Acasă Energie electrică-furnizor de electricitate și gaz E-Distribuție a implementat o soluție avansată de cartografiere a rețelelor, pentru exploatarea...

E-Distribuție a implementat o soluție avansată de cartografiere a rețelelor, pentru exploatarea mai sigură a acestora și creșterea calității alimentării cu electricitate a populației

 • Soluția de cartografiere a rețelelor E-Distribuție se numește Global Repository & 3D Modelling și creează o imagine digitală fidelă cu rețeaua originală, din teren
 • Principalele beneficii pentru consumatori sunt creșterea calității serviciului de alimentare cu energie electrică și scăderea numărului avariilor
 • Soluția Global Repository & 3D Modelling face parte din proiectul extins Grid Blue Sky al Enel, prin care companiile de distribuție a energiei electrice adoptă un nou model de operare, pentru gestionarea integrată și eficientă a rețelelor, având la bază o organizare de tip platformă

Companiile E-Distribuție, operatorii de distribuție a energiei electrice din cadrul grupului Enel, au implementat soluția Global Repository & 3D Modelling, prin care rețeaua de energie electrică operată în București și în cele 10 județe din țară este recreată digital, urmând fidel caracteristicile rețelei originale. Scopul principal este de a ușura accesul la rețea în special în zonele greu accesibile, de a efectua inspecții virtuale și, astfel, de a corecta eventuale anomalii, înainte ca acestea să ducă la producerea de avarii.

Soluția Global Repository & 3D Modelling permite colectarea de date sub formă de nori de puncte și imagini în timpul unor inspecții efectuate cu elicopterul, drona, scanerul laser terestru sau cartografiere mobilă, și apoi vizualizarea integrată a acestora printr-o serie de interfețe digitale: Modulul de Vizualizare și Panoul Unic Cartografic. Acesta din urmă constituie un punct de acces unic pentru toate informațiile despre rețea, pentru toate nivelurile de tensiune și toate procesele.

Principalele funcționalități ale soluției

 • vizualizarea rețelei și întocmirea devizelor pentru lucrările de extindere a rețelelor electrice, pornind de la reprezentarea cartografică a rețelei
 • vizualizarea informațiilor topologice și alfanumerice ale rețelei electrice
 • vizualizarea și căutarea geografică a informațiilor colectate: nor de puncte, fotografii, criticități

Alături de beneficiile pentru consumatori-creșterea calității procesului de alimentare cu energie electrică și scăderea numărului avariilor, Global Repository & 3D Modelling are multiple avantaje și pentru modelul de operare intern al E-Distribuție: integrarea activității de proiectare și întocmire a devizelor pornind de la reprezentarea cartografică a rețelei; reprezentarea cartografică a locurilor de consum și integrarea cu datele alfanumerice din baza de date comercială; definirea de modele de reprezentare cartografică pentru a răspunde solicitărilor autorităților administrative; eficientizarea activităților de mentenanță, proiectare și management al activelor.

„Global Repository & 3D Modelling este una dintre multiplele soluții digitale avansate care fac parte din Grid Blue Sky, un proiect extins al Enel, menit să faciliteze implementarea unui nou model de operare, pentru gestionarea integrată și eficientă a rețelelor, având la bază o organizare de tip platformă. Este o soluție unică în România, care ne permite să vedem până la cel mai mic detaliu toate componentele rețelei, inclusiv distanțe între elemente sau interferența cu vegetația, ceea ce ne aduce un avantaj extraordinar în gestionarea rețelei și prevenirea avariilor. Rețeaua digitală nu mai este acum doar un deziderat, ea a prins contur și accelerăm dezvoltarea ei cu ajutorul soluțiilor digitale complexe pe care le implementăm și în România și pentru care ne instruim colegii”, a declarat directorul general al E-Distribuție, Monica Hodor. Alte funcționalități ale soluției urmează a fi dezvoltate. Procesul de colectare de nori de puncte și imagini în timpul unor inspecții efectuate cu elicopterul poate fi urmărit aici.

Global Repository & 3D Modelling se adaugă altor funcționalități și servicii digitale lansate în ultimii doi ani de către companiile E-Distribuție, pentru a fi mereu alături de clienți. Vizita virtuală, un serviciu inovator prin care vizităm clienții online pentru a stabili cele mai potrivite soluții de racordare pentru locuințele lor, și audiențele digitale sunt câteva dintre acestea.

E-Distribuție Banat, E-Distribuție Dobrogea și E-Distribuție Muntenia sunt companiile din cadrul grupului Enel în România, care au ca activitate distribuția energiei electrice. Anual, companiile E-Distribuție distribuie peste 15 TWh de energie electrică prin peste 133.000 de km de rețea–linii electrice subterane și aeriene, de înaltă, medie și joasă tensiune, prin intermediul a 286 stații de transformare și 24.315 posturi de transformare.

English version

 • E-Distribuție’s grid mapping solution is called Global Repository & 3D Modelling and creates a digital image that mirrors the original network in the field
 • The main benefits for consumers are increased quality of service for the electricity distribution and fewer power outages
 • The Global Repository & 3D Modelling solution is part of Enel’s extended Grid Blue Sky project, whereby electricity distribution companies are adopting a new operating model for integrated and efficient network management based on platformization

E-Distribuție companies, the electricity distribution operators of the Enel Group, have implemented the Global Repository & 3D Modelling solution, through which the electricity grid operated in Bucharest and the 10 counties of the country is digitally recreated, mirroring the characteristics of the original network. The main purpose is to facilitate access to the grid, especially in hard-to-reach areas, to perform virtual inspections and thus correct any anomalies before they lead to outages. The Global Repository & 3D Modelling solution allows data to be collected in the form of point clouds and images during helicopter, drone, terrestrial laser scanner or mobile mapping inspections, and then visualised in an integrated way through a series of digital interfaces: the Visualisation Module and the Single Mapping Panel. The latter is a single access point for all network information, for all voltage levels and all processes.

Main functionalities of the solution

 • network visualisation and budgeting of electricity network extension works based on the network mapping
 • visualisation of topological and alphanumerical information of the electrical network
 • visualisation and geographical search of the information collected: point cloud, photographs, critical points

In addition to the benefits for consumers-increased quality of the electricity distribution process and fewer power outages-Global Repository & 3D Modelling also has multiple advantages for E-Distribuție’s internal operating model: integration of design and budgeting activities based on grid mapping; mapping of consumption locations and integration with alphanumeric data from the commercial database; definition of mapping models to meet the requirements of administrative authorities; streamlining of maintenance, design and asset management activities.

Global Repository & 3D Modelling is one of the many advanced digital solutions that are part of Grid Blue Sky, an extended Enel project aimed at facilitating the implementation of a new operating model for integrated and efficient grid management based on a platform organization. It is a unique solution in Romania, which allows us to see down to the smallest detail all the components of the network, including distances between elements or interference with vegetation, which gives us a tremendous advantage in managing the network and preventing power outages. The digital network is no longer just a wish, it has taken shape and we are accelerating its development with the help of the complex digital solutions we are also implementing in Romania and for which we are training our colleagues,” said E-Distribuție’s general manager, Monica Hodor.

Other functionalities of this solution are to be developed. The process of collecting point clouds and images during helicopter inspections can be watched here. Global Repository & 3D Modelling adds to other digital functionalities and services launched over the last two years by E-Distribuție companies to always be at the customers’ service. Virtual Visit, an innovative service where we visit customers online to determine the most suitable connection solutions for their homes, and Digital Audiences are some of them.

E-Distribuție Banat, E-Distribuție Dobrogea and E-Distribuție Muntenia are Enel Group companies in Romania that are active in electricity distribution. Every year, the E-Distribuție companies distribute more than 15 TWh of electricity through more than 133,000 km of grids – underground and overhead high, medium and low voltage power lines, via 286 transformer stations and 24,315 transformer substations.

Articole asociate

E-Distribuție Dobrogea implicat în cercetarea site-ului arheologic Movila Tăiată din județul Tulcea

E-Distributie a investit 0,5 Mil€ în centrale fotovoltaice cu soluții de stocare integrate

E-Distribuție Dobrogea investește 1,6 milioane Ron în extinderea rețelei electrice din localitatea Poarta Albă, în beneficiul a 460 de consumatori

E-distribuție Muntenia extinde cu cca 20 de km reteaua electrică în județele Ilfov și Giurgiu, în beneficiula peste 600 de familii, inclusiv din medii defavorizate

E-Distribuție Dobrogea începe relocarea rețelelor electrice pentru a elibera accesul către noul pod peste Dunăre în zona Brăila 

Măsuri luate de companiile E-Distribuție pentru a reduce numărul accidentelor ce duc la electrocutarea păsărilor și la avarii în rețea. Life Danube Free Sky

Companiile E-Distribuție au trimis la reciclare peste 6.000 de tone de deșeuri de echipamente rezultate din lucrări de modernizare a rețelei în perioada 2020 – 2021

E – distribuție lansează serviciul „Vizita virtuală” și simplifică procese precum racordarea și obținerea sporului de putere

Nota redacției