Acasă Energie electrică-furnizor de electricitate și gaz Enel X Instalează două centrale fotovoltaice pentru fabricile Eaton din România

Enel X Instalează două centrale fotovoltaice pentru fabricile Eaton din România

Blue photovoltaic solar panels mounted on building roof for producing clean ecological electricity at sunset. Production of renewable energy concept.

Plagiatul în lumea contemporană (Plagiatul, boala copilăriei epigoniei. Responsabilitatea morală, răspunderea civilă și penală. Reforme structurale administrative și socio – juridice pentru combaterea cu eficacitate a plagiatului)

Subiect de teză de doctorat inter-pluri și transdisciplinar. Sisteme complexe. Formalismul (modelul) matematic al algebrei și analizei matriciale în contaminarea unui „human specimen” cu un virus (agent patogen inframicrobian, inclusiv, Covid-2019/SARS-CoV-2). Aplicații la crearea unui vaccin rezistent contra acestuia. [Subject of inter-pluri and transdisciplinary doctoral thesis. Mathematical (model) of algebra and matrix analysis in contamination of a „human specimen” with a virus (inframicrobial pathogen, including Covid-2019/SARS-CoV-2). Applications to create a resistant vaccine against it. (Multi-and inter-disciplinary dissertation topic. The mathematical algebraic and matrix model in the contamination of a human specimen with a virus)].

Sistemele fotovoltaice vor fi instalate pe acoperișul și pe terenul fabricilor Eaton din localitățile Bușag și Sârbi, județul Maramureș, și vor avea o capacitate totală de aproximativ 850 kWp. Centrala fotovoltaică din Bușag este printre primele din România care respectă criteriile FM Global.

Enel X România parte a Enel X, divizia de servicii energetice avansate a Grupului Enel, construiește două centrale fotovoltaice cu o capacitate instalată totală de circa 850 kWp pentru producătorul de tablouri electrice şi confecţii metalice Eaton Electro Producţie. Proiectul presupune instalarea la cheie a două sisteme fotovoltaice ce integrează peste 1.800de panouri fotovoltaice de înaltă eficiență, instalate în județul Maramureș, în localitățile Buşag și Sârbi. Centrala fotovoltaică din Bușag este printre primele din România care respectă criteriile FM Global iar panourile fotovoltaice folosite au rezistență crescută la foc (clasă B). Pentru sistemul din Sârbi, Enel X România instalează printre cele mai mari panouri existente pe piața din Romania, de 650 Wp/modul.

Enel X România le oferă partenerilor săi soluția verde prin care să-și asigure într-un mod sustenabil electricitatea necesară afacerii lor, reducând astfel costurile cu energia. Soluțiile personalizate implementate în cadrul parteneriatului cu Eaton respectă cele mai ridicate standarde de performanță și fiabilitate și ajută compania să își eficientizeze consumul de energie electrică, oferindu-i o protecție în fața lichidității scăzute din piața de energie și a volatilității prețurilor. Totodată, sistemele fotovoltaice asigură producția de energie curată, contribuind la obiectivele de mediu la nivel local și internațional,”a declarat Laurențiu Brumaru, Head of Sales & Marketing e-Industries, Enel X România. Centralele fotovoltaice montate pentru Eaton Electro Producţie vor asigura o producție anuală de energie electrică de circa 885 MWh, contribuind la reducerea cu peste 200 de tone pe ana emisiilor de dioxid de carbon.

„Venindîn întâmpinarea obiectivului global Eaton și în conformitate cu Politica U.E. de a reduce nivelul emisiilor de carbon cu 50 % până în anul 2030, fabrica noastră a dezvoltat un proiect de implementare panouri fotovoltaice pe acoperișul halelor de producție. Este primul proiect de acest gen din EMEA pentru Eaton, ceea ce dă o și mai mare importanță acestuia. Prin implementarea lui, se vor reduce emisiile de CO2 cu peste 165 de tone anual și se va realiza o economie de energie electrică de 2.884 MWH. Totodată proiectul respectă toate cerințele asiguratorului companiei, AXA XL, astfel că așteptăm cu nerăbdare finalizarea lui pentru a beneficia de avantajele acestuia”, a spus Daniel Șimo, director fabrică Eaton Bușag. Echipamentele și tehnologiile utilizate de Enel X în cadrul proiectului au performanțe și fiabilitate ridicate, provenind de la furnizoriimportanți pentru piața de sisteme fotovoltaice la nivel mondial.

Enel X România are în portofoliu proiecte implementate pentru cele mai importante companii din sectoare precum cel alimentar, retail, centre logistice, centre comerciale şi clădiri de birouri. În total, au fost montate peste 22.300 de panouri fotovoltaice, ce contribuie la reducerea cu aproximativ 3.700 tone/an a emisiilor de dioxid de carbon. Instalarea acestor surse de producție de energie generează economii de peste 1 milion de euro pentru companiile partenere, prin înlăturarea costurilor asociate transportului și distribuției energiei electrice, precum și a contribuțiilor pentru certificatele verzi și cogenerare.

Enel X România face parte din Enel X, linia de afaceri globală a Enel dedicată dezvoltării de produse inovatoare și soluții digitale în sectoare în care energia prezintă cel mai mare potențial de transformare: orașe, case, industrii și mobilitate electrică. Enel X gestionează servicii de mobilitate electrică, având puncte de încărcare a vehiculelor electrice disponibile în toată țara, soluții de panouri fotovoltaice pentru clienți industriali și comerciali, sisteme avansate de e-city și e-homes, oferind oamenilor, comunităților, instituțiilor și companiilor un model alternativ care să respecte mediul înconjurător și să integreze inovația tehnologică în viața de zi cu zi. Fiecare soluție are puterea de a transforma obiectivele de decarbonizare, electrificare și digitalizare în acțiuni durabile pentru toată lumea, pentru a construi o societate sustenabilă și mai eficientă.

English version

The photovoltaic systems will be installed on the roof and on the ground of the Eaton factories in Bușag and Sârbi localities, Maramureș county, and will have a total capacity of about 850 kWp. The photovoltaic plant in Bușag is among the first in Romania to comply with the FM Global criteria

Enel X Romania, part of Enel X, the advanced energy services division of the Enel Group, is building two photovoltaic power plants with a total installed capacity of about 850 kWp for the producer of electrical panels and metal structures Eaton Electro Production. The project involves the turnkey installation of two photovoltaic systems that integrate over 1,800 high-efficiency photovoltaic panels, installed in Maramureș County, in Buşag and Sârbi localities. The photovoltaic plant in Bușag is among the first in Romania to comply with the FM Global criteria and the photovoltaic panels used have high fire resistance (B class). For the system located in Sârbi, Enel X Romania installs one of the largest existing panels on the Romanian market, of 650 Wp / module.

„Enel X Romania offers its partners the green solution to sustainably ensure the electricity needed for their business, thus reducing energy costs. The customized solutions implemented in partnership with Eaton meet the highest standards of performance and reliability and help the company to streamline its electricity consumption, providing protection against the low liquidity in the energy market and the price volatility. At the same time, photovoltaic systems ensure the generation of clean energy, contributing to environmental objectives at local and international level,”said Laurențiu Brumaru, Head of Sales & Marketing e-Industries, Enel X Romania.

The photovoltaic plants installed for Eaton Electro Producție will ensure an annual electricity production of about 885 MWh, contributing to cutting downcarbon dioxide emissions by more than 200 tons / year.

„Coming to meet Eaton’s global goal and in line with U.E. Policy. to reduce the level of carbon emissions with 50% by 2030, our factory has developed a project to implement photovoltaic panels on the roof of production halls. It is the first project of this kind in the EMEA for Eaton, which gives it even greater importance. Following its implementation, CO2 emissions will be cut by over 165 tons annually and an energy saving of 2,884 MWH will be achieved. At the same time, the project complies with all the requirements of the company’s insurer, AXA XL, so we are looking forward to its completion in order to benefit from its advantages,” Daniel Șimo, factory manager of Eaton Bușag, says.

The equipment and technologies used by Enel X in the project have high performance and reliabilityand are supplied by important producerson the global photovoltaic systems market.

Enel X Romania portfolio includes projects implemented for some of the most important companies in sectors such as food, retail, logistics centres, shopping centres and office buildings. In total, over 22,300 photovoltaic panels have been installed, which contribute to the cutin carbon dioxide emissions of about 3,700 tons / year. The installation of these energy generation sources brings savings of over 1 million euros to partner companies, by eliminating the costs associated with electricity transmission and distribution, as well as the contributions for green certificates and cogeneration.

Enel X Romania is part of Enel X, the global business line of the Enel Group dedicated to the development of innovative products and digital solutions in sectors where energy has the greatest potential for transformation: cities, homes, industries and electric mobility. Enel X Romania manages services such as recharging points for electric vehicles, available throughout the country, photovoltaic panel solutions for industrial and commercial customers, advanced systems for e-city and e-homes, offering people, communities, institutions and companies an environmentally friendly alternative model that integrates technological innovation into everyday life. Each solution can turn the goals of decarbonization, electrification and digitalization into sustainable actions for everyone, in order to build a more sustainable and efficient society.

Biroul de presă Enel România

Notă. A se vedea și articole asociate

Enel X Romania asigură soluții de iluminat public eficient energetic pentru 7 localități din țară și pentru un sector al autostrăzii București – Brașov

Nota redacției

7 COMENTARII