Acasă Avocat - Jurisprudență Articol juridic trilingv. Litigii privind ieșirea din indiviziune și partaj (Disputes regarding...

Articol juridic trilingv. Litigii privind ieșirea din indiviziune și partaj (Disputes regarding severence of joint tenancy and partition action in real estate law in Romania/Litiges en matière de rupture de bail et de partage en droit immobilier en Roumanie) de la partenerul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

Instituția de coproprietate în România se referă la acea situație în care două sau mai multe persoane dețin în proprietate comună un anumit bun, indiferent dacă este vorba de un bun mobil sau imobil, fiecare coproprietar dispunând liber de dreptul său de proprietate. În general, apare o confuzie între noțiunea de indiviziune și coproprietate. Diferența dintre coproprietate și indiviziune este că indiviziunea constă într-o modalitate a patrimoniului ce are ca obiect o universalitate de bunuri nedivizată, provenind, în general, dintr-o succesiune, iar noțiunea de coproprietate constă în acea modalitate de drept de proprietate ce are ca obiect un bun individual. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă contactarea unui avocat specializat în partaj, ieșire din indiviziune, drept imobiliar, litigii cu terenuri, dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune și litigii imobiliare care vă poate asigura asistență și reprezentare juridică de specialitate într-o acțiune de ieșire din indiviziune sau de partaj judiciar în România.

Legea română prevede că nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune. Așa cum am menționat anterior, ieșirea din indiviziune apare în special în cazul unei succesiuni, moștenitorul având oricând posibilitatea să solicite ieșirea din indiviziune după succesiune. În general, se preferă ieșirea din indiviziune pe cale amiabilă, întrucât este o modalitate mai rapidă și mai eficientă din punct de vedere al costurilor, însă, dacă părțile nu ajung la o înțelegere, oricare dintre acestea se poate adresa instanței de judecată cu o acțiune de ieșire din indiviziune. Modalitatea practică de ieșire din indiviziune în România este reprezentată de partaj, indiferent dacă se realizează prin învoiala părților sau prin partaj judiciar în cazul în care părțile nu se înțeleg cu privire la modalitatea de renunțare de atributul de proprietate comună. Conform legii, partajul poate fi solicitat chiar dacă numai unul dintre coproprietari a folosit exclusiv bunul, cu excepția situației în care acesta l-a dobândit prin uzucapiune, acesta fiind un aspect important privitor la drepturile coproprietarilor.

Un avocat specializat în partaj, ieșire din indiviziune, drept imobiliar, litigii cu terenuri, dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune și litigii imobiliare în România vă poate oferi servicii de asistență și reprezentare juridică cu privire la ieșirea din indiviziune pe cale amiabilă, o acțiune de ieșire din indiviziune, partaj pe cale amiabilă sau partaj judiciar. În ceea ce privește soluționarea amiabilă, asistența poate consta în purtarea negocierilor, stabilirea strategiei, precum și în stabilirea pașilor ce trebuie urmați în funcție de urmările negocierilor. Într-o acțiune de partaj în instanță, avocatul de litigii imobiliare va urmări interesul superior al clientului și va dezvolta strategii prin care să se asigure că dreptul de proprietate este protejat. Partajul bunurilor aflate în coproprietate se face, în principiu, în natură, în funcție de cota-parte deținută. Dacă bunul nu este divizibil sau nu este comod partajabil, partajul se realizează prin atribuirea întregului bun în schimbul unei sulte în favoarea unui coproprietar sau prin vânzarea bunului. „Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută internațional în domeniul de drept imobiliar, iar avocații noștri specializați în partaj, ieșire din indiviziune, drept imobiliar, litigii cu terenuri, dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune și litigii imobiliare în România dețin o vastă experiență în această arie de practică, elaborând întotdeauna strategii de succes chiar și pentru cele mai complexe situații”, a afirmat Avocatul Coordonator al Societății românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, Radu Pavel.

În concluzie, părțile pot obține ieșirea din indiviziune prin partaj fie pe cale amiabilă, fie prin partaj judiciar. Orice coproprietar poate solicita partajul, chiar și în situația în care doar unul dintre ei a folosit bunul în mod exclusiv. O cerință importantă este ca acesta să nu îl fi dobândit prin uzucapiune, situație în care partajul nu mai poate fi cerut. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă contactarea avocaților noștri specializați în partaj, ieșire din indiviziune, drept imobiliar, litigii cu terenuri și litigii imobiliare în România prin formularul de contact de pe site-ul nostru, care vă pot oferi asistență și reprezentare juridică de cea mai înaltă calitate în aria de practică de drept imobiliar.

Notă. Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

The joint tenancy institution in Romania refers to that situation where two or more persons (tenants in common) have in joint property in Romania a certain asset, whether it is a movable or immovable property. In general, there is confusion between the notion of severalty and joint tenancy in Romania. The difference between joint tenancy in Romania and severalty is that severalty consists of a modality of assets which has as its object a universality of undivided goods, generally resulted from an inheritance, and the notion of joint ownership of property in Romania consists in that modality of ownership which has as its object an individual good. Pavel Margarit & Associates Romanian Law Firm recommends contacting a lawyer specialized in real estate law, severance of joint tenancy, partition action from divorce lawsuits and inheritance and protecting co tenancy rights in Romania that can legally assist and represent you in an action to obtain the severance of joint tenancy in Romania or judicial partition in Romania. The Romanian law stipulates that no one can be forced to remain in severalty. As we mentioned above, the severance of joint tenancy in Romania occurs especially in the case of inheritance, the heir having at any time the possibility to request the severance of joint tenancy in Romania. In general, it is preferred to solve the dispute amicably, as it is a faster and more cost-effective way, but if the parties do not reach an agreement, any party can address the court with an action severance of joint tenancy in Romania.

The practical way of severance of joint tenancy in Romania is represented by partition, regardless of whether it is done by agreement of the parties or by judicial partition in Romania through a partition action lawsuit in Romania, if the parties do not agree on how to renounce the joint property attribute. According to the law, the partition action may be requested even if only one of the joint tenants in common in Romania used the good exclusively, unless he acquired it by usucapion, this being an important aspect regarding the co tenancy rights in Romania. A lawyer specialized in real estate law, severance of joint tenancy, partition action from divorce lawsuits and inheritance and protecting co tenancy rights in Romania can provide you with legal assistance and representation services regarding severance of joint tenancy amicably by coming to a division of property agreement in Romania, an action to obtain the severance of joint tenancy in court, an action to obtain amicable partition or judicial partition in Romania. Regarding the amicable settlement, assistance may consist of negotiating, setting the strategy and crafting the steps to be taken according to the outcome of the negotiations. In a judicial partition action in Romania, the real estate litigation attorney will pursue the best interests of the client and develop strategies to ensure an equitable division of property in Romania.

In principle, the partition of the joint ownership assets is in kind, depending on the share held. If the good is not divisible or is not conveniently shareable, the partition is achieved by assigning the whole good in exchange for a balancing payment in favor of a tenant in common in Romania or by selling the good. Pavel Margarit and Associates Romanian Law Firm is internationally recognized in the field of real estate law in Romania, and our lawyers specialized in real estate law, severance of joint tenancy, partition action from divorce lawsuits and inheritance and protecting co tenancy rights in Romania have outstanding experience in this area of practice, always developing strategies for even the most complex situations”, affirmed the Managing Partner of Pavel Margarit and Associates Romanian Law Firm, Radu Pavel.

In conclusion, the tenants in common can obtain severance of joint tenancy in Romania either amicably or by judicial partition in Romania. Any tenant in common may request the partition, even if only one of them has used the good exclusively. An important requirement is that it has not been acquired by usucapion, in which case the partition can no longer be demanded. Pavel Margarit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting our lawyers specialized in real estate law, severance of joint tenancy, partition action from divorce lawsuits and inheritance and protecting co tenancy rights in Romania through the contact form on our website, who can provide you with top-tier legal assistance and representation in the area of practice of real estate law in Romania.

Note. Pavel, Margarit and Associates Law Firm is one of the top law firms in Romania, providing high-quality legal services. The firm’s clients include multinational and domestic companies of great magnitude. In 2023, the law firm’s success stories brought it international recognition from the most prestigious international guides and publications in the field. As a result, Pavel, Margarit and Associates Law Firm ranked 3rd in Romania in the Legal 500’s ranking of business law firms with the most relevant expertise. The law firm is internationally recognized by the IFLR 1000 Financial and Corporate 2023 guide. Additionally, Pavel, Margarit and Associates Law Firm is the only law firm in Romania recommended by the international director of Global Law Experts in London in the Dispute Resolution practice area.

French version

L’institution de copropriété en Roumanie se réfère à la situation où deux personnes ou plus ont en commun des biens en Roumanie un certain actif, qu’il s’agisse d’un bien mobilier ou immobilier. En général, il existe une confusion entre la notion de solidarité et la location conjointe en Roumanie. La différence entre la location conjointe en Roumanie et la séparation est que la séparation consiste en une modalité d’actifs qui a pour objet une universalité des biens indivis, résultant généralement d’un héritage, et la notion de copropriété en Roumanie consiste dans cette modalité de propriété qui a pour objet un bien individuel. Le cabinet d’avocats roumain Pavel Margarit & Associates recommande de contacter un avocat spécialisé en droit immobilier, rupture de bail conjoint, L’action en partage et la protection des droits de copropriété en Roumanie qui peuvent légalement vous assister et vous représenter dans une action en vue d’obtenir la résiliation de la location conjointe en Roumanie ou le partage judiciaire en Roumanie.

La loi roumaine stipule que personne ne peut être contraint de rester dans plusieurs. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la séparation de la location conjointe en Roumanie se produit surtout en cas de succession, l’héritier ayant à tout moment la possibilité de demander la séparation de la location conjointe en Roumanie. En général, il est préférable de résoudre le différend à l’amiable, car c’est un moyen plus rapide et plus rentable, mais si les parties ne parviennent pas à un accord, toute partie peut s’adresser au tribunal avec une action de résiliation de la location conjointe en Roumanie. La façon pratique de la séparation de la location conjointe en Roumanie est représentée par le partage, que ce soit par accord des parties ou par le partage judiciaire en Roumanie par le biais d’une action en justice en Roumanie, si les parties ne s’entendent pas sur la façon de renoncer à l’attribut de propriété conjointe. Selon la loi, l’action en partage peut être demandée même si un seul des copropriétaires en commun en Roumanie a utilisé exclusivement le bien, à moins qu’il ne l’ait acquis par usucapion, ce qui est un aspect important en ce qui concerne les droits de copropriété en Roumanie.

 Un avocat spécialisé en droit immobilier, rupture de copropriété, l’action en partage et la protection des droits de copropriété en Roumanie peuvent vous fournir une assistance juridique et des services de représentation concernant la résiliation de la location conjointe à l’amiable en concluant un accord de partage de biens en Roumanie, une action pour obtenir la séparation de la location conjointe en cour, une action pour obtenir le partage à l’amiable ou le partage judiciaire en Roumanie. En ce qui concerne le règlement à l’amiable, l’assistance peut consister à négocier, à définir la stratégie et les mesures à prendre en fonction du résultat des négociations. Dans une action de partage judiciaire en Roumanie, l’avocat en litige immobilier poursuivra les intérêts du client et développera des stratégies pour assurer un partage équitable des biens en Roumanie. En principe, le partage des actifs de copropriété est en nature, en fonction de l’action détenue. Si le bien n’est pas divisible ou n’est pas facilement partageable, la partition est réalisée en attribuant le bien entier en échange d’un paiement équilibré en faveur d’un locataire en commun en Roumanie ou en vendant le bien.

Pavel Margarit et Associates Cabinet d’avocats roumain est internationalement reconnu dans le domaine du droit immobilier en Roumanie, et nos avocats spécialisés dans le droit immobilier, la séparation de la location conjointe en Roumanie, l’action de partage et la protection des droits de copropriété ont une expérience exceptionnelle dans ce domaine de pratique, développant toujours des stratégies pour les situations les plus complexes”, a affirmé l’associé directeur du cabinet d’avocats roumain Pavel Margarit et Associates, Radu Pavel. En conclusion, les locataires en commun peuvent obtenir la séparation de la location conjointe en Roumanie soit à l’amiable, soit par partage judiciaire en Roumanie. Tout locataire en commun peut demander le partage, même si un seul d’entre eux a utilisé le bien exclusivement. Une exigence importante est qu’il n’a pas été acquis par usucapion, auquel cas la partition ne peut plus être demandée. Pavel Margarit et Associates Cabinet d’avocats roumain recommande de contacter nos avocats spécialisés en droit immobilier, séparation de la location conjointe, action en partage et protection des droits de colocation en Roumanie via le formulaire de contact sur notre site, qui peut vous fournir une assistance juridique de premier plan et une représentation dans le domaine de la pratique du droit immobilier en Roumanie.

Note. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Mărgărit et Associés a pour clients des entreprises étrangères, des sociétés locales de premier plan et des particuliers à haut revenu. En 2023, les succès du cabinet d’avocats roumain ont été reconnus par les guides et publications internationaux les plus prestigieux. Le cabinet a été classé troisième en Roumanie par la publication Legal 500. Le cabinet d’avocats roumain est également reconnu par le guide financier et corporatif IFLR 1000 2023. Le cabinet d’avocats roumain Pavel, Margarit & Associates est également le seul cabinet d’avocats en Roumanie recommandé par le Directeur de Global Law Experts à Londres dans le domaine du règlement des litiges.

Notă. Toate articolele Societății de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații în Jurnalul Bucureștiului

Nota redacției

„Din viața investigatorilor privați – mituri și realități”. Interviu cu D-na Maria Bumbaru președinta ADNR (Asociația Naționlă a Detectivilor din România). Partea 1

In memoriam profesoara de canto Adela – Ioana Burlui. Elogiu profesorului de medicină dentară și „omului de litere” Vasile Burlui, președintele Fundației „Sfânta Apollonia” din Iași și „patronul” congreselor internaționale ale Universității Apollonia „Pregătim viitorul–promovăm excelența”

Henri Poincaré, printre contemporanii săi și dincolo de ei. Incursiuni în geo-receptologia și geofilosofia științei (Corespondență de la prof. dr. Narcis Zărnescu, scriitor, critic și istoric literar, redactor șef al Revistei „Academica” al Academiei Române, secretar știinfic al Academiei Oamenilor de Știință din România, secția  Secția X–Filosofie, Teologie și Psihologie, membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului, Cavaler al Ordinului „Palmes Académiques” din Franța)

Profesorul Doru Pop de la UBBC (Universitatea Babeș – Bolyai) din Cluj – Napoca: „Fascismul, un herpes care mereu se reîntoarce”

Cum „traducem” cultura. Marea antologie a liricii românești (de la începuturi și până astăzi) a poetului și traducătorului trilingv brașovean Dr. Christian W. Schenk (membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities), corespondent permanent al Jurnalului Bucureștiului (din Boppard – Renania-Palatinat, Germania)

Uniți în onoare și recunoștință în amintirea eroilor de Ziua Internațională a Drepturilor Omului, la sediul OADO (Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului – Ecosoc – Națiunile Unite)

„Ortopedia Pediatrică este Știință, Artă și Predicție” (Corespondență de la Dr. Gheorghe Burnei, Professor of pediatric orthopedics, Macta Clinic – Constanța)

Francezul „supradotat” (gifted, tânăr cu abilități intelectuale înalte, tânăr intelectualmente precoce, tânăr capabil de performanță). Învățământul alternativ elitist (de excelență) în Franța

Enseignant dans les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) & les Grandes Ecoles. Les concours externe et interne de l’agrégation. Les professeur agrégés de l’enseignement supérieur. Enseignant – Chercheur. Concours de l’agrégation de Mathématiques externe – 2023 (Les sujets)

„Grandes écoles scientifiques – un modèle à réinventer” (Pierre Veltz, professeur émérite à l’Ecole des Ponts ParisTech – École nationale des ponts et chaussées)

„Scriitorul” multirecidivst Rédoine Faïd („Le Roi de Belle”) specializat în jafuri armate și evadări – Spectaculoasa sa evadare din CPSF (Centrul Penitenciar de la Réau) cu un elicopter Alouette. Procesul și Verdictul. Corespondență de la Curtea cu Jurați a TJP (Tribunalul Judiciar Paris)

Zilele academice ieșene. Sesiunea știinţifică anuală a institutului de cercetări „Acad. Ioan Hăulică” al Universității „Apollonia” din Iaşi [(Lucrarea „Rolul parametrilor comunicării prin social – media în promovarea sistemului (ultra)elitist francez napoleonian de înalte studii PGE – Prépa–Grandes Ecoles) – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învăţământul universitar francez LMD – Licență, Masterat, Doctorat – de sute de ani”)]

Centrul Gifted Education: Conferința „Alternative în Educație” sau „Învățământ neînregimentat”. Mai sunt copiii fericiți să învețe?

Traducerea (Corespondență de la Dr. Dr. Christian W. Schenk – poet și traducător trilingv brașovean, membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, corespondent permanent și membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului din Boppard – Renania-Palatinat, Germania). Traducerea textelor cu caracter juridic (Thomas Csinta, criminal investigation journalist, research professor in MM – mathematical modeling & in MASS – Applied Mathematics in Social Sciences)

Sesiunea științifică a Academiei Germano – Române din Baden – Baden (Deutsch – Rumänische Akademie Baden-Baden e.V. – Rumänisches Institut – Rumänische Bibliothek Freiburg e.V., Landul Baden – Würtenberg, Germania) la Casa de Cultură „Friedrich Schiller” din București [Lucrările „Sistemul (ultra)elitist francez napoleonian de înalte studii PGE – Prépa–Grandes Ecoles – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învăţământul universitar francez LMD – Licență, Masterat, Doctorat – de sute de ani” și „Brabantul în haos și sub teroare. Asasinii din Brabant. Adevărul istoric după 40 de ani”]

Le vernissage de l’exposition „Icônes et poteries de Roumanie” (Corespondență de la eruditul promotor franco – român al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană Soleil de l’Est, promotorul înfrățirii orașelor Brașov – ZMBv și Tours-Métropole Val de Loire)

Le 10 octobre – „Journée européenne & mondiale contre la peine de mort” avec Amnesty International, ECPM (Ensemble Contre la Peine de Mort) et le Journal de Bucarest („Le petit Parisien”)

Centrul Gifted Education. În căutare de noi colegi pentru anul academic 2023 – 2024

„Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” într-un „triunghi (graf neorientat) al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și restabilirea adevărului istoric (Partea 2)

„Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” într-un „triunghi (graf neorientat) al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și restabilirea adevărului istoric (Partea 1)

Revista internațională de cultură „Cervantes”: Rezumat al interviului „interzis” al profesorului – cercetător Thomas Csinta, acordat jurnalistului Geo Scripcariu, de la Radio Punct Londra