industry and transportation, addressing process differences, and facilitating the expansion of the production and use of green hydrogen and e-methanol. Cost reduction will require a variety of policy decisions, with a predictable and reliable investment climate, a clear and transparent regulatory framework that allows long-term agreements with partners, financial instruments for risk sharing. E-methanol and green hydrogen could become more competitive in terms of prices, compared to the fluctuating quotations of fossil energy, accelerating the transition to the consumption of green fuels, in heavy industry and transport, thus contributing to the creation of a sustainable market for green hydrogen and e-methanol in Romania,” said Ioannis Kalapodas, Head of the Bucharest Office, European Energy.

European Energy, a company with experience in developing renewable energy projects in Europe, recognizes the importance of cross-sector cooperation in achieving the proposed objectives and supports the idea of developing „energy islands” that ensure efficient production of green energy and meet the specific needs of local communities. It also sees a more active involvement of Romania in international alliances that promote collaboration in the field of renewable energy and advanced technologies, such as the „Three Seas Hydrogen Council.” The company is behind five announced projects in Denmark and is pursuing the development of PtX facilities in many markets where it operates, including the USA, Brazil, and Australia. By the end of 2023, European Energy plans to supply green hydrogen to the Esbjerg port in Denmark, from a wind farm with a capacity of 12 MW, representing a tangible example of renewable energy development in a sustainable manner with significant impact. Green e-methanol could play a more important role in decarbonizing certain sectors where options are currently limited, especially as a raw material in the chemical industry or as fuel in road or maritime transport.

This year, European Energy will also complete the construction of the world’s largest e-methanol and green hydrogen production facility, using electricity from the Kassø solar park in Denmark, with a capacity of 300 MW. Additionally, excess heat resulting from hydrogen production will be used to heat over 2,000 households in the area. Power-to-X projects will enable the decarbonization of heavy fuel and plastic industries, this potential being also underlined by supply agreements with the world’s largest toy company, Lego Group, the leader in the healthcare field, Novo Nordisk A/S, and the largest shipping company in the world, Maersk. Recently, as a major step in the decarbonization of the aviation sector, Metafuels AG of Switzerland and European Energy A/S announced that they have signed a memorandum of understanding to collaborate on the development and implementation of a sustainable aviation fuel (SAF) production facility in Denmark, using Metafuels’ proprietary process, aerobrew.

Note. Founded in 2004 in Copenhagen, European Energy is at the forefront of developers and constructors of renewable energy projects worldwide. With an impressive portfolio of over 1GW of renewable energy projects and 23 offices in 18 countries, European Energy has major investments in solar parks, wind, and Power to X (PtX) technology, plus investments in CO2 capture, and since 2021 the company successfully develops renewable energy projects in Romania.

Nota redacției

Gabriel Grama revine pe pământ românesc. Corespondență (text & foto) – de la Mihai Vasile – Sângealb (publicist și fotograf, senior editor al Jurnalului Bucureștiului, membru al AJTR – Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România)

În exclusivitate pentru Jurnalul Bucureștiului. Dialog cu eruditul promotor (franco – român) al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană „Soleil de l’Est” (Partea 4 și integral)

„Grandes écoles scientifiques – un modèle à réinventer” (Pierre Veltz, professeur émérite à l’Ecole des Ponts ParisTech – École nationale des ponts et chaussées)

Ce ne desparte și ce ne unește (Corespondență de la poetul și traducătorul trilingv brașovean Dr. Dr. Christian W. Schenk, membru al USR, membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, corespondentul permanent al Jurnalului Bucureștiului din Boppard – Renania-Palatinat, Germania)

„Complicele meu, Urmuz”, Editorial – Revista de Cultură „Curtea de la Argeș” (Corespondență de la Acad. Gheorghe Păun – Redactor șef)

Ziua Națională a Franței. Măsuri drastice din partea autorităților franceze (centrale și locale) după moartea adolescentului franco – algerian Nahel Merzouk la Nanterre (Métropole du Grand Paris)

Drama de pe Bulevardul La Défense de la Nanterre (Métropole du Grand Paris). Moartea adolescentului franco – algerian Nahel (Naël) Merzouk – o crimă (asasinat) cu caracter rasial (conform organizațiilor musulmane și ale drepturilor omului) sau legitimă apărare din parte polițistului – motociclist Florian Menesplier (conform sindicatelor de poliție și organizațiilor de extremă dreaptă)? Consecințele evenimentului dramatic. În căutarea adevărului istoric.

Muzeul muntelui de la poalele masivului Parâng – un muzeu la înălţime (Corespondență de la Mihai Vasile – Sângealb, publicist, senior editor al Jurnalului Bucureștiului, membru al AJTR – Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România)

„USR (Uniunea Scriitorilor din România) se autosuspendă” și „Singurătatea valorii” (fragnente din cartea „Istoria literaturii neînregimente” a lui Dr. Grid Modorcea, scriitor și cineast, „cel mai important” și cel mai prolific autor în viață) dedicat poetului, eseistului și traducătorului trilingv Dr. Christian W. Schenk (corespondent permanent al Jurnalului Bucureștiului)

„Masoneria trebuie să slujească România” (Corespondență de la Dr. Grid Modorcea, scriitor și cineast, cel mai prolific autor român în viață)

Cours Prépa (CPGE – MPSI – 6). Subiecte de fizică specială pregătitoare pentru concursurile de admitere în sistemul (ultra)elitist al școlilor superioare franceze de înalte studii inginerești (Grandes écoles d’ingénieurs). Electrostatică – Electricitate („Levitație prin interacțiune electrostatică”, „Reglarea automată a temperaturii, utilizarea unei termistanțe”, „Filtru cu structură Rauch”)

Cours Prépa (CPGE – MPSI – 10). Subiecte de matematici generale (superioare & speciale) pregătitoare pentru concursurile de admitere în sistemul (ultra)elitist al școlilor superioare franceze de înalte studii inginerești (Grandes écoles d’ingénieurs). Grupuri simetrice (enunțuri & soluții)

Nume și titluri ale Bibliei (Corespondență de la Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița, economist, filosof și scriitor)

Rinocerul: „Batalionul de elită din Istoria literaturii neînregimentate a celui mai prolific scriitor român ‒ Grid Modorcea” (corespondent permanent și membru al Staff-ului Jurnalului Bucureștiului)

„Excesele românismului” și „Seriozitatea lui Eminescu” (fragnente din cartea „Istoria literaturii neînregimente” a lui Dr. Grid Modorcea, scriitor și cineast, „cel mai important” și cel mai prolific autor în viață) dedicat Simonei Lazăr – Țigău (poet, prozator, eseist, jurnalist și eminescolog, bibliotecarul casei de cultură „Carmen Sylva” din Sinaia, corespondentul Jurnalului Bucureștiului)

Interviul realizat pe tema asasinării profesorului Ioan Petru Culianu, în cadrul emisiunii „Dezbaterea de luni” (RadioPunctLondra), de către Geo Scripcariu (realizator – corespondent permanent al Jurnalului Bucureștiului), cu jurnalistul Petre M. Iancu

„AI sau A nu I?”, Editorial – Revista de Cultură „Curtea de la Argeș” (Corespondență de la Acad. Gheorghe Păun – Redactor șef)

Muzeul muntelui de la poalele masivului Parâng – un muzeu la înălţime (Corespondență de la Mihai Vasile – Sângealb, publicist, senior editor al Jurnalului Bucureștiului, membru al AJTR – Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România)

Sociologia matematică și rolul ei în structurile de date ale noii ordini mondiale. „Mecanica socială” a Acad. prof. Spiru Haret – precursor al (psiho)sociologiei matematice (dedicat Generalului Bartolomeu – Constantin Săvoiu, Mare Maestru al Marii Loji Naționale Române 1880)

Cu nostalgie, Sri Lanka – fosta insulă Ceylon, „Insula surâsului și a pietrei lunii”

„Ma thèse en 180 secondes” (Teza mea de doctorat în 180 de secunde) cu profesorul Mohamed Ketata, directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientală al AUF (Agenția Universitară a Francofoniei) și Conferința Alianței Franceze de la Pitești

Accesul în sistemul (ultra)elitist francez napoleonian de Înalte Studii „Grandes Ecoles” (științifico – inginerești, economico – comerciale, medico – farmaceutice, social – politice, literar – artistice, judiciare, militare, etc.) – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învățământul superior francez de sute de ani! (Corespondență de la prof. univ. dr. Thomas CSINTA – Paris)

Concours „Pérpa HEC” (Economique et Commerciale). Fusion des épreuves mathématiques HEC (École des hautes études commerciales de Paris – HEC European business school) et ESSEC (École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales – ESSEC Business School). Enoncés. Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies & Maths Appliquées)

Concours „Prépa Ecricome” (Les Grandes Ecoles de Commerce et Management – EM Sstasbourg,  KEDGE Business School, Montpellier Business School, NEOMA Business School, Rennes School of Business). Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies)

„Les grands concours de maths – Grandes Ecoles 2023” (Mines – Ponts – Les Sujets)