Acasă Avocat - Jurisprudență Modificări aduse legislației fiscale în România cu privire la obligațiile contribuabililor (Amendments...

Modificări aduse legislației fiscale în România cu privire la obligațiile contribuabililor (Amendments to the tax legislation in Romania regarding taxpayers’ obligations) de la partenerul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

Ca urmare a modificărilor aduse legislației fiscale din Romania, contribuabilii in Romania vor fi scutiți de plata diferențelor de obligații fiscale principale și accesorii ce au fost stabilite de organul fiscal in Romania printr-o decizie de impunere pana la finalul anului 2020, ca rezultat al reîncadrării din categoria  veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, precum și a veniturilor din tichete cadou obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii. Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept fiscal in România pentru a vă oferi servicii de consultanță juridică în ceea ce privește dispozițiile legislației fiscale din România și eventualele modificări ale Codului fiscal român. De asemenea, diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stinse prin plată, compensare, executare silită sau dare în plată vor fi restituite contribuabililor in România, la cererea acestora, astfel încât un avocat specializat in drept fiscal in România vă poate îndruma în vederea înțelegerii și interpretării corecte a legislației fiscale din România pentru a beneficia de anularea obligațiilor fiscale, respectiv restituirea acestora.

Anularea obligațiilor fiscale in România se efectuează atât din oficiu de către organul fiscal in România competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscal cat si la cererea contribuabilului in România,  care poate apela la serviciile unui avocat specializat in drept fiscal in România pentru a asigura respectarea procedurii legale aprobate prin ordinul preşedintelui ANAF și încadrarea in termenul de 30 de zile de la data intrării in vigoare a legii. Având în vedere complexitatea legislației fiscale din România, Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în dreptul fiscal în România, pentru a beneficia de consultanță juridică specializată, a fi permanent la curent cu orice modificări aduse Codului fiscal român, garantând astfel protecția intereselor clienților și menținerea conformității legale în domeniul fiscal.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

As a result of the changes to the tax legislation in Romania, taxpayers in Romania will be exempted from paying the differences in main fiscal obligations and ancillary fiscal obligations that were established by the tax authorities in Romania by means of a tax decision until the end of 2020, as a result of the reclassification from the category of income from other sources to the category of income from wages and assimilated to wages, as well as income from gift vouchers obtained by natural persons from persons other than employers. The Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit and Associates recommend contacting a lawyer specialized in tax law in Romania to provide legal services regarding the provisions of Romanian Tax legislation and possible changes of the Romanian Fiscal Code.

Also, the differences of main fiscal obligations and ancillary fiscal obligations extinguished by payment, compensation, forced execution or payment will be refunded to taxpayers in Romania, at their request, so that a lawyer specialized in tax law in Romania can guide you in order to understand and interpret correctly the tax legislation in Romania, in order to benefit from the cancellation of the fiscal obligations, respectively to the restitution of the fiscal obligations. The cancellation of the fiscal obligations is carried out both ex officio by the competent fiscal authorities in Romania by issuing a decision to cancel the fiscal obligations and at the request of the taxpayer in Romania,  who can contact a lawyer specialized in tax law in Romania in order to be compliant with the legal procedure approved by the order of the president of National Agency for Fiscal Administration and to observe the deadline of 30 days since the date of entry into force of the law. Considering the complexity of the tax legislation in Romania, the Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit and Associatesrecommends contacting a lawyer specialized in tax law in Romania in order to benefit from specialized legal consultancy and to be up to date with any amendments to the Romanian Fiscal Code, thus ensuring the protection of client’s interests and to comply with the mandatory provisions applicable in the tax field.

Note. The Romanian law firm’s clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2023, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked third place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2023. Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice.

 Anexa 1.

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații acordă asistență juridică unui cetățean bulgar în vederea recuperării valorii TVA pe care acesta a achitat-o la achiziția unui autoturism de la un furnizor recunoscut din România, analizând în primă fază dovada achiziției, precum și orice alte documentele doveditoare în vederea formulării unei opinii juridice privind demersurile ce pot fi întreprinse în astfel de cazuri. Un avocat specializat în dreptul financiar și fiscal în România vă poate îndruma în legătură cu pașii care trebuie urmați pentru ca recuperarea TVA-ului pentru anumite categorii de bunuri achiziționate în România în conformitate cu legislația în vigoare. Asistența juridică a constat în oferirea de consultanță juridică cu privire la situația de fapt și prezentarea clientului atât posibilitățile de soluționare cât și procedura aplicabilă în cazul rambursării TVA-ului pentru bunuri achiziționate în România. Un prim pas în acest sens este redactarea unei notificări către compania de la care a fost achiziționat bunul. În cazul în care diferendul nu se va putea soluționa pe cale amiabilă, Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații va putea acorda reprezentare în fața instanței de judecată competente în vederea obținerii unei hotărâri judecătorești prin care furnizorul să fie obligat la recuperării valorii TVA în România. Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută la nivel international pentru profesionalismul avocaților specializați în dreptul financiar și fiscal, oferind servicii juridice de înaltă calitate, inclusiv cu privire la procedura de recuperare a TVA-ului pentru bunuri achiziționate în România.

The Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit and Associates provides legal assistance to a Bulgarian citizen in order to recover the VAT paid on the purchase of a car in Romania by firstly analyzing the proof of acquisition, as well as any other supporting documents in order to provide a legal opinion to the client on steps that may be carried out in such cases. A lawyer specialized in financial and fiscal law in Romania can guide you in regards to the steps to be followed with the aim of recovery of VAT for certain categories of goods purchased in Romania in accordance with the legislation in force. The legal assistance consisted in providing legal consultancy in regards to the case at hand, to the possibilities for settlement and to the applicable procedure in case of refund of VAT on goods purchased in Romania. A first step in this regard is preparing and sending a notice to the company from which the good was purchased. If the dispute cannot be resolved amicably between parties, the Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit and Associates may provide legal assistance and representation before the competent court in order to obtain a court order for the reimbursement of the VAT in Romania. The Romanian Law Firm Pavel, Mărgărit and Associates is internationally recognized for the professionalism of the specialized lawyers in financial and tax law in Romania, including for recovery of VAT in Romania.

Anexa 2.

1. Ordinul nr. 70/2023 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

• Operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem colaborează pentru avizarea studiului de soluţie şi pentru stabilirea celei mai avantajoase soluţii de racordare, respectiv pentru emiterea avizului tehnic de racordare, în toate cazurile în care, în urma unei solicitări de racordare adresate operatorului de distribuţie, studiul de soluţie prevede: a) racordarea unui loc de producere cu puterea instalată totală mai mare de 10 MW, b) racordarea unui loc de producere/consum la reţeaua electrică de distribuţie cu tensiunea de 110 kV, c) racordarea unui loc de producere/consum la instalaţiile de medie tensiune sau 110 kV ale staţiilor de transformare ale operatorului de transport şi de sistem, d) cel puţin o soluţie de racordare la reţeaua electrică de transport şi cel puţin una la reţeaua electrică de distribuţie a unui loc de producere/consum.

• În cazul proiectelor de retehnologizare a centralelor electrice/unităţilor generatoare din surse regenerabile existente, care conduc la o creştere cu până la 15% a puterii instalate totale a acestora faţă de valoarea consemnată în certificatul de racordare valabil, emiterea avizului tehnic de racordare se realizează în termen de maximum 3 luni de la data înregistrării cererii de racordare şi a documentaţiei complete la operatorul de reţea, cu excepţia cazului în care există preocupări justificate în materie de siguranţă sau există o incompatibilitate tehnică cu componentele sistemului.

2. Legea nr. 156/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie.

• Prezenta lege reglementează cadrul legal privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie. Activitatea de prevenire a separării copilului de familie are la bază următoarele coordonate: a) promovarea principiului interesului superior al copilului şi a respectării drepturilor copilului, b) promovarea bunăstării sociale, spirituale şi morale, a sănătăţii fizice şi mentale, sub orice formă şi prin orice mijloace pentru copilul expus riscului de separare de familie, c) promovarea, cu prioritate, a valorilor familiale, a menţinerii în familie a copilului expus riscului de separare şi integrarea lui în comunitate, d) participarea copilului, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate, şi a familiei la deciziile care îl privesc.

• Copilul este considerat în risc de separare de familie dacă familia care se ocupă cu creşterea şi îngrijirea lui se confruntă cu una sau multe dintre următoarele situaţii: a) situaţia economică şi condiţiile de locuit precare existente în mediul său familial şi/sau în comunitate, respectiv situaţie de risc de sărăcie monetară sau sărăcie extremă, b) starea de sănătate precară a unuia sau a mai multor membri ai familiei, inclusiv dizabilitatea acestora, c) mediul abuziv, violent existent în familie şi comportamentele la risc care pot afecta negativ relaţiile dintre adulţi, copii şi dintre adulţi şi copii.

English version

1. Romanian Order no. 70/2023 for the amendment and completion of some orders of the President of the National Energy Regulatory Authority.

• The distribution operators and the transmission system operator shall cooperate to approve the solution study and to establish the most advantageous connection solution, respectively to issue the technical connection approval, in all cases where, following a request for connection to the distribution operator, the solution study provides: a) connection of a place of production with a total installed power greater than 10 MW,  b) connection of a place of production / consumption to the electrical distribution network with a voltage of 110 kV, c) connection of a place of production / consumption to medium voltage installations or 110 kV of the transformer stations of the transmission system operator, d) at least one connection solution to the transmission mains and at least one to the electrical distribution network of a place of production / consumption.

• In the case of refurbishment projects of power stations / generating units from existing renewable sources, leading to an increase of up to 15% of their total installed power in relation to the value recorded in the valid connection certificate, the issuance of the technical connection notice shall be made within a maximum of 3 months from the date of registration of the connection request and of the complete documentation to the network operator, unless there are justified safety concerns or a technical incompatibility with the components of the system.

2. Romanian Law no. 156/2023 on the organization of the activity of preventing the separation of the child from the family.

• This law regulates the legal framework regarding the organization of the activity of preventing the separation of the child from the family. The activity of preventing the separation of the child from the family is based on the following coordinates: a) promoting the principle of the best interests of the child and respect for the rights of the child,  b) promotion of social, spiritual and moral well-being, physical and mental health, in any form and by any means for the child at risk of separation from the family, c) promoting, as a matter of priority, family values, keeping the child at risk of separation and integrating him into the community, d) participation of the child, depending on age and degree of maturity, and of the family in decisions concerning him.

• The child is considered at risk of family separation if the family dealing with his or her upbringing and care faces one or more of the following situations: a) the economic situation and precarious living conditions existing in his family and/or community environment, respectively a situation of risk of monetary poverty or extreme poverty, b) poor health status of one or more family members, including their disability, c) the abusive, violent environment in the family and risky behaviors that can adversely affect the relationship between adults, children and between adults and children.

Notă. Toate articolele ale societatății de avocatrură Pavel, Mărgărit și Asociații (Pavel Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Nota redacției

„AI sau A nu I?” Editorial – Revista de Cultură „Curtea de la Argeș” (Corespondență de la Acad. Gheorghe Păun – Redactor șef)

Galeria Kulterra. „Un Moulin Rouge ca-n Tahiti”. Autobiografie – Grid Modorcea („the great Mitică” – Dr. în arte, scriitor și cineast, cel mai prolific autor român în viață, „the most complex” and maybe „the biggest”, „cel mai valoros din toate timpurile”) membru permanent al Staff al Jurnalului Bucureștiului

In memoriam Joe Banyay. Gizeh Temple – Shriners masonic society & Shriners Hospitals for children

În exclusivitate pentru Jurnalul Bucureștiului. Dialog cu eruditul promotor (franco – român) al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană „Soleil de l’Est” (Partea 3)

Tenisul politic & Valery, artistă cu sclipiri de geniu (de la scriitorul și cineastul Dr. Grid Modorcea – membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului, cel mai prolific autor român în viață)

The 25th World Coference of TARS (Tourism and Rural Space in National and International Context). A 25-a Conferință Internaţională de Turism și spațiu rural în context național și internațional – Vatra Dornei. Corespondență de la Pompiliu Comșa (Prof. univ. asoc. Univ. Apollonia, directorul ziarelor Realitatea și Timpul – parteneri media al Jurnalului Bucureștiului & directorul executiv al Trustului de Presă Pompidu – Iași), membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului

„Ma thèse en 180 secondes” (Teza mea de doctorat în 180 de secunde) cu profesorul Mohamed Ketata, directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientală al AUF (Agenția Universitară a Francofoniei) și Conferința Alianței Franceze de la Pitești

Accesul în sistemul (ultra)elitist francez napoleonian de Înalte Studii „Grandes Ecoles” (științifico – inginerești, economico – comerciale, medico – farmaceutice, social – politice, literar – artistice, judiciare, militare, etc.) – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învățământul superior francez de sute de ani! (Corespondență de la prof. univ. dr. Thomas CSINTA – Paris)

Concours „Pérpa HEC” (Economique et Commerciale). Fusion des épreuves mathématiques HEC (École des hautes études commerciales de Paris – HEC European business school) et ESSEC (École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales – ESSEC Business School). Enoncés. Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies & Maths Appliquées)

Concours „Prépa Ecricome” (Les Grandes Ecoles de Commerce et Management – EM Sstasbourg,  KEDGE Business School, Montpellier Business School, NEOMA Business School, Rennes School of Business). Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies)

„Les grands concours de maths – Grandes Ecoles 2023” (Mines – Ponts – Les Sujets)